Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 2/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om langsiktig løsning for Rønvikjordene.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.   

Langsiktig løsning for Rønvikjordene i Bodø

Etter tiår med press på de sentrumsnære jordene i Bodø er det nå enighet om et kompromiss som sikrer et langsiktig jordvern for de resterende arealene samtidig som Bodø kommune får løst noen av sine arealbehov til offentlige formål og næring.
Gjennom kompromisset omdisponeres nesten 300 daa til offentlige formål som ny riksveitrase, sykehjem, skole, brannstasjon og gravlund. I tillegg avsettes ca 100 daa til næringsformål.  Det var den siste delen som satt lengst inne for Fylkesmannen før en innsigelse til kommuneplanen for Bodø kunne trekkes.

For å sikre de resterende 700 daa landbruksjord en forutsigbarhet for langsiktig drift vil Nordland fylkeskommune tilrettelegge og investere på eiendommen. Det inngår også at fylkeskommunen vil overta Statens eiendom Vågønes for å gjøre forpaktningsavtalen for ny driver enklest mulig. Nordland fylkeskommune ønsker primært økologisk drift på bruket.

Bodø kommune forplikter seg til å sørge for erstatningsarealer andre steder i kommunen tilsvarende det areal som går tapt til næringsområde.

Løsningen ble mulig gjennom en prosess der Bodø kommune, Nordland fylkeskommune som grunneier, landbrukets faglag og Fylkesmannen i Nordland (på vegne av Landbruks- og matdepartementet) hadde utredet ulike alternativer basert på de behov som var dokumentert. Fra landbruket var det lagt til grunn et driftsopplegg med ny driftsbygning til 35 kyr i økologisk drift. Dette var også tilrådningen fra tidligere arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Fylkesråd Marit Tennfjord på Rønvikjordene

Fylkesråd Marit Tennfjord på Rønvikjordene (Foto: Berit Stensland, Nordland Fylkeskommune)
 

Fylkesmannen i Nordland går nye veier i arbeidet med ny næringsstrategi for landbruket

13 ungdommer fra ulike deler av Nordland deltok 6. september i dialogmøte om nordlandslandbruket. Her ga de innspill til det som skal bli den nye næringsstrategien for landbruket i Nordland. Ungdommene var invitert av Fylkesmannen fordi man ønsker å få et sterkere fokus på hva unge mener er viktig å fokusere på i videre utvikling av landbruket vårt. Deltagerne var mellom 17 og 26 år og var rekruttert til møtet via landbruksskolene og landbruksrelaterte organisasjoner i fylket.

Ungdommene var opptatt av rekruttering, og hvilke grep som kan gjøres for å rekruttere flere ungdommer inn i landbruket. De var også opptatt av at man må få opp kunnskapen om landbruket, og at man må begynne tidlig med å gi barn og unge informasjon om muligheter innen landbruket. Viktigheten av trivsel og muligheten for gode oppvekstvilkår for barn ble det også fokusert på, samt på muligheten for å kunne drive lønnsomt innenfor næringen.

Etter å ha vært gjennom en prosess hvor både gruppearbeid, ”kafèdiskusjon” og plenumsdiskusjon ble tatt i bruk, sitter Fylkesmannen igjen med et rikt grunnlag for å ta ungdommenes innspill fra dialogmøtet med i videre jobbing med næringsstrategien. Møtet ga Fylkesmannen noen nye perspektiver på hvordan det går an å involvere ungdom i slikt arbeid.

Avhengig av tidspunktet for når den nye landbruksmeldinga kommer, vil nye næringstrategier for landbruket i Nordland bli ferdigstilt i løpet av første halvår i 2012.

Landbruksungdom i Nordland

Landbruksungdom i Nordland (Foto: Monica Helland Fylkesmannen i Nordland)
 

Tilskudd til tilrettelegging av 10 115 daa beiteareler for gjess i Nordland i 2011

Nordland er ett av to fylker der landbruksforetak får tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås. Dette er et miljøtilskudd som gis for at disse gåseartene skal få beite om våren uten å bli jaget før de flyr til hekkeplasser på Svalbard. Gjessene kommer i puljer og beiter i april og mai hvert år. I Nordland beiter det mest gjess i Vesterålen. I enkelte områder er tettheten stor. Dyrka mark kan være helt nedbeitet når gjessene forlater området.

Tilskuddet blir gitt med utgangspunkt i registrert tetthet av gjess, med mest vekt på beitetrykket foregående år. I Nordland differensieres tilskuddet i tre satser per dekar ut fra tetthet av gjess. Norsk institutt for naturforsking (NINA) har hovedansvar for telling av gjess i Vesterålen hvert år. De knytter til seg lokale folk som også bidrar i feltarbeidet.

I 2011 ble det gitt tilskudd for totalt 10 115 daa i Nordland. Av dette var 1 801 daa sterkt belasta, 5 649 daa middels belasta og 2 665 daa lite belasta med gåsebeiting. Satsene var 281 kr per dekar for sterkt belasta, 180 kr per dekar for middels belasta og 85 kr per dekar for lite belasta arealer. Totalt fikk 94 foretak tilskudd. Disse befinner seg i åtte kommuner, hovedsakelig i Vesterålen, men også på Helgeland. Nordland fikk totalt 1,75 mill kr til tilskudd til beitearealer for gjess i 2011.

Tilskuddet blir et miljøtilskudd fra 2012                   
I jordbruksforhandlingene 2011 ble det bestemt at tilskudd for beitearealer for hvitkinngås og kortnebbgås skal gå inn i Regionalt miljøprogram (RMP). Dette vil skje første gang ved utbetalingene av miljøtilskudd i 2012. Statens landbruksforvaltning og fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Nordland jobber for tida med omlegging av forvaltninga.

Kvitkinngås på vårbeite

Kvitkinngås på vårbeite (Foto: Paul Shimmings)