Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 3/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven presenterer blant annet et nytt prosjekt på økt verdiskaping i nordlandsskogbruket 2009-2011. Prosjektet skal øke den årlige avvirkningen i Nordland til industriformål og samtidig øke bruken av skogressurser til bioenergiproduksjon.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven presenterer blant annet et nytt prosjekt på økt verdiskaping i nordlandsskogbruket 2009-2011. Prosjektet skal øke den årlige avvirkningen i Nordland til industriformål og samtidig øke bruken av skogressurser til bioenergiproduksjon.

 

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Vanskelig å skille rovdyr og beitedyr

Rovviltnemnda i Nordland starter nå arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Å velge ut geografiske områder der rovvilt skal ha prioritet framfor beitedyr er den største utfordringen.

Å velge ut områder der gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn skal ha fortrinnsrett framfor beitedyr, er ei utfordring i Nordland. Ann Hege Leirvåg, leder i rovviltnemnda, viser til at Nordland er langt og smalt og at vi i dag har beitedyr over hele fylket. Å peke ut områder hvor rovdyra skal ha fortrinnsrett, vil i praksis innebære at beiting må opphøre i disse områdene.

Gjeldende rovviltpolitikk forutsetter differensiert rovviltforvaltning. Dette betyr at rovviltnemndene skal velge ut geografiske områder hvor rovvilt skal ha prioritet framfor beitedyr. Tilsvarende skal nemnda peke ut områder hvor beitedyra skal ha prioritet.

Fylkesnytt: Beiting i utmark. Foto: Toril Austvik
Beiting i utmark. Foto: Toril Austvik

Fordelene med differensiert forvaltning er at rovviltforvaltningen blir mer forutsigbar, og at tapene kan reduseres i de områder som prioriteres beitedyr.

Nordland følger opp kystskogprosjektet

Fylkesmannen starter nå opp et treårig prosjekt der målsettingen er å øke utnyttelsen av skogressursene i hele Nordland. Økt avvirkning og bedre råstofftilgang til industrien er viktige problemstillinger. I tillegg settes bioenergi og skogens betydning i klimaregnskapet på dagsorden.

Prosjektet har som mål å øke den årlige avvirkningen i Nordland til industriformål fra 140 tusen kubikkmeter i dag til 200 tusen kubikkmeter i 2011. Videre er det et mål å øke bruken av skogressurser til bioenergiproduksjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkemannen, Nordland fylkeskommune, skognæringa i Nordland og kommunene.  

     Tidenes skogsdrift. Foto: Gjermund Laxaa
Tidenes skogsdrift. Foto: Gjermund Laxaa

I forbindelse med prosjektet skal det gjennomføres kompetansetiltak rettet mot kommuner, skogbruksledere og skogentreprenører. Det skal også etableres fellesarenaer for skognæringa i Nordland og utvikles en felles kommunikasjonsstrategi.

Prosjektet er ei oppfølging av fylkestingets behandling av kystskogbruksmeldingen. Fylkestinget konkluderte her med det bør etableres et eget prosjekt i Nordland med målsetting om å øke avvirkningen av skogressursene, både i et nærings- og klimaperspektiv, samtidig som man ivaretar biodiversiteten og verner om mangfoldet i skogen.

 

Nordlandsmat - lokale spesialiteter i butikk

Prosjektet Nordlandsmat skal bidra til at forbrukerne får større tilgang til lokale matspesialiteter i butikk. Fylkesmannen i Nordland har over flere år arbeidet for etableringen av flere småskala matbedrifter i fylket, og Nordland har i dag en rekke dyktige små og mellomstore bedrifter. En av de store utfordringene for mange av disse bedriftene er å få til en systematisk adgang til butikkhyllene slik at de forbrukerne som etterspør disse varene kan få tak i dem på en forholdsvis enkel måte.

Prosjektet har hatt til hensikt å kartlegge grunnlaget for om det er mulig å få etablert en løsning som gjør at en del utvalgte bedrifter kan få en systematisk tilgang til, i første omgang, COOPs butikker i Salten-området.  Prosjektet er nå ferdig med kartleggingsfasen. Neste steg er et møte mellom COOP og produsentene hvor disse møtes til reelle forhandlinger. Dette møtet vil skje i løpet av vinteren 2008. Fylkesmannen i Nordland er prosjekteier, mens KSL Matmerk er prosjektleder.

     Blåmuggost. Foto: Fylkesmannen i Nordland
Blåmuggost.
Foto: Fylkesmannen i Nordland


 

Kontroll med tilskuddene i landbruket

Fylkesmannen i Nordland har i 2008 hatt økt fokus på kontroll av tilskuddene i landbruket. Vi har gjennomført forvaltningskontroll i fem kommuner og foretakskontroll av fire foretak.

Formålet med forvaltningskontrollen er å se til at kommunene etterlever forvaltningsloven og gjeldende regelverk for de ulike tilskuddsordninger. Kontrollen skal også sikre at eventuelle avvik blir rettet opp.  Kontrollene er gjennomført ut fra en regional risikovurdering og kontrollen har først og fremst omfattet ordningene produksjonstilskudd, tilskudd til miljøtilskudd i landbruket, tilskudd til avløsning under sykdom, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Formålet med foretakskontrollen er å se til at tilskudd i landbruket blir utbetalt med rett beløp. Kontrollen skal også sikre at eventuelle avvik blir rettet opp. Kontrollene er gjennomført ut fra en regional risikovurdering.

Bakgrunn for det økte fokuset på kontroll er økt fokus på kontroll fra Statens landbruksforvaltning.

Landbruk i Nordland. Foto: Toril Austvik
Landbruk i Nordland. Foto: Toril Austvik