Meld. St. 1 (2022–2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Til innholdsfortegnelse

4 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

4.1 Regjeringens mål for skatte- og avgiftspolitikken

Skatter og avgifter gjør det mulig å finansiere universelle offentlige tjenester og gode velferdsordninger, som er avgjørende for at Norge skal være et trygt og godt land å bo i. Regjeringen ønsker i tillegg at skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til rettferdig fordeling, vekst og verdiskaping. Disse verdibaserte målene er retningsgivende for regjeringens arbeid, og de blir særlig viktige i usikre tider. Skattesystemet er, som et supplement til universelle offentlige tjenester og gode velferdsordninger, et redskap i regjeringens arbeid for å redusere forskjellene mellom folk, både sosialt og geografisk.

Regjeringen vil at skatte- og avgiftspolitikken skal gi gode rammebetingelser for arbeid, verdiskaping i hele landet og for investeringer i klimavennlig teknologi og industri. Næringslivet skal ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår. Kampen mot skatteunndragelser skal skjerpes. Et bredt og solid skatte- og avgiftsgrunnlag er nødvendig for å trygge fremtidige skatteinntekter og gir mulighet for å holde relativt lave satser slik at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved beskatning begrenses.

I Norge har vi et høyt nivå av offentlig finansierte velferdsgoder. Det krever at skatte- og avgiftssystemet skaffer store inntekter. I 2022-budsjettet ble skatter og avgifter økt med om lag 8,7 mrd. 2022-kroner. Samtidig startet et arbeid med å styrke skattesystemets direkte bidrag til omfordeling ved å vri skattebyrden over på høye inntekter og store formuer. Brede skattegrunnlag er nødvendig for at skattesystemet skal ha den tilsiktede fordelingsvirkningen.

Regjeringen har som mål at skatte- og avgiftsreglene skal være lette å etterleve for skattyterne og lette å håndheve for skattemyndighetene. Ved å utnytte mulighetene digitalisering gir, kan de administrative kostnadene for skattyterne og det offentlige holdes nede. Regjeringen vil gjennomgå regelverket grundig med mål om ytterligere forenklinger for næringslivet.

4.2 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget for 2023

Skatte- og avgiftsopplegget for 2023 må tilpasses dagens krevende økonomiske situasjon. Krigen i Ukraina er mest alvorlig for menneskene som er direkte berørt, men påvirker også oss i Norge ved at den blant annet bidrar til kraftig prisstigning på en rekke nødvendige varer som energi og mat. I denne situasjonen er det viktig å bruke fellesskapets midler på en ansvarlig måte, slik at ikke rentene på blant annet boliglån, som utgjør en viktig del av utgiftene for vanlige folk, skal øke raskere og mer enn nødvendig. Samtidig er det viktig at de som har dårligst økonomi til å tåle levekostnadsøkningene, prioriteres i en tid hvor oljepengebruken må begrenses.

De økonomiske realitetene beskrevet i kapittel 1 innebærer at handlingsrommet på utgiftssiden er begrenset i 2023-budsjettet, og mest sannsynlig også i årene fremover. Skatte- og avgiftsopplegget for 2023 gir et vesentlig bidrag til netto inndekning i 2023-budsjettet, samtidig som det skal legge til rette for stabile og gode skatte- og avgiftsgrunnlag i årene som ligger foran oss.

Allerede med justeringene i skatte- og avgiftsopplegget for 2022 markerte regjeringen i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) et tydelig skifte i skatte- og avgiftspolitikken. Den kanskje tydeligste endringen er at skattebyrden skal reduseres for dem med inntekter under 750 000 kroner og økes for dem med de høyeste inntektene og største formuene. I 2023-budsjettet foreslår regjeringen netto skatte- og avgiftsskjerpelser på 44,8 mrd. kroner, fullt innfaset. Av dette er 31,2 mrd. kroner fra næringer med ekstraordinært høye overskudd. Som gruppe skjermes husholdningene ved at skatt og avgift på løpende inntekt og forbruk reduseres med om lag 2,5 mrd. kroner. Bokførte økte skatte- og avgiftsinntekter utgjør 46,1 mrd. kroner i 2023. Det omfatter også virkningen av økt grunnrenteskattesats på vannkraft fra 2022.

Regjeringen tar de utfordringene vanlige folk opplever i hverdagen, med raskt økende priser på en rekke nødvendighetsvarer, på alvor. Vi foreslår flere tiltak både på budsjettets inntekts- og utgiftsside som vil bedre levekårene for vanlige folk. På personskatteområdet prioriterer vi netto skattelettelser til grupper med inntekt under 750 000 kroner. Et hovedgrep er at personfradraget foreslås økt med 14 850 kroner fra 2022, rundt 25 pst. økning, noe som gir brede lettelser i inntektsskatten fra lave inntektsnivåer. I tillegg foreslår regjeringen å redusere trygdeavgiften på lønn/trygd og næringsinntekter, som bidrar til å trekke marginalskatten på arbeid ned og slik stimulere til arbeid. Andre elementer i regjeringens levekostnadspakke for å støtte husholdningene omfatter redusert veibruksavgift slik at samlede drivstoffavgifter reduseres, og redusert grunnavgift på mineralolje, som senker prisene på drivstoff i anleggsvirksomhet og landbruk. Samtidig videreføres strømstønadsordningen til husholdninger i 2023. Enslige forsørgere som har for lave inntekter til å dra nytte av fradrag i skattegrunnlaget, får et inntektsløft på om lag 11 500 kroner (helårsvirkning) med forslaget om å flytte særfradraget for denne gruppen over til barnetrygden. Også på statsbudsjettets utgiftsside er det en rekke forslag som gjelder folks hverdagsøkonomi, deriblant videreføringen av strømstønadsordningen for husholdninger, redusert makspris i barnehage og reduserte ferjetakster, se nærmere omtale i Gul bok 2023.

Som et situasjonstilpasset tiltak foreslår regjeringen ekstra arbeidsgiveravgift i hele landet for lønn over 750 000 kroner i 2023. Tiltaket bidrar til å øke handlingsrommet i budsjettet med om lag 6,4 mrd. kroner bokført og muliggjør en sterkere omfordeling. Situasjonen med høy temperatur i arbeidsmarkedet og overskudd av ledige stillinger tilsier at det er et godt tidspunkt å innføre ekstra arbeidsgiveravgift.

Regjeringen foreslår å øke utbytteskatten med to prosentenheter. Aksjeinntekter er sterkt konsentrert blant de med høy inntekt og stor formue, og økt utbytteskatt bidrar dermed til en mer omfordelende inntektsskatt. Formuesskattesatsen i trinn 1 økes fra 0,95 til 1,0 pst. Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten økes til 80 pst., i tråd med Hurdalsplattformen. Samtidig foreslås det å skjerme direkte eide driftsmidler og redusere verdsettelsen av disse for formuesskatteformål til 70 pst.

Skatteopplegget bidrar til en sterkere geografisk omfordeling i tråd med Hurdalsplattformen. Det er særlig økt utbytteskatt, omleggingen av trygdeavgift og trinnskatt, samt satsøkningen og den økte verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten som bidrar til geografisk utjevning. I tillegg kommer at omleggingen av støtten til enslige forsørgere er særlig gunstig for dem som bor i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

Kraftprisene i deler av Sør-Norge har siden høsten 2021 vært svært høye, blant annet grunnet ekstraordinære forhold i det europeiske kraftmarkedet som følge av krigen i Ukraina, spesielt økte gasspriser, en sterkere tilknytning til det europeiske kraftmarkedet i sørlige deler av landet samt tilsigsutvikling og interne nettbegrensninger i Norge og Norden. De høye prisene resulterer i et uvanlig stort proveny fra grunnrenteskatten for vannkraft i 2022, og provenyet forventes også å være høyt i 2023. I den ekstraordinære situasjonen vi nå er inne i, mener imidlertid regjeringen at det er behov for å omfordele mer av de ekstraordinært høye inntektene fra kraftproduksjon. Regjeringen foreslår derfor å innføre et høyprisbidrag på vind- og vannkraft. Høyprisbidraget fastsettes til 23 pst. av kraftinntektene som overstiger 70 øre per kWh.

Regjeringen mener videre at energisituasjonen aktualiserer spørsmålet om hvor mye av grunnrenten i vannkraftproduksjon som bør tilfalle fellesskapet. Den høye grunnrenten oppstår som følge av eksklusiv tilgang til en knapp og svært verdifull naturressurs som tilhører fellesskapet. Mye av grunnrenten betales av norske forbrukere. Regjeringen mener det er rimelig at en betydelig andel av denne grunnrenten omfordeles tilbake til innbyggerne. Det foreslås derfor, etter en samlet vurdering, å øke den effektive skattesatsen i grunnrenteskatten for vannkraft fra 37 pst. til 45 pst. fra 2022.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at lokalsamfunn og fellesskapet bør få en rettferdig andel av verdiene som skapes ved utnyttelse av fellesskapets naturressurser. Prinsippet om at fellesskapet skal ha en andel av avkastningen ved utnyttelsen av fellesskapets naturressurser, har tjent Norge godt. Uten dette ville vi i dag ikke hatt Statens pensjonsfond. I likhet med petroleums- og vannkraftressursene er sjø- og vindkraftressurser skatteobjekt som ikke kan flyttes, og som bør utnyttes i en tid der mange skattegrunnlag blir mer mobile. Regjeringen foreslår nå at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft på land, med virkning fra og med inntektsåret 2023. En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenten.

De midlertidige skattereglene for petroleumsvirksomhet ble innført i en situasjon med lave oljepriser og risiko for betydelig lavere aktivitet på norsk sokkel. Rammebetingelsene for petroleumsvirksomheten er vesentlig endret siden de midlertidige reglene ble vedtatt. Regjeringen mener de høyere prisene gjør at det kan være grunnlag for at også disse reglene kan strammes noe inn. Regjeringen foreslår å redusere friinntektssatsen i de midlertidige petroleumsskattereglene med om lag 30 pst. fra 2023. Regjeringen foreslår å øke avgiftene på utslipp av klimagasser med 21 pst. og følger med det opp planen om å trappe opp avgiftene til 2 000 2020-kroner i 2030. I tillegg foreslår regjeringen å innføre en ny avgift på SF6 og å differensiere avgiften på avfallsforbrenning, slik at anlegg som er omfattet av kvoteplikt, skal betale mindre og anlegg som ikke er omfattet av kvoteplikt, skal betale mer.

Regjeringen følger opp anmodningsvedtaket i Stortinget om å innføre merverdiavgift på kjøpsbeløp over 500 000 kroner ved omsetning av elbiler. Inntektene fra bilrelaterte særavgifter har falt med mer enn 40 mrd. 2023-kroner siden 2007, hvorav 30 mrd. kroner er tapte engangsavgiftsinntekter. For å bevare engangsavgiften som inntektskilde for staten foreslås det å innføres en ny vektkomponent som skal gjelde alle personbiler. Forslaget vil reversere noe av nedgangen i inntektene fra engangsavgiften. I tillegg foreslås enkelte andre innstramminger i engangsavgiften for hybrid- og fossilbiler for å forsterke insentivene i engangsavgiften til kjøp av elbil, slik at vi kan nå målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Regjeringen foreslår videre å avvikle fritaket for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester, å etablere en ordning for utsatt tidfesting av omtvistede krav, å avvikle den lave satsen for elavgift for datasentre og å halvere kvoten for tobakksvarer som kan innføres som reisegods.

Andre forslag til endringer i skatter og avgifter

Regjeringen foreslår også andre endringer i skatte- og avgiftssystemet, blant annet å:

 • Likebehandle elbiler med andre biler i firmabilbeskatningen.

 • Innføre full omregistreringsavgift for elbiler.

 • Øke fagforeningsfradraget til 7 700 kroner.

 • Utvide fradragsretten og den skattefrie dekningen av kost for pendlere på brakker.

 • Forenkle minstefradraget.

 • Videreføre enkelte satser og beløpsgrenser i inntektsskatten nominelt.

 • Utvide bunnfradrag for dødsbo i formuesskatten.

 • Videreføre bunnfradraget i formuesskatten nominelt.

 • Lovfeste praksis om tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket.

 • Endre reglene for eiendomsskatt under kraftlinjer.

 • Innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet.

 • Redusere gebyrinntektene under Justervesenet.

 • Øke sektoravgiftene under Finanstilsynet.

 • Redusere gebyret for førerkort.

 • Videreføre fiskeflåtens fritak for kontrollavgift for båter under 15 meter.

 • Innføre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone.

4.3 Provenyvirkninger av forslag til skatte- og avgiftsendringer

Tabell 4.1 gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringens forslag. Provenyvirkningene av skatte- og avgiftsopplegget beregnes i forhold til et referansesystem for 2023. Referansesystemet er basert på 2022-regler oppjustert med i hovedsak anslått pris-, lønns- eller formuesvekst. Fradrag og beløpsgrenser mv. i den generelle satsstrukturen i personbeskatningen er i referansesystemet i hovedsak justert til 2023-nivå med anslått lønnsvekst på 4,2 pst. Særskilte fradrag og andre grenser i personbeskatningen er hovedsakelig justert med anslått konsumprisvekst fra 2022 til 2023 på 2,8 pst. En skattyter som kun har ordinære fradrag og en vekst i både alminnelig inntekt og personinntekt på 4,2 pst., får da om lag samme gjennomsnittlige inntektsskatt i referansesystemet for 2023 som i 2022. I referansesystemet er alle mengdeavgifter justert med anslått vekst i konsumprisene fra 2022 til 2023. Referansesystemet gir dermed reelt sett uendret skatte- og avgiftsnivå fra 2022 til 2023.

Tabell 4.1 Anslåtte provenyvirkninger av regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2023. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2023. Mill. kroner

2023

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-1 222

-1 193

Endre bunnfradrag (personfradrag, minstefradrag og pensjonsskattefradrag)

-5 770

-4 615

Redusere trygdeavgiften på lønn/trygd og næringsinntekt

-1 965

-1 570

Øke trinnskatten, inkl. justere innslagspunkt

3 875

3 100

Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. fra 1,60 til 1,72

2 460

1 970

Øke verdsettelsen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som tradisjonelle biler

300

240

Øke fagforeningsfradraget til 7 700 kroner

-265

-210

Øke kostdekning for brakker og pensjonat

-15

-12

Legge om og forbedre støtten til enslige forsørgere1

-47

-261

Forenkle minstefradraget

55

45

Nominell videreføring, samspillsvirkninger mv.

150

120

Formuesskatt

2 435

1 953

Øke verdsettelsen av aksjer og næringseiendom

1 175

940

Øke formuesskattesatsen fra 0,95 til 1,0 pst. i trinn 1

1 020

820

Redusere verdsettelsen av driftsmidler

-25

-20

Videreføre bunnfradraget nominelt, inkl. samspillsvirkninger

280

225

Innføre bunnfradrag for dødsbo etter samme regler som for personlige skattytere

-15

-12

Næringsbeskatning

27 650

41 240

Innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønn over 750 000 kroner2

7 700

6 440

Innføre grunnrenteskatt på havbruk3

2 150

0

Innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

2 000

0

Høyprisbidrag fra vann- og vindkraft4

16 000

23 600

Grunnrenteskatt på vannkraft – øke effektiv sats til 45 pst.

0

11 200

Grunnrenteskatt på vannkraft – utvidet kontraktsunntak

-1 200

0

Grunnrenteskatt på vannkraft – inkludere opprinnelsesgarantier

1 000

0

Redusere friinntekten i de midlertidige skattereglene for petroleum5

-

-

Klima-, miljø- og bilavgifter

1 754

1 604

Øke avgifter på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser (21 pst.)6

2 395

2 185

Videreføre CO2-avgiftssatsene på naturgass og LPG til veksthusnæringen nominelt

-1

-1

Øke og differensiere avgiften på avfallsforbrenning

190

180

Innføre avgift på SF6

50

45

Øke omsetningskravet i veitrafikken (fra 15,5 til 17 pst.)

-140

-125

Redusere veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel

-1 620

-1 490

Redusere veibruksavgiften på bensin

-260

-240

Innføre omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner (7 pst.)

-160

-140

Redusere grunnavgiften på mineralolje med 80 pst. og utvide avgiften til å omfatte biodiesel

-1 450

-1 350

Veibruksavgiften på LPG og naturgass settes lik veibruksavgiften på mineralolje

0

0

Innføre ny vektkomponent i engangsavgiften for personbiler

2 360

2 160

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler

65

60

Redusere vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler

75

70

Avvikle redusert sats i omregistreringsavgiften for elbiler

250

250

Merverdiavgift

1 700

1 400

Innføre merverdiavgift for elbiler for kjøpspris over 500 000 kroner

1 200

1 000

Innføre regel om utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav

-100

-100

Avvikle fritak for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester

600

500

Andre avgifter og toll

1 317

1 113

Øke produksjonsavgiften på havbruksnæringen

200

150

Avgift på landbasert vindkraft (utsatt ikrafttredelse til 1. juli 2022, legge om til månedlige terminer, og øke satsen til 2 øre/kWh)

167

153

Halvere kvoten for tobakksvarer som kan innføres som reisegods

800

700

Avvikle redusert sats i elavgiften for datasentre

150

110

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-48

-48

Redusere overprisede gebyrer under Samferdselsdepartementet

-49,3

-49,3

Redusere gebyrinntektene under Justervesenet

-9,0

-9,0

Videreføre fritaket for kontrollavgift for fiskeflåten under 15 meter

-4,2

-4,2

Øke sektoravgiftene under Finanstilsynet

15,0

15,0

Andre forslag som påvirker skattegrunnlag

-15

-12

Innføre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone

-15

-12

Forslag til skatte- og avgiftsendringer i 20237

33 572

46 058

1 Særfradraget for enslige forsørgere avvikles og erstattes med økt barnetrygd, se punkt 3.2 i Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023.

2 Proveny er nettoført, dvs. at det er sjablongmessig nedjustert tilsvarende arbeidsgiveravgift ilagt offentlig sektor.

3 I beregningen er det lagt til grunn et bunnfradrag på 5 000 tonn. I høringsnotatet er det foreslått to alternativer, på hhv. 4 000 og 5 000 tonn.

4 Påløpt virkning er helårsvirkningen. Påløpt virkning i 2022 og deler av 2023 bokføres i 2023. Dette forklarer at bokført virkning er større enn helårsvirkningen.

5 Å redusere friinntekten til 12,4 pst. anslås å øke provenyet med 2 mrd. kroner påløpt og 1 mrd. kroner bokført i 2023. Over tid, summert over årene de midlertidige reglene vil gjelde, anslås provenyet å øke med 11 mrd. kroner, målt som nåverdi i 2023-kroner. Det økte provenyet vil overføres Statens pensjonsfond utland og dermed ikke øke handlingsrommet i 2023-budsjettet.

6 Inkluderer kompensasjon til offentlige aktører med kontrakter med private transportselskap (-85 mill. kroner).

7 Avviket mellom påløpt og bokført proveny skyldes blant annet forslag med påløpt provenyvirkning i 2022.

Finansdepartementet.

Tabell 4.2 viser anslagene på bokførte skatte- og avgiftsinntekter for 2023 samt anslag for 2022 og regnskapstall for 2021, fordelt på kapittel og post.

Tabell 4.2 Bokførte skatte- og avgiftsinntekter fordelt på kapittel og post. Mill. kroner

Budsjettanslag 2022

Kapittel

Post

Betegnelse

Regnskap 2021

Saldert budsjett

Anslag NB2023

Forslag 2023

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt mv.

78 064

80 404

83 800

95 378

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

114 880

128 468

141 400

137 120

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

80 661

96 020

104 300

155 600

75

Formuesskatt

2 939

5 697

7 800

9 700

76

Kildeskatt på utbytte

5 222

5 300

6 800

5 500

77

Kildeskatt på rentebetalinger

7

80

50

50

78

Kildeskatt på royaltybetalinger

0

10

1

1

79

Kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske eiendeler

14

400

110

110

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

2 221

2 600

2 400

2 500

71

Skatt på overskudd

2 313

3 120

2 400

2 500

5506

70

Avgift av arv og gaver

48

0

40

0

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

51 983

47 500

201 300

251 300

72

Særskatt på oljeinntekter

33 728

112 800

371 300

595 100

74

Arealavgift mv.

940

1 300

1 300

1 200

5508

70

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

5 197

6 710

6 300

7 300

5509

70

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

1

1

1

1

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 964

3 400

4 000

4 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

370

275

290

285

5521

70

Merverdiavgift

333 241

360 530

370 000

392 950

5526

70

Avgift på alkohol

17 954

15 520

16 300

15 000

5531

70

Avgift på tobakksvarer

9 043

7 310

7 500

7 450

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv.

8 053

8 710

6 000

7 290

72

Trafikkforsikringsavgift

9 513

10 410

10 410

11 000

73

Vektårsavgift

329

310

275

300

75

Omregistreringsavgift

1 471

1 525

1 375

1 575

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

4 495

4 200

4 500

4 360

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 241

9 470

10 200

8 910

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

5

14

4

4

5540

70

Avgift på kraftproduksjon

0

0

0

23 600

5541

70

Forbruksavgift på elektrisk kraft

11 323

9 816

9 800

9 910

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje og biodiesel mv.

1 781

1 750

1 800

500

71

Avgift på smøreolje mv.

116

125

110

110

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift på mineralske produkter

9 339

11 017

12 800

14 934

71

Svovelavgift

6

8

3

3

5546

70

Avgift på forbrenning av avfall

0

140

180

360

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

0

0

0

0

71

Tetrakloreten (PER)

1

1

1

1

5548

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

345

430

380

450

71

Avgift på SF6

0

0

0

45

5549

70

Avgift på utslipp av NOX

50

65

50

50

5550

70

Miljøavgift plantevernmidler

56

65

65

65

5551

Avgift på mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1

1

1

1

71

Årsavgift knyttet til mineraler

7

5

11

10

5552

70

Avgift på produksjon av fisk

0

880

880

700

5553

70

Avgift på viltlevende marine ressurser

23

100

100

100

5554

70

Avgift på landbasert vindkraft

0

0

0

471

5555

70

Sjokolade og sukkervareavgift mv.

75

0

0

0

5556

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

915

0

7

0

5557

70

Avgift på sukker

220

200

200

200

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

2 655

2 200

2 500

2 300

71

Miljøavgift på kartong

57

60

60

60

72

Miljøavgift på plast

40

30

40

40

73

Miljøavgift på metall

8

5

10

10

74

Miljøavgift på glass

6

100

5

5

5561

70

Flypassasjeravgift

12

1 600

720

1 850

5565

70

Dokumentavgift

13 084

14 300

12 300

12 400

Sektoravgifter1

3 798

4 092

4 002

4 247

5583

70

Særskilte avgifter mv.

272

277

275

394

5584

70

Utgåtte avgifter

8

0

10

0

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

163 801

163 833

168 000

176 310

72

Arbeidsgiveravgift

206 434

214 157

225 500

244 916

Totalt

1 191 329

1 337 341

1 799 965

2 210 527

1 Dette er en samlepost for sektoravgifter under de ulike departementene, som berører flere kapitler og poster. Se tabell 10.2 i Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023.

Finansdepartementet.

Tabell 4.3 viser bokførte virkninger som følge av nye forslag til regelendringer i 2023, fordelt på kapittel og post.

Tabell 4.3 Anslåtte bokførte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2023 fordelt på kapittel og post. Regnet i forhold til referansesystemet for 2023. Mill. kroner

Kap.

Post

Betegnelse

Endring

5501

Skatter på formue og inntekt1

70

Trinnskatt mv.

3 285

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

-2 030

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

11 200

75

Formuesskatt

1 953

76

Kildeskatt på utbytte

0

77

Kildeskatt på rentebetalinger

0

78

Kildeskatt på royaltybetalinger

0

79

Kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske eiendeler

0

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

0

71

Skatt på overskudd

0

5506

70

Avgift av arv og gaver

-

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum2

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

0

72

Særskatt på oljeinntekter

0

74

Arealavgift mv

0

5508

70

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen3

0

5509

70

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

0

5511

Tollinntekter

70

Toll

0

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

0

5521

70

Merverdiavgift

1 650

5526

70

Avgift på alkohol

0

5531

70

Avgift på tobakksvarer mv.

450

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

2 290

72

Trafikkforsikringsavgift

0

73

Vektårsavgift

0

75

Omregistreringsavgift

250

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

-240

71

Veibruksavgift på autodiesel

-1 490

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

0

5540

70

Avgift på kraftproduksjon

23 600

5541

70

Avgift på elektrisk kraft

110

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje og biodiesel mv.

-1 350

71

Avgift på smøreolje mv.

0

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

1 934

71

Svovelavgift

0

5546

70

Avgift på forbrenning av avfall

180

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

0

71

Tetrakloreten (PER)

0

5548

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

70

71

Avgift på SF6

45

5549

70

Avgift på utslipp av NOX

0

5550

70

Miljøavgift plantevernmiddel

0

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

0

71

Årsavgift knyttet til mineraler

0

5552

70

Avgift på produksjon av fisk

150

5553

70

Avgift på viltlevende marine ressurser

0

5554

70

Avgift på landbasert vindkraft

153

5557

70

Avgift på sukker mv.

0

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

0

71

Miljøavgift på kartong

0

72

Miljøavgift på plast

0

73

Miljøavgift på metall

0

74

Miljøavgift på glass

0

5561

70

Flypassasjeravgift

0

5565

70

Dokumentavgift

0

Sektoravgifter og overprisede gebyrer3

-48

5583

70

Avgift på frekvenser mv.

0

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

-1 390

72

Arbeidsgiveravgift

9 016

1 Virkninger gjelder for staten og kommunesektoren. Det vises til punkt 3.8 i Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023 for omtale av de kommunale skatteørene.

2 Å redusere friinntekten til 12,4 pst. anslås å øke provenyet med 2 mrd. kroner påløpt og 1 mrd. kroner bokført i 2023. Over tid, summert over årene de midlertidige reglene vil gjelde, anslås provenyet å øke med 11 mrd. kroner, målt som nåverdi i 2023-kroner. Det økte provenyet vil overføres Statens pensjonsfond utland og dermed ikke øke handlingsrommet i 2023-budsjettet.

3 Hvilke sektoravgifter og overprisede gebyrer som endres, fremgår av tabell 4.1 og kapittel 10 i Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023.

Finansdepartementet.

4.4 Sosial og geografisk profil av skatteopplegget

4.4.1 Sosiale fordelingsvirkninger

Inntektsulikheten og formuesulikheten i Norge har økt. Regjeringen mener at de med høy inntekt og stor formue kan bidra mer til fellesskapet. Regjeringen vil redusere inntektsskatten for dem med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre.

For å måle hvordan forslagene slår ut for ulike grupper, sammenlignes forslagene med 2022-regler fremført til 2023 (referansesystemet). Beregningene inkluderer skatteendringene som det er mulig å regne på i skattemodellen LOTTE-Skatt, herunder endringer i satser og grenser i inntektsbeskatningen av personer og endringene i formuesskatten. Avgifter er ikke med, heller ikke arbeidsgiveravgift. Økt arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner, som betales av arbeidsgiver, kan sies å gi en høyere skatt på lønn over dette nivået. Nedenfor tallfestes fordelingsvirkningene på kort sikt av regjeringens skatteforslag for 2023 sammenlignet med referansesystemet. Beregningene gir et godt bilde av endringene i hovedreglene i personbeskatningen.

Den isolerte lettelsen i inntektsskatten er på om lag 1,5 mrd. kroner, mens formuesskatten skjerpes med om lag 2,3 mrd. kroner i de endringene som inngår. Samlet er disse skatteendringene anslått å gi en netto skjerpelse på om lag 0,8 mrd. kroner påløpt.

De viktigste personskatteforslagene som ikke inngår i tabellene, er omlegging av særfradraget for enslige forsørgere (som gir økt inntekt for lavinntektsgrupper) og avvikling av elbilfordelen i firmabilbeskatningen (som gir økt skatt for personer med i gjennomsnitt høy inntekt).

I 2023 anslås det at de med inntekter under 750 000 kroner får en samlet lettelse i inntektsskatten på nær 4,5 mrd. kroner, mens de med høyere inntekt får en samlet skjerpelse på om lag 3 mrd. kroner i inntektsskatten.

Tabell 4.4 viser nærmere hvordan skatteopplegget omfordeler fra høyinntektsgrupper til grupper med lavere inntekt. I inntektsskatten gis det lettelser for grupper med inntekt under om lag 750 000 kroner og skjerpelser for høyere inntekt, i tråd med Hurdalsplattformen. I formuesskatten gis det skjerpelser som øker med inntekt. De største skattelettelsene i prosent av inntekten kommer for grupper som har lave inntekter. Det skyldes særlig økningen av personfradraget.

Tabell 4.4 Anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i personbeskatningen for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser. Sammenlignet med referansesystemet for 2023

Bruttoinntekt¹ inkl. skattefrie ytelser

Antall

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet. Kroner

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet. Prosent

Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

Endring i pst. av bruttoinntekten. Prosent

Herav inntektsskatt. Kroner

Herav formuesskatt. Kroner

0–100 000 kr

372 700

1 400

4,1

100

0,4

0

100

100 000–200 000 kr

242 300

9 400

6,1

-900

-0,6

-1 000

100

200 000–250 000 kr

190 100

15 200

6,7

-1 300

-0,6

-1 400

100

250 000–300 000 kr

270 500

26 100

9,5

-1 200

-0,4

-1 300

100

300 000–350 000 kr

301 100

43 900

13,5

-1 100

-0,3

-1 200

100

350 000–400 000 kr

316 900

60 100

16,0

-1 200

-0,3

-1 300

100

400 000–450 000 kr

299 600

76 900

18,1

-1 200

-0,3

-1 400

200

450 000–500 000 kr

305 400

93 900

19,8

-1 400

-0,3

-1 600

200

500 000–550 000 kr

300 300

109 900

20,9

-1 600

-0,3

-1 800

200

550 000–600 000 kr

282 600

125 700

21,9

-1 800

-0,3

-2 000

200

600 000–700 000 kr

497 100

148 200

22,9

-1 400

-0,2

-1 600

200

700 000–800 000 kr

349 200

183 400

24,6

300

0,0

0

300

800 000–1 000 000 kr

381 000

240 300

27,1

900

0,1

300

600

1 000 000–2 000 000 kr

385 400

413 100

32,0

3 700

0,3

2 300

1 400

2 000 000–3 000 000 kr

38 800

877 700

37,2

15 100

0,6

9 900

5 200

3 000 000 kr og over

23 900

2 515 000

41,6

95 900

1,6

67 400

28 500

I alt

4 556 900

142 200

24,6

200

0,0

-300

500

1 Bruttoinntekt omfatter lønns-, trygde-, pensjons-, nærings- og kapitalinntekt før skatt og skattefrie ytelser.

Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Personer med bruttoinntekt under 100 000 kroner betaler oftest verken trinnskatt eller skatt på alminnelig inntekt og påvirkes derfor lite av inntektsskatteendringer. I tillegg til eventuell formuesskatt betaler de noe trygdeavgift dersom de har inntekt over frikortgrensen (65 000 kroner). Som nevnt inngår ikke flyttingen av særfradraget for enslige forsørgere til økt utvidet barnetrygd i fordelingstabellen. Enslige forsørgere i denne inntektsgruppen vil imidlertid kunne få økt sin disponible inntekt med inntil om lag 9 600 kroner i 2023 (11 500 kroner ved helårsvirkning) sammenlignet med 2022.

Formue er skjevt fordelt i befolkningen. Tabell 4.5 viser hvordan anslåtte endringer i personbeskatningen slår ut for ulike intervaller av beregnet nettoformue. Hovedbildet er at personer med gjennomsnittlig formue under 5 mill. kroner i gjennomsnitt får lettelser i inntektsskatten, mens personer med formue over 5 mill. kroner både får økt inntektsskatt og økt formuesskatt. Skatteskjerpelsen øker med økende formue.

Tabell 4.5 Anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i personbeskatningen for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser. Sammenlignet med referansesystemet for 2023

Beregnet nettoformue1

Antall

Gjennomsnittlig beregnet nettoformue. Kroner

Gjennomsnittlig bruttoinntekt2. Kroner

Gjennomsnittlig skatt i referansen. Kroner

Gjennomsnittlig formuesskatt i referansen. Kroner

Gjennomsnittlig endring i inntektsskatt. Kroner

Gjennomsnittlig endring i formuesskatt. Kroner

Negativ

1 022 800

-728 700

516 600

111 300

0

-1 000

0

0–500 000 kr

1 073 600

138 300

343 200

67 700

0

-1 100

0

0,5–1 mill. kr

313 300

739 00 0

570 200

127 700

100

-900

0

1–5 mill. kr

1 644 300

2 615 900

620 100

147 900

900

-600

100

5–10 mill. kr

378 000

6 717 700

827 400

234 500

11 200

700

1 100

10–50 mill. kr

116 300

16 665 600

1 488 100

526 200

75 900

8 200

7 100

50–100 mill. kr

5 100

68 009 600

3 861 100

1 733 600

484 300

51 000

41 500

100 mill. kr og over

3 500

348 707 800

8 922 300

5 617 400

2 843 500

153 000

185 100

I alt

4 556 900

2 189 600

577 500

142 200

5 900

-300

500

1 Omfatter beregnet bruttoformue fratrukket bruttogjeld. Beregnet bruttoformue inkluderer formue uten formelle verdsettelses-rabatter for primærbolig, sekundærbolig, næringseiendom og aksjer og driftsmidler.

2 Bruttoinntekt omfatter lønns-, trygde-, pensjons-, nærings- og kapitalinntekt før skatt og skattefrie ytelser.

Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Regjeringens arbeid med å gjøre skattesystemet mer omfordelende må ses over tid. Tabell 4.6 viser anslåtte fordelingsvirkninger av vedtatte 2022-regler sammenlignet med 2022-referansen (venstre) og anslåtte fordelingsvirkninger av forslag til 2023-regler sammenlignet med 2023-referansen (høyre). Anslagene for 2022 ble beregnet i forbindelse med Stortingets budsjettforlik, og lønns- og prisvekstanslagene mv. i Nasjonalbudsjettet 2022 inngår i disse anslagene. Anslagene er sammenlignet med ulike referansesystemer. Det er ikke de samme personene som inngår i en bestemt inntektsgruppe i 2022 og 2023, blant annet som følge av generell inntektsvekst, endring i sysselsetting, pensjonering, dødsfall og inn-/utvandring. Dette illustreres også av at antallet skattytere i hvert intervall og samlet er ulikt for årene. Kolonnene for 2022 og 2023 i tabellen kan derfor ikke summeres. Tabellen kan likevel gi et inntrykk av fordelingsprofilen på skatteopplegget for 2022 og forslaget til skatteopplegg for 2023.

Tabell 4.6 Anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i personbeskatningen for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser. Sammenlignet med referansesystemene for 2022 og 2023

Vedtak 2022

Forslag 2023

Bruttoinntekt1 inkl. skattefrie ytelser

Antall

Gjennomsnittlig endring i inntektsskatt. Kroner

Gjennomsnittlig endring i formuesskatt. Kroner

Antall

Gjennomsnittlig endring i inntektsskatt. Kroner

Gjennomsnittlig endring i formuesskatt. Kroner

0–100 000 kr

374 600

-100

300

372 700

0

100

100 000–200 000 kr

281 200

-700

300

242 300

-1 000

100

200 000–250 000 kr

247 500

-900

200

190 100

-1 400

100

250 000–300 000 kr

303 000

-1 200

200

270 500

-1 300

100

300 000–350 000 kr

344 700

-1 300

200

301 100

-1 200

100

350 000–400 000 kr

328 600

-1 400

300

316 900

-1 300

100

400 000–450 000 kr

310 800

-1 600

300

299 600

-1 400

200

450 000–500 000 kr

311 000

-1 900

300

305 400

-1 600

200

500 000–550 000 kr

289 600

-2 100

300

300 300

-1 800

200

550 000–600 000 kr

270 400

-2 200

500

282 600

-2 000

200

600 000–700 000 kr

437 900

-1 700

600

497 100

-1 600

200

700 000–800 000 kr

286 700

-100

800

349 200

0

300

800 000–1 000 000 kr

301 400

300

1 500

381 000

300

600

1 000 000–2 000 000 kr

305 700

4 000

4 300

385 400

2 300

1 400

2 000 000–3 000 000 kr

29 200

17 900

20 100

38 800

9 900

5 200

3 000 000 kr og over

19 900

116 100

139 200

23 900

67 400

28 500

I alt

4 442 300

-100

1 500

4 556 900

-300

500

1 Bruttoinntekt omfatter lønns-, trygde- pensjons- nærings- og kapitalinntekt før skatt og skattefrie ytelser.

Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Den samlede virkningen av skatteendringene siden 2021 kan belyses med et eksempel, se tabell 4.7.

Tabell 4.7 Samlet skattelettelse 2021–2023 ved lønn på 550 000 kroner

Forslag 2023

Fremførte 2022-regler

Fremførte 2021-regler

Lønnsinntekt

550 000 kr

550 000 kr

550 000 kr

– Skatt

136 400 kr

138 650 kr

140 300 kr

Disponibel inntekt

413 600 kr

411 350 kr

409 700 kr

Skattelettelse i 2023

2 250 kr

3 900 kr

Finansdepartementet.

Tabellen viser at en person med lønn på 550 000 kroner som eneste inntekt og kun standard fradrag (personfradrag og minstefradrag) i 2023 vil betale om lag 136 400 kroner i skatt med regjeringens forslag. Med fremførte 2022-regler, det vil si referansesystemet for 2023, ville denne lønnstakeren fått en skatt på 138 650 kroner. Det betyr at regjeringens forslag gir en skattelettelse på 2 250 kroner. Sammenlignet med fremførte 2021-regler anslås samlet skattelettelse i 2023 til om lag 3 900 kroner. I denne beregningen er anslagene i Nasjonalbudsjettet 2023 også lagt til grunn for lønnsvekst mv. i 2022.

Skatte- og avgiftsopplegget for 2023 er tilpasset dagens krevende økonomiske situasjon og gir et vesentlig bidrag til netto inndekning i 2023, ikke minst gjennom høyprisbidraget fra vann- og vindkraft. Som gruppe skjermes husholdningene ved at skatt og avgift på løpende inntekt og forbruk reduseres med 2,5 mrd. kroner, se tabell 4.8. Det er da lagt til grunn at utbytteskatt, formuesskatt og kjøpsavgifter på bil samt innføring av merverdiavgift for elbiler for kjøpspris over 500 000 kroner holdes utenfor.

Tabell 4.8 Anslått provenyvirkning av varige endringer i skatter og avgifter på folks løpende inntekter og forbruk. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2023. Mill. kroner påløpt

Skatteart

Samlet

Herav virkning for husholdningene

Skatt på inntekt for personer, ekskl. utbytteskatt

-3 703

-3 703

Miljøavgifter

-996

-153

Merverdiavgift utenom elbiler

500

600

Andre særavgifter

1 317

800

Sektoravgifter og gebyrer

-48

-44

Finansdepartementet.

4.4.2 Geografiske fordelingsvirkninger

Inntekt, formue og muligheter er skjevfordelt geografisk. Regjeringen vil utjevne forskjeller. Derfor har regjeringen som mål at skatte- og avgiftssystemet skal bidra sterkere til geografisk omfordeling og underbygge regjeringens øvrige politikk for distriktene.

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Finansdepartementet utvidet skattemodellen LOTTE-Skatt slik at den også kan brukes til å anslå geografiske fordelingsvirkninger av personskatteendringer. Gjennomsnittlig skatteendring anslås i seks sentralitetssoner, der sone 1 er den mest sentrale og omfatter Oslo med enkelte nabokommuner, mens sone 6 er den minst sentrale. Kartet i figur 4.1 viser soneinndelingen, som bygger på Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks.

Regjeringens skatteopplegg for 2023 omfordeler fra sentrale til mindre sentrale deler av landet. Det anslås at skattytere i de to mest sentrale sonene får en samlet skatteøkning på om lag 1,4 mrd. kroner, mens skattytere i de fire minst sentrale sonene får en samlet lettelse på om lag 0,6 mrd. kroner.

Tabell 4.9 viser anslåtte geografiske fordelingsvirkninger av de foreslåtte personskatteendringene per skattyter. De skatteendringene som inngår i tabellen, er de samme som i fordelingstabellen etter inntektsgrupper, se punkt 4.4.1.

Tabell 4.9 Anslåtte geografiske fordelingsvirkninger av endringer i personbeskatningen for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser. Sammenlignet med referansesystemet for 2023

Sentralitetssone

Antall skattytere

Gjennomsnittlig bruttoinntekt. Kroner

Gjennomsnittlig beregnet nettoformue.

Kroner

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet. Kroner

Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

Herav inntektsskatt.

Kroner

Herav formuesskatt. Kroner

S01

873 400

667 400

3 765 400

184 900

1 200

300

900

S02

1 160 100

590 100

2 334 700

148 500

300

-200

500

S03

1 162 000

549 400

1 766 000

129 100

-200

-500

400

S04

736 600

536 700

1 429 100

121 800

-400

-600

300

S05

423 600

534 500

1 388 800

121 000

-300

-600

300

S06

201 200

516 700

1 428 300

114 700

-100

-600

400

I alt

4 556 900

577 500

2 189 600

142 200

200

-300

500

Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Skattytere i sone 1 får i gjennomsnitt høyere inntektsskatt, mens de i sone 2 til 6 får lavere inntektsskatt. Sone 1 får også den største økningen i formuesskatten. I inntektsskatten bidrar særlig økt utbytteskatt og omleggingen av trygdeavgift/trinnskatt til geografisk utjevning. I formuesskatten bidrar økt skattesats i trinn 1 og økt verdsettelse av aksjer og næringseiendom mest til geografisk utjevning.

Figur 4.1 Inndeling i sentralitetssoner i LOTTE-Skatt

Figur 4.1 Inndeling i sentralitetssoner i LOTTE-Skatt

Statistisk sentralbyrå.

Til forsiden