Offisielt fra statsråd 12. april 2024

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag til lov om Statens fond i Tromsø.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 12. april 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 92 L (2023–2024)
Endringer i lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner og lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner – (refusjon av egenandeler ved varig innleggelse i institusjon i utlandet)

Relatert:

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Prop. 93 LS (2023-2024)
Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 274/2021, 275/2021, 276/2021 og 277/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2018/1971, (EU) 2019/2243 og (EU) 2020/1070 og direktiv (EU) 2018/1972

Relatert:

Finansdepartementet

Prop. 91 L (2023–2024)
Lov om Statens fond i Tromsø

Relatert:

Meld. St. 22 (2023–2024)
Statens pensjonsfond 2024

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 90 L (2023-2024)
Endringer i plan- og bygningsloven og åndsverkloven (plikt til innrapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre mv.)

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 89 LS (2023-2024)
Endringer i luftfartsloven (ubemannet luftfart mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. april 2024 til lov om endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny avtalefestet pensjon).

Lovvedtak nr. 51 (2023-2024) Lov nr. 14

Loven trer i kraft 1. januar 2025.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. april 2024 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger).

Lovvedtak nr. 52 (2023-2024) Lov nr. 15

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. april til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge.

Lovvedtak nr. 50 (2023-2024) Lov nr. 16

Grunnlag for saken:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. april 2024 til lov om endringer i foretakslovgivningen mv. (utlevering av fødsels- og d-nummer, registrering av enkeltpersonforetak, krav til foretaksnavn, retningslinjer for godtgjørelse mv.).

Lovvedtak nr. 54 (2023-2024) Lov nr. 17

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

3. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet

Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift av 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Atle Konta Midttun til ambassadør i Vilnius, Republikken Litauen. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Per Anders Pollen Nilsen til ambassadør i Santiago, Republikken Chile. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Leif Trana til ambassadør i Singapore, Republikken Singapore. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hilde Svartdal Lunde til ambassadør i Bucuresti, Romania. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver John Petter Opdahl til ambassadør i Havanna, Republikken Cuba. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Abuja, Forbundsrepublikken Nigeria, Svein Bæra, tillike til ambassadør i Porto Novo, Republikken Benin.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utnevning av underdirektør Michael Staås Tveter til avdelingsdirektør i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Klagesaker mv.

Nærings- og fiskeridepartementet

Klage fra Advokatfirmaet Thommessen over Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse 8. november 2017 om avslag på innsyn i dokumentene under journalpostene 1 til 8, 11 og 12 i departementets sak 17/4932 tas ikke til følge.

6. Andre saker

Energidepartementet

Åpning av område på norsk kontinentalsokkel i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

Relatert: