Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 1/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Les blant annet om prosjektet Liv i fjøsan, som skal revitalisere gamle fjøs og skape ny virksomhet, sikre kulturlandskapet og skape bolyst i bygdene.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Les blant annet om prosjektet Liv i fjøsan, som skal revitalisere gamle fjøs og skape ny virksomhet, sikre kulturlandskapet og skape bolyst i bygdene.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

 

Behov for tett oppfølging av kommuner etter forvaltningskontroll

Fylkesmannen har de siste årene gjennomført forvaltningskontroll i utvalgte kommuner i fylket. Tema for kontrollene har vært kommunens forvaltning av ulike tilskuddsordninger i landbruket. Alle de kontrollerte kommunene har fått registrert avvik og merknader etter kontrollene, men Fylkesmannen ser at kontrollrapportene følges ulikt opp i kommunene i ettertid.

For de fleste kommunene er Fylkesmannens kontrollrapporter et nyttig verktøy for forbedring, nye rutiner kommer på plass og avvik lukkes innen fastsatte frister. Enkelte kommuner sliter likevel med å endre sine rutiner slik at forvaltninga blir i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Øksnes er en av kommunene i Nordland som etter kontrollen i 2008 hadde flere forhold som måtte endres. Etter at ny kontroll i 2009 viste liten bedring ble Øksnes kommune invitert til møte med Fylkesmannen. Dette var et positivt og konstruktivt møte hvor embetsledelsen, sammen med kontrollansvarlige på landbruksavdelinga, møtte ordfører og rådmann i Øksnes. Alle parter ønsket å bidra til en bedring av situasjonen i kommunen, samtidig som det var nødvendig å se nærmere på hvorfor det tar tid å endre dagens rutiner. Kontrollrapportene gjør problemstillingene konkrete og målet er lukking av alle avvik på en god måte. Fylkesmannen tror slike oppfølgingsmøter kan være nødvendig for flere kommuner som ikke innen rimelig tid etter en forvaltningskontroll får på plass tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner.

Erfaringene så langt med forvaltningskontroll av kommunene viser behov for ulik oppfølging i etterkant. I tillegg til å kontrollere at kommunene lukker sine avvik har Fylkesmannen også et veiledningsansvar og Fylkesmannen ønsker gjennom sin oppfølging av kontrollresultatene å bidra til at kommunene finner gode løsninger for sin landbruksforvaltning. Forvaltningskontrollene kan på denne måten være et godt utgangspunkt for videre dialog mellom landbruksavdelinga og kommuneledelsen.

Registrering av granbarkbille (Ips typograpgus) i Nordland - samarbeid mellom forvaltning og skoleverk

Store angrep av granbarkbille kan medvirke til at enkelttrær og skogbestand dør, og at CO2 (drivhusgasser) som er lagret i trærne dermed frigjøres. I fem kommuner i søndre del av Nordland overvåkes utviklingen gjennom en årlig registrering av barkbiller. Billene fanges i spesielle feller med feromondispensere som lokkemiddel.
 
Resultatet av registreringen i 2009 viser at fellefangstene er mangedoblet fra 2002. Gjennomsnitt per felle er 9232 biller. Økningen av billepopulasjonen kan ha sammenheng med: 

  • Sommertemperaturene har vært over normalen de siste årene
  • Mindre nedbør enn normalt i sommermånedene
  • Høy overlevelse av biller i et mildt vinterklima
  • Stor andel av gammelskog som svekker forsvarsmekanismen mot billeangrep
  • Opphoping av vindfallstømmer etter flere stormer de siste årene

Skogbruksmyndighetene i fylket og berørte kommuner er involvert i registreringen som startet i 1979. Vanligvis er det kommunens skogoppsyn som har ansvaret for feltarbeidet, men i Vefsn har en gruppe elever fra Elsfjord skole utført registreringen som prosjektarbeid. De har satt opp feller på hogstflaten, tømt fellene og fylt ut fangstskjema. For DNA-undersøkelse er biller sendt inn til et laboratorium i Belgia. Registreringen foregår i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap.

   Fylkesnytt: Billefangst
Billefangst. Foto:  Rolf Jakobsen.

Resultatet av prosjektet har vært positivt både for elevene og forvaltningen, og samarbeidet vil bli videreført i 2010.
 

Prosjektet Liv i fjøsan (tidligere kalt Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) er i gang

Fylkesmannens prosjekt som startet opp i august 2009 har fått navnet Liv i fjøsan. Gjennom prosjektet ønsker vi å revitalisere gamle fjøs og skape ny virksomhet og nye møteplasser, samt sikre kulturlandskapet for fastboende og tilreisende, og derigjennom skape bolyst i bygdene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunene der prosjektdeltagerne holder til. I styringsgruppa sitter representanter for Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Husbanken.

Fylkesnytt: Styringsgruppe liv i fjøsan
Styringsgruppen for Liv i fjøsan. Foto: Bjørn Erik Olsen, rettigheter Fylkesmannen i Nordland

Vi mottok ca 90 søknader om deltagelse i prosjektet, noe som tyder på idèrike og positive eiere. Styringsgruppen valgte ut klyngene Hamarøy/Steigen og Hattfjelldal med til sammen ti prosjektdeltagere. Disse oppfylte utvalgskriteriene best. Blant kriteriene var blant annet at klyngene skulle representere fylket på en best mulig måte, ved at innlands- og kystområdene i Nordland er med og at ulike typer av fjøs med ulike ideer og innhold er representert i klyngene.

Det er ti fjøsprosjekter som nå skal følges opp og ferdigstilles i løpet av 3 år. Idèene varierer fra kunst- og kulturgård til kurs- og konferansesenter, samt en presentasjon av den sør-samiske kulturen.

Fylkesnytt: Gammelt fjøs i Nordland
Gammelt fjøs i Nordland. Foto: Fylkesmannen i Nordland 

Første prosjektsamling
17.-19. november var alle deltakerne i prosjektet samlet på Fauske for å bli kjent med hverandre og de enkelte prosjektene.  Der arbeidet man med utvikling av forretningsidè og -plan for egne prosjekter og med etablering av felles ståsted i de to klyngene. Deltagerne fikk en innføring i økonomi og økonomiske beregninger, og Gangstad gårdsysteri og Den gyldne omvei ble presentert som eksempler på hvordan man kan utvikle egne ressurser.

Forventningsavklaring og informasjon om prosjektet videre var også tema på samlingen.

I slutten av januar gjennomføres de første lokale samlingene i prosjektet. Her vil det bli arbeidet videre med tema fra fellessamlingen, med særlig fokus på forretningsplan og samarbeidet med kommunene.

Vi ser frem til det videre arbeidet med å stimulere bruken av de ressursene som driftsbygningene utgjør.

Prosjekt Grønt reiseliv er midtveis

Fylkesmannen i Nordland er halvveis i sitt prosjekt om å øke tilbudet av grønt reiseliv i fylket.

Satsningen på grønt har sitt utgangspunkt i strategien Strategisk plan for grønt reiseliv i Nordland 2008-2010. Strategien er et resultat av et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, landbrukets næringsorganisasjoner, Nordland bygdeturisme og gårdsmat og Nordland Reiseliv as. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Innovasjon Norge bidrar med delfinansiering på bedriftsrettede tiltak. Prosjektet startet opp i august 2008 og er nå midtveis.

Hovedmålsetningen med prosjektet er todelt

  1. Å bidra til etablering av flere levedyktige reiselivsbedrifter som kan tilby markedet et mangfold av opplevelsesprodukter med særpreg. 
  2. Å utvikle eksisterende gårdsturismebedrifter til mer økonomisk slagkraftige, markedsorienterte og samhandlende bedrifter.

Satsningsområder og tiltak
I prosjektet ønsker vi å utvikle de gode opplevelsene for de reisende, og da er det viktig å tenke nytt og annerledes. Prosjektet har fokus på fem strategiske satsingsområder: entreprenørskap, økt kompetanse, produktutvikling, markedsføring og nettverksbygging.

De fleste store tiltakene innen de ulike områdene over er nå avsluttet. Brosjyren ”Ta Nordland i bruk” og Landbrukskalenderen 2010 har vært store, og viktige løft for å sette grønt reiseliv på dagsordenen, samt inspirere og motivere til å tenke nytt. En studietur til Danmark med 36 deltagere ble fort fulltegnet og hadde venteliste med ivrige gårdbrukere som ønsket å se hvordan danskene har innrettet seg for å utvikle gårdene sine i reiselivsretning.

      Fylkesnytt: Efjord feriehus
Efjord feriehus Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, rettighetshaver Fylkesmannen i Nordland

Satsningsområder og tiltak
I prosjektet ønsker vi å utvikle de gode opplevelsene for de reisende, og da er det viktig å tenke nytt og annerledes. Prosjektet har fokus på fem strategiske satsingsområder: entreprenørskap, økt kompetanse, produktutvikling, markedsføring og nettverksbygging.

De fleste store tiltakene innen de ulike områdene over er nå avsluttet. Brosjyren ”Ta Nordland i bruk” og Landbrukskalenderen 2010 har vært store, og viktige løft for å sette grønt reiseliv på dagsordenen, samt inspirere og motivere til å tenke nytt. En studietur til Danmark med 36 deltagere ble fort fulltegnet og hadde venteliste med ivrige gårdbrukere som ønsket å se hvordan danskene har innrettet seg for å utvikle gårdene sine i reiselivsretning.

Et annet populært tiltak har vært hospiteringsordningen for de som ønsker inspirasjon og er i en fase hvor de vurderer å starte opp med reiselivstilbud på egen gård. Prosjektet tilbyr et tredagers opplegg i Hattfjelldal og Grane, som en individuell mini-studietur for de som vil se hvordan en gård kan utnyttes i reiselivssammenheng. I tillegg til å gi et innblikk i hvordan etablerte reiselivsbedrifter med ulike tilbud driver, omfatter programmet arbeid med søknader om finansieringsstøtte og planlegging av tiltak.

Sist men ikke minst kan nevnes et omfattende arbeid vi har gjennomført med 23 møter lokalt i kommunene. Her har vi informert gårdbrukerne om de muligheter som finnes innenfor reiseliv og småskala mat. Samtidig har vi koplet ansvarlige for lokalt reiseliv, kommunene, gårdbrukere, landbruksrådgiving og ikke minst lokale og regionale næringslivstilretteleggere.  Mange andre tiltak er gjennomført, og flere står på listen før prosjektet avsluttes sommeren 2011.

Erfaringene fra prosjektet Grønt reiseliv så langt er at dette er et satsningsfelt som vekker interesse. Mange ønsker å delta i prosjektet og vi får gode tilbakemeldinger fra deltagere og andre på gjennomførte tiltak.

Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland