Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 1/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med nytt om prosjekter innen Grønt Reiseliv i Nordland. Et suksesskriterium for grønt reiseliv er at gårdbrukerne er kjent med mulighetene som ligger i etablering av reiselivstilbud med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med nytt om prosjekter innen Grønt Reiseliv i Nordland. Et suksesskriterium for grønt reiseliv er at gårdbrukerne er kjent med mulighetene som ligger i etablering av reiselivstilbud med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.    

Kurs for gårdbrukere om opplevelsesproduksjon og pakking, salg og distribusjon av reiselivstilbud

For gårdbrukere i Nordland med reiseliv som kombinasjonsnæring er det i januar og februar 2011 avviklet fire kurs med temaene ”Pakking, salg og distribusjon” og ”Opplevelsesproduksjon for reiselivet”. Prosjektet Grønt reiseliv i Nordland har arrangert kursene i samarbeid med Innovasjon Norge.

Kurset Pakking, salg og distribusjon hadde blant annet som tema hva som etterspørres for kommende sesong, reiselivets verdikjede, nettoprising, relasjonssalg, salgskampanjer, dynamisk pakketering, attraktive produktpakker, distribusjonskostnader og turproduksjon. Før deltakerne kom på kurset måtte de ta en e-test på nettet i Pakkereiseloven. Kursleder var Børre Berglund. Kurset fikk fantastisk god tilbakemelding fra deltagerne som konkluderte med at flere må bruke internett og sosiale medier i sin markedsføring!

Kurset om opplevelsesproduksjon i reiselivet ga en innføring i opplevelsesøkonomien og hvilke drivkrefter som påvirker etterspørselen etter opplevelser. Opplevelsespyramiden ble brukt som verktøy for å se sammenhengene i opplevelsesproduksjon og opplevelsesgrinda ble introdusert som et praktisk arbeidsverktøy med 24 spørsmål på veien fra idé til en meningsfull opplevelse for gjesten.

Tilbakemeldingene på dette kurset var også svært gode, og vi er fornøyde med at de nærmere 100 deltagere som har vært på kurs i løpet av det siste halve året fikk forventingene sine innfridd.

Opplevelsesproduksjon - barn og geitekillinger
Opplevelsesproduksjon.  Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Opphavsrett Fylkesmannen i Nordland.
  

Næringsutvikling i kommunene – tiltak i Fylkesmannens prosjekt Grønt reiseliv

Et viktig tiltak i prosjektet Grønt reiseliv i Nordland har vært å oppsøke gårdbrukerne i fylket og informere om de muligheter som ligger i etablering av reiselivstilbud med utgangspunkt i gårdens ressurser. I samarbeid med prosjektet Nordland – en kulinarisk opplevelse, bygdemobiliseringsprosjektet til Bondelaget, kommunene, de lokale destinasjonsselskapene og næringshagene har det blitt gjennomført møter i alle kommuner/regioner i fylket.

I løpet av de siste to årene har nærmere 400 gårdbrukere deltatt på møtene. I tillegg har mange deltatt på andre tiltak i prosjektet, som hospiteringsordningen i Hattfjelldal og Hemnes, studieturer til Danmark, Sveits og Trøndelag, samt reiselivskurs som er gjennomført i samarbeid med Innovasjon Norge og Bygdekompasskursene. Til sammen har vi hatt 700 deltagere. Dette er folk som allerede har etablert seg, eller som vurderer å begynne med en kombinasjonsnæring – og majoriteten er gårdbrukere. Dette synes vi er svært oppmuntrende. Reiselivstilbud kan gi et løft for mange bygder hvis man tar tak i mulighetene!

Kommunene har ansvar for å følge opp mulige etablerere. For å stimulere til videre aktivitet har Fylkesmannen tatt initiativ til konkrete oppfølgingstiltak sammen med Innovasjon Norge. Dette gjelder tilbud om å etablere lokale Gründergrupper og Etablererskoler samt finansiering av dette. I tillegg framheves mulighetene for rådgiving i forhold til finansiering av for eksempel etablererstipend og investeringstilskudd. Oppfordringen til kommunene er sendt til ordfører, rådmann og ansvarlige for næring og landbruk, med lister over og kontaktinformasjon til deltagerne i deres område.

Møte om reiseliv som kombinasjonsnæring i Bodø
Møte om reiseliv som kombinasjonsnæring i Bodø. Foto: Hanne-Sofie Trager.
 

Grønn framtid i Nordland!

4H Nordland gjennomfører i 2011-2013 en kursserie for ungdom mellom 13 og 18 år, der målsettingen er å presentere et mangfold av muligheter for utdanning og framtid i landbruket. Kursene er samlingsbasert med tre helgesamlinger i løpet av et år.

Kursene dekker et bredt spekter av tema, blant annet husdyrproduksjoner, skogbruk, økologiske driftsformer, grønt reiseliv, småskala videreforedling og Inn på tunet. Ungdommene som deltar får møte gårdbrukere og andre med arbeid i eller i tilknytning til landbruket, og de får innføring i hvilket undervisningstilbud som finnes innenfor naturbruk og landbruk på videregående skoler. Samlingene er lagt til de to naturbruksskolene i fylket og gårdsbruk med ulike produksjoner. 

Gjennom å delta i praktiske aktiviteter får ungdommene lære ved å gjøre, i tråd med 4H sitt motto. På første samling som ble gjennomført i februar fikk de 16 deltakerne stelle og fôre sau, ku og kalv, gris, høner og kaniner. I tillegg fikk de se bruk av hest i skogen og dreiing i tre. De bakte økologisk brød og kanelboller.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Allskog, Nordland Bygdekvinnelag og Nordland Bondelag.

Grønn framtid - jente med kalver
Grønn framtid. Foto: Ingeborg Tangeraas
  

Økt verdiskaping i nordlandsskogbruket

Andre år av prosjektet ”Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” nærmer seg slutten. Det har vært et spennende år der skogbruket i Nordland har vært opptatt av mange saker:

 • Bioenergi: Flisfyringsanlegget i Steigen er kommet i full drift. På Sør-Helgeland jobbes det for etablering av flisfyring ved TINEs meieri. Dessuten finnes det andre lokale bioenergiinitiativ i ulike deler av fylket.
  35 personer deltok på studietur til Finland, der alt fra gårdsvarmeanlegg til verdens største biokraftvarmeverk sto på programmet. Landbrukskalenderen om skog og klima ble gitt ut.
 • Utenlandske treslag: Rundt 100 000 dekar i Nordland er skogreist med sitka- og lutzgran. I ytre kyststrøk er utenlandske treslag en viktig del av grunnlaget for å drive et profesjonelt og lønnsomt skogbruk. For å øke kunnskapen om disse treslagene har prosjektet vært med å gi ut trykksaken ”Sitkagran – historien om et viktig fremtidstre i kystskogbruket” og det organiseres Sitkadager på Helgelandskysten.
 • Tynning: De fylkesvise kystskogmidlene ble blant annet brukt til tynningstilskudd og bidro til at tynningsuttaket ble tredoblet. Dette er helt sentralt for å mobilisere til økt aktivitet på de store arealer med tynningsmoden skog i Nordland. 
 • Infrastruktur: Det ble arrangert forvalterkurs om skogsbilveier for skogbruksansvarlige i kommunene, det utredes gode lokaliseringer for tømmerkaier/virkesterminaler og et konkret kaiprosjekt er allerede i gang i Tysfjord.
 • Driftsteknikk: Et variert terreng krever varierte løsninger. Det er gjennomført et taubanekurs i Ofoten. Fylkesmannen vurderer også tilskudd til motormanuell drift for å fremme mer helhetlige løsninger ved helmekaniserte drifter i bratt terreng. Dessuten har entreprenører og tømmertransportører fått mulighet å søke prosjektet om midler til kompetansehevende tiltak. For å styrke rekruttering og utdanning støttes innredning av et treningsrom med skogsmaskinsimulator ved Mosjøen videregående skole.
 • Nettverksbygging: På en fagsamling i Vesterålen fikk 40 deltagere en oppdatering om prosjektet kystskogbrukets aktiviteter og fikk se en av de hittil største tynningsdrifter i plantefelt i Nordland. Skognæringa kyst er etablert og skal være et overbyggende samarbeidsorgan for skogsnæringsnettverkene i kystfylkene. Det jobbes nå med å på plass et skognæringsforum i Nordland.
   
 • Les mer om prosjektet på fylkesmannens nettside

i Nordlandsskogbruket Gran- og Sitkafelt i Vesterålen, Hadsel kommune
Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket Gran- og Sitkafelt i Vesterålen, Hadsel kommune. Foto: Sonja Klotz