Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 3/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av fylkesnytt, blant annet med nytt om Prosjekt kommunedialog i Nordland. Prosjektet skal kommunisere viktigheten av en god kommunal landbruksforvaltning og rollen landbruket spiller i lokalsamfunnene i fylket.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av fylkesnytt, blant annet med nytt om Prosjekt kommunedialog i Nordland. Prosjektet skal kommunisere viktigheten av en god kommunal landbruksforvaltning og rollen landbruket spiller i lokalsamfunnene i fylket.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Prosjekt kommunedialog i Nordland

Fylkesmannens landbruksavdeling i Nordland har satt i gang et prosjekt der det fokuseres på landbruksforvaltninga i kommunene. Prosjektet skal kommunisere viktigheten av en god kommunal landbruksforvaltning og rollen landbruket spiller i lokalsamfunnene i fylket. Det er en målsetting å komme fram til en omforent oppfatning med kommunene, om hva som skal kunne forventes av den kommunale landbruksforvaltninga.

I prosjektet legges det opp til møter med alle kommunene i fylket, der tema som kompetanse, tilskuddsforvaltning, lovforvaltning, arealforvaltning, jordvern og næringsutvikling blir diskutert. Fylkesmannen vil presentere sine forventninger til den kommunale landbruksforvaltninga, og dette vil danne grunnlag for videre diskusjon. Det vil her ligge til rette for at enkelte kommuner kan diskutere samarbeid over kommunegrensene for å kunne gi et godt tilbud til brukerne.

Hittil er det gjennomført møter med fire av de syv regionrådene i Nordland, de andre vil man møte i første del av 2011. Nå skal det legges et løp for å møte de enkelte kommunene, enten en og en eller flere sammen. Fylkesmannen ønsker spesielt å møte administrativ og politisk ledelse og vil gjerne ha med lokale representanter for faglagene i landbruket. Mot slutten av prosjektperioden (2012) planlegges det to fagseminar der kommunene møter hverandre og aktørene på fylkesnivå, for erfaringsutveksling og diskusjon.

Prosjektleder er Agnar Hansen.

Landbruk i Nordland, Tonnes i Lurøy.
Landbruk i Nordland, Tonnes i Lurøy. Foto: Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland. 
 

Nordlandsmat AS er etablert

Nordlandsmat logoNordlandsmat AS er et selskap som skal markedsføre og distribuere produkter fra små matprodusenter i Nordland til dagligvarehandelen, storhusholdninger, hotell og restauranter. Første mål var å etablere seg i dagligvaremarkedet i Helgelandsregionen, og Nordlandsmat er nå inne i de fleste større butikkene og butikkjedene i regionen. Neste steg har vært å bevege seg nordover for å etablere seg i Bodø-området. Dette er et arbeid som det nå jobbes aktivt med, og man er i dag inne i 3-4 butikker i Bodø, blant annet det nye hypermarkedet til COOP i Bodø.

Bak organisasjonen står sju produsenter på Helgeland: Arctic Charr, Strandli Gård, Handelsstedet Forvik, Sæterstad Gård, Straumbotn Gård, Orrhaugen Mat og Opplevelser og Nord Reker AS. Varespekteret har et stort spenn og består av kaffe fra eget brenneri, ost, videreforedlet kjøtt, videreforedlet innlandsfisk og bakervarer. I tillegg driver flere av bedriftene med egen servering, overnatting og opplevelser. For å øke volumet og mangfoldet av produkter er det ønske om å inkludere andre produsenter i organisasjonen.

Fylkesmannens prosjekt Nordlandsmat var fødselshjelper for Nordlandsmat AS, og hadde som målsetting å kartlegge mulighetene for en mer systematisk tilgang for lokale matspesialiteter fra Nordland inn i butikkhyllene, samt å få etablert Nordlandsmat som en egen organisasjon. I prosjektet samarbeidet vi med butikkjeden COOP og flere små matprodusenter på Helgeland. Prosjektet ble avsluttet i 2009.

For Fylkesmannen er dette en spennende prosess å følge. Når vi tar initiativ til utviklingsprosesser, har vi et ønske om å nå de målsetninger som er satt. I dette tilfellet nådde vi ikke helt i mål i prosjektperioden, men deltakerne i prosjektet tok ansvar, og har ført Nordlandsmat dit det er i dag. Fortsetter Nordlandsmat utviklingen, vil dette være et av de mest vellykkede prosjektene vi har tatt initiativ til. Det kan også stå som godt eksempel på et forpliktende samarbeid mellom små matprodusenter, og hvordan dette kan gi resultater.

Inspirerende studietur for reiselivsbønder i Nordland

Prosjektet Grønt reiseliv i Nordland inviterte i september 25 gårdbrukere i fylket med på studietur til Sveits for å lære mer om grønt reiseliv. Området vi besøkte var Appenzell øst i Sveits som har mange gode, innovative og spennende tilbydere innen grønt reiseliv. Turen var svært vellykket og det var lærerikt å se på alle produktene som ble utviklet med basis i gårdenes ressurser.

Tradisjonene står sterkt i Sveits, og vi fikk et godt innblikk i både håndverk, kunst, historiefortelling, sang og musikk i løpet av turen.

     Forside på rapport fra studietur til Sveits
 

Reiselivsbønder på studietur til Sveits
Reiselivsbønder på studietur til Sveits. Foto: FMLA i Nordland.
 

Kurs om synlighet på nettet for reiselivsbedrifter: Se og bli sett! 

Nordland har en rekke gode bedrifter innenfor grønt reiseliv og småskala matproduksjon og mange tilbyr typiske reiselivs-/opplevelsesbaserte produkter. Vi vet at ca 90% av alle reiser og besøk planlegges via internett. Mange av bedriftene i Nordland har gode hjemmesider og kommuniserer godt med sine kunder, men vi vet også at mange av de aktuelle bedriftene ikke er på nett, eller framstår relativt dårligere på nett enn det reelle produktet de har tilsier. Dette betyr at disse bedriftene på mange måter er nærmest ”usynlig” i forhold til aktuelle kundegrupper.

Med dette som utgangspunkt ønsket Fylkesmannen i Nordland å få på plass et tilbud til produsentene som kunne bidra til å endre denne situasjonen. I samarbeid med Innovasjon Norge ble det utviklet et kompetansetilbud som omhandler markedsarbeid/-kommunikasjon, hvor det ble satt spesiell fokus på de mulighetene som åpner seg med nettbaserte løsninger og sosiale medier. I bunnen for kurset og kursinnholdet lå forståelsen av design som et bærende element.

Kurset ble i høst gjennomført som en todagers samling i Mosjøen. Kurset hadde 16 deltakere og to innleide foredragsholdere. Hele gruppen jobbet seg gjennom tema som for eksempel bedriftens forhold til utvikling og valg av design basert på verdigrunnlag, kundegrupper, markedsinformasjon, kjøpskriterier, produkt, salgskanaler og salgsvirkemidler. I tillegg hadde kurset et spesielt fokus på de muligheter som ligger innenfor nettbaserte løsninger og sosiale medier.

Kurset fikk meget god tilbakemelding fra deltakerne, og det vil bli vurdert å gjennomføre flere liknende kurs i fylket.

Skilt
Se og bli sett. Foto: Toril Austvik, FMLA Nordland.