Offisielt fra statsråd 12. mai 2022

I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen for 2023 lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 12. mai 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 112 L (2021-2022)
Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 115 S (2021-2022)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022
(Nyhetssak)

Meld. St. 2 (2021-2022)
Revidert nasjonalbudsjett 2022
(Nyhetssak)

Prop. 114 LS (2021-2022)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og folketrygdloven (arbeidsavklaringspengar m.m.)
(Nyhetssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Prop. 110 S (2021-2022)
Kommuneproposisjonen 2023 
(Nyhetssak)

Prop. 113 LS (2021-2022)
Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 109 L (2021-2022)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 111 S (2021-2022)
Nokre saker om veg, særskilde transporttiltak og transport i byområda mv.
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven). Loven § 9-2 første ledd trer i kraft 1. juli 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2022 til lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven).
Lovvedtak 61 (2021-2022)   Lov nr 28

3. Styrer og utvalg

Kunnskapsdepartementet
Medlemmene oppnevnt til styre for Norges forskningsråd ved kongelig resolusjon 20. desember 2018 fratrer 12. mai 2022 kl. 12.00.

Oppnevning av medlemmer til midlertidig styre for Norges forskningsråd fra 12. mai kl. 12.00 til 31. desember 2022.

Medlemmer:
Direktør Kristin Halvorsen, Oslo, styreleder
Universitetsdirektør Robert Sverre Rastad, Bergen, nestleder
Konsernsjef Gunnar Hovland, Trondheim
Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo
Seniorrådgiver Britt Elin Steinveg, Tromsø
(Nyhetssak)

4. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra George Wakileh over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse om delvis innsyn i personalsaken om oppnevning av nåværende leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Trude Sørby Einersen til tingrettsdommer ved Buskerud tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert lagdommer Stig Åkenes Johnsen til lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Janne Jordbakke til tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Christopher Bårtvedt Eriksen til tingrettsdommer ved Agder tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Ronny Christian Håkonsen som tingrettsdommer i to år ved Agder tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6. Andre saker

Forsvarsdepartementet
Den norske FN-styrken i Mali forsterkes med ett lag og nødvendige støttefunksjoner, i størrelsesorden 20 soldater, med en varighet fra mai og ut november 2022.

Forsvarsministeren gis myndighet til å treffe beslutning om kommandooverføring av forsterkningsbidraget til FN-styrken i Mali.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. mai 2022 til og med 14. juni 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.