Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken. Dette omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jan Hjelle.

Forvaltningspolitikken handler om å utvikle en
forvaltning som er effektiv, brukervennlig og har høy tillit i samfunnet. Det krever økt innovasjon og en koordinert bruk av virkemidler som styring, organisering, ledelse, kommunikasjon og kompetanseutvikling.
Forvaltningspolitikken fastsetter felles rammer for hvordan forvaltningen bør arbeide og være organisert. Hver enkelt sektor, departement og underliggende virksomhet har et selvstendig ansvar for å organisere seg og arbeide slik at de politiske målene blir nådd.

IT-politikken handler om å identifisere sektorovergripende utfordringer, og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak. IT-politikken griper på tvers av alle samfunnssektorer og er en viktig forutsetning for forenkling og effektivisering i offentlig sektor. IT-politikken bidrar også til å fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og til å sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling.

Avdelingen har en bred internasjonal kontaktflate på sine fagområder. Avdelingen har bl.a. ansvaret for koordineringen av norsk oppfølging av EUs IT-politikk, herunder flere IT-relaterte programmer.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for forvaltningspolitikk

    Seksjon for forvaltningspolitikk har det overordnede ansvaret for forvaltningspolitikken. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Asgeir Fløtre.

  • Seksjon for IT-politikk

    Seksjon for IT-politikk har ansvaret for å samordne og koordinere regjeringens IT-politikk, herunder arbeidet med digitalisering av offentlig sektor. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Katarina de Brisis.

Til toppen