Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskere undersøker hvordan man kan redusere uønsket mugg på norskprodusert pinnekjøtt og spekemat. I Norge produseres det rundt 2000 tonn pinnekjøtt årlig, og verdien av produksjonen er på over 400 millioner. Forbruket viser en økende tendens.

Forskningsprosjektet undersøker hvor mugg oppstår og ser derfor på hele produksjonsprosessen fra råvarer og ingredienser, til fysisk produksjonsmiljø og ferdige produkter. De vil også forske på om muggen påvirker kvaliteten og mattryggheten. Forskerne tar videre for seg hvordan man kan forhindre muggvekst, og skal i den sammenheng se nærmere på råvaretransport, tørkeprosesser og emballering.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Et annet mål er å utvikle raske og effektive sporingssystemer for uønsket muggsopp. I dag undersøkes muggforekomst i pinnekjøttproduksjonen kun ved stikkprøvekontroll, og metodene er krevende og relative kostbare. Forskerne peker derfor på viktigheten av å videreutvikle ny teknologi til bruk i prøvetakingen.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Mot slutten av prosjektperioden skal ulike tiltak prøves ut i industriell produksjon. Prosjektet er eid av Nortura og finansiert av Nortura, Forskningsrådet (BIONÆR) og Veterinærinstituttet.