Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Den vanskelige resirkuleringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Grunnstoffet fosfor er et viktig næringsstoff for alle levende organismer. Mineralsk fosfat utvinnes for bruk blant annet i mineralgjødsel, men er en ikke-fornybar ressurs. Gruvene som fosforet i mineralgjødsel kommer fra, er i ferd med å tømmes. For å opprettholde dagens matproduksjon er det viktig å gjenvinne fosfor.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ifølge prognoser vil verdens fosforreserver være oppbrukt innen 30-50 år. Forskere arbeider med å finne metoder for å felle ut fosfor fra kloakk. Å hente ut fosfor og organisk materiale fra kloakk krever sikre metoder, fordi avløpsvann inneholder også tungmetaller, bakterier og miljøgifter. Forskere peker derfor på at man må arbeide videre med teknologi, metoder, lover og regelverk.

NORSØK-forskere ser på produktet struvitt som er rikt på fosfor. Struvitt blir utfelt fra urin, og kan forårsake nyrestein. Produksjon av struvitt til gjødsel er satt i gang i Norge, og kan vise seg å bli lønnsomt. Prisen på fosfor er stigende på verdensmarkedet.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.