Veiledninger og brosjyrer

Viser 351-375 av 739 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny alderspensjon i folketrygden

  20.10.2006 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Ny alderspensjon i folketrygden Kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Last ned brosjyren (PDF)

 • Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar

  16.10.2006 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rettleiaren skal vere eit hjelpemiddel i arbeidet med å lage forvaltningsplanar for statens kulturhistoriske eigedommar. Den skal òg vere eit hjelpemiddel for etatar og verksemder i deira arbeid med å implementere kulturminneomsyn i styrande

 • WTO. Historikk

  05.10.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  WTO - Historikk Før annen verdenskrig fantes ingen organisasjon eller avtale som ga regler og samarbeidsordninger for internasjonal økonomi og handel. Det var et stort antall bilaterale avtaler, og de enkelte lands myndigheter kunne selv innføre

 • Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS)

  14.09.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  The TRIPS Agreement was negotiated during the Uruguay Round and, like the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the General Agreement on Trade in Services (GATS), is included as an annex to the WTO Agreement.

 • Aktuelle FN-spørsmål

  04.09.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Aktuelle FN-spørsmål FNs 61. generalforsamling høsten 2006 (heftet er i pdf-format) (Heftet er 2,1 MB)

 • Facts 2006 Energy and water resources in Norway

  14.08.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Facts 2006 Energy and water resources in Norway The Ministry of Petroleum and Energy publishes an English translation of this facts sheet on energy and water resources in Norway every other year. In this

 • Government procurement in the WTO - the GPA

  31.07.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Government procurement constitutes a very large market in most countries.

 • Bruk av styrer i staten

  20.07.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å øke kunnskapen om bruken av styrer i statlige virksomheter. Den er først og fremst ment å være til nytte for departementene, men også for statlige virksomheter med styrer og styrene selv. Den erstatter veilederen

 • Veileder om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samvær

  04.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veilederen omhandler barnevernets ansvar og oppgaver ved mistanke om at et barn er utsatt for vold eller overgrep i forbindelse med samvær.

 • Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (PDF)

 • Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1105: Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder (PDF)

 • Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1104: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder (PDF)

 • Tilsynsførere i fosterhjem – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1103: Tilsynsførere i fosterhjem – en veileder (PDF)

 • Doha-runden

  26.06.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Doha-runden Informasjon om den pågående forhandlingsrunden i WTO og mandatet fra Ministerkonferansen i Doha, Qatar, i 2001. Norge deltar i

 • Samtaler med små barn i saker etter barneloven

  23.06.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Da barneloven ble endret i 2004, ble bl.a. aldersgrensen for å høre barn i barne­fordelingssaker senket til 7 år. I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 29 (2002-2003)) ble det påpekt at en senking av aldersgrensen for retten til å bli hørt, kan

 • Faktaheftet EV 2006

  22.06.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet om energi og vannressurser i Norge er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. I heftet beskrives den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av vannressursene.

 • Statstilsette i tal

  20.06.2006 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lommestatistikk for statsforvaltninga 2006 er ei brosjyre med fakta om dei statstilsettes alder, lønn, utdanning og sjukefråvær.

 • Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede (AU-reiser)

  20.06.2006 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede (AU-reiser) En forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Du kan få transport til og fra arbeid eller skole til

 • Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departementenes budsjettproposisjoner.

  13.06.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veilederen er utarbeidet av en tverrdepartemental arbeidsgruppe. Den er et redskap for planlegging og organisering av arbeidet med likestillingsvurdering på fagbudsjettområdene, gjennomføring av likestillingsvurdering, og presentasjon/omtale av

 • Veileder utbyggingsavtaler

  26.05.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er blant annet basert på innspill fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra kommuner, utbyggere og interesseorganisasjoner, og gir praktiske råd og rettledning for hvordan de nye reglene om utbyggingsavtaler kan praktiseres.

 • Norwegian Defence 2006

  24.05.2006 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norwegian Defence 2006 Norwegian Defence 2006 (pdf, 1,3 mb) Norwegian Defence 2006 (Powerpoint, 4,8 mb) Download and save to local disk to run with Powerpoint

 • Forskrift om konsekvensutredninger — planlegging etter plan- og bygningsloven

  19.05.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder - versjon mai 2006

 • På vei til egen bolig

  19.05.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006.

 • Fakta 2006 Norsk petroleumsverksemd

  07.04.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet lanserer no Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2006. Publikasjonen gjer ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på den norske

 • Facts 2006 The Norwegian Petroleum Sector

  07.04.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Ministry of Petroleum and Energy and the Norwegian Petroleum Directorate hereby launch "Facts 2006 – The Norwegian petroleum sector". The publication provides a general overview of petroleum activities on the

Til toppen