Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 376-400 av 751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1105: Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder (PDF)

 • Tilsynsførere i fosterhjem – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1103: Tilsynsførere i fosterhjem – en veileder (PDF)

 • Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1104: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder (PDF)

 • Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (PDF)

 • Samtaler med små barn i saker etter barneloven

  23.06.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Da barneloven ble endret i 2004, ble bl.a. aldersgrensen for å høre barn i barne­fordelingssaker senket til 7 år. I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 29 (2002-2003)) ble det påpekt at en senking av aldersgrensen for retten til å bli hørt, kan

 • Faktaheftet EV 2006

  22.06.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet om energi og vannressurser i Norge er en årlig publikasjon fra Olje- og energidepartementet. I heftet beskrives den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av vannressursene.

 • Statstilsette i tal

  20.06.2006 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lommestatistikk for statsforvaltninga 2006 er ei brosjyre med fakta om dei statstilsettes alder, lønn, utdanning og sjukefråvær.

 • Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede (AU-reiser)

  20.06.2006 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede (AU-reiser) En forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Du kan få transport til og fra arbeid eller skole til

 • Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departementenes budsjettproposisjoner.

  13.06.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veilederen er utarbeidet av en tverrdepartemental arbeidsgruppe. Den er et redskap for planlegging og organisering av arbeidet med likestillingsvurdering på fagbudsjettområdene, gjennomføring av likestillingsvurdering, og presentasjon/omtale av

 • Veileder utbyggingsavtaler

  26.05.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er blant annet basert på innspill fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra kommuner, utbyggere og interesseorganisasjoner, og gir praktiske råd og rettledning for hvordan de nye reglene om utbyggingsavtaler kan praktiseres.

 • Norwegian Defence 2006

  24.05.2006 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Norwegian Defence 2006 Norwegian Defence 2006 (pdf, 1,3 mb) Norwegian Defence 2006 (Powerpoint, 4,8 mb) Download and save to local disk to run with Powerpoint

 • Forskrift om konsekvensutredninger — planlegging etter plan- og bygningsloven

  19.05.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder - versjon mai 2006

 • På vei til egen bolig

  19.05.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006.

 • Fakta 2006 Norsk petroleumsverksemd

  07.04.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet lanserer no Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2006. Publikasjonen gjer ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på den norske

 • Facts 2006 The Norwegian Petroleum Sector

  07.04.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  The Ministry of Petroleum and Energy and the Norwegian Petroleum Directorate hereby launch "Facts 2006 – The Norwegian petroleum sector". The publication provides a general overview of petroleum activities on the

 • Arbeidsmiljøloven - vesentlige endringer (A-0007 B)

  01.04.2006 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Ny arbeidsmiljølov – vesentlige endringer (A-0007 B) Brosjyre om de viktigste endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2006. Last ned brosjyren (PDF)

 • WTO-dokumenter

  03.03.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  WTO-dokumenter Dokumenttjenesten på WTOs offisielle hjemmeside Ved å klikke deg inn på følgende link kommer du inn på forsiden på dokumenttjenesten på WTOs internettsider. Her vil du ha tilgang til omfattende dokumentasjon om WTO, som blant annet

 • Veileder i interkommunalt IKT-samarbeid

  03.03.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir råd om interkommunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfor rammen av Forskningsrådets Høykom-program. Veilederen har blitt til etter et initiativ fra KS og Fornyings- og

 • Spørsmål og svar om stykkprisforskriften

  10.02.2006 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Lovendringene i rettshjelploven trådte i kraft fra nyttår. I den forbindelse ble det utarbeidet ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften). Her kan du

 • Lommebudsjettet 2006

  03.02.2006 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Lommebudsjettet 2006 Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser Lommebudsjettet 2006 (pdf-format)

 • Fakta om Forsvaret 2006

  02.02.2006 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Fakta 2006 Pdf (1 mb) Fakta 2006 Powerpoint (1 mb)

 • Europarådets reformpakke for å sikre Den europeiske menneskerettighetsdomstolens framtid

  01.02.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Europarådets reformpakke for å sikre Den europeiske menneskerettighetsdomstolens framtid På Europarådets ministermøte i mai 2004 ble det vedtatt en reformpakke som skulle sikre framtiden for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Reformpakken

 • NOU 2006: 2 - Brosjyre

  31.01.2006 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  NOU 2006: 2 – Brosjyre Staten og Den norske kirke Stat- kirke-utvalget avleverte sin utredning "Staten og Den norske kirke" (NOU 2006: 2) 31.januar 2006. I denne brosjyren presenteres hovedtrekkene ved utvalgets utredning og anbefalinger

 • Veileder om kommunale granskinger av barnehjem og spesialskoler for barn med atferdsvansker

  25.01.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

 • Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

  20.01.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Brosjyre Q- 1094 B. Brosjyren i pdf-format.