Generelt - Endringer i forsinkelsesrenten

Saksnr. 1996/4101 E LST
Dato: 26.03.1996

 

Endringer i forsinkelsesrenten


Vi viser til telefaks 20 mars 1996 og vedlagte kopi av "Inkassonyheter fra NIF". Det er i denne meldingen gitt uttrykk for at tidligere dommer og rettsavgjørelser hvor rentefoten er spesifisert, ikke vil være berørt av senere endringer i forsinkelsesrenten. Departementet kan ikke slutte seg til denne tolkningen, og den har ikke støtte i høringsbrevet fra departementet 6 mars 1996, der det på s 110 uttrykkes følgende:

"Når forsinkelsesrenten endres, reiser det seg spørsmål om hvilken betydning endringen skal ha for de pengekrav der det allerede før endringen løp forsinkelsesrente. Den naturlige oppfatning av reglene synes å være at endringer av rentesatsen, om ikke annet fastsettes, får virkning fra ikrafttredelsen også for tilfeller der fordringshaveren før ikrafttredelsen har krav på forsinkelsesrente."

Det sies videre at "[e]n dom verner ikke partene mot senere lovgivning". Videre uttales det på s 111 at "[m]aterielt sett må en allerede i dag legge til grunn at endringen har virkning for fremtiden også for forsinkelsesrenter fastslått i dom". Det sies forøvrig samme sted:

"Ved nedsettelser av forsinkelsesrenten blir spørsmålene mer komplisert. Selv om det materielt sett er den lavere forsinkelsesrenten som gjelder for fremtiden, er det uklart om namsmyndighetene som en tolkning av dommen skal ta hensyn til nedsettelsen av eget tiltak, om namsmyndighetene skal ta hensyn til nedsettelsen etter innsigelse fra skyldneren eller om skyldneren må angripe dommen ved gjenopptakelse for å kunne dra nytte av nedsettelsen. I utgangspunktet bør de prosessuelle reglene utformes på den måten som medfører størst gjennomslagskraft for de materielle reglene med minst mulig kostnader for partene."

De kompliserte spørsmål det pekes på, er spørsmål av prosessuell art, ikke spørsmålet om hvilken forsinkelsesrente fordringshaveren kan kreve.

Etter vår oppfatning får endringer i forsinkelsesrenten virkning fra ikrafttredelsen også for tilfeller der det før ikrafttredelsen løp forsinkelsesrente (med mindre annet skulle være fastsatt i en uttrykkelig overgangsregel). Dette gjelder selv om forsinkelsesrenten er fastsatt i dem. De prosessuelle spørsmål som dette reiser, går vi ikke nærmere inn på i det vi håper de skal bli løst for fremtiden ved de lovendringer som er forestilt i høringsbrevet 6 mars 1996 (snr 96/2928 E).

Departementet vil sette pris på om dette brevet inntas eller omtales i et nytt nummer av "Inkassonyheter fra NIF".