Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nordland 1/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om satsing på Arktisk landbruk.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om satsing på Arktisk landbruk.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Satsing på Arktisk landbruk

Arktisk landbruk, Efjord feriehus
Arktisk landbruk, Efjord feriehus. (Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde)

I jordbruksoppgjøret 2012 ble det avsatt 3 millioner kroner årlig i tre år til satsingen på arktisk landbruk. I november fikk Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark tilsagn om midlene. Fylkesmennene har gitt en samlet tilbakemelding til LMD med en beskrivelse av innretningen på satsingen og aktuelle satsingsområder.

Satsingen skal bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene og bidra til å identifisere fellestiltak. Satsingen skal bygge opp under prosesser som allerede er initiert regionalt. Arktisk landbruk produserer råvarer av unike kvaliteter, som utgjør et potensial, ikke bare for landbruks- og matproduksjon, men også for utvikling av andre varer og tjenester innen for eksempel mat- og reiselivsområdet. Hovedintensjonen med satsingen skal være å få fram konkrete resultater i form av økt verdiskaping og næringsaktivitet knyttet til arktisk landbruk i landsdelen.

Nordnorsk landbruksråd vedtok oppstart av prosjektet "Arktisk landbruk, mye lys og lite varme" 21.2.2012 der de ser på mulighetsområdet for arktisk landbruk. Nå resultatene fra prosjektet er klart i februar 2013 vil dette bli tatt inn i vurderingen for bruken av midlene.

 

Økologisk kjøtt i Nordland – hvordan få mer ut til forbrukeren?

Økologisk kjøtt i Nordland – hvordan få mer ut til forbrukeren?
Økologisk kjøtt i Nordland – hvordan få mer ut til forbrukeren? (Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde)

Fylkesmannen ønsker i begynnelsen av 2013 å gjennomføre uformelle regionale møter med økologiske kjøttprodusenter i Nordland. Målet med møtene skal være at produsenter kan møte hverandre, skape uformelle produsentnettverk og samtidig gi Fylkesmannen en bedre forståelse for hvor egen innsats bør rettes.  Alle økologiske husdyrprodusenter fikk tilsendt et brev fra Fylkesmannen før jul 2012 der Fylkesmannen lodder interessen for regionale produsentmøter. Foreløpig har 14 produsenter svart. Særlig på søndre Helgeland er det ønskelig å se på utviklingsmuligheter rundt økologisk, gammelnorsk sau.

Det er i dag over 70 produsenter i Nordland som har økologiske husdyr (eller husdyr i karens). Disse dyrene danner grunnlaget for økologisk kjøttforedling og -salg. Mye av det økologiske kjøttet som produseres kommer likevel aldri til forbrukeren som økologisk kjøtt. Forbrukeren kan være positiv til økologisk mat, men finner ikke produktene i butikken. Samtidig er det stadig flere storkjøkken og offentlige institusjoner som etterspør økologiske varer, som et ledd i sitt miljøarbeid. Fylkesmannen ser derfor en mulighet for å bidra til at mer økologisk kjøtt produsert i Nordland havner i nordlandske storkjøkken til glede for nordlandske ganer.

Fylkesmannen i Nordland har et ansvar for å bidra til at økologisk produksjon og forbruk øker, i samsvar med nasjonale målsetninger. I den strategiske planen for økologisk landbruk i Nordland er økt produksjon og forbruk av grovfôrbasert økologisk kjøtt ett av fire hovedmål.

 

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016
Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016.

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland (RNP Nordland) er nå ferdig. Et av de strategiske satsingsområdene i RNP Nordland er rekruttering. I diskusjonen om mulige rekrutteringstiltak kom det inn forslag om å etablere en besøksordning for unge gårdbrukere innenfor tradisjonelt landbruk. 

Formålet med ordningen er å stimulere til strategisk tenkning rundt gårdens totale resurser og hvordan disse best kan utnyttes. Ordningen gjelder for unge bønder under 35 år innen tradisjonelt landbruk som har overtatt gård i løpet av de to siste årene. Gårdbrukeren gis mulighet for 2-3 dagers besøk av kvalifisert konsulent. Her gjennomgås gårdbrukerens og gårdens ressurser, og strategi utarbeides for hvordan driften best bør gjennomføres fremover. Tema som økonomi, ressurser, ledelse og kompetanse er viktige. Eksterne kostnader til mentors timer og reisekostnader godkjennes, og kan utgjøre totalt inntil kr 40 000 ekskl. moms. Tilskuddet fra Innovasjon Norge dekker 75 prosent, det vil si inntil kr 30 000. 

 

LOCFOOD – interregprosjekt med fokus på lokal småskala mat og opplevelser

Nordland fylkeskommunes prosjekt LOCFOOD skal bidra til å forbedre regional politikk og strategier for småskala mat- og opplevelsesbedrifter, og fremme entreprenørskap og bedriftsutvikling i denne viktige delen av lokalt næringsliv. I prosjektet deltar 13 partnere fra til sammen 7 land i tillegg til Norge: Italia, Slovenia, Sveits, Sverige, Nord-Irland, Hellas og Bulgaria. Prosjektet har fått Interreg IVC-finansiering og gjennomføres i 2012-2014.

Aktiviteter i prosjektet er blant annet å utarbeide en «Best Practice Guide», og en kartleggingsrapport. Det skal også gjennomføres flere konferanser, studiebesøk og kunnskaps-  og erfaringsutveksling. Gjennom prosjektet vil det bli gjennomført en kartlegging av eksisterende politikk i deltakerlandene og ulike faktorer som påvirker sektoren.

Nordland fylkeskommune har i flere år hatt et samarbeid med Marche-regionen i Italia, og LOCFOOD-prosjektet er ett av resultatene av dette samarbeidet. Åpningsmarkeringen av prosjektet ble lagt til nettopp Marche-regionen, og i tillegg har det vært to samlinger med alle partnerne i prosjektet, i Nord-Irland og i Slovenia. Neste samling i prosjektet er i Valencia, Spania i februar.

Erfaringer fra LOCFOOD-prosjektet vil være en sentral drivkraft i prosessen med utarbeiding av en ny strategi for lokalmat i Nordland. Fylkesmannens landbruksavdeling vil delta i dette arbeidet, som ventes igangsatt i løpet av 2013.

LOCFOOD-prosjektet logo
LOCFOOD-prosjektet logo