Forsiden

Meld. St. 1 (2022–2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Til innholdsfortegnelse

2 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 2.1 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

2021

2022

2023

Bruttonasjonalprodukt

4 141,9

5 589,3

5 715,6

BNP Fastlands-Norge

3 267,4

3 599,3

3 801,6

Rente- og stønadsbalansen

111,8

60,7

88,2

Overskudd på driftsbalansen

619,5

1 662,1

1 689,7

Bruttonasjonalinntekt

4 323,2

5 689,3

5 839,6

Kilde: Finansdepartementet og SSB.

Tabell 2.2 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2021

1971–2021

2022

2023

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,6

1,9

-0,6

1,5

Private fastlandsnæringer2

2,9

1,7

1,8

2,0

-1,01,9

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,2

1,3

-0,10,9

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,7

1,4

1,4

-0,11,1

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2023. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet AKU1

Danske Bank

Jun 2022

1,6

2,0

3,7

...

DNB

Aug 2022

1,2

4,0

4,8

3,5

Handelsbanken

Sep 2022

0,7

3,74,5

...

LO

Sep 2022

1,6

3,1

...

3,6

Nordea

Sep 2022

1,3

3,8

5,0

...

Norges Bank

Jun 2022

1,6

3,6

4,5

...

NHO

Jun 2022

2,9

2,8

...

...

OECD

Jun 2022

1,7

3,3

...

4,0

SEB

Aug 2022

0,8

4,0

4,5

3,4

Statistisk sentralbyrå

Sep 2022

2,0

3,3

4,4

3,6

Swedbank

Sep 2022

1,0

3,1

3,5

...

Gjennomsnitt

1,5

3,34,43,6

Finansdepartementet

Okt 2022

3,2

2,8

4,2

3,2

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 2.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonal-produkt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Euroområdet

5,3

2,6

1,2

2,6

7,3

3,9

7,7

7,1

7,4

Sverige

4,9

2,2

1,0

2,2

6,5

5,4

8,8

7,4

7,4

Storbritannia

7,4

3,2

0,5

2,6

10,5

7,4

4,5

3,8

4,3

USA

5,7

2,3

1,0

4,7

7,7

3,0

5,4

3,6

3,8

Danmark

4,7

3,0

1,4

1,9

5,2

3,9

5,2

5,1

5,5

Kina

8,1

3,3

4,6

0,8

2,0

3,0

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: IMF, OECD, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 2.5 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2021

2022

2023

Nasjonalbudsjettet 2022

0,5

2,1

3,7

Revidert nasjonalbudsjett 2021

0,5

1,6

2,9

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 2.6 Finansdepartementets anslag for 2022 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

RNB22

NB23

Handelspartnerne

BNP

2,9

2,6

Norge

BNP Fastlands-Norge

3,6

2,9

Sysselsatte personer

3,0

3,3

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

3,3

3,2

Årslønn

3,7

3,9

Konsumprisindeksen (KPI)

3,4

4,8

Råoljepris, kroner per fat, nivå2

885

986

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå3

874,8

1 117,2

Underliggende, reell utgiftsvekst

0,8

1,5

Strukturelt oljekorrigert underskudd4

10,3

9,3

1 Revidert nasjonalbudsjett 2022 (RNB22) og Nasjonalbudsjettet 2023 (NB23).

2 Løpende priser.

3 Inklusive Statens pensjonsfond.

4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.7 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2021

2022

2023

Offentlig konsum

968,3

0,0

1,3

Statlig

479,8

-0,6

1,9

Kommunalt

488,5

0,6

0,7

Offentlige investeringer

219,5

3,2

0,8

Statlig

134,4

3,3

1,4

Kommunalt

85,1

3,0

0,0

Bruttoprodukt

736,2

1,4

1,6

Statlig

346,1

0,2

2,4

Kommunalt

390,2

2,4

0,9

Sysselsetting, mill. timeverk

1 191,2

0,8

0,7

Statlig

480,6

-1,1

1,5

Kommunalt

710,7

2,0

0,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.8 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

A. Totale inntekter

2 071 679

1 907 351

2 439 162

3 451 576

3 781 666

-7,9

27,9

41,5

9,6

Formuesinntekter

443 990

367 423

490 141

931 738

928 775

-17,2

33,4

90,1

-0,3

Skatt- og pensjonspremier

1 440 173

1 346 879

1 751 164

2 313 303

2 645 296

-6,5

30,0

32,1

14,4

2.1 Oljeskatter

119 721

22 514

300 203

742 100

965 500

-81,2

147,2

30,1

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

429 062

434 722

460 194

499 157

550 897

1,3

5,9

8,5

10,4

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

891 390

889 643

990 767

1 072 046

1 128 899

-0,2

11,4

8,2

5,3

Andre overføringer, bøter mv.

29 255

36 691

34 044

29 884

24 977

25,4

-7,2

-12,2

-16,4

Gebyrinntekter mv

158 261

156 358

163 813

176 651

182 618

-1,2

4,8

7,8

3,4

B. Totale utgifter

1 837 064

1 996 520

2 034 303

2 180 013

2 287 451

8,7

1,9

7,2

4,9

Renteutgifter og utbytte

18 609

15 830

12 117

17 480

29 629

-14,9

-23,5

44,3

69,5

Overføringer til utlandet

38 806

43 355

44 974

51 366

48 728

11,7

3,7

14,2

-5,1

Subsidier mv.

72 446

98 523

96 092

142 437

157 636

36,0

-2,5

48,2

10,7

Stønader til husholdninger

524 244

579 730

596 864

611 954

637 555

10,6

3,0

2,5

4,2

Overføringer til ideelle organisasjoner

63 217

70 478

73 461

72 933

76 085

11,5

4,2

-0,7

4,3

Lønnskostnader

545 218

556 721

585 489

615 174

644 869

2,1

5,2

5,1

4,8

Produktinnsats

272 495

286 752

309 735

325 831

336 093

5,2

8,0

5,2

3,1

Produktkjøp til husholdninger

78 235

79 967

86 831

89 630

93 599

2,2

8,6

3,2

4,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

214 170

217 303

219 523

243 547

253 434

1,5

1,0

10,9

4,1

Netto kjøp av tomter og grunn

274

-7 639

80

621

640

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

9 350

55 500

9 137

9 040

9 182

-

-83,5

-1,1

1,6

C. Nettofinansinvestering (A-B)

234 615

-89 169

404 859

1 271 563

1 494 215

-

-

-

-

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

867 706

905 323

968 307

1 018 740

1 069 585

4,3

7,0

5,2

5,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.9 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

A. Totale inntekter

1 737 456

1 575 329

2 050 828

3 084 042

3 392 773

-9,3

30,2

50,4

10,0

Formuesinntekter

422 393

352 215

472 975

913 089

907 412

-16,6

34,3

93,1

-0,6

Skatt- og pensjonspremier

1 216 251

1 118 707

1 472 023

2 064 066

2 380 714

-8,0

31,6

40,2

15,3

2.1 Oljeskatter

119 721

22 514

300 203

742 100

965 500

-81,2

-

147,2

30,1

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

414 314

419 904

444 628

482 876

534 120

1,3

5,9

8,6

10,6

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

682 216

676 289

727 193

839 091

881 094

-0,9

7,5

15,4

5,0

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 498

2 438

2 647

3 074

3 389

-2,4

8,6

16,1

10,3

Andre overføringer, bøter mv.

22 464

28 473

25 416

20 349

15 774

26,7

-10,7

-19,9

-22,5

Gebyrinntekter mv

73 850

73 496

77 767

83 465

85 484

-0,5

5,8

7,3

2,4

B. Totale utgifter

1 467 502

1 641 848

1 654 040

1 740 477

1 841 805

11,9

0,7

5,2

5,8

Renteutgifter og utbytte

6 992

6 009

4 214

1 493

1 005

-14,1

-29,9

-64,6

-32,7

Overføringer til utlandet

38 806

43 355

44 974

51 366

48 728

11,7

3,7

14,2

-5,1

Subsidier mv.

62 197

86 790

81 208

127 060

141 774

39,5

-6,4

56,5

11,6

Stønader til husholdninger

504 830

560 843

577 893

592 311

617 281

11,1

3,0

2,5

4,2

Overføringer til ideelle organisasjoner

41 567

48 006

50 297

48 949

51 330

15,5

4,8

-2,7

4,9

Overføringer innen offentlig forvaltning

257 729

281 043

287 080

273 167

307 351

9,0

2,1

-4,8

12,5

Lønnskostnader

232 838

240 846

255 272

265 419

279 495

3,4

6,0

4,0

5,3

Produktinnsats

137 957

147 896

156 079

165 904

170 051

7,2

5,5

6,3

2,5

Produktkjøp til husholdninger

49 914

50 406

56 102

57 813

60 760

1,0

11,3

3,0

5,1

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

127 195

131 110

134 437

149 335

156 208

3,1

2,5

11,1

4,6

Netto kjøp av tomter og grunn

546

-7 639

-420

621

640

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

6 931

53 183

6 904

7 040

7 182

-

-87,0

2,0

2,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

269 954

-66 519

396 788

1 343 565

1 550 968

-

-

-

-

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

424 011

449 794

479 833

505 184

532 981

6,1

6,7

5,3

5,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.10 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

A. Totale inntekter

597 105

614 142

660 652

672 173

698 258

2,9

7,6

1,7

3,9

Formuesinntekter

21 188

14 858

16 816

18 299

21 013

-29,9

13,2

8,8

14,8

Skatteinntekter

224 099

222 189

256 307

274 686

262 558

-0,9

15,4

7,2

-4,4

Skatt på inntekt og formue

209 351

207 371

240 741

258 404

245 781

-0,9

16,1

7,3

-4,9

Produksjonsskatter

14 748

14 818

15 566

16 282

16 777

0,5

5,1

4,6

3,0

Overføringer fra statsforvaltningen

260 616

286 015

292 855

276 467

308 351

9,7

2,4

-5,6

11,5

Gebyrinntekter mv

84 411

82 862

86 046

93 186

97 134

-1,8

3,8

8,3

4,2

Andre overføringer

6 791

8 218

8 628

9 535

9 203

21,0

5,0

10,5

-3,5

B. Totale utgifter

630 245

638 972

670 828

717 245

757 638

1,4

5,0

6,9

5,6

Renteutgifter

11 617

9 821

7 903

15 988

28 624

-15,5

-19,5

102,3

79,0

Overføringer til private

51 313

53 092

57 019

59 004

60 891

3,5

7,4

3,5

3,2

Overføringer til statsforvaltningen

2 954

3 257

3 485

4 543

4 641

10,3

7,0

30,3

2,2

Lønnskostnader

312 380

315 875

330 217

349 755

365 374

1,1

4,5

5,9

4,5

Produktinnsats

134 538

138 856

153 656

159 926

166 042

3,2

10,7

4,1

3,8

Produktkjøp til husholdninger

28 321

29 561

30 729

31 818

32 839

4,4

4,0

3,5

3,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

86 975

86 193

85 086

94 211

97 226

-0,9

-1,3

10,7

3,2

Netto kjøp av tomter og grunn

-272

500

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

2 419

2 317

2 233

2 000

2 000

-4,2

-3,6

-10,4

0,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-33 140

-24 830

-10 176

-45 072

-59 379

-25,1

-59,0

342,9

31,7

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

443 695

455 529

488 474

513 555

536 600

2,7

7,2

5,1

4,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.11 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2019

2020

2021

2022

2023

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 216 251

1 118 707

1 472 023

2 064 066

2 380 714

Skatt på inntekt, formue og kapital

417 686

309 991

618 340

1 144 962

1 380 868

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl.oljeutvinning)

85 811

80 588

99 957

160 363

166 073

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

114 241

16 800

294 940

734 900

958 000

Fellesskatt

190 975

194 334

201 141

226 179

232 277

Finansskatt

5 554

4 386

4 700

5 000

5 200

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

21 104

13 882

17 602

18 520

19 318

Produksjonsskatter

419 794

425 618

449 891

490 076

541 620

Merverdiavgift

307 000

311 600

338 000

373 044

398 599

Avgifter på oljeutvinning

5 480

5 714

5 263

7 200

7 500

Andre produksjonsskatter

107 314

108 304

106 628

109 832

135 521

Trygde- og pensjonspremier

378 772

383 098

403 792

429 029

458 225

Fra arbeidstakere

150 537

155 588

163 958

171 085

177 850

Fra arbeidsgivere

228 235

227 510

239 834

257 944

280 376

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

223 922

228 173

279 141

249 237

264 582

Skatt på inntekt og formue

205 087

209 198

259 240

228 450

243 124

Produksjonsskatter

14 748

14 818

15 566

16 282

16 777

Trygde- og pensjonspremier

4 087

4 157

4 335

4 504

4 681

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 440 173

1 346 879

1 751 164

2 313 303

2 645 296

Skatter som andel av BNP

40,4

39,5

42,3

41,4

46,3

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,1

43,5

44,4

43,6

44,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.12 Finanspolitiske indikatorer

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

148,6

257,4

276,7

-39,2

142,2

1 117,2

1 415,0

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-222,8

-218,5

-227,6

-370,5

-369,0

-304,4

-257,0

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-207,8

-205,6

-231,0

-362,8

-350,4

-323,7

-316,8

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-7,3

-7,0

-7,5

-11,3

-10,5

-9,3

-8,8

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

1,9

0,7

1,7

8,8

-1,3

1,5

1,3

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

2,1

2,9

3,0

1,5

4,2

4,7

3,5

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

164,7

279,5

234,6

-89,2

404,9

1 271,6

1 494,2

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

5,0

7,9

6,6

-2,6

9,8

22,7

26,1

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-8,0

-7,5

-8,0

-13,3

-9,3

-8,3

-7,3

Påløpte skatter. Prosent av BNP

39,1

39,7

40,4

39,5

42,3

41,4

46,3

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,1

43,0

43,1

43,5

44,4

43,6

44,2

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

50,5

48,8

51,6

58,5

49,1

39,0

40,0

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

59,6

59,1

60,0

65,6

62,3

60,6

60,2

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP1

301,4

272,1

323,2

363,6

342,4

256,9

282,7

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

264,7

238,7

290,6

328,4

306,0

229,8

256,3

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

37,8

39,1

40,3

45,9

43,2

31,9

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

29,0

27,9

30,0

33,2

27,7

20,4

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.13 Indikatorer for kommuneøkonomien

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

14,2

14,4

14,4

14,5

15,0

14,9

14,1

14,0

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP

for Fastlands-Norge

18,7

19,0

18,7

18,6

19,5

19,6

18,0

17,6

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

17,1

17,3

17,3

17,2

17,6

17,6

17,4

17,3

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

19,5

19,6

19,6

19,5

19,7

19,7

19,4

19,4

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

3,0

2,0

0,7

1,3

1,4

2,0

-1,2

0,4

Kommunal deflator. Prosent endring

2,6

2,4

3,1

3,2

1,0

4,3

5,3

3,7

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

72,6

72,2

71,7

71,3

71,7

72,2

71,9

71,8

Frie inntekter, reell prosentvis endring fra året før1

2,8

1,4

0,2

1,1

-0,2

3,5

-2,9

0,0

Aktivitetsendring i pst. fra året før

2,7

1,5

2,7

2,6

0,0

1,9

0,8

0,3

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

14,0

13,2

14,2

15,3

14,5

13,3

14,5

14,5

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekonsern

4,2

3,9

2,8

2,0

3,1

4,7

-

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-2,6

-2,4

-3,8

-5,8

-4,2

-1,6

-7,0

-8,8

Netto gjeld. Prosent av inntekter2

32,9

32,3

33,0

35,2

29,3

27,3

-

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.14 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2021

2022

2023

Inntekter

501 579

1 409 201

1 658 801

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

287 513

1 168 801

1 384 301

– Renteinntekter og utbytte mv

214 066

240 400

274 500

Utgifter

390 066

304 445

257 048

– Overføring til statskassen

390 066

304 445

257 048

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

111 513

1 104 756

1 401 753

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi1

12 340 085

12 500 000

14 285 662

1 Medregnet tilbakeføring av 70 mrd. kroner i 2022 fra statens kontantbeholdning til Statens pensjonsfond utland

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.15 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2021

2022

2023

A

Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 502 720

2 521 145

2 875 025

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

312 245

1 195 501

1 412 601

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

91 849

580 201

854 901

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

220 396

615 300

557 700

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

181 937

560 200

513 300

– Renteinntekter

2 331

2 300

2 400

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

25 634

26 100

27 000

– Andre petroleumsinntekter

10 494

26 700

15 000

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 190 476

1 325 644

1 462 424

Skatter fra Fastlands-Norge

1 099 480

1 219 764

1 355 626

– Skatt på inntekt, formue og kapital

656 605

742 601

829 685

– Produksjonsavgifter

442 876

477 163

525 941

Overført fra Norges Bank

15 169

11 108

8 600

Renteinntekter

9 117

13 965

29 552

Andre inntekter

66 710

80 807

68 646

B

Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 584 176

1 656 789

1 747 772

B.1

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

24 732

26 700

28 300

- Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

24 732

26 700

28 300

- Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 559 444

1 630 089

1 719 472

Kjøp av varer og tjenester

249 851

278 243

275 252

- Sivile formål

183 247

205 701

200 436

- Forsvarsformål

66 603

72 542

74 816

Overføringer

1 309 594

1 351 846

1 444 220

- Til kommuneforvaltningen

271 559

256 589

289 286

- Renteutgifter

9 871

10 469

12 125

- Til private og utlandet

1 028 164

1 084 788

1 142 809

C.1

Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

-81 456

864 356

1 127 253

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

287 513

1 168 801

1 384 301

C.2

Oljekorrigert overskudd

-368 969

-304 445

-257 048

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

390 066

304 445

257 048

C.3

= Overskudd før lånetransaksjoner

21 097

0

0

D

Lånetransaksjoner, netto

83 358

99 707

3 636

1 Utlån

9 353

99 707

-74 821

2 Gjeldsavdrag

74 005

0

78 457

E.1

Finansieringsbehov (D­C.3)

62 261

99 707

3 636

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.16 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sum eiendeler

396

469

937

2 044

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

14 323

60. Kontantbeholdning

98

93

85

110

137

82

131

89

116

101

147

162

188

188

313

344

61. Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

2

8

421

1 418

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

8 504

10 374

11 269

12 765

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 390

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

8 243

10 086

10 907

12 355

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

135

129

145

168

186

198

212

240

239

269

292

333

62. Verdipapir

9

11

53

93

364

301

277

226

150

151

157

176

179

179

169

177

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

224

160

133

81

0

0

0

0

0

0

0

0

63. Utlån og utestående fordringer

145

182

191

222

305

332

387

445

489

481

487

479

481

507

522

533

hvorav: Utlån til Statsbankene

140

153

170

192

238

250

265

285

300

314

325

339

353

367

386

406

64. Ordinære fond

0

0

8

51

132

133

55

77

106

151

197

196

129

130

162

163

65. Forskudd

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

68. Fast kapital i forvaltningsbedrifter

128

168

176

148

185

190

197

213

227

233

233

238

239

244

245

255

hvorav: SDØE

55

113

151

129

154

158

163

176

193

193

192

195

193

195

194

201

69. Egenbeholdning statspapirer

0

0

0

14

48

41

45

60

64

68

82

78

59

42

75

75

70–72. Mellomværender

8

6

0

-10

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

-5

-4

-10

-4

77. Overkurs/underkurs statspapirer

0

-3

0

-4

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

-7

-5

-7

-5

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum gjeld og egenkapital

396

469

937

2 044

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

14 323

80. Statsgjelden

165

291

286

334

653

557

617

604

485

483

516

522

524

511

638

653

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

56

140

142

64

86

116

162

208

208

141

141

171

172

82. Virksomheter med særskilte fullmakter

0

0

1

8

11

12

13

14

16

17

18

19

20

20

23

24

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

7

9

1

13

-1

6

-8

6

3

-6

4

-1

15

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

7

11

44

13

14

12

11

14

15

17

16

26

27

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

1 631

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

9 072

10 964

11 882

13 432

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

215

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

684

744

Korrigert for kontolån2

211

178

285

326

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

684

744

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2022. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1.

Saldert budsjett

2. Endring

3. Revidert nasjonalbudsjett

4. Endring

5. Nasjonal-budsjettet 2023

6=5-1 Memo: Endring fra saldert

A.

Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 254 986

52 611

1 307 598

18 046

1 325 644

70 658

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 169 030

34 147

1 203 177

16 586

1 219 764

50 733

Renteinntekter

13 281

684

13 965

0

13 965

684

Overføringer fra Norges Bank

10 113

995

11 108

0

11 108

995

Andre inntekter

62 562

16 785

79 347

1 460

80 807

18 245

B.

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 555 063

55 926

1 610 988

19 101

1 630 089

75 027

Renteutgifter

10 469

0

10 469

0

10 469

0

Dagpenger

14 257

-837

13 420

0

13 420

-837

Andre utgifter

1 530 337

56 763

1 587 100

19 101

1 606 201

75 864

C.

Oljekorrigert overskudd (A-B)

-300 076

-3 314

-303 391

-1 055

-304 445

-4 369

D.

Kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

277 511

655 490

933 001

235 800

1 168 801

891 290

E.

Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

-22 565

652 176

629 610

234 745

864 356

886 921

F.

Overskudd før lånetransaksjoner (C+D-E)

0

0

0

0

0

0

G.

Rente og utbytteinntekter Statens pensjonsfond

233 800

11 393

245 193

7 607

252 800

19 000

H.

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F+G)

211 235

663 569

874 803

242 352

1 117 156

905 921

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.18 Nøkkeltall Nasjonalbudsjettet 2023. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2021

2022

2023

2024

Realøkonomien

Privat konsum

4,9

5,9

1,4

2,3

Offentlig konsum

3,8

0,0

1,3

..

Bruttoinvestering i fast kapital, offentlig forvaltning

-4,0

3,2

0,8

..

Bruttonasjonalprodukt

3,9

2,7

2,8

1,9

Herav: Fastlands-Norge

4,1

2,9

1,7

2,0

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer

1,2

3,3

0,8

0,3

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,4

3,2

3,2

3,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

3,1

1,7

1,7

1,9

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

3,5

3,9

4,2

..

KPI

3,5

4,8

2,8

2,4

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

609

986

912

845

Rente og valutakurs

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.2

0,5

2,1

3,7

3,6

Importveid kursindeks, årlig endring i pst.3

-5,7

1,5

1,7

0,0

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

369,0

304,4

257,0

..

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

350,4

323,7

316,8

..

Prosent av fondskapitalen

3,2

2,6

2,5

..

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

10,5

9,3

8,8

..

Budsjettimpuls, prosentenheter4

-0,8

-1,2

-0,6

..

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

-1,3

1,5

1,3

..

1 Utenom lagerendring.

2 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser.

3 Positivt tall angir svakere krone.

4 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilde: ICE, Macrobond, Nav, Reuters, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside