Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 2/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om prosjektet "Liv i fjøsan".

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Prosjektet "Liv i fjøsan" er kommet i mål

Fylkesmannens omfattende utviklingsprosjekt "Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner" er avsluttet i vinter. Erfaringene fra satsingen vil nå tas videre gjennom Fylkesmannens generelle arbeid med utvikling av bygdenæringene i Nordland.

Lillians Låve
Lillians Låve (Foto: Rune Johansen, Opphavsrett fotograf og fylkesmannen i Nordland)

Prosjektet har hatt fokus på de mange tomme driftsbygningene i landbruket, både som elementer i kulturlandskapet og som ressurser for ny næringsutvikling. Hensikten har vært å dokumentere utfordringer og erfaringer knyttet til å etablere ny virksomhet i noen av disse bygningene, samt å skape debatt omkring hva eiere og allmennheten ønsker skal skje med disse bygningene i framtida.

Prosjektet har knyttet til seg 10 fjøseiere i tre kommuner i Nordland med konkrete planer for framtidig bruk av sine tomme bygninger og fulgt disse i perioden 2009-2013. Målsettingen var å etablere ny næringsvirksomhet i alle disse bygningene. Ved avslutningen av prosjektet må vi slå fast at denne målsettingen ikke er nådd i prosjektperioden for alle prosjektdeltakerne. Dette har sammensatte årsaker, som uventede høye kostnader knyttet til realisering, revurdering av planer fra fjøseierne og ikke minst at "ting tar tid".

Prosjektet har vært vellykket med tanke på å framskaffe lærdom omkring denne type etableringsprosesser og det offentliges roller i denne sammenheng. I de aller fleste av delprosjektene vil det på noe sikt være etablert ny virksomhet. Det har vært en ikke ubetydelig mediaoppmerksomhet om prosjektet.

Prosjektet har hatt tett samarbeid med arkitekt Sami Rintala, fotograf Rune Johansen og dr. philos Dag Jørund Lønning. Arbeidet i prosjektet er dokumentert gjennom boka "Liv i fjøsan – forfall, forandring og fornyelse", utgitt på Forlaget Press. Prosjektet er følgeevaluert av Høgskulen for landbruk og Bygdeutvikling i Rogaland gjennom en midtveis- og en sluttevaluering. Det er også laget en digital veileder. Boka er å få kjøpt i bokhandler, mens øvrig materiell finnes på prosjektets nettside www.fylkesmannen.no/livifjosan.

Prosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland med betydelig medvirkning fra Landbruks- og matdepartementet, Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap samt de tre deltakerkommunene.

Liv i fjøsan prosjektdeltagere
Liv i fjøsan prosjektdeltagere (Foto: Torger Karlsen, Fylkesmannen i Nordland)

  

Ny økomatpris for Nord-Norge

Fylkesmennene i Nord-Norge lyser ut en ny pris som har til formål å sette fokus på økologisk mat og gi anerkjennelse til en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller forbruk av økologisk mat i/fra Nord-Norge.

Prisen skal bestå av et diplom og et beløp på kr 20 000,-. Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 20. september.

Det er fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark som velger ut vinneren, på grunnlag av innkomne forslag og etter råd fra en gruppe sammensatt av representanter for Oikos økologisk Norge, Norsk landbruksrådgivning, Bondelag, Bonde og småbrukarlag og kokkemestrene i landsdelen.

Prisen for 2013 vil bli overrakt under konferanse om økologisk mat og landbruk i Bodø, høsten 2013.

Nordnorsk økomatpris - Økologisk ku på Kjerringøy i Bodø
Nordnorsk økomatpris - Økologisk ku på Kjerringøy i Bodø (Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde Opphavsrett fotograf og Fylkesmannen i Nordland)

 

Temaplan landbruk for Nordland

I forbindelse med arbeidet med Regional planstrategi for Nordland, ble det fremmet et ønske om å få utarbeidet en plan for landbruket i Nordland. I diskusjonen om dette skulle ha status som en regional plan etter plan- og bygningsloven, eller om man skulle velge en noe enklere tilnærming, ble det siste valgt. Hovedgrunnen til dette valget var blant annet at det nylig var gjennomført omfattende prosesser i forbindelse med arbeidet med de regionale bygdeutviklingsprogrammene. En ønsket ikke å gjennomføre nye omfattende prosesser så tett opp til den forrige runden. Samtidig følte vi at hovedintensjonen med planen, nemlig å få satt landbruket på dagsordenen og få landbruket forankret hos fylkets politikere, ville bli ivaretatt med den formen som er valgt.

Temaplan landbruk for Nordland gir en beskrivelse av landbruket i Nordland, og de utfordringer og muligheter sektoren har med utgangspunkt i de nasjonale føringene. Temaplanen har tatt utgangspunkt i de prosessene som lå til grunn for arbeidet med de regionale bygdeutviklingsprogrammene. I tillegg tar planen utgangspunkt i Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025. Planen skal legges fram for fylkestinget i oktober 2013.

Fra Tonnes i Lurøy Fylkesmannen i Nordland
Fra Tonnes i Lurøy Fylkesmannen i Nordland. (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

  

Regionale plannettverk i Nordland

Regionale plannettverk - Figuren viser fylket inndelt i regioner
Regionale plannettverk - Figuren viser fylket inndelt i regioner (Kilde: Nordland fylkeskommune)

Nordland fylkeskommune med Fylkesmannen i Nordland har det siste halvåret arbeidet med å opprette plannettverk for de syv regionene i Nordland.

Hensikten med et slikt plannettverk er å skape en arena for utveksling av kompetanse i regionene. Plannettverkene skal eies av kommunene og regionale myndigheter kan inviteres ved behov.  Det er et mål å skape bedre erfaringsutveksling mellom arealplanleggere, samtidig som nettverkene vil kunne bidra til mer samarbeid på tvers av kommunegrensene og være dialogplasser mot regionale myndigheter. Hensyn til landbruk og jordvern vil være naturlige tema på slike nettverksmøter.

Plannettverkene skal være en møteplass for kommunenes arealplanleggere. Det er i alt 7 plannettverk: Vesterålen, Lofoten, Ofoten, Salten, Indre Helgeland, Helgeland og Sør-Helgeland.

Arbeidsform vil være forskjellig fra nettverk til nettverk. Noen ønsker å satse på 2-dagerssamlinger med befaring i kommunene, mens andre ønsker seg en sentral møteplass for kortere dagsmøter.

Nordland fylkeskommune er tilrettelegger i en oppstartfase. Informasjon om nettverkene og møtereferater fra de ulike nettverkene finnes på Nordland fylkeskommune sine nettsider.
  

Tilskudd til Arktisk landbruk

Fylkesmennene i Nord-Norge har gjennom jordbruksavtalen fått midler til utvikling av det arktiske landbruket. Midlene forvaltes samlet sammen med midler fra Sametinget til næringsformål. De tre fylkeskommunene i landsdelen er kontaktet om deltakelse.

Første søknadsomgang for midlene hadde frist 30. april. Interessen var stor og vi mottak 32 søknader fra 26 ulike søkere. Sakene hadde et samlet søknadsomfang på over 28 millioner kroner og de totale kostnadene med prosjektene er budsjettert til over 44 millioner kroner.  De omsøkte prosjektene har stor spennvidde, både med hensyn til tema, innretning og kostnadsomfang.

Midlene forvaltes av et styre som består av de tre landbruksdirektørene i landsdelen, en representant fra Sametinget, en representant fra fylkeslagene i Bondelaget, en representant fra fylkeslagene i Bonde- og Småbrukarlaget og en fra Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Styret har hatt sitt første møte og alle søknadene er gjennomgått. Vedtak om fordeling av midlene vil etter planen bli fattet av styret i løpet av uke22. Vedtaksbrev blir sendt søkerne når styret har avsluttet sin behandling av de innkomne søknadene.

Arktisk landbruk - Efjord feriehus.
Arktisk landbruk - Efjord feriehus. (Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde opphavsrett fotograf og Fylkesmannen i Nordland)