Høring - Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Den voksende gjeldsbelastningen i privat hushold gir etter regjeringens syn grunn til bekymring. Det er særlig omfanget av kostbar forbrukskreditt som gir grunn til uro. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å motvirke problemene. En innstramning av reglene om markedsføring av kreditt er et tiltak som kan forebygge gjeldsproblemer. I den anledning inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til et høringsmøte om forslag til slike regler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.03.2017

Vår ref.: 17/1544

Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring - torsdag 16. mars 2017

Den voksende gjeldsbelastningen i privat hushold gir etter regjeringens syn grunn til bekymring. Det er særlig omfanget av kostbar forbrukskreditt som gir grunn til uro. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å motvirke problemene.[1] En innstramning av reglene om markedsføring av kreditt er et tiltak som kan forebygge gjeldsproblemer. I den anledning inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til et høringsmøte om forslag til slike regler:

Tid:    Torsdag 16. mars 2017 kl. 13.00-15.30
Sted:  Akersgata 59, 0180 Oslo

Temaet for møtet vil være vedlagte forslag til ny forskrift om «god kredittmarkedsføringsskikk» med hjemmel i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 46 tredje ledd. Forslaget er utarbeidet av professor Tanja Jørgensen i utredningen «Regler om kreditmarkedsføring» (på side 99 i utredningen). Nærmere informasjon om bakgrunnen for utredningen finnes på Barne- og likestillingsdepartementets nettsider[2].

Møtet vil være et bidrag til regjeringens oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 108 (2016-2017) punkt 31, hvor regjeringen bes om å vurdere «muligheten for å stramme inn på markedsføringen av kreditt, herunder forbrukslån».

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med et høringsnotat om gjennomføringen av boliglånsdirektivet i norsk rett (direktiv 2014/17/EU[3]). Boliglånsdirektivet har regler om markedsføring av kreditt i artikkel 10 og 11. Forslaget til ny forskrift om god kredittmarkedsføring er i utredningen ikke vurdert opp mot boliglånsdirektivet. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer det foreløpig slik at forskriftsforslaget er forenelig med de krav som følger av artikkel 10 og 11. Nærmere informasjon om boliglånsdirektivet finnes på europalov.no.[4]

Professor Jørgensen har i utredningen foreslått endringer i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler §§ 14 og 16, henholdsvis regler om minste kontantinnsats for visse kredittavtaler og regler om tilsyn. Disse forslagene faller utenfor rammene for møtet. Departementet vil komme tilbake til de nevnte reglene i forbindelse med høringsbrevet om gjennomføring av boliglånsdirektivet i norsk rett.

Alle kan delta på møtet, selv om man ikke er oppført på adresselisten. Den som ønsker å delta på møtet, må registrere seg som deltaker senest 14. mars 2017 kl. 12.00 ved å benytte følgende e-post: lovavdelingen@jd.dep.no. Vi ber om at adressatene forelegger invitasjonen for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Det vil være anledning til å sende innspill skriftlig til departementet etter at møtet er avholdt. Slike innspill bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til lovavdelingen@jd.dep.no. Fristen for å komme med innspill er torsdag 23. mars 2017.

Med vennlig hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Hans Kaiser
lovrådgiver



[2] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vurderer-a-regulere-markedsforing-av-kreditt/id2516931/

[3]EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010

[4] http://europalov.no/rettsakt/ansvarlig-lanegivning-og-lanetaking-med-sikkerhet-i-fast-eiendom/id-4466

 • Departementene
   
 • Datatilsynet
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget
 • Regelrådet
 • Statens lånekasse for utdanning
   
 • Finans Norge
 • Finansforbundet
 • Finansieringsselskapenes Forening
 • Finansklagenemnda
 • Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Husbanken
 • Huseiernes Landsforbund
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • KLP - Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges Kreditorforbund
 • Norges Markedsføringsforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonskasseforeningen
 • Rettspolitisk forening
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Standard Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
   
 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Følg saken

 • 04.04.2017

  Forskrift om markedsføring av kreditt

  Forskrift | Justis- og beredskapsdepartementet

  Fastsatt med hjemmel i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 46 tredje ledd og lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. § 6 femte ledd.

 • 04.04.2017

  Spørsmål og svar om endring av regler for markedsføring av kreditt

  Artikkel | Finansdepartementet

  Regjeringen varslet tirsdag 4. april 2017 en offensiv i markedet for forbrukslån. Her er spørsmål og svar om regjeringens forslag.

 • 04.04.2017

  Regjeringen varsler offensiv i markedet for forbrukslån

  Pressemelding | Finansdepartementet

  Forbrukslån markedsføres intensivt, og er i sterk vekst. For å møte utviklingen varsler regjeringen i dag en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at markedet fungerer bedre.

 • 03.03.2017

  Høring - Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Den voksende gjeldsbelastningen i privat hushold gir etter regjeringens syn grunn til bekymring. Det er særlig omfanget av kostbar forbrukskreditt som gir grunn til uro. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å motvirke problemene. En innstramning av reglene om markedsføring av kreditt er et tiltak som kan forebygge gjeldsproblemer. I den anledning inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til et høringsmøte om forslag til slike regler.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.03.2017

 • 21.10.2016

  Vurderer å regulere markedsføring av kreditt

  Rapport | regjeringen.no

  Regjeringen har fått utredet hvilke muligheter myndighetene har til å regulere markedsføring av kreditt. Bakgrunnen er den økende gjeldsbyrden blant norske husholdninger, spesielt når det gjelder forbrukslån og kreditt.