Seksjon for fellestjenester

Seksjonen har ansvar for etatsstyringen av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).