Rapportar

På denne sida finn du utvalde rapportar som er laga av, eller på oppdrag for, departementa og Statsministerens kontor.

Viser 101-120 av 47523 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statement by the Minister of Foreign Affairs of Norway on the military take-over of the transitional government in Sudan

  “Norway is deeply alarmed at the serious development of the current situation in Sudan where General al-Burhan, the leader of the Sudan’s Sovereign Council, has dissolved the institutions of the state and introduced a state of emergency.

 • Svar på spørsmål om EUs fjerde jernbanepakke

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen vil gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke på møtet i EØS-komiteen 29. oktober.

 • Svar på spørsmål om nye utenrikspolitiske satsinger

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan anslå hva satsingene på nye utenrikspolitiske og utviklingspolitiske områder vil koste, og til hvilke formål hun eventuelt vil

 • Svar på spørsmål om bistand og fattigdom

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva den nye regjeringen vil gjøre for å forvalte den enorme pengesummen av norske bistandsmidler bedre, og sikre at den bidrar til at land kommer ut

 • Økologi-Nye regler for gruppesertifisering

  Celexnr.: 32021R0715 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. januar 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder krav til grupper av virksomheter

 • Økologi-Regler for kontroll og sporbarhet

  Celexnr.: 32021R0279 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/279 av 22. februar 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om kontroll og andre tiltak for å sikre sporbarhet og samsvar med regler for

 • Funksjonsnedsettingar

  Personar med funksjonsnedsettingar har dei same rettane som andre. Politikken for personar med funksjonsnedsetting skal byggje på likestilling og likeverd, sjølvbestemming, medverknad, deltaking og inkludering.

 • Utviklingsministeren har eit møte med styreleiar og administrerande direktør i Norfund

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med styreleiar Olaug Svarva og administrerande direktør Tellef Thorleifsson i Norfund. 

  Tidspunkt: 25.10.2021, kl 15.15

 • Utviklingsministeren har eit møte med Norads direktør

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Norads direktør, Bård Vegar Solhjell.  

  Tidspunkt: 25.10.2021, kl 14.15

 • Tilbaketakelsesavtaler

  Oversikt over hvilke land Norge har inngått tilbaketakelsesavtaler med.

 • Revisjon av Industriutslippsdirektivet

  Revisjon av Industriutslippsdirektivet

 • Plantevernmidler - Bacillus amylol. (AH2), godkjenning lavrisiko

  Celexnr.: 32021R1455 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1455 av 6. september 2021 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om

 • Plantevernmidler - famoksadon, avslag regodkjenning

  Celexnr.: 32021R1379 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1379 av 19. august 2021 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet famoksadon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om

 • Økologi-Nye regler for heterogent planteformeringsmateriale

  Celexnr.: 32021R1189 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. mai 2021 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder regler for produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale i form av heterogent materiale

 • Olje- og energiministeren deltek på markeringa av Universitetet i Bergen sitt 75-årsjubileum.

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen deltek på markeringa av Universitetet i Bergen sitt 75-årsjubileum.

  Tidspunkt: 25.10.2021, kl 14.00

 • Oppretter ekspertgruppe for deling av industridata

  - Hvordan industrien utnytter data som ressurs blir viktig for å skape nye grønne jobber i hele landet og for å kutte i verdens klimagassutslipp. Det må bli enklere og tryggere å dele og bruke industridata i næringslivet. Derfor oppretter vi en

 • CRD V (endringer av CRD IV)

  Celexnr.: 32019L0878 KOM-nr.: KOM(2016)854 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/878 av 20. mai 2019 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Klima- og miljødepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Klima- og miljødepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

 • PETROSENTRE

  Forskningssentre for petroleum (PETROSENTRE) gir støtte til forskningssentre som arbeider for å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene. Sentrene skal arbeide med problemstillinger av stor nasjonal betydning.

 • PETROMAKS2 – stort program for petroleumsforskning

  PETROMAKS2 etterfølger PETROMAKS-programmet som ble avsluttet i 2012. Programmet administreres av Norges forskningsråd og omfatter både strategisk grunnleggende forskning og kompetanseutvikling samt anvendt forskning og teknologiutvikling.