Avdeling for IKT og fornying

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IKT-politikken. Dette omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og fornying av offentlig sektor. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT.

Forvaltningspolitikken handler om styring, organisering, ledelse og kompetanseutvikling i staten. Forvaltningspolitikken fastsetter felles rammer for hvordan forvaltningen bør arbeide og være organisert. Hver enkelt sektor, departement og underliggende virksomhet har et selvstendig ansvar for å organisere seg og arbeide slik at de politiske målene blir nådd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har koordineringansvaret for forvaltningspolitikken.

IKT-politikken handler om å identifisere sektorovergripende utfordringer, og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak. IKT-politikken griper på tvers av alle samfunnssektorer, og er en viktig forutsetning for forenkling og effektivisering i offentlig sektor. IKT-politikken bidrar også til å fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling.

Avdelingen utfører også samfunnsøkonomiske analyser, og andre faktabaserte analyser av offentlig forvaltning og offentlig ressursbruk.

Avdeling for IKT og fornying ble opprettet 1. oktober 2008.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Økonomisk analyseenhet

  Økonomisk analyseenhet utfører samfunnsøkonomiske og andre faktabaserte analyser av offentlig ressursbruk. Enheten har et særlig ansvar for å påse at kravet om utredning av økonomiske konsekvenser blir ivaretatt. Utvikler StatRes - et system for å måle ressurser, tjenester og resultater i staten. Effektivitetsstudier for hele eller deler av statlig sektor, strukturtiltak, internasjonale studier (OECD mv.), reguleringspolitikk, etc.

  Seksjonsleder: Lasse Ekeberg

 • Seksjon for IKT i samfunnet

  Seksjon for IKT i samfunnet har ansvar for strategi- og politikkutforming for bruk av IKT i hele samfunnet med vekt på verdiskaping og inkluderende samfunnsutvikling.

  Seksjonsleder: Katarina de Brisis

 • Forvaltningspolitisk enhet

  Forvaltningspolitisk enhet har det overordnede ansvar for forvaltningspolitikken, som blant annet omhandler statens bruk av organisasjonsformer og andre styringsvirkemidler. Arbeidet omfatter blant annet valg av organisasjonsformer, omorganiseringer og valg av andre virkemidler for effektiv måloppnåing, og nordisk og annet internasjonalt samarbeid om forvaltningspolitikken. Enheten har ansvar for Statsforetaksloven, forsøksloven (statlige forsøk), utredningsinstruksen, departementsreglementet og etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 • Digitaliseringsenheten

  Digitaliseringsenheten har ansvaret for å samordne og drive frem arbeidet med digitalisering i offentlig sektor.

  Seksjonsleder: Lars Bjørgan Schrøder