Varsler om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering hos tilskuddsmottaker – justerte retningslinjer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utenriksdepartementet har nulltoleranse for økonomiske misligheter knyttet til bruk av midler Stortinget bevilger. Nulltoleranse innebærer at departementet vil reagere på ethvert avvik fra de forutsetninger som ligger til grunn for bruk av departementets midler, herunder avtaler knyttet til drift og tilskuddsmidler. Dette inkluderer seksuell trakassering, seksuelt misbruk og seksuell trakassering, ofte forkortet SEAH etter det engelske begrepet: Sexual exploitation, abuse and harassment.

I brev av 16. februar 2018 fra daværende utenriksminister og utviklingsminister til norske samarbeidspartnere ble det kommunisert forventninger til alle organisasjoner som mottar støtte fra Utenriksdepartementet og Norad. Det forventes at de har etiske retningslinjer og gode systemer på plass for å forebygge, varsle og håndtere saker som seksuell trakassering, seksuell utnyttelse, overgrep og vold.

Tilskuddsmottakere skal umiddelbart informere Utenriksdepartementet v/Sentral kontrollenhet om SEAH-mistanker i prosjekter hvor Utenriksdepartementet har tildelt midler. Det gjelder i første rekke påstander om misbruk mm mot målgruppen begått av aktører i tilskuddskjeden. Varsler om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering i utviklingssamarbeidet kan sendes til sentral.kontrollenhet@mfa.no.

Varsler kan også sendes anonymt gjennom vår eksterne varslingskanal. Norad vil justere sine retningslinjer tilsvarende.

Ved mottak av et varsel, vil Utenriksdepartementet håndtere saken etter detaljerte retningslinjer som nå er utarbeidet. Departementet er opptatt av at norske midler blir brukt i tråd med avtalen, og ikke bidrar til uansvarlig, uetisk og ulovlig opptreden, herunder overfor lokalbefolkningen/målgruppen. Utenriksdepartementet vil i denne forbindelse både vurdere om tilskuddsmottaker generelt har tilfredsstillende rutiner for å forhindre, avdekke og følge opp varsler om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering, samt om oppfølgingen i den konkrete saken er tilfredsstillende.

Tilskuddsmottakers håndtering av saken vil være avgjørende for om Sentral kontrollenhet vil ilegge avtalemessige reaksjoner eller ikke. Sentral kontrollenhet er kontaktpunkt for varsler om seksuell trakassering, vold og overgrep i prosjekter hvor Utenriksdepartementet har tildelt midler, og forventer at samarbeidspartnere melder fra om slike hendelser. Det gjelder i første rekke påstander om overgrep mot målgruppen for bistanden begått av aktører i tilskuddskjeden. Varsler om varsler om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering i bistandssektoren kan sendes til sentral.kontrollenhet@mfa.no.

Våren 2021 la en intern arbeidsgruppe frem en rapport om praktisering av nulltoleranseprinsippet. Rapporten anbefaler ulike tiltak og endringer ved praktisering av nulltoleranseprinsippet, herunder behov for å justere tilskuddsavtalene slik at krav til forebygging, varsling og oppfølging av seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering er tydelig regulert. Malene for tilskuddsavtaler vil bli endret tilsvarende.