Offisielt fra statsråd 3. mars 2023

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til ny valglov.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 3. mars 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 48 LS (2022–2023)
Endringer i arbeidsmiljøloven (trakassering) og samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet av 21. juni 2019

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 46 L (2022-2023)
Endringar i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd for kriminalomsorga)

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 45 L (2022-2023)
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 47 L (2022-2023)
Endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (utvidelse av lovens virkeområde)

Relatert:

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. februar 2023 til lov om endringer i helselovgivningen (organisering av klagenemndene, behandling av personopplysninger i pasientskadesaker m.m.)

Lovvedtak 40 (2022-2023) Lov nr. 2

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saken:

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. desember 2022 nr. 2301 om overgangsregler til lov om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak).

4. Delegasjon av myndighet

Landbruk- og matdepartementet

Kongens myndighet etter lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 3a andre ledd, § 4 sjette ledd, § 9 fjerde ledd, § 13 andre ledd, § 17 sjette ledd, § 19 femte ledd, § 20 femte ledd, § 21, § 23 andre ledd, § 24a første, andre og tredje ledd, § 26 fjerde ledd og § 28 første ledd delegeres til Landbruks- og matdepartementet.

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Laila Stenseng til ambassadør i Berlin, Forbundsrepublikken Tyskland. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Arne Sannes Bjørnstad til ambassadør i Zagreb, Republikken Kroatia. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Øystein Bø til ambassadør i Warszawa, Republikken Polen. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Anne Kristin Hermansen til ambassadør i Kampala, Republikken Uganda. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Per Egil Selvaag til ambassadør i
Tel Aviv, Staten Israel. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Therese Hanvold som direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av statsadvokat Anders Mandal Funnemark til statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av advokat Carl Henning Leknesund til førstestatsadvokat og embetsleder ved Agder statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Ole Kristian Bjørge som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra 31. mars 2023 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2023.

6. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal utrede en fravikelig samboerlovgivning.

Utvalget består av:

Førsteamanuensis Katrine Kjærheim Fredwall, Nesodden (leder)
Advokat Anders Lorvik Navjord, Narvik
Professor Asbjørn Strandbakken, Bergen

Relatert: