Avdeling for IKT og fornying

Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IKT-politikken. Dette omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og fornying av offentlig sektor. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT.

Forvaltningspolitikken handler om styring, organisering, ledelse og kompetanseutvikling i staten. Forvaltningspolitikken fastsetter felles rammer for hvordan forvaltningen bør arbeide og være organisert. Hver enkelt sektor, departement og underliggende virksomhet har et selvstendig ansvar for å organisere seg og arbeide slik at de politiske målene blir nådd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har koordineringansvaret for forvaltningspolitikken.

IKT-politikken handler om å identifisere sektorovergripende utfordringer, og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak. IKT-politikken griper på tvers av alle samfunnssektorer, og er en viktig forutsetning for forenkling og effektivisering i offentlig sektor. IKT-politikken bidrar også til å fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling.

Avdelingen utfører også samfunnsøkonomiske analyser, og andre faktabaserte analyser av offentlig forvaltning og offentlig ressursbruk.

Avdeling for IKT og fornying ble opprettet 1. oktober 2008.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Økonomisk analyseenhet

  Økonomisk analyseenhet utfører samfunnsøkonomiske og andre faktabaserte analyser av offentlig ressursbruk. Enheten skal bidra til at kravet om utredning av økonomiske konsekvenser blir ivaretatt, og at gevinster ved digitaliseringstiltak realiseres. Andre viktige oppgaver er utvikling og analyse av statistikk om offentlig sektor, områdeanalyser, effektivitetsstudier, strukturtiltak mv.

  Seksjonsleder: Lasse Ekeberg

 • Seksjon for IKT i samfunnet

  Seksjon for IKT i samfunnet har ansvar for strategi- og politikkutforming for bruk av IKT i hele samfunnet med vekt på verdiskaping og inkluderende samfunnsutvikling.

  Seksjonsleder: Katarina de Brisis

 • Forvaltningspolitisk enhet

  Forvaltningspolitisk enhet har det overordnede ansvaret for forvaltningspolitikken, og skal legge til rette for at forvaltningen kjennetegnes av integritet, kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning. Dette gjøres gjennom god organisering, ledelse og kompetanseutvikling. Enheten er sentral i gjennomføringen av regjeringens moderniseringspolitikk for offentlig sektor og arbeider blant annet med omstilling, innovasjon, tidstyver, Program for bedre styring og ledelse, klart språk og innkjøpspolitikk. Seksjonen har i tillegg ansvar for Statens Kommunikasjonspolitikk, Statsforetaksloven, og etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 • Digitaliseringsenheten

  Digitaliseringsenheten har ansvaret for å samordne og drive frem arbeidet med digitalisering i offentlig sektor. Enheten følger opp blant annet arbeidet med felleskomponenter, informasjonsforvaltning, samhandling mellom stat og kommune innen digitalisering, elektronisk faktura, elektronisk ID og digital postkasse til innbyggere. I tillegg har enheten ansvaret for en rekke virkemidler som skal fremme digitalisering i offentlig sektor, som e-forvaltningsforskriften, digitaliseringsrundskrivet, medfinansieringsordningen for små og mellomstore IKT-prosjekter, samt vurderingen av IKT-relaterte satsingsforslag i regjeringens budsjettprosess.

  Seksjonsleder: Lars Bjørgan Schrøder