Seksjon for etatsstyring og budsjett

Seksjon for etatsstyring og budsjett består av tre faggrupper: Faggruppe internasjonalt arbeid, faggruppe økonomi og faggruppe strategi og styring.

Faggruppe internasjonal arbeid (INT)

Faggruppe internasjonalt arbeid (INT) skal sørge for at statsrådene og administrativ ledelse møter andre lands representanter, samt representanter for internasjonale organisasjoner på rett måte og med god kvalitet. Det samme gjelder ved ledelsens deltakelse i høynivåmøter om ulike internasjonale problemstillinger. INT har også en rekke koordinerings- og veiledningsoppgaver  knyttet til saker og prosesser i fm Nordisk Ministerråd, EU/EØS/Schengen, Europarådet og FN.

Faggrupe økonomi

Faggruppe økonomi bistår ledelsen og avdelingene med intern virksomhetsstyring, budsjet­tering, kvalitetssikring og generell økonomistyring i departementet, samt med analyser og strategisk beslutningsstøtte.

Faggruppe strategi og styring

Faggruppe strategi og styring bidrar til god etatsstyring i justissektoren ved å sikre en felles tilnærming til styringen av underliggende virksomheter, herunder styring av digitalisering i sektor. Gruppen gir råd til avdelingene om styring og kontroll, og samordner departementets arbeid med oppfølging av saker fra Riksrevisjonen. I tillegg utvikler gruppen rammeverk for og samordner departementets kunnskapsarbeid, og legger til rette for kompetanseheving innenfor alle gruppens fagområder.