Offisielt frå statsrådet 16. desember 2022

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag om endringar i tvisteloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 16. desember 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 35 S (2022-2023)
Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

Finansdepartementet

Prop. 36 LS (2022-2023)
Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 34 L (2022-2023)
Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.)
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet

Prop. 37 L (2022-2023)
Endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll) 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2022 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022.
Lovvedtak 8 (2022-2023) Lov nr. 89

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Lovvedtak 10 (2022-2023) Lov nr. 90
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om låneformidling (låneformidlingsloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2023.
Lovvedtak 11 (2022-2023) Lov nr. 91
(Nyheitssak)

Delt ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 101 om endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak). Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

 • Endringsloven del II (verdipapirfondloven) med unntak av §§ 1-7 og 11-6 første ledd nr. 2
 • Endringsloven del III (AIF-loven) §§ 1 a-3 og 9-6 første ledd bokstav d.

Følgende trer i kraft 1. februar 2023:

 • Endringsloven del II (verdipapirfondloven) §§ 1-7 og 11-6 første ledd nr. 2
 • Endringsloven del III (AIF-loven) §§ 1 a-4 og 9-6 første ledd bokstav e.

(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg).

Delt ikraftsetting av loven.

Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

 • Endringsloven del I (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-3
 • Endringsloven del II (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-4
 • Endringsloven del III nr. 2 (overgangsregel)
 • Endringsloven del III nr. 3 (forskriftshjemmel)

Følgende trer i kraft 1. januar 2024:

 • Endringsloven del II (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-6

Lovvedtak 18 (2022-2023) Lov nr. 92

Delt ikrafttredelse av lov 25. mars 2022 nr. 14 om endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere).

Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

 • Endringsloven del I, endringene i helsepersonelloven § 48 første ledd nr. 15

(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 72 om endringer i politiregisterloven og utlendingsloven. Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

 • Endringsloven del I (utlendingsloven)

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2022 til lov om endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner).
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Lovvedtak 6 (2022-2023) Lov nr. 93

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2022 til lov om endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter).
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Lovvedtak 7 (2022-2023) Lov nr. 94
(Nyheitssak)

Ikraftsetting av lov 4. mars 2022 nr. 7 om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven). Loven trer i kraft 1. januar 2023.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad).
Lovvedtak 21 (2022-2023) Lov nr. 95

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2022 til lov om endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal).
Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Lovvedtak 9 (2022-2023) Lov nr. 96

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring av forskrifter 12. september 1969 nr. 5 om forkynnelse av utenlandske dokumenter i Norge.

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrifter om vern av 54 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet

Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte og forskrift 30. oktober 2009 nr. 1323 om EØS-prosedyreregler om offentlig støtte.

4. Styrer og utval

Kunnskapsdepartementet

Forlengelse av fungeringsperioden til det midlertidige styret for Norges forskningsråd fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023 og oppnevning av Birger Vikøren som ny nestleder.

Styret består av følgende medlemmer:
Direktør Kristin Halvorsen, Oslo, styreleder
Stabsdirektør Birger Vikøren, Oslo, nestleder
Konsernsjef Gunnar Hovland, Trondheim
Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo
Seniorrådgiver Britt Elin Steinveg, Tromsø
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Nærings- og fiskeridepartementet

Klage fra grunneier Einar Lund over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 26. oktober 2021 om innvilgelse av ekspropriasjon til Råde Graveservice AS tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av utenriksråd Tore Hattrem til ambassadør i London, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Republikken Sør-Afrika, Gjermund Sæther, tillike til ambassadør i Antananarivo, Republikken Madagaskar.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utnevning av advokat Dag Sørlie Lund til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Utnevning av seksjonssjef Pia Helene Willanger til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av lagdommer Nils Asbjørn Engstad til lagmann ved Hålogaland lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Andreas Skoe Cederkvist til sorenskriver ved Telemark tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av enhetsleder Anne Jorde til jordskiftedommer ved Østre Innlandet jordskifterett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagmann Roar Klausen til lagmann med avdelingslederansvar ved Gulating lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftekandidat Knut Sveinung Kleppa til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Håkon Brørvik til jordskiftedommer ved Telemark jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av lagdommer Trine Christin Riiber som avdelingsleder og tingrettsdommer ved Oslo tingrett for en periode på to år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Kirsti Strømstad som avdelingsleder ved Hordaland tingrett for en periode på ett år, med mulighet til forlengelse i inntil ett år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Laila Berge til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Alexander Engh til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av sjefsøkonom Ellen Bakken til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Finansdepartementet

Norge meddeler at forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879, kan bli bindende for Norge.

Statsministerens kontor

Departementets myndighet etter lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill (pengespilloven) § 14 fjerde ledd tredje punktum legges til Landbruks- og matdepartementet.