Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 2/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannens landbruksavdeling i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet artikler om informasjonskart over grønt reiseliv og fakta om økomelksatsing i Nordland fylke.

Fylkesnytt: Fylkesmannens landbruksavdeling i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet artikler om informasjonskart over grønt reiseliv og fakta om økomelksatsing i Nordland fylke.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Vegaøyan verdensarv

Kulturlandskapet i Vegaøyan er skapt av den særegne levemåten med landbruk, fiske og ærfugldrift. Det er unikt i verdensmålestokk. Vegaøyan verdenarvområde er det første i Norge som har kulturlandskapet som verdi og hovedmål i UNESCOs lister. Vegaøyan ble skrevet inn 1. juli 2004.

Vegaøyan er et spesielt åpent kulturlandskap, med et mylder av undervannsskjær og grunner. Kulturlandskapet består av havgårder, beboelseshus, uthus, naust, egne hus for ærfuglene (ea), slåtte- og beiteholmer og samferdselsinstallasjoner, som fyr, lykter og andre sjømerker til hjelp i farefulle og ureine farvann. Dette spesielle landskapet bærer preg av nøysom kultivering, lokaltilpasset bebyggelse, basert på kunnskap om de lokale naturforholdene, og små spor etter generasjoners møysommelige slit helt ytterst ute i havgapet. 

Vega. Foto: Toril Austvik
Vega. Foto: Toril Austvik

I jordbruksoppgjøret i 2007 ble det satt av midler til skjøtsel av kulturlandskapet i verdensarvområdene. De som høster arealer i Vegaøyan Verdensarvområde enten ved slått eller med beitedyr, kan få et eget tilskudd for dette. Drøyt 500 voksne sauer med lam og om lag 40 storfe beiter i verdensarvområdet i 2008.  

Nyskapende informasjonskart over Grønt reiseliv

Det digitale informasjonskartet består av et bakgrunnskart med klikkbare punkter som leder til en presentasjon av den enkelte reiselivsbedrift. Vi håper at dette kan bli en framtidig markedskanal for gårdbrukere som vil markedsføre egen reiselivsbedrift og samarbeideparter innen Grønt reiseliv i Nordland. 

Kartet gjør det enklere å planlegge feriereiser
Det er viktig å ha gode kart for alle reisende. Man vet at kart kan være avgjørende for hvor våre gjester velger å dra, hvor lenge de blir og hva de får oppleve. Utviklingen av grønt reiseliv i Nordland er på begynnerstadiet, og for å bistå gårdbrukerne samt prøve å utvikle en hensiktsmessig mal for et godt reiselivskart, har vi lagd denne test-piloten. 

Nordlandsportalen
Kartet vil bli offentliggjort på den offisielle nordlandsportalen i regi av Nordland Reiseliv as, og brukt i deres markedsføring av fylket der det er naturlig.  

Videreutvikling av kart gir nye muligheter
I Norge har fylkene tilgjengelig ressurser i form av grunnkart og ortofoto. En måte å videreforedle disse på og gjøre materialet tilgjengelig for alle innbyggerne, er å lage kart til bruk for de reisende.

Gårdskart i Nordland

I alt 12 av Nordlands 44 kommuner er nå ferdig med gårdskartprosessen og har kvalitetssikra nye arealtall. I løpet av sommeren vil 11 kommuner få oppdaterte arealtall i Landbruksregisteret og de nye arealtallene vil bli brukt som grunnlag ved kontroll av søknad om produksjonstilskudd i august 2008. Da flere kommuner totalt sett har en tydelig reduksjon i fulldyrka og overflatedyrka areal i forhold til tidligere tall i Landbruksregisteret, knytter det seg stor spenning til høstens søknadsomgang i disse kommunene.

 

   Gårdskart. Foto: FM i Nordland

Gårdskartprosessen er godt i gang i Nordland og i sommer er det mange kommuner som skal i gang med å klassifisere markslag. For å være godt forberedt har Fylkesmannen sammen med Skog og landskap arrangert kurs for kommunene. Til sammen har det blitt 5 kurs fra sør til nord i fylket de siste to åra. Siste kurs i klassifisering av markslag ble arrangert i Sørfold kommune 4. juni i år. Dette ble en varm, vakker og lærerik dag i nordnorsk kulturlandskap. Torgrim Sund, Asbjørn Bollandsås og Asbjørn Gangstad fra Skog og landskap sto for det faglige innholdet.

Overgangen fra DMK (Digitalt markslagskart) til AR5 (Arealsressurskart) forenkler markslagsklassifiseringa noe, men fortsatt er det mange utfordringer for de som skal kontrollere gårdskart og klassifisere markslag. Spesielt vanskelig er vurderingene av innmarksbeite og fulldyrka jord som er i ferd med å gro igjen. Med god opplæring og veiledning fra Skog og landskap blir jobben forhåpentligvis enklere.

Småskala Matdager på Arena Nord 

Arena Nord er et årlig arrangement som denne gangen avvikles 16.-18. september i Bodø. Arrangementet inneholder blant annet Reiselivsdagene 2008, Nordnorsk Storhusholdningsmesse 2008, Småskala Matdager og Arktisk kokkekonkurranse.

Samarbeid reiseliv og mat
Gjennom satsingen på småskala mat i de tre nordligste fylkene har man over flere år hatt et samarbeid mellom fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark og NHO Reiseliv/Arena Nord/Arktisk meny og Bioforsk Nord Holt om gjennomføringen av Småskala Matdager i forbindelse med Arena Nord. Målet har vært å skape en arena og et koblingspunkt mellom småskala matprodusenter og reiseliv og serveringsnæring i landsdelen. 

     Arena Nord. Foto: Alf Thynes
Arena Nord. Foto: Alf Thynes

Småskala Matdager 2008
Småskala Matdager 2008 skjer samtidig med Nordnorsk Storhusholdningsmesse 2008. Nordnorsk Storhusholdningsmesse samler et stort antall beslutningstakere og ansatte fra hotell, restauranter og storhusholdning. Dette gjør messen til en arena for småskala matprodusenter. Årets Småskala mattorg vil være en møteplass og salgsarena hvor produsentene har anledning til å vise fram sine produkter overfor potensielle kunder innefor reiseliv og servering. 

Nyskapende matprodukter
For sjette år på rad skal konkurransen Nord-Norges mest nyskapende matprodukt arrangeres. Denne konkurransen skal stimulere til nyskaping, produkt- og bedriftsutvikling innenfor matsektoren i Nord-Norge, og bidra til å profilere kvalitetsprodukter fra landsdelen. Konkurransen er beregnet på nye, foredlede matprodukter som er produsert i landsdelen. Produktene må ha handverksmessig kvalitet og egenart knyttet til region, råvarer, mattradisjoner og/eller smak.  

Mer om saken hos:

Økomelksatsing i nord

I samarbeid med fylkesmennene i Nord-Norge starter Tine Meieriet Nord nå et nytt prosjekt for å øke produksjonen av økologisk melk i landsdelen. Målet er at produksjonen skal økes til 10 millioner liter på til sammen 100 bruk innen 2013. 

Prosjektet planlegger gjennomføring av følgende tiltak:

  • Inntil 200 gratis-første-råd (GFR)
  • Etablering av erfaringsringer for melkeprodusenter i ulike regioner
  • Mobilisering - informasjon - motivasjon
  • Kompetansebygging hos rådgivere
  • Støtte til lokale tiltak og prosjekter

For Nordland innebærer dette en sju-dobling av antallet økomelkprodusenter, noe som vil merkes i hele fylket. Nordland har i dag ti produsenter med økologisk melkeproduksjon. Disse befinner seg omkring meieriet i Sandnessjøen, med unntak av en produsent i Bodø og en i Tjeldsund. Vi forventer at Tines satsning skal gi ringvirkninger og bidra til å øke omleggingstakten i hele fylket. 

Nordland antas å stå for ca 70 prosent av produksjonsøkningen, Troms 20 prosent og Finnmark 10 prosent. Tapping av økomelk vil skje på meieriene i Sandnessjøen og Harstad.

Økologisk melk. Foto: FM i Nordland
Økologisk melk. Foto: FM i Nordland.