Seksjon for statsbudsjett og prosjekt (SSP)

Seksjonen  består av to grupper: Statsbudsjettgruppen og prosjektgruppen.

Statsbudsjettgruppen
Statsbudsjettgruppen koordinerer arbeidet med statsbudsjettet i departementet. Dette gjelder JDs innspill til alle budsjettkonferansene, produksjon av budsjettproposisjoner til Stortinget og oppfølging av anmodningsvedtak.

Prosjektgruppen
Prosjektgruppen bidrar til at departementet har en god porteføljestyring, velger ut de riktige investeringsprosjektene og at de gjennomføres på en god måte. Gruppen bidrar til god kvalitet og ensartet forberedelse og prioritering av investeringer i sektoren og til god gjennomføring, styring og oppfølging. De rapporterer rutinemessig til departementsråden på utvalgte prosjekter. Gruppen skal sikre at departementet har spesialistkompetanse på dette området.