NOU 2003: 15

Fra bot til bedring— Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Sanksjonsutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 26. januar 2001. Etter mandatet skal utvalget foreta en ”grunnleggende gjennomtenkning av hvordan det bør reageres mot lovbrudd” og ”utrede hvilke sanksjoner som etter omstendighetene kan være mer effektive enn straff”. Utvalget legger med dette frem sin utredning med lovutkast. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo 16. mai 2003

Hans-Petter Jahre

Berit Fosheim

Toril Kristiansen Høyland

Inger-Anne Ravlum

Marius Ryel

Tolle Stabell

Bjørn Erik Thon

Runar Torgersen

Til forsiden