Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 3/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stormen "Hilde" som herjet med skogen på Sør-Helgeland og i Nord-Trøndelag.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Stormen "Hilde" herjet med skogen på Sør-Helgeland og i Nord-Trøndelag

Stormen i november gjorde store skogskader i Nordland, Nord-Trøndelag og Sverige. Hardest rammet i Nordland ble kommunene Brønnøy og Sømna, men også andre kommuner på Helgeland fikk føle stormen. Foreløpig har man ikke full oversikt over omfanget av skadene. Det er planlagt befaring med helikopter for å skaffe en bedre oversikt over skadene. Været har imidlertid så langt ikke vært det snilleste og vi venter utålmodig på bedre forhold.

Fylkesmannen har fokus på å informere om at oppryddingsarbeid i vindfelt skog er forbundet med stor fare. Derfor anbefaler vi skogeiere å ta kontakt med skogbrukssjef eller skogbruksleder i kommunen hvis de kommer over skog som er blåst overende.

Det er god kontakt mellom fylkesmannen, næringa og kommunene i forbindelse med oppryddingsarbeidet. Målet er å berge verdiene som ligger i den skadde skogen, men været fremover vil bli avgjørende for driftsforholdene og hvor raskt oppryddingen kan skje.

Stormfall etter Hilde
Stormfall etter Hilde (Foto: Andreas Sletten/Fylkesmannen i Nordland)

 

Forprosjektet "Tredriver i Nordland"

I september 2013 har Fylkesmannen fått på plass et forprosjekt med temaet "økt bruk av tre". Hovedmålet er å etablere et tidsavgrenset tredriverprosjekt fra 2014. Forprosjektet er delfinansiert av Innovasjon Norge. Fylkesmannen ønsker gjennom denne satsingen å følge opp det nasjonal målet om å øke bruken av tre i Norge. Forprosjektet skal utrede Nordlands mulighet og potensial innen tre- og skognæringer per i dag for å få til et hovedprosjekt i 2014. For at forprosjektet lykkes kreves det et samspill mellom de ulike næringsaktører i tre- og skogverdikjeden i Nordland og det offentlige.

I forprosjektfasen skal det først og fremst bygges kompetanse, knyttes et nettverk og legges til rette for en forankring av hovedprosjektet hos Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen. Som en første milepæl i forprosjektfasen vedtok Fylkestinget i høsten 2013 at Nordland fylkeskommune støtter opp om arbeidet med et tredriverprosjekt i Nordland. 

Plankestabler.
Plankestabler. (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

 

Nordnorsk økomatpris utdelt for første gang

Tove og Knut Åland på Aalan gård på Vestvågøy er tildelt Nordnorsk økomatpris. Prisen på 20 000kr ble overrakt av Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, under Økokonferansen 2013 den 20. - 21. november i Bodø. I juryens begrunnelse legges det vekt på betydningen Tove og Knut Åland har hatt for etablering og utvikling av økologisk matproduksjon i landsdelen.

Nordnorsk økomatpris er etablert i samarbeid mellom de tre Fylkesmennene i landsdelen. Formålet med prisen er å synliggjøre økologisk mat fra landsdelen. Prisen skal gå til en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller bruk av økologisk mat i eller fra landsdelen.

På Økokonferansen 2013 var 70 deltakere samlet fra de tre nordligste fylkene, med en god deltakelse fra produsenter, faglag, rådgivingstjenestene og forvalting. Tematisk spente foredragene fra økologisk landbruk sin rolle i et kretsløpssamfunn, til grovfôrkvalitet i økologisk melkeproduksjon. Maten på arrangementet var sertifisert med Debio sitt serveringsmerke i sølv (minimum 50 % økologisk andel). Arrangementet var et samarbeid mellom TINE, Fylkesmannen i Nordland, Oikos, Økoprof nord, Norsk Landbruksrådgiving og Nordland Bondelag.

Tove og Knut Åland på Aalan gård på Vestvågøy, mottok Nordnorsk økomatpris 2013 under under Økokonferansen 2013.
Tove og Knut Åland på Aalan gård på Vestvågøy, mottok Nordnorsk økomatpris 2013 under under Økokonferansen 2013. (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

 

Kulturlandskapsprisen Nordland 2013

I år gikk Kulturlandskapsprisen Nordland til de 4 gårdbrukerne i bygda Gåstjønnlia i Rana kommune. De fikk prisen for sin felles innsats for å ivareta kulturlandskapet i bygda.

Gåstjønnlia i Rana kommune.
Gåstjønnlia i Rana kommune. (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

Prisen ble delt ut av assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas under åpningen av fylkestinget i Nordland 4. desember. De fire mottakerne er Per Gåstjønnli, Leif Joar Jakobsen, Øyvind Solli og Ole Asbjørn Solli. Prismottakerne fikk overrakt hvert sitt litografi laget av nordlandskunstneren Dagfinn Bakke og en håndlaget ljå.

Gjennom tildelingen ønsker Fylkesmannen å hedre gårdbrukerne i Gåstjønnlia for den felles innsatsen som de gjør for å ivareta kulturlandskapet i bygda. I begrunnelsen for tildelingen legges det vekt på at prismottakerne er et flott eksempel på gårdbrukere som gjennom aktivt landbruk og ekstra innsats over mange år sørger for et kulturlandskap som framstår som åpent, vakkert og til glede for bygda og alle besøkende.

I Gåstjønnlia er det fire gårder med til sammen 260 daa dyrka jord. Produksjonen ivaretas i dag med 28 melkekyr, 10 ammekyr og 59 øvrige storfe. Jorda holdes i hevd, og hele sommeren er dyra på beite. Ut over den ordinære gårdsdrifta gjennomfører gårdbrukerne en stor innsats for at landskapet skal framstå som innbydende og velpleid. Alt av kanter blir slått eller beita og ljåen er ofte i bruk. 

Assissterende fylkesmann i Nordland, Ola Bjerkaas delte ut Kulturlandskapsprisen.
Assissterende fylkesmann i Nordland, Ola Bjerkaas delte ut Kulturlandskapsprisen. (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

 
Fylkesmannen har prosjektorganisert arbeidet med oppfølging av næringsprogrammet

Regionalt Næringsprogram for landbruket i Nordland (RNP Nordland) er en overordnet plan for arbeidet med å utvikle landbruket og bygdene i Nordland. RNP Nordland skal bidra til økt samarbeid og bedre samordning, og er en invitasjon til virkemiddelapparat og utviklingsmiljø om å øke innsatsen innenfor dette området. Fylkesmannens arbeid med oppfølging av de tre strategiske satsingsområdene i RMP Nordland skjer gjennom en konkretisering av tiltak organisert i et prosjekt.

De tre strategiske områdene er: Kompetanse, rekruttering og innovasjon og entreprenørskap. De prioriterte tiltakene er innen følgende tema: agronomi, økonomi, eier-/generasjonsskifte, bygdemobilisering, nettverks- og samarbeidsløsninger og FoU formidling. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Nordland Fylkeskommune.

 

Vårt landbruk, vår framtid - landbruksmelding for Nordland 2013 – 2016

Vårt landbruk, vår framtid brosjyre  

Fylkesrådet i Nordland la i oktober fram meldingen "Vårt landbruk, vår framtid – landbruksmelding for Nordland 2013 – 2016". Meldingen er et strategisk dokument som både gir en beskrivelse av landbruket i Nordland, og gir en oversikt over de muligheter og utfordringer man står overfor. Meldingen danner grunnlaget for fylkeskommunens poltikk på landbruksområdet i den neste fireårsperioden.

I selve fylkestingssaken ble det valgt å fokusere på syv ulike områder. Disse var: Lokal mat, Arktisk landbruk, Rovvilt, Rekruttering, investeringsmidler, Infrastruktur og Samfunnsmessig betydning. Saken ble enstemmig vedtatt i fylkestinget. Fylkesmannens landbruksavdeling har vært sekretariat for meldingen.