Offisielt fra statsråd 15. april 2016

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om energipolitikken fram mot år 2030. Det ble også lagt fram en proposisjon om lovendringer på helse- og omsorgsområdet, som innebærer at kommunene pålegges å fastsette kriterier og føre ventelister for opphold i sykehjem og tilsvarende tilrettelagt bolig for heldøgns tjenester, samt at retten til et slikt tjenestetilbud presiseres i lov.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. april 2016. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 100 S (2015-2016)
Samtykke til
1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter,
2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365
(Nyhetssak)

Prop. 101 S (2015-2016)
Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 109 S (2015-2016)
Pensjonar frå statskassa

Meld. St. 26 (2015-2016)
Årsmelding 2015 om pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Barne- og likestillingsdepartementet
Meld. St. 24 (2015-2016)
Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Prop 97 L (2015-2016)
Endringer i sikkerhetsloven
(reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)
(Nyhetssak)

Prop 102 L (2015-2016)
Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m.
(forsvarsloven)
(Nyhetssak)

Prop 110 S (2015-2016)
Investeringar i Forsvaret
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 94 L (2015-2016)
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven
(politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)
(Nyhetssak)

Prop. 99 L (2015-2016)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister)
(Nyhetssak)

Prop. 106 L (2015-2016)
Endringer i helseregisterloven m.m.
(kommunalt pasient- og brukerregister m.m.)
(Nyhetssak) - Lenken blir aktiv kl. 13.30.

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 105 L (2015-2016)
Endringer i straffegjennomføringsloven mv.
(omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 107 L (2015-2016)
Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning)

Prop. 108 L (2015-2016)
Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 92 L (2015-2016)
Endringer i markaloven (rett til erstatning)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 111 L (2015-2016)
Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)
(Nyhetssak)

Meld. St. 27 (2015-2016)
Digital agenda for Norge
IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 28 (2015-2016)
Fag – Fordypning – Forståelse
En fornyelse av Kunnskapsløftet
(Nyhetssak)

Prop. 95 L (2015-2016)
Endringer i fagskoleloven
(om studentrettigheter m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 103 L (2015-2016)
Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Prop. 96 L (2015-2016)
Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall)

Prop. 98 L (2015-2016)
Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)

Meld. St. 25 (2015-2016)
Kraft til endring
Energipolitikken mot 2030
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 104 L (2015-2016)
Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. mars 2016 til lov om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)
Lovvedtak 44 (2015-2016)  Lov nr. 2

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet.

Gruppeleder Terje Halleland konstitueres som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale i Landbruks- og matdepartementet frem til 30. april 2017.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Kampala, Susan Eckey, tillike til ambassadør i Kigali, Rwanda.

Utnevning av ekspedisjonssjef Helge Skaara til ambassadør i Madrid, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Ole Terje Horpestad til ambassadør i Kiev, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Guri Rusten til ambassadør i Sarajevo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Martin Sørby til ambassadør i Haag, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Gunnar Andreas Holm til ambassadør i Juba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Beate Stirø til ambassadør i Santiago, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Vegard Ellefsen til ambassadør i Ankara, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Mari Skåre til ambassadør i Kabul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av underdirektør Victoria Lossius Allum Furuhovde til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av sorenskriver Randi Haukebø til tingrettsdommer ved Øvre Romerike tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Marianne Kirkeleit til tingrettsdommer ved Bergen tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av visepolitimester Steinar Langholm som sorenskriver ved Øst-Finnmark tingrett for to år, fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Ellen Kristine Midtgaard som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett, med tiltredelse fra 1. mai 2016 til og med 28. februar 2018.

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Henrik Kristian Flod som tingrettsdommer ved Rana tingrett og Alstahaug tingrett, med tiltredelse fra 1. august 2016 til og med 31. juli 2017.

Beskikkelse av nemndleder Stine Alræk Iversen og nemndleder Synve Fosse Opsahl som nemndledere i Utlendingsnemnda, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Midlertidig beskikkelse av juridisk rådgiver Sissel Leganger i et vikariat med ett års varighet som nemndleder i Utlendingsnemnda, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners miljøprogram (UNEP).

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk (FAO.

Godkjenning av endringer i Avtale om Det felles fond for råvarer av 10. desember 2014.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene.

Undertegning av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendringer.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsettelse av Fuosko suohkan som samisk navn på Fauske kommune.
(Nyhetssak)

Fastsettelse av Kaivuonon komuuni som kvensk navn på Kåfjord kommune.
(Nyhetssak)