NOU 2005: 05

Enkle signaler i en kompleks verden— Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved Kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 et utvalg for å utarbeide forslag til et begrenset sett med indikatorer for bærekraftig utvikling, i forlengelsen av Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling som ble presentert i Nasjonalbudsjettet 2004. Utvalget legger med dette frem sin innstilling med forslag til 16 indikatorer som skal overvåke utviklingen på 6 prioriterte områder. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo 2. mars 2005

Knut H. Alfsen

Øyvind Lone

Else Marie Løbersli

Thorvald Moe

Karine Nyborg

Svein Homstvedt

Frode Brunvoll

Anne Kristin Fosli

Julie L. Hass

Til dokumentets forside