Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 10. april 2018

I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. april 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 78 S (2017-2018)
Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Prop. 79 S (2017-2018)
Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 73 L (2017-2018)
Endringer i arbeidsmiljøloven 
(fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) 
(Nyheitssak) 

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 74 L (2017-2018)
Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven
(innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)
(Nyheitssak)

Prop. 82 L (2017-2018)
Endringer i barnelova og statsborgerloven
(foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 77 L (2017-2018)
Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. 
(MiFID II og MiFIR)
(Nyheitssak) 

Meld. St. 13 (2017-2018)
Statens pensjonsfond 2018

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 75 L (2017-2018)
Endringer i tobakksskadeloven 
(ulovlig handel med tobakksvarer mv.)
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 76 L (2017-2018)
Endringar i vallova 
(valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.)
(Nyheitssak) 

Olje- og energidepartementet
Prop. 80 S (2017-2018)
Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten
(Nyheitssak) 

Samferdselsdepartementet
Prop. 81 S (2017-2018)
Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim – Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2018 til lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)
Lovvedtak 33 (2017-2018) Lov nr. 4
Loven trer i kraft 1. mai 2018
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator fastsettes. 

Forskrift om endring av forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler), forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Astrid Emilie Helle til ambassadør i Pretoria, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Kristian Ødegaard til ambassadør i Riga, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av direktør Marianne Vollan til førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Yngve Svendsen til sorenskriver ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Anniken Hauglie som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland ved ansettelse (beskikkelse) av barneombud, der statsråd Helleland på grunn av sitt vennskap og tilknytning til en av søkerne er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken, kan bli bindende for Norge.

Til toppen