Seksjon for økonomi og koordinering

Koordineringsseksjonen består av: Faggruppe høringssaker, faggruppe statsbudsjett og faggruppe prosjektstyring. Koordineringsseksjonen forbereder og følger opp departementsrådens ledermøter med ekspedisjonssjefene.

Faggruppe høring

Høringsgruppen behandler høringssaker, departementsforeleggelser og regjeringsnotater som mottas fra andre departementer, direktorater mv. Oppgavene består i å samordne, kvalitetssikre og utarbeide departementets uttalelser i nært samarbeid med fagavdelingene og departementsledelsen.

Faggruppe statsbudsjett

Statsbudsjettgruppen koordinerer arbeidet med statsbudsjettet i departementet. Dette gjelder JDs innspill til alle budsjettkonferansene, produksjon av budsjettproposisjoner til Stortinget og oppfølging av anmodningsvedtak.

Faggruppe prosjektstyring

Prosjektgruppen bidrar til at departementet har en god porteføljestyring, velger ut de riktige investeringsprosjektene og at de gjennomføres på en god måte. Gruppen bidrar til god kvalitet og ensartet forberedelse og prioritering av investeringer i sektoren og til god gjennomføring, styring og oppfølging. De rapporterer rutinemessig til departementsråden på utvalgte prosjekter. Gruppen skal sikre at departementet har spesialistkompetanse på dette området.