Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 1/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en nyhet om en fersk motivasjonsbrosjyre for reiseliv og småskala mat i Nordland.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en nyhet om en fersk motivasjonsbrosjyre for reiseliv og småskala mat i Nordland. Brosjyren inngår i prosjektet Grønt reiseliv i Nordland 2008-2011 og skal inspirere gårdbrukere i Nordland som mottar produksjonstilskudd til å ta sats for nye etableringer.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Teknisk bygningsplanlegging i Nordland overføres fra Fylkesmannen til
Landbruk Nord

I jordbruksforhandlingene 2008 ble det besluttet å overføre de tekniske planleggingstjenestene fra Fylkesmennene til Norsk Landbruksrådgivning fra 1. januar 2010. Det har siden pågått en prosess for å få til en overføring i Nordland fra 2009.

Det ble tidlig avklart at Fylkesmannen i Nordland ønsket samarbeid med Fylkesmannen i Troms om en felles overføring, og da ble Landbruk Nord med sitt hovedkontor på Storsteinnes i Troms et naturlig valg. Dette alternativet var også ønsket av de ansatte som er berørt av denne virksomhetsoverdragelsen. Det er nå inngått en avtale mellom Fylkesmannen i Nordland og Landbruk Nord om overføring av teknisk bygningsplanlegging. Avtalen gjelder fra 1. april 2009. Det er forutsatt at Landbruk Nord etablerer et avdelingskontor i Bodø med minimum to ansatte som i hovedsak skal betjene kundemassen i Nordland.

I Nordland omfatter overføringen nå bare en person, etter at en har sagt opp og en annen blir værende hos Fylkesmannen fram til pensjonering i 2010. Det er i skrivende stund uavklart om personelloverføring blir en realitet, ettersom den ansatte ikke har tatt stilling til om han ønsker å bli med over til Landbruk Nord ennå. Ansvaret for tjenesten vil i alle tilfeller ligge hos Landbruk Nord fra 1. april.

Med dette går teknisk bygningsplanlegging som et offentlig tilbud i Nordland over i historien.

   

Teknisk plantegning. Foto: FM i Nordland

Teknisk plantegning. Foto: FM i Nordland

Regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland 2009-2012

Regionalt miljøprogram for Nordland er rullert og i programmet for 2009-2012 er det gitt klarere føringer for kommunenes forvaltning av SMIL-midlene. Det er også gjort endringer i noen av miljøtilskuddene.

De lokale tiltaksstrategiene skal ta utgangspunkt i miljøutfordringene i Miljøprogram for landbruket i Nordland. Næringsorganisasjonene lokalt skal bidra i arbeidet med de kommunale tiltaksstrategiene. Tiltaksstrategiene skal rulleres innen ett år etter at Regionalt miljøprogram er rullert. Tiltaksstrategiene er grunnlag for Fylkesmannens fordeling av SMIL- og NMSK-midler til kommunen.

Kommunene skal gi årlige rapporter til Fylkesmannen i Nordland med kommunenes selvstendige vurdering av prioriteringer, måloppnåelse og de forhold som har påvirket prioriteringene.

Under rulleringen av miljøprogram for landbruket i Nordland er miljøtilskudd til skjøtsel av kanter langs veier i kulturlandskapet utvidet, slik at skjøtsel av kanter langs vei ved viktige nasjonale reisemål får et høyere tilskudd. Kulturlandskapet er en viktig ramme for reiselivet i Nordland og gårdbrukerne som forvalter jordbrukets kulturlandskap gjør en viktig innsats.

    Brosjyre: Miljøprogram for landbruket i Nordland 2009-2012

De nasjonale reisemålene som i første omgang er valgt ut er: Lofotr Viking Museum på Borg i Vestvågøy kommune, Petter Dass-Museet på Alstahaug i Alstahaug kommune, Hamsunsenteret i Hamarøy kommune og Kjerringøy gamle handelssted på Kjerringøy i Bodø kommune. Alle disse viktige nasjonale reisemålene ligger i landbrukets kulturlandskap.

Prosjektet Fra Tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner er i startgropa!

Etter et år med planleggings- og finansieringsarbeid ligger Fylkesmannen i Nordland i startgropa med sitt nye prosjekt Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner. Prosjektlederstillingen er utlyst og kommunene er bedt om å foreslå deltagere i prosjektet.

Gammelt fjøs. Foto: FM i Nordland
Gammelt fjøs. Foto: FM i Nordland.

Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket har ført til at mange fjøs i Nordland står ubrukt. Bygningene er viktige elementer i kulturlandskapet og har betydning for identitet og kultur. Ny aktivitet i slike bygninger kan forebygge forfall, skape arbeidsplasser, nye bo-muligheter, treffpunkter, trivsel og bolyst. Fylkesmannens landbruksavdeling ønsker å skape debatt om framtiden for fjøs som ikke lenger brukes i landbruksvirksomhet, og betydningen av dem som landskapselementer. Vi vil sette fokus på mulighetene som ligger i disse bygningene med tanke på ny aktivitet, og beskrive ulike framgangsmåter for å oppnå dette.

Nå skal inntil ti prosjektdeltagere rekrutteres. Dette er eiere av fjøs med tanker om hva de ønsker å utnytte bygningen til, som vil få drahjelp til å utvikle sine ideer gjennom prosjektet. Prosjektdeltagerne skal helst være lokalisert i nærheten av hverandre i to områder i fylket, slik at de kan ha kontakt med hverandre mellom prosjektsamlinger og på den måten hjelpe hverandre fram.  Ved utvelgelse av deltagere i prosjektet vil hensyn til bolyst, bedriftsøkonomi og boligsosiale formål være likestilt.

Kontrollnettverk i nord

I 2006 etablerte Statens landbruksforvaltning prosjektet Kontroll av tilskudd i landbruket i samarbeid med Fylkesmannen. Prosjektet har satt kontroll på dagsordenen og resultert i en ny kontrolloppgave for Fylkesmannen. Alle fylkesmannsembetene skal nå utarbeide risikobaserte kontrollplaner og gjennomføre forvaltningskontroll av kommunene.

Statens landbruksforvaltning som har det faglige ansvaret for å følge opp kontrollarbeidet inviterte til kontrollsamling 19.-20. november 2008 for gi faglig påfyll og etablere en arena for erfaringsutveksling og diskusjon.

I etterkant av denne kontrollsamlinga har Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark etablert et faglig nettverk for saksbehandlere som jobber med å utarbeide risikobaserte kontrollplaner og gjennomføring av forvaltningskontroll i kommunene. Formålet med nettverket er erfaringsutveksling og samarbeid i forbindelse med kontrollarbeidet, i tillegg til videreutvikling av det kontrollverktøyet som Statens landbruksforvaltning har gitt oss.  Vi tror et samarbeid også vil gi en mer effektiv ressursinnsats og bedre kvalitet på kontrollarbeidet.

      Forvaltningskontroll Foto: Fylkesmannen i Nordland
Forvaltningskontroll Foto: FM i Nordland

I tillegg vil videre oppfølging og veiledning av kommunene være en viktig del av kontrollarbeidet. Her vil vi se på mulighetene for samarbeid når det gjelder å øke kompetansen i kommunene, og på den måten sikre ei god forvaltning av tilskuddsordningene i landbruket.

Brosjyren ”Ta Nordland i bruk” er klar!

Å lage en egen inspirasjons- og motivasjonsbrosjyre for promotering av mulighetene innen reiseliv og småskala mat, er et av tiltakene i prosjektet Grønt reiseliv i Nordland 2008-2011. Med oss på laget for å få til denne brosjyren har vi hatt Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og prosjektet Nordland - en kulinarisk opplevelse 2008 - 2011 (FM).

Brosjyren henvender seg først og fremst til alle gårdbrukere i Nordland som mottar produksjonstilskudd, og har til hensikt å inspirere og motivere disse mot nye etableringer. Dernest er brosjyren oversendt til alle næringssjefer, ordførere, rådmenn, og landbrukssjefer/ansvarlige i kommunene. Vi ber disse om tilbakemelding om hvordan en forholder seg til landbrukets kombinasjonsnæringer og hvordan en eventuelt tenker å implementere dette politisk og administrativt.

Også Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge ønsker å distribuere brosjyren på et bredere plan i fylket, og alle fylkestingsrepresentanter får den tilsendt. Landbrukets næringsorganisasjoner, andre fylkesmannsembeter, Landbruks- og matdepartementet, landbrukets forsøksringer og deler av den kulørte ukepressen vil motta brosjyren. Den vil også danne grunnlag for en vitalisering av vår internettside-vignett Ta Nordland i bruk.

      Brosjyre: Ta Nordland i bruk!

Les mer om våre prosjekter hos Fylkesmannen: