Offisielt frå statsrådet 30. september 2022

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i vergemålsloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 30. september 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 142 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet
(økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 141 L (2021-2022)
Endringer i vergemålsloven mv.
(vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

Olje- og energidepartementet
Prop. 143 L (2021-2022)
Endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal)
(Nyheitssak)

Prop. 144 L (2021-2022)
Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)
(Nyheitssak)

2. Klagesaker m.m.

Forsvarsdepartementet
Klage fra Kristiansand Militære Samfunn og Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen over Forsvarsdepartementets vedtak 17. juni 2022 om søknad om tilskudd etter forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet, tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Kristoffer Rørstad over Kunnskapsdepartementets avslag av 4. april 2022 på innsyn i dokument 37 i sak 19/4492 tas ikke til følge.

Statsministerens kontor
Klage fra Stan Eftimoff Stancheff over Statsministerens kontors avgjørelse 25. august 2022 om avslag på krav om innsyn 15. august 2022 tas ikke til følge.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Hanoi, Den sosialistiske republikk Vietnam, Hilde Solbakken, tillike til ambassadør i Vientiane, Den demokratiske folkerepublikk Laos.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Wenche Stenberg til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av underdirektør Rolv Dahl-Jørgensen til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor
Daglig leder Anne Marit Bjørnflaten utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 30. september 2022 kl. 12.00.
(Nyheitssak)

Ekspedisjonssjef Erling Rimestads konstitusjon som statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet forlenges så lenge statssekretær Finn Henrik Thune er fraværende, men ikke ut over 11. desember 2022.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Til Verdenspostforeningens konstitusjon av 10. juli 1964 ratifiseres

  • Syvende tilleggsprotokoll av 5. oktober 2004,
  • Åttende tilleggsprotokoll av 12. august 2008,
  • Niende tilleggsprotokoll av 6. oktober 2016,
  • Tiende tilleggsprotokoll av 7. september 2018, og
  • Ellevte tilleggsprotokoll av 26. august 2021.

Olje- og energidepartementet
I medhold av vannfallrettighetsloven § 24 gis TrønderEnergi Kraft Holding AS og Aneo AS konsesjon for erverv av 100 prosent av aksjene i TrønderEnergi Kraft AS på uendrede vilkår.