Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)

Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Har ansvar for bompengefinansiering og for riksvegferjene. Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen styrer arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene og har ansvar for arbeidet med sivil beredskap på departementets område. Seksjonen har også ansvaret for deprtementets arbeid med trafikksikkerhet og ansvaret for vegtrafikkloven. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeidet med bymiljø- og byvekstavtaler, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bompengepakker i by samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by er også blant seksjonens arbeidsoppgaver.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Vegseksjonen

  Rammevilkår og styringssystemer for Statens vegvesen. Etatsstyring av Statens vegvesen. Ansvar knyttet til planlegging, bygging, drift og bruk av veginfrastrukturen. Langtidsplanlegging og budsjetter innen vegsektoren. Bompengesaker og vegfinansiering. Miljøsaker for vegsektoren. Internasjonale vegsaker. Vegloven med forskrifter og spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ola Brattegard

 • Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen

  Samordning og styring av arbeidet med sikkerhet på tvers av de ulike transportformene og av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor departementets område. Utredning, analyser og politikkutforming i tilknytning til sikkerhet i vegtrafikken. Saker etter vegtrafikklovgivningen, taubaneloven og sikkerhetsloven. Ledelse og samordning av nasjonal transportberedskap. Internasjonalt samarbeid innen vegtransport og sivil transportberedskap.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lasse Lager

 • Byseksjonen

  Bymiljø- og byvekstavtaler, herunder statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter (50/50-ordningen). Bompengepakker i by. Bompengefinansierte bypakker inkludert store riksveiprosjekter. Belønningsordning. Arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Samordning av bypolitikken. Lokal luft. Vilkårsparkering. Forvaltning av relevant regelverk. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingun Hagesveen