NOU 1995: 9

Identitet og dialog

Til innholdsfortegnelse

2 Litteratur

2 Litteratur

Asheim, I. og Mogstad, S. (1987): Religionspedagogikk. Oslo. Universitetsforlaget.

Bjørneboe, J. (1976): Under en mykere himmel. Oslo. Universitetsforlaget.

Bugge, K.E. (1994): Vi har stadig rel'gion. København. Materialecentralen. Religionspædagogisk Center.

Dale, Aa. (1992): Undervisning i kirken gjennom tidene. Oslo. MF-Bok.

Eidsvåg, I. (red.) (1993): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Universitetsforlaget.

Engelstad, C.F. (1990): Fortid og nærhet. Essays. Oslo. Aschehoug.

Gunleiksrud, K: Er det noen slemme barn her? Om verdier og verdiformidling i skolen.Schola, nr. 6, 1994

Hagesæther, G: En kristen og moralsk oppdragelse - skolearv og skoleansvar. I NLAs årsskrift 1989

Haraldsø, B. (red.) (1989): Kirke - skole - stat 1739-1989. Oslo. IKO-Forlaget.

Humanist, Organ for Human-Etisk Forbund, Nr. 3-1989. Grunnskolen 250 år. Fra Katekisme til livssynsmangfold.

Idèhefte - Samarbeid skole-kirke.Erfaringer fra Skole-kirke prosjektet i Sør-Trøndelag 1988-1992, Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag og Nidaros Bispedømme, 1992.

Information om 1994 års Läroplan för Det Obligatoriska Skolväsendet, Lpo 94. Stockholm. Utbildningsdepartementet.

Johannessen, V. og Otterstad, O.: Verdifagsundervisning i grunnskolen i Sør-Trøndelag, ALLFORSK, SESAM, 1995

Kristendomskundskab/Religion. Undervisningen i kristendomskundskab/religion i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold. (1994). København. Undervisningsministeriet.

Krogseth, O: Forbrukersamfunnet - forbrukerkulturen i: Forbrukersamfunnet som etisk utfordring - en utredning fra Bispemøtet 1992. Oslo, Verbum Forlag

Kursplaner för Grundskolan. (1994). Stockholm. Utbildningsdepartementet.

Livssynsundervisning i grunnskolen.Diakonhjemmets høgskolesenter, 1995.

Long, Litt Woon (red.) (1992): Fellesskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge. Oslo. Universitetsforlaget.

Mogstad, S.D. (1990): Fag og fortelling. Didaktikk til kristendomsundervisningen. Oslo. Universitetsforlaget.

Myhre, R. (1994): Oppdragelse i helhetspedagogisk perspektiv. Oslo. Ad Notam Gyldendal.

Pettersen, E.J. (1994): art. Den nye læreplanen - muligheter og utfordringer, i Mosevoll, A. (red.) Oppseding mellom åpenbaring og medier. Norsk Lærerakademis årsskrift 1994. Bergen. NLA-forlaget.

PRISMET nr. 4 og 5/1994: Tema: Lærerutdanning. Universitetsforlaget. Institutt for Kristen Oppseding.

Ramsfjell, A. (1993): art. Fortellingene våre, i: Selmer-Olsen, I. (red.): Kulturens fortellinger. Oslo. Ad Notam Gyldendal.

Sørbø, J.I. (1994): Essay om teologi og litteratur. Oslo. Det norske Samlaget.

Telhaug, A.O. (1994, 4.utg.): Norsk Skoleutvikling etter 1945. Oslo. Didakta Norsk Forlag.

Telhaug, A.O. (1994): Utdanningspolitikken og enhetsskolen. Studier i 1990-årenes utdanningspolitikk. Oslo. Didakta Norsk Forlag.

Winsnes, O.G. (1983): art. Kunnskap - forutforståelse - kommunikasjon, i: Hognestad, O. og Winsnes, O.G. (red.): Kunnskap og forståelse. Noen fagdidaktiske problemstillinger innenfor faget kristendomskunnskap/religion. Trondheim. Tapir.

Østberg, S. (1992): Koranen, Bibelen eller Mønsterplanen? Om verdipluralismen i den flerkulturelle skole. Oslo. Cappelen.

Til dokumentets forside