Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 2/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om fagdager om økologisk melkeproduksjon.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om fagdager om økologisk melkeproduksjon.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

  

Fylkesmannen i Nordland arrangerer fagdager om økologisk melkeproduksjon

I prosjektet Økt produksjon av økologisk melk i Nord-Norge samarbeider Fylkesmennene i Nord-Norge, Norsk landbruksrådgiving og TINE for økt produksjon og forbruk av økologisk melk i nord. I den forbindelse inviterer Fylkesmannen i Nordland til fagdager i Mosjøen 2.-3. oktober 2012. TINEs meierier i Harstad og Sandnessjøen tapper nå økologisk melk, og etterspørselen er stor fra blant annet forsvarets kantiner. Det er derfor ønskelig å få nye økologiske melkeprodusenter. 

Fagdagene skal være et samlingspunkt for melkeprodusenter (økologiske og de som vurderer å legge om), samt bidra til felles innsats fra kommunenes landbrukskontorer og rådgivningstjenesten for å stimulere til økt produksjon av økologisk melk. Fokusområde for fagdagene er Helgeland, men alle i nord er velkomne til å delta. Fagdagene tar utgangspunkt i en reell gård som vurderer å legge om til økologisk melkeproduksjon, og i fellesskap diskuterer vi muligheter og problemstillinger med tanke på omlegging. Erfarne rådgivere fra Trøndelag og Nordland bidrar med sin kompetanse. 

Kujur

(Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Fylkesmannen i Nordland)

 

Konklusjoner fra prosjektet Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket

Lasting av tømmer fra kai i Nordland

Lasting av tømmer fra kai i Nordland (Foto: Gunnar Nygaard, Fylkesmannen i Nordland)

Prosjektet Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket har de siste tre årene arbeidet for å øke avvirkningen av skogressursene i Nordland, både i et næringsperspektiv og et klimaperspektiv, samtidig som biodiversiteten skulle ivaretas. Prosjektet kom til som et resultat av Nordland fylkeskommunes behandling av Kystskogmeldinga, og det er Fylkesmannen i Nordland som har vært prosjekteier og har hatt prosjektledelsen.

Prosjektet har hatt høyt aktivitetsnivå og har blant annet bidratt til kartlegging av behov for infrastruktur som tømmerkaier og skogsbilveier. Det er gjennomføring av fagsamlinger, studieturer og kurs innenfor mange tema mm.

Ved veis ende er prosjektet oppsummert og sluttrapporten konkluderer med at det kreves en spisset satsning der alle aktører samarbeider, for å bedre rammevilkårene i skogbruksnæringa på kort og lang sikt. Det gjelder nå å sikre og bygge opp strukturer og en velfungerende verdikjede i ulike deler av Nordland. For å utvikle skognæringa må det legges til rette for effektivisering og kostnadsreduksjon. Det er mye å hente i Nordland på utforming av en mer rasjonell virkeslogistikk.

For å oppnå bedre resultater for skogbruksnæringa i Nordland må det satses på flere områder:

 • Infrastruktur - Effektive leveringskjeder og lave transportkostnader vil tjene hele verdikjeden. Infrastrukturtiltak vil også komme andre aktører til gode.
 • Videreforedling - Øke/opprettholde videreforedlingen av skogressurser i Nordland.
 • Skognæringsforum - Nordlandsskogbruket som helhet vil tjene ved å samarbeide mer på visse områder. Jobbe i lag for bedre rammevilkår, skape et fagmiljø og engasjement!
 • Kontinuitet – Skogbruket er en langsiktig næring og spesielt avhengig av kontinuitet i rammevilkår/virkemidler.
 • Kommunalt apparat – Ansvarliggjøre og aktivisere kommuner. Viktig med gode rutiner på kommunenes ansvarsområder. Bidra mer til aktivitet lokalt. 
   
 • Les mer om prosjektet hos Fylkesmannen i Nordland 
   

Ny handlingsplan for grønt reiseliv i Nordland

Nordland fylkes reiselivssatsing er fundamentert i Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015. Med dette og det nye Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 som bakteppe er det nå utviklet en Handlingsplan for grønt reiseliv i Nordland 2012-2015.

Handlingsplanen vil være en konkretisering av Fylkesmannens oppgaver på grønt reiselivsområdet. Følgende fire områder er valgt ut for videre oppfølging de kommende fire årene, i tråd med Reiselivsstrategi for Nordland og Næringsstrategier for landbruket i Nordland:

 • Kompetanse 
 • Innovasjon 
 • Mobilisering 
 • Profilering og markedsutvikling

For hvert område er det konkretisert forslag til tiltak.

Oppfølging av handlingsplanen
Fylkesmannen vil følge opp handlingsplanen med å initiere et eget prosjekt med oppstart fra primo januar 2013. Målgruppene for prosjektet vil være de som allerede er etablert i reiselivsnæringa og de som kan være på tur i samme retning.

Ut på tur i Nordnorsk natur.

Ut på tur i Nordnorsk natur. (Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Fylkesmannen i Nordland)

Strategisk plan for Nordlandsskogbruket 2012-2025 – Økt verdiskaping i alle ledd

Strategisk plan for nordlandsskogbruket peker ut kursen for Fylkesmannen i Nordland sitt videre arbeid innenfor skogsektoren. Planen som nylig er vedtatt vil danne grunnlag for arbeidet med regional plan for skog og klima, jf Stortingsmeldinga Velkommen til bords! 

Strategien fokuserer på økt avvirkning og verdiskaping. Samhandling mellom de ulike aktørene i næringa er en grunnleggende forutsetning for å lykkes. Fokus for Fylkesmannen vil være å prioritere langsiktige, varige investeringer i infrastruktur, avsetning av virke og kontroll/tilsyn. Ved behov for prioriteringer vil slike tiltak bli prioritert fremfor mer kortsiktige tiltak.  

Den største og viktigste verdiskapingen i skogbruket skjer i videreforedlingen. Det er her tømmeret gjøres om til salgbare sluttprodukter. Uten en videreforedling og et marked som kjøper produktene, vil også den øvrige del av verdikjeden i skogbruket stoppe opp. Denne strategien har ikke som mål å ta på seg hvordan utviklingen og økingen av industrien innenfor skogsektoren skal eller kan skje. Fokus for denne strategien er hvordan den tradisjonelle delen av skogbruket best mulig kan legge til rette for industrien, samtidig som det må være fokus også på verdiskapingen i disse leddene. 

Strategien peker på en del områder hvor Fylkesmannen og næringa til dels har muligheter for å være med å påvirke utviklingen også på industrisiden. Dette kommer i dag mest til syne gjennom de nasjonale satsningene på bioenergi og økt bruk av trevirke. 

  Forside Strategisk plan for Nordlandsskogbruket 2012.2025Forside Strategisk plan for Nordlandsskogbruket 2012.2025

 

Tilskudd til skogsveier er fordelt for 2012

Nordland har lav skogsveidekning, men interessen for å bygge skogsvei er stor. For 2012 fikk vi inn 106 søknader om tilskudd for til sammen 82 km skogsveier. 

Det ble fordelt 5,2 milionerl kroner i tilskudd til 40 veiprosjekter. Av disse er det 24 bilveier med 20 km nybygging og opprustning. 

Nytt av året er at vi har gitt pålagt hogstkvantum i tilknytning til tilskuddet. Det vil si at mottaker av veitilskudd må hogge et visst kvantum innen 10 år etter at veien er ferdig. Dette er ikke en ny ordning, men har ikke blitt praktisert i Nordland på mange år, da den var vanskelig å håndheve. I sammenheng med årets tilskudd er det gitt til sammen 55 000 m³ i forpliktet hogstkvantum. 

Fylkesmannen i Nordland har også innskjerpet kravet om planlegging av bilveiene. Når det er gitt tilsagn om tilskudd til bilvei er det gitt som et foreløpig tilsagn. Tilsagnet blir bekreftet når det blir framlagt en fullverdig byggeplan innen 2013. På denne måten slipper søkeren å sette i gang kostbar planlegging før han vet om han får tilskudd til veien. Det betyr også at tilskuddssøknaden baseres på et foreløpig kostnadsoverslag, noe som kan medføre justering av tilsagnet når planen er ferdig. 

Nordland sliter med liten kapasitet på planleggingssida, så vi er spent på hvordan det vil slå ut i forhold til kravet om detaljplanlegging av bilveiene. Kanskje kan det medføre en velkommen økning i planleggingskapasiteten?

Nordland har lav skogsveidekning, men interessen for å bygge skogsvei er stor. (Foto: Gunnar Nygaard, Fylkesmannen i Nordlad)