NOU 2015: 1

Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Aagaard, K., Bloch, C., Schneider, J.W., Henriksen, D., Kjeldager Ryan, T. og Lauridsen, P.S. (2014): Evaluering af den norske publiceringsindikator. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet.

Aakvik, A., Salvanes K. G. og Vaage K. (2010): Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. European Economic Review Vol. 54(4).

Aamodt, P. O. Hovdhaugen, E. og Prøitz T. S. (2014): Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013. Rapport 6/2014 NIFU.

Aamodt, P. O. og Hovdhaugen, E. (2011): Kvalitetsreformen har hatt liten effekt på studiefrafall. Forskningspolitikk 4/2011.

Aanesen, T. (2010): Lønnsutvikling for ansatte i skoleverket 1959 – 2008. Samfunnsøkonomen nr. 1 2010.

Aas, H., Minken, H. og Samstad, H. (2009): Myter og fakta om køprising. TØI-rapport 1010/2009.

Abel, J. R., Dey, I. og Gabe, T. M. (2011): Productivity and the density of human capital. Federal reserve bank of New York staff report, nr 440.

Acemoglou, D. (2002): Directed Technical Change. The Review of Economic Studies, Vol. 69(4).

Acemoglu, D. og Zilibotti, F. (2001): Productivity Differences, Quarterly Journal of Economics, 116.

Acemoglu, D., Aghion, P. og Zilibotti, F. (2006): Distance to frontier, selection and economic growth. Journal of the European Economic Association .

Acemoglu, D., Autor, D., Dorn, D., Hanson, G. H. og Price, B. (2014a): Import Competition and the Great U.S. Employment Sag of the 2000s. NBER Working Paper No. 20395.

Acemoglu, D., Autor, D., Dorn, D., Hanson, G. H. og Price, B (2014b): Return of the Solow Paradox? IT, Productivity, and Employment in U.S. Manufacturing. NBER Working Paper No. 19837.

Acemoglu, D. og Robinson, J. (2012): Why Nations Fail, Crown Business.

Acemoglu, D., Robinson og J.A., Verdier, T. (2014): Asymmetric Growth and Institutions in an Interdependent World.

Acharya, R. C. og Keller, W. (2009): Technology transfer through imports. Canadian Journal of Economics Vol. 42(4). Canadian Economics Association.

Aftenposten (2011): De ansatte må ned i lønn. Aftenposten, 12. oktober 2011.

Aftenposten (2013): Roboter flytter produksjon hjem igjen, Aftenposten 6. august 2013.

Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith og R., Howitt, P. (2005): Competition and Innovation: an Inverted-U Relationship. The Quarterly Journal of Economics 120(2).

Aghion, P., Blundell, R., Griffith, R., Howitt, P og Prantl, S. (2009): The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity.The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 91(1).

Aghion, P., Howitt, P.W. (2009): The Economics of Growth, MIT Press.

Akerman, A., Gaarder, I. og Mogstad, M. (2013): The Skill Complementarity of Broadband Internet. Working paper.

Alesina, A., Ardagna, S., Trebbi, S. (2006): Who Adjust and When? The Political Economy of Reforms, IMF Staff Papers Vol. 53 Special Issue.

Alesina, A., Spolaore, E. og Wacziarg, R. (2005): Trade, Growth and the Size of Countries. Kap. 23 i Handbook of Economic Growth, Volume 1, Part B.

Alslev Christensen, T., Frosch, H., Boysen-Jensen, D., Mark, D. og Boye Knudsen, A. (2014): Economic Impacts of Business Investments in R&D in the Nordic Countries -A microeconomic analysis. Danish Agency of Science, Technology and Innovation.

Amdam J., Halvorsen L.J. og Bakke G. (2014), Alternativer for regionalt folkevalgt nivå, Møreforskning rapport nr 58.

Amdam, J., Barstad, J. ,Halvorsen L. J. og Tangen G. (2003): Kommunestruktur og regional samfunnsutvikling, Forskningsrapport nr. 52, Møreforskning.

Andersen, R. K., Eldring, L. og Steen, J. R. (2014): Privatmarkedet i byggenæringen, Fafo-rapport 2014:14.

Andersen, R. K. (2012): Effekten av fastpris på bøker. En teoretisk tilnærming. Arbeidsnotat 22/12. Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Andersson, M., Klaesson, J., Larsson og J.P. (2013): The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomaration economies? Papers in Regional Science Vol. 93(4).

Arbeidstilsynet (2013): Tilstandsanalyse i bygg og anlegg. Kompass Tema nr. 4.

Arnesen, C. Å., Støren, L.A. ogWiers-Jenssen, J. (2012): Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede. NIFU-rapport 39/2012.

Arnesen, C. Å., Støren, L.A.,Wiers-Jenssen og J. (2013): Tre år etter mastergraden – arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning. Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene. NIFU-rapport 41/2013.

Arnesen, C.B., ogHagen, K. (2008): Fra vesen til virksomhet: Et tilbakeblikk på erfaringene med fristilte statlige virksomheter. BI rapport nr. 3 – 2008.

Arnold, J., Nicoletti, G. og Scarpetta, S. (2008): Regulation, Allocative Efficiency and Productivity in OECD Countries: Industry and Firm-Level Evidence, OECD Economics Department Working Papers, 616, OECD Publishing.

Arnold, J., Nicoletti, G. og Scarpetta, S.: (2011): Regulation, Resource Reallocation and Productivity Growth, EIB Papers Vol 16(1), European Investment Bank.

Arrow, K. J. (1969): Classifactory Notes on the Production and Transmission of Technological Knowledge. The American Economic Review Vol. 59(2).

Askim, J., Eltun, R. og Fremstad E. (2014): Mål og resultatstyring, riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen? Artikkel i «Det norske demokratiet i det 21. århundre» Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red.) Fagbokforlaget 2014.

Asplan Viak (2013): Analyse av arealbruk i byområder – arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder. Utredning for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Asplan Viak og Agenda (2012): Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre.

Aukrust, O. og Bjerke, J. (1958): Realkapital og økonomisk vekst 1900 – 1956, Artikler fra Statistisk sentralbyrå, nr. 4.

Autor, D. H., Price, B.M. (2013): The Changing Task Composition of the US Labor Market: An Update of Autor, Levy, and Murnane (2003). MIT Mimeograph, June 2013.

Avinor (2014a): Årsrapport 2013. Avinor.

Avinor (2014b): Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2014. Avinor.

Baaij, M.G., Van den Bosch, F.A.J., Volberda, H.W. (2004): The International Relocation of Corporate Centres: Are Corporate Centres Sticky? European Management Journal Vol. 22(2).

Baaij, M. G., Mom, T. J. M., Van den Bosch, F. A. J. og Volberda, H. W. (2014): Why Do Multinational Corporations Relocate Core Parts of Their Corporate Headquarters Abroad? Long Range Planning Vol. 48(1).

Bacolod, M., Blum, B.S. og Strange, W.C. (2009): Skills in the city. Journal of Urban Economics 65(2009).

Balsvik, R., Haller, S., A. (2009): Foreign Firms and Host-Country Productivity: Does the Mode of Entry Matter? Oxford Economic Paperd, 2011 63 (1): 158 – 186.

Balsvik, R., Jensen S. og Salvanes, K. G. (2014): Made in China, Sold in Norway: Local Labor Market Effects of an Import Shock. Kommer i Journal of Public Economics.

Balsvik, R. (2011): Is labor mobility a channel for spillovers from multinationals? Evidence from Norwegian manufacturing. Review of Economics and Statistics, 2011, 93(1).

Bank for International Settlements (2014): Statistics – Credit to the private sector.

Barlindhaug, R. (2002): Boligbygging i Oslo-regionen, Byggforsk, Prosjektrapport 329.

Barlindhaug, R., Børrud, E., Langset, B. og Nordahl, B. (2012): Nye boliger i storbyene. NIBR-rapport 2012:31.

Barlindhaug, R. Nordahl, B. (2011): Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging? NIBR-rapport 2011:31.

Barone, G. og Cingano, F. (2011): Service Regulation and Growth: Evidence from OECD Countries, The Economic Journal Vol. 121(555).

Bartelsman, E., Haltiwanger, J. og Scarpetta, S. (2013): Cross-Country Differences in Productivity: The Role of Allocation and Selection. American Economic Review, 103(1).

Barth, E. og Moene, K.O. (2014): Innovasjon, kunnskap og omstillinger – reell versus ideell konkurranse. Notat skrevet for Produktivitetskommisjonen.

Barth E., Guldbrandsen T. og Schøne P. (2002): Familieeierskap og produktivitet. Søkelys på arbeidsmarkedet 19(2002).

Baumol, W. og Bowen, W. (1966): Performing Arts – The Economic Dilemma. The MIT Press.

Baumol, W. (1967): Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, American Economic Review 57(3).

Baumol, W. (2012): The Cost Crisis. New Haven: Yale University Press.

Beaudry, C. og Schiffauerova, A. (2008): Who’s right, Marshall or Jacobs? The localization versus urbanization debate. Research Policy 38 (2009).

Bekken, J.T., Norheim, B. og Longva, F. (2003): Markedsstrategi for offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Erfaringer fra sammenliknbare byer i Europa. TØI-rapport 685/2003.

Bendiksen, B.I. (2009): Prisindeks og gjennomsnittspriser for torsk. Nofima.

Benito, G. og Greve, H.R. (2007): Progress in International Business Research.Vol. 1 (2007, Elsevier).

Benner, M. og Öquist, G. (2014): Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990 – 2013. Norges Forskningsråd.

Berg m.fl. (2014): Pensjonsreformen – hva har skjedd? Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe, undergruppe til Arbeids- og pensjonspolitisk råd.

Bergeaud, A.,Cette, G., Lecat, R. (2014): Productivity Trends From 1890 To 2012 In Advanced Countries, Working paper, Bank of France.

Bergem, B., Bræin, L. og Hervik, A. (2013): Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011. Rapport nr. 1301, Møreforsking Molde AS.

Bhuller, M., Mogstad, M., Salvanes, K.G. (2013): Life Cycle Earnings, Education Premiums and Internal Rates of Return. NBER Working Papers 20250.

Bjorvatn, A. og Ma, A. (2011): Patient mobility and public hospital waiting time. Referert i NHH Bulletin nr 1/2014.

Bjørndalen, J., Hope, E., Tandberg, E. og Tennbakk, B. (1989): Markedsbasert kraftomsetning i Norge. SAF-Rapport nr. 7(89).

Bjørnland H. C. og Thorsrud, L.A. (2013): Ringvirkninger. Norsk økonomi og olje, Working Paper Series 7/13, BI.

Bjørnland, H. C. og Thorsrud, L. A. (2014) Bloom or Gloom: Examining the Dutch disease in a two-speed economy. Camp Working Paper Series No. 6/2014, BI.

Blandford, D., Gaasland, I. og Vårdal, E. (2014): Is Greenhouse Gas Abatement in Agriculture in Conflict with Food Security? EuroChoice forthcoming in 14(1).

Bloom, N., Lemos, R., Sadun, R., Scur, D. og Van Reenen, J. (2014). The new empirical economics of management. NBER Working paper 20102.

Bloom, N., Lemos, R., Sadun, R., Scur, D. og Van Reenen, J. (2014): Does Management Matter in Schools? NBER Working Paper No. 20667.

Bloom, N., Sadun, R. ogVan Reenen, J. (2013): Management as a Technology? Arbeidsnotat MiT.

Bloom, N., Schankerman, M., Van Reenen, J. (2013): Identifying technology spillovers and product market rivalry». Econometrica, Vol. 81(4).

Boge, K. (2006): Votes Count but the Number of Seats Decide. A comparative historical case study of 20th century Danish, Swedish and Norwegian road policy. PhD avhandling. Handelshøyskolen BI Oslo.

Boligprodusentenes Forening m. fl. (2011). Tiltak for økt boligbygging i Norge.

Bom, P.R. D. og Ligthart, J. E. (2008): How productive is public capital? a meta-analysis. CESifo working paper, No. 2206.

Bonaccorsi, A., Daraio, C. og Simar, L. (2014): Efficiency and economies of scale and scope in European universities. A directional distance approach. Sapienza Università di Roma, technical Report 8.

Bonesrønning, H. og Vaag Iversen, J. M (2010): Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner: Analyse av nasjonale prøver 2008. SØF-rapport nr. 01/10.

Bonesrønning, H. og Vaag Iversen, J. M (2011): SØF-rapport 05/11 Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk. Trondheim: Senter for økonomisk forskning.

Bonesrønning, H., Vaag Iversen, J.M (2012): SØF-rapport nr. 04/12 Kommunal variasjon i elevresultater, ressursinnsats og styringssystemer. Trondheim: Senter for økonomisk forskning.

Borge, L. E., Nyhus, O.H., Pettersen, I. (2014): Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester: Analyser for 2010 – 2012, Notat, Senter for økonomisk forskning, NTNU.

Borge, L. E., Rattsø, J. og Falch, T. (2002): Samfunnsøkonomisk vurdering av utbyggingsavgifter, ALLFORSK.

Borge, L. E. (2010). Growth and design of earmarked grants: The Norwegian experience, i J. Kim, J. Lotz and N.J. Mau (red), General Grants versus Earmarked Grants: Theory and Practice, The Korea Institute of Public Finance og Indenrigs- og Sundhedsminsiteriet.

Borge, L. E., Håkonsen, L., Løyland, K. og Stokke, H.E. (2013) Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling, Rapport 02/13, Senter for økonomisk forskning, NTNU.

Borge, L. E. (2014) Effektivitet i kommunesektoren. Notat for produktivitetskommisjonen.

Borge, L. E. og Hopland, A.O. (2014): Fiscal adjustment and balanced-budget-rules: Evidence from a Norwegian reform, preliminary version, NTNU/NHH.

Borge, L. E., Falch, F. og Tovmo, P. (2008): Public sector efficiency: The roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity, and democratic participation, Public Choice 136.

Borge, L. E. og Haraldsvik, M. (2007): Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i barnehagesektoren. Rapport 02/07, Senter for økonomisk forskning, NTNU.

Borge, L .E. og Haraldsvik, M. (2009): Efficiency potential and determinants of efficiency: An analysis of the care for the elderly sector in Norway, International Tax and Public Finance 16.

Borge, L. E. og Rattsø J. (2005). Kommunene økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger, Rapport 03/05, Senter for økonomisk forskning, NTNU.

Borge, L. E. og Rattsø J. (2008). Property taxation as incentive for cost control: Empirical evidence for utility services in Norway, European Economic Review 52, 1035 – 1054.

Borge, L. E., Naper, L.R. (2006): Efficiency potential and efficiency variation in Norwegian lower secondary schools, FinanzArchiv 62, 221 – 249.

Borge, L. E. og Haraldsvik, M.(2006). Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen, Rapport 06/06, Senter for økonomisk forskning, NTNU.

Borge, L. E., Nyhus, O. og Pettersen, I. (2015): Effektivitet i kommunale tjenester: analyser for 2010 – 2013.

Borge, L. E., Pettersen, I. (2012): Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010. SØF-rapport nr. 03/12, Senter for økonomisk forskning AS.

Borge, L. E., Pettersen, I., Tovmo, P. (2011): Effektivitet i kommunale tjenester. SØF-rapport nr. 02/11, Senter for økonomisk forskning AS.

Boschma, R. og Frenken, K. (2011): The emerging empirics of evolutionary economic geography. Papers in Evolutionary Economic Geography 11.01. Utrecht University. Urban & Regional reserach centre Utrecht.

Boskin, M., Dulberger, E.R., Gordon, R.J., Griliches, Z. og Jorgenson, D. (1996): Toward A More Accurate Measure Of The Cost Of Living.

Bouis, R. og Duval, R. (2011): Raising Potential Growth After the Crisis: A Quantitative Assessment of the Potential Gains from Various Structural Reforms in the OECD Area and Beyond. OECD Economics Department Working Papers 835.

Boulés, R., Cette, G., Lopez, J., Mairesse, J. og Nicoletti, G. (2010): Do product marked regulations in upstream sectors curb productivity growth? Panel data evidence for OECD countires. NBER Working Paper No. 16520.

Braconier, H., Nicoletti, G. Westmore, B. (2014): Policy Challenges for the Next 50 Years, OECD Economic Policy paper No. 9, OECD juli 2014.

Braess, D. (1969): Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. Unternehmensforschung 12.

Brander, A.S., Brekke, H. og Naug, B.E (2013): Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Aktuell kommentar fra Norges Bank 4/2013.

Brasch, T. (2014a): The Norwegian Productivity Puzzle – not so puzzling after all. Manuskript, Statistisk sentralbyrå.

Brasch, T. (2014b): The Norwegian Productivity Puzzle – not so puzzling after all, Kommer i serien Discussion Papers, Statistisk sentralbyrå.

Bratsberg, B., Raaum, O. (2012): Immigration and Wages: Evidence from Construction, The Economic Journal Vol. 122(565), 2012.

Braunerhjem, P., Heum, P. og Ylä-Anttila, P. (1996):«Internationalization of Industrial Firms. Implications for growth and industrial structure in the Nordic countries». The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Discussion Papers 551.

Brekke, I., Røed, M. og Schøne, P. (2013): Påvirker innvandring investering i utdanning? Søkelys på arbeidslivet nr. 3 2013.

Brugård, K.H. (2013): Does School Choice Improve Student Performance? Artikkel til Ph.d.-avhandling ved NTNU.

Bruns, C., Himmler, O. (2011): Newspaper circulation and local government efficiency, The Scandinavian Journal of Economics Vol 113(2).

Brunstad, R. J. og Gaasland, I. (2006): WTO og norsk landbruk. Liva laga eller kroken på døra? Økonomisk forum nr. 1 2006.

Brunstad, R. J. og Vårdal, E. (2010): Lite målrettet styring av jordbruket: Riksrevisjonens rapport om jordbrukspolitikken. Samfunnsøkonomen nr. 7/2010.

Brynjolfsson, E. og McAfee, A. (2014): The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company.

Bråten, B., Drange og N.,Haakestad, H., Telle, K. (2014): Gratis kjernetid i barnehager. Sluttrapport. Fafo-rapport 2014:44.

Buccirossi, P., Ciari,L., Duso, T., Spagnolo, G. og Vitale, C. (2013): Competition policy and productivity growth: An empirical assessemnt, The Review of Economic and Statistics, Vol. 94(4).

Budsjettnemnda for jordbruket (2014): Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken.

Budsjettnemnda for jordbruket (2014): Totalkalkylen for jordbruket 2014.

Bye, B. og Fæhn, T. (2012): Flere forskere – mer forskning? Samfunnsøkonomen nr. 9 2012. Samfunnsøkonomene.

Bygballe, L., Goldeng, E. (2011): En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring, Handelshøyskolen BI, Forskningsrapport 2/2011.

Bygganalyse (2011). Tema 2011 – hvorfor øker boligprisen.

Byggenæringens Landsforening m. fl. (2014). Enkelt å være seriøs.

Bütikofer, A. Polovkova, D. og Salvanes, K.G. (2014): What is the City but the People? Changes in Urban Wage Premium and Migrant Selection Since the 1960s, mimeo, Norwegian School of Economics.

Bøhren, Ø. (2011): Eierne, styret og ledelsen. Corporate governance i Norge. Fagbokforlaget.

Bøler, E.A, Moxnes, A., Ulltveit-Moe, K.H. (2014): ‘Technological change, trade in intermediates and the joint impact on productivity’, CEPR Discussion paper no. 8884.

Bånerud, Ø. og Rudén, O. (2013): Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller AS Bygganalyse.

Calderóna, C., Moral-Benitob, E. og Servén, L. (2011): Is infrastructure capital productive? A dynamic heterogeneous approach. Policy Research Working Paper 5682,The World Bank.

Capgemini Norge (2014): Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet.

Cappelen, Å, Fjærli, E., Foyn, F., Hægeland, T., Møen, J., Raknerud, A., og Rybalka, M. (2008): Evaluering av Skattefunn: Hovedrapport (med delrapporter). SSB Rapporter 2008/2.

Cappelen, Å. (2014): Innovasjonssystem og innovasjonspolitikk, invitert innlegg på kommisjonens nettsider.

Cappelen, Å., Eika, T. og Prestmo, J. (2013): Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse, framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk i Vedlegg til NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

Cappelen, Å., Raknerud, A. og Rybalka, M. (2013): Returns to public R&D grants and subsidies. Discussion papers 740, Statistisk sentralbyrå.

Carlsen, F., Rattsø, J. og Stokke, H.E. (2014): Education, experience and dynamic urban wage premium. Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology.

Caselli, F. (2005): Accounting for Cross-Country Income Differences. Handbook of economic growth, Vol.1, Part A.

Causa, Orsetta, Henrik, Araujo, S., Cavaciuti, A., Ruiz, N., Smidova, Z. (2014): Economic Growth from the Household Perspective:GDP and income distribution developments across OECD countries. OECD Economics Department Working Papers No. 1111.

Caves, R. (1974): Mulitnational Firms, Compeition and Productivity in the Host Country. Economica 41: 176 – 193.

Chetty, R., Friedman, J.N., Rockoff, J.E. (2014): The Long-Term Impacts Of Teachers. Se nettsted for bl.a. artikler publisert i American Economic Review.

Christensen, Lægreid (2002): Reformer og lederskap, Oslo. Universitetsforlaget.

Ciccone, A., Hall, R. E. (1996): Productivity and the Density of Economic Activity. The American Economic Review, Vol. 86(1), March 1996.

Center for International Development (2013): The Atlas of Economic Complexity.

Cingano, F. (2014): Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163.

Civitas (2014): Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler. Kartlegging, vurdering, anbefalninger. Utredning for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Clemet, K. (2007): Budsjettprosessen: I verdens rikeste land. Blogginnlegg publisert på Civita.no 01.03.2007.

Colbjørnsen, T. (2014a): Samfunnsoppdrag og forretning. Topplederes handlingsrom og gjennomføringskraft i statlig eide sektorselskaper. Forprosjektrapport, Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Colbjørnsen, T. (2014b): Demokrati og forutsigbarhet. Dagens Næringsliv, 23. mars 2014.

Combes, P., Duranton, G., Gobillon, L., Roux, S. (2010): Estimating Agglomeration Economies with History, Geology, and Worker Effects. I Glaeser, E. L. (red) Agglomeration Economics. The University of Chicago Press.

Copenhagen Economics (2007): Ekstern utredning om virkningen av Konkurransetilsynets håndheving.

Cowen, Tyler (2013): Average is over: Powering America beyond the age of the great stagnation, Penguin Group, New York.

Dagbladet (2010): Troms Kraft engasjerte First House til å påvirke sine eiere. Dagbladet, 17. september 2010.

Dagens Næringsliv (2014): Troms Kraft: Tapte en halv milliard, trekker seg. Dagens Næringsliv, 26. mai 2014.

Dagligvarefasiten (2014): Dagligvarehandelen. Trade press AS.

Dagligvarerapporten (2014): Nielsen Company. Oslo.

Dahler-Larsen, P. (2014): NAV-evalueringen som eksempel på evaluering af politiske reformer, Foredrag på avslutningskonferanse for Nav-evalueringen 12. juni 2014.

Damvad, Pöyry og Agenda Kaupang (2010): Evaluering av Innovasjon Norge. Rapport utarbeidet for NHD. Econ-rapport R-2010 – 054.

Danielsen, Å., Hagen, T. P., Sørensen, R. (2004): Den norske sykehusreformen: Hva som er galt, og hvordan den kan forbedres? Økonomisk Forum nr. 8 2004.

Dansk Arbejdsgiverforening (2011): Arbejdsmarkedsrapport 2011: Vækst og velstand – udfordringer for den offentlige sektor. DA Forlag.

Danske produktivitetskommissionen (2013): Danmarks produktivitet – hvor er problemerne?, Analyserapport 1.

Davis, J. C., Henderson, J. V. (2008): The agglomeration of headquarters. Regional Science and Urban Economics 38 (2008).

De la Fuente, A (2011): Human Capital and Productivity. Nordic Economic Policy Review 2/2011. Nordisk ministerråd.

De la Fuente, A., Domenech, R. (2006): Human capital in growth regressions: how much difference does data quality make? Journal of the European Economic Association March 2006.

Deloitte (2013): Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten.

Department of Trade and Industry (1998): Rethinking Construction: The Report of the Construction Task Force.

Difi (1999): Rapport 1999:16 Statlig eierskap og sektorstyring. En studie av fem deregulerte politikkområder.

Difi (2011): Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål. Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel. Difi rapport 2011:5.

Difi (2012): Rapport 2012:8 Graves det dypt nok?

Difi (2012a): Graves det dypt nok? Rapport 2012:8, Difi.

Difi (2012b): Ute av kontroll? En artikkelsamling om kontroll og rapportering i staten. Difi rapport 2012:14.

Difi (2013a): Innbyggerundersøkelsen 2013, Hva mener brukerne? Difi rapport 2013:7.

Difi (2013b): Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013. Difi rapport 2013:8.

Difi (2014): Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi rapport 2014:7.

Direktoratet for økonomistyring (2011): Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter – en kartlegging. DFØ-Rapport 3/11.

DNB (2014): Årsrapport 2013. DNB-konsernet.

Domberger, S. og Jensen, P. (1997): Contracting out by the Public Sector: Theory, Evidence, Prospects, Oxford Review of Economic Policy, VOL. 13(4).

Dovre Group, Transportøkonomisk institutt (2012): Regionpakke Bergen. Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1).

Downs, A. (2004): Why Traffic Congestion is Here to Stay … and Will Get Worse. Access no 25.

Drange, N. (2013): Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage. Foreløpige analyser av sammenhengen mellom gratis kjernetid og skoleresultatene på 1. trinn. Rapport 56/2013, Statistisk sentralbyrå.

Duranton, G. og Puga, D. (2004): Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies. Henderson, J. V. og J-F. Thisse (red) Handbook og Urban and Regional Economics Vol 4, Cities and Geography.

Duranton, G. og Puga, D. (2005): From sectoral to functional urban specialisation. Journal of Urban Economics 57 (2005).

Duranton, G. og Puga, D. (2013): The growth of cities.

Dustman, C., Frattini, T. og Preston, I. (2012): The Effect of Immigration along the Distribution of Wages, Review of Economic Studies, 2012.

Duval, R. og Elmeskov, J. (2005): «The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour and Product Markets», OECD Economics Department Working Papers, No. 438.

Eaton, J. Kortum, S. og Kramarz, F. (2011): An Anatomy of International Trade: Evidence From French Firms. Econometrica, Econometric Society, vol. 79(5).

Econ (2011): Kartlegging av potensial for videre utskilling av tjenesteproduksjon fra offentlig forvaltning. Econ-rapport 2011 – 060.

Econ Pöyry (2010): Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk. Econ-rapport 2010 – 023

Economist Intelligence Unit (2014): The Global Food Security Index.

Edvardsen, D.F., Førsund, F.R. og Aas, E. (2000): Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren, Rapport 2/2000, Frischsenteret, Universitetet i Oslo.

Edvardsen, D.F., Førsund, F.R. og Kittelsen, S. A.C. (2010): Effektivitets- og produktivitetsanalyser på StatRes-data. Frisch Rapport 2/2010.

Edvardsen, D.F., Førsund, F.R., Kittelsen og S. A.C. (2014): Produktivitetsanalyse av Universitets- og høgskolesektoren 2004 – 2013. Rapport 2/2014, Frischsenteret.

EFTA Surveillance Authority (2014): EFTA Surveillance Authority decision. Dec. No. 273/14/COL.

Eielsen, G., Kirkebøren, L.J., Leuven, E, Rønning, M., Raaum, O. (2013): Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV: Første delrapport, Rapport 2013/54. Statistisk sentralbyrå.

Eika, T., Prestmo, J. og Tveter, E. (2010) Ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten- Hvilke næringer leverer? Rapporter 8/2010, Statistisk sentralbyrå.

Ekspertgruppe for kommunereform (2014): Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspertutvalget, mars 2014.

Ekspertutvalg for kommunereform (2014): Kriterier for god kommunestruktur. Sluttrapport fra ekspertutvalget.

Engebretsen, Ø. (2013): Bystrukturer og transport – effekter av ulik arealbruk. Foredrag på nettverksamling i Framtidens byerTilrettelegging for sykkel og arealplanlegging, Kristiansand 18. oktober 201.3

Engebretsen, Ø. og Gjerdåker, A. (2012): Potensial for regionforstørring. TØI-rapport 1208/2012. Transportøkonomisk Institutt.

Enova (2014): Enova investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg på Karmøy. Enova aktuelt 2014.

EU (2014): Innovation Union Scoreboard 2014.

Europakommisjonen (2014): 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies.

European Environment Agency (2012): Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. An indicator-based report. EEA Report No 12/2012.

Eurostat (2001): Handbook on Prices and volume measures in national accounts.

Fagerberg, J. (2013): Innovation – a New Guide. TIK Working Papers On Innovation Studies No. 20131119, Universitetet i Oslo, Friberg, Jon.

Fagerberg, J., Mowery, D. og Verspagen, B. (2009): Innovation, Path Dependency, and Policy, Oxford University Press.

Falch, T. (2014): Produktivitet i utdanningssystemet. Notat til produktivitetskommisjonen.

Falch, T. og Rattsø, J. (1996): «Sources of cost expansion: Primary education in Norway 1946 – 1990». Education Economics, 4.

Falch, T. og Rattsø, J. (1997): Political economic determinants of school spending in federal states: Theory and time-series evidence. European Journal of Political Economy, 13.

Falch, T. og Strøm, B.(2013): Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler?Tidsskrift for Samfunnsforskning 4/2013.

Farsund, A. A. og Leknes, E. (2010) Norske byregioner. Utviklingstrekk og styringsutfordringer.

Feldman, M. P. og Audretsch, D. B. (1999): Innovation in cities: Science-based diversity, specialization and localized competition. European Economic Review 43(2).

Fevang, E., Strøm, S., Sæther, E.M. (2008): Er kommunesektoren og/eller staten lønnsledende. En sammenligning av lønnsnivå for arbeidstakere i kommunal, statlig og privat sektor. PWC og Frischsenteret.

Finne, H. (2011): Utfører norske bedrifter mer forskning og utvikling enn de rapporterer? Forskningspolitikk 3/2011.

Fiva, J. H. og Rønning M. (2008). The incentive effects of property taxation: Evidence from Norway, Regional Science and Urban Economics 38.

Fjose, S., Guldbrandsen, M. U., Mellbye, C, Jacobsen, E., Skogstrøm og J.E. ( 2013): Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Menon-publikasjon 2013.

Flak, L. S. (2012): Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer, Universitetsforlaget.

FN, OECD, IMF, Verdensbanken og EU-kommisjonen (1993): System of National Accounts 1993.

Folkehelseinstituttet (2014): Psykisk helse hos barn og unge – Folkehelserapporten 2014

Forskningsrådet (2007): Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse. Norges Forskningsråd.

Frenken, K., van Oort, F. og Verburg, T. (2007): Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth. Regional Studies, Vol. 41.5.

Frey, C. B., Osborne og M. A. (2013): The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?

Friberg, J.H., Dølvik, J.E og, Eldring, L. (2013): Arbeidsmigrasjon til Norge fra Øst- og Sentral-Europa, Temanotat Forskningsrådet.

Fridstrøm, L. og Elvik, R. (1997): The barely revealed preference behind road investment priorities. Public Choice, 92 (1 – 2).

Fürst og Høverstad (2013): Friere brukervalg i hjemmetjenesten, KS FoU-prosjekt nr. 124016.

Fæhn, T., Jørgensen, J., Strøm, B. og Åvitsland, T. (2001): Effektive staser for næringsstøtte 1998. Økonomiske Analyser 4/2001, Statistisk sentralbyrå.

Gaasland, I. (2009): Agriculture versus fish – Norway in WTO. Food Policy 34 (2009).

Gaasland, I. (2011): Jordbrukspolitikk, matvarepriser og vareutvalg. Dagligvarehandel og mat 2011. Perspektiver for verdikjedene for matvarer. Artikkelsamling.

Gabrielsen, E. (2011): Matkjedeutvalget og konkurransen i norsk matsektor: Konkurranseøkonomisk perspektiv. Dagligvarehandel og mat 2011. Perspektiver for verdikjedene for matvarer. Artikkelsamling.

Gabrielsen, E. (2013): Beregninger presentert ved offentliggjøringen av de norske PIAAC-resultatene 2013.

Gautun, H., Bogen, H. og Grødem, A.S. (2013): Konsekvenser av konkurranseutsetting, Kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester, FAFO-rapport 2013:24, FAFO.

Gerciano, L., Lelarge, C., ogVan Reenen, J. (2013): Firm Size Distortions and the Productivity Distribution: Evidence from France. NBER Working Paper No. 18841

Gerschhenkron, A. (1962): Economic Backwardness in Historical Perspective. Belknap Press.

Giovanni, P. (2012): The Effect Of Immigration On Productivity: Evidence From U.S. States. The Review of Economics and Statistics, MIT Press Vol. 94(1).

Gjefsen, H.M., Gunnes, T., Stølen, N.M. (2014): Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. Rapporter 2014/31, Statistisk sentralbyrå.

Glaeser, E. L., Gottlieb og J. D. (2008): The Economics of Place-Making Policies. NBER Working Paper No. 14373.

Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman og J. A., Shleifer, A. (1992): Growth in Cities. I Journal of Political Economy, 1992, vol. 100(6).

Glaeser, E. L., Kolko, J., Saiz, A. (2000): Consumer City. HIER Discussion Paper Number 1901 (JUNE 2000). Harvard Institute of Economi Research.

Glaeser, E.L., Gottlieb, J.D. (2009): The Wealth of Cities: Agglomeration Economies and Spatial Equilibrium in the United States. Journal of Economic Literature Vol. 47(4).

Glaeser, E. L., Saiz, A. (2003). The rise of the skilled city.

Gleaeser, E. (1996): The incentive effects of property taxes on local government. Public Choice 89,93

Goldberg, P., Khandelwal, A., Pavcnik, N. og Topalova, P. (2009): Trade Liberalization and New Imported Inputs. American Economic Review Vol. 99(2),

Goldeng, E. og Bygballe, L. (2013). Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge – oppdatering 2013. Handelshøyskolen BI, Forskningsrapport 1/2013.

Goos, M., Manning, A. og Salomons, A. (2014): Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring. American Economic Review, Vol. 104(8).

Gordon, R.J. (1999): The Boskin Commission and its Aftermath, Paper presented at Conference on the Measurement of Inflation, Cardiff Business School, Wales.

Gordon, R.J. (2006): The Boskin Commission report: A Retrospective One Decade Later, NBER Working paper 12311.

Gordon, R. J. (2010): Okun’s law, Productivity Innovations, and Conundrums in Business Cycle Dating, American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 100, no 2.

Gordon, R.J. (2012): Is U. S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds, NBER Working Paper 18315.

Gordon, R.J. (2013): Revisiting U. S. Productivity Growth over the Past Century with a View of the Future, in D. S. P. Rao and B. van Ark (eds.): World Economic Performance: Past, Present and Future. Cheltenham UK: Edward Elgar, Chapter 11.

Gordon, R.J. (2014): The Demise of U.S. Economic Growth: Restatement, Rebuttal, and Reflections, NBER Working Paper No. 19895.

Gornitzka, Å., Marheim Larsen, I. og Gunnes, H. (2009): Universitetsadministrasjon i Kvalitetsreformens tiår. NIFU-rapport 15/2009.

Gottschalk, P. (2013): Outsourcing – hva viser forskning om mål og resultat? Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet, rapport skrevet for Finansforbundet.

Griffith, R., Redding, S., Van Reenen, J. (2004): Mapping the two faces of R&D: productivity growth in a panel of OECD industries. The Review of Economics and Statistics, Vol. 86, No. 4, doi:10.1162/0034653043125194.

Grilliches Z. (ed.) (1992): Output Measurement in the Service Sectors, National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth, Vol. 56, Chicago: University of Chicago Press.

Grindheim, J.E., Skutlaberg, L.S, Høgestøl, A., Rasmussen, I. og Wøien Hanssen, V. (2014): Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren. ideas2evidence-rapport 12:2014.

Grüner, H.P. (2013): The Political Economy of Structural Reform and Fiscal Consolidation Revisited, European Commission Economic Papers 487.

Grønlund, A., Harstad, O.M. (2014): Klimagasser fra jordbruket. Bioforsk Rapport 11 (9) 2014.

Guellec, D., Van Pottelsberghe de la Potterie, B. (2004): From R&D to Productivity Growth: Do the Institutional Settings and the Source of Funds of R&D Matter? Oxford Bulletin of Economics and Statistics vol. 66(3), pages 353 – 378.

Gundersen, F., Onsager. K. (2011): Regional innovasjon og næringsutvikling. NIBR-rapport 2011:12.

Gunnes, T., Kirkebøen, L.J., Rønning, M. (2013): Financial incentives and study duration in higher education. Labour Economics Vol. 25.

Gønlund, A. (2013): Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima. Bioforsk Rapport 171 (8) 2013.

Haagensen, T. (2011): Byer og mijlø. Indikatorer for miljøutviklingen i «Framtidens byer».SSB Rapporter 12/2011.

Hagen, T. (2014): Effektivitet i helsetjenestene – hvor ligger hindringene Presentasjon for produktivitetskommisjonen 22.8.2014.

Hall, R. E. og Jones, C. I. (1999): Why do some countries produce so much more output per worker than others? The quarterly Journal of Economics Vol. 111.

Hanushek, E.A, Piopiunik, M. og Wiederhold, S. (2014): The Value of Smarter Teachers: International Evidence on Teacher Cognitive Skills and Student Performance. NBER Working Paper No. 20727.

Hanushek, E.A., Schwerdt, G., Wiederhold, S. og Woessmann, L. (2015): Returns to Skills Around the World: Evidence from PIAAC. European Economic Review, Vol 73.

Hanushek, E.A. og Woessmann, L. (2008): The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature Vol. 46.

Hanushek, E.A. og Woessmann, L. (2012): Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. Journal of Economic Growth, 17.

Hartman, L. (2011): Konkurrensens konsekvenser, Vad händer med svensk välfärd? SNS Förlag.

Haskel, J.E., Pereira, S.C., Slaughter, M.J. (2007): Does Inward Foreign Direct Investment Boost the Productivity of Domestic Firms? The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 89(3).

Heckman, J.J. (2000): Policies to foster human capital. Research in Economics 54.

Hefetz, A. og Warner, M.E. (2011): Contracting or Public Delivery? The Importance of Service, Market and Management Characteristics. Journal of Public Administration Research and Theory.

Helpman, E., Melitz, M.J. og Yeaple, S.R. (2004): Export Versus FDI with Heterogeneous Firms. American Economic Review Vol. 94(1).

Helsedirektoratet (2012): SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012.

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): Mindre detaljsert styring og utvidet åpningstid i sykehusene. Pressemelding 25.05.2013, nr. 16/2013

Henderson, J.V. og Wang, H.G. (2007): Urbanization and city growth: The role of institutions. Regional Science and Urban Economics Vol. 37(3).

Henderson, J.V., Ono, Y. (2008): Where do manufacturing firms locate their headquarters? Journal of Urban Economics, 63 (2008).

Herfindal, S. (2008): Veien frem til sykehusreformen – En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak, ATM – Skriftserie, Nr. 2 – 2008, Rokkansenteret.

Hervik, A., Bergem, B.G., Bræin, L. (2014): «Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012», Møreforskning Rapport 1404.

Hetland, O.R. og Mjøs, A.: Bankmarkedet for norske bedriftskunder gjennom og etter finanskrisen, Magma nr. 3/2014.

Heum, P., Norman, E., Orvedal, L. (2012): Tørrskodd Vestland – Arbeidsmarkedsvirkninger av ferjefritt samband Bergen-Stavanger. SNF Arbeidsnotat 33/12. Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Heum, P. (2013): Vekst og internasjonalisering i norske storforetak, SNF Arbeidsnotat 39/2013.

Heum, P. (2013): Vekst og internasjonalisering i norske storforetak i Vedlegg til NOU 2013: 13: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, Også utgitt som SNF Arbeidsnotat nr. 39/13.

Hjorthol, R., Denstadli, J. M. og Uteng, T. P. (2014): Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 – nøkkelrapport. TØI-rapport 1383/2014.

Holen, S. og Waagene, E. (2014): Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. NIFU-rapport 9/2014.

Holm P. og Henriksen, E. (2014): Mot en ny samfunnskontrakt. Norges Fiskerihøgskole og Nofima.

Holmseth, S. (2013): Fagopplæring og overgang til arbeidsliv. I Utdanning 2013 fra barnehage til doktorgrad. Statistisk sentralbyrå.

Holmøy E., Hægeland, T og Olsen, Ø. (1995): Effective Rates of Assistance for Norwegian Industries. Discussion Papers, No. 122, Statistisk sentralbyrå.

Holmøy E., Hægeland, T og Rosendahl K. E. (2002): Best I test, men hva så? Kommentarer til NOU 2001: 29. Økonomisk forum nr. 2 2002.

Holmøy, E. og Strøm, B. (2014): Fritid, forbruk og skatt framover, Samfunnsøkonomen nr. 6 2014.

Holmøy, E. og Vennemo, H. (1995): A general equilibrium assessment of a suggested reform in capital income taxation, Journal of Policy Modeling, 17 (6).

Hope, E. (2006): Den norske kraftmarkedsreformen: Bakgrunn og opplegg. 15 årmed Energiloven,NVE, 2006.

Hoxby, C. (1999): The productivity of schools and other local public goodsproducers. Journal of public Economics Vol. 74.

Hsieh, Klenow (2009): Misallocation And Manufacturing TFP In China And India. The Quarterly Journal of Economics Vol. 124 (4).

Huttuenen, C., Møen, J. og Salvanes, K. G. (2011): How destructive is creative destruction? The cost of worker displacement. Journal of the European Economic Association Vol. 9(5).

Hvide, H. K. og Jones, B. (2014): Innovation by university employees. Universitetet i Bergen, kommer.

Hægeland, T. (1997): Hvor mye bidrar økt utdanning til økonomisk vekst? Norsk økonomisk tidsskrift, 111, 93 – 120.

Hægeland, T. (2003): Økonomisk avkastning av utdanning. Utdanning 2003, Statistiske analyser 60/2003 Statistisk sentralbyrå.

Hægeland, T. (2001): Experience and Scooling: Substitutes or Complements? Human Capital, Earnings and Productivity, Dr. polit dissertation University of Oslo.

Hægeland, T. og Klette, T. J (1999): Do higher wages reflect higher productivity? Education, gender and experience premiums in a matched plant-worker data set. (Reprint til dr.polit-graden UiO).

Høst, H., Karlsen, H., Skålholt, A. og Hovdhaugen, E. (2012): Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? NIFU-rapport 30/2012.

Høst, H., Seland, I. og Skålholt, A. (2013): Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring. En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. NIFU-rapport 16/2013.

Håkonsen, L. og Løyland K. (2000). Kommunal tilpasning 2000 – når forventninger får malinga på skolene til å flasse, Sosialøkonomen 54(4).

IMD (2013) World Competitiveness Yearbook 2014.

IMD (2014): World Competitiveness Yearbook 2015.

IMF (2004): World Economic Outlook, kapittel III: Advancing Structural Reforms, International Monetary Fund, Washington, DC, April.

IMF (2014): IMF Country Report No. 14/260 – Norway. Selected issues paper.

IMF (2014): Norway 2014 Article IV Consultation. IMF Country Report no. 14/259.

IMF (2014): World Economic Outlook September 2014.

Ingvaldsen, T. (2008): Byggskadeomfanget i Norge (2006), SINTEF Byggforsk, Prosjektrapport 17.

Ingvaldsen, T. og Edvardsen, D. F. (2007). Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter, SINTEF-rapport.

Inklaar, R., Timmer, M. P. og van Ark, B. (2008): Market Services productivity Across Europe and the US. Economic policy Vol. 23(53).

Innst. O. nr. 67 (1989 – 1990): Om behandlingen av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven).

Innst. S. 149 (2013 – 2014): Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan.

Innst. S. 118 (2012 – 2013): Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen om Secora AS – finansielle rammer.

Innst. S. nr. 225 (1995 – 96): Om behandlingen av kommune og fylkesinndelingen.

Innst. S. nr. 71 (2003 – 2004): Innstilling frå næringskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet.

Isdahl, B. (2012): Flere barnefamilier til sentrum? Eksempelet Kongsberg, Norsk Form, Oslo.

Jacobs, J. (1969): The Economcy of Cities. Vintage, New York.

Johannesen, A.B., Nyhus, O.H., Strøm, B. (2009): Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Resultater fra spørreundersøkelse. SØF-rapport nr. 03/09.

Johansson (2006): Urbanisering, storstäder och tillväxt. En kunskapsöversikt kring sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt. ITPS.

Johansson, Å. m.fl. (2013): Long-Term Growth Scenarios. OECD Economics Department Working Papers, No. 1000.

Jorgenson, D.W., Ho, M.S. og Stiroh, K. (2005): Productivity Volume 3: Information Technology and the American Growth Resurgence, MIT Press.

Jorgenson, D.W., Ho, M.S. og Stiroh, K. (2008) «A Retrospective Look at the U.S. Productivity Growth Resurgence,» Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 1, pp. 3 – 24.

Kalseth, J. og Rattsø, J. (1998): Political control of administrative spending: The case of local governments in Norway, Economics and Politics 10, 63 – 83.

Karlsen, J. (2004) Mindre byers rolle for regional utvikling. Agderforskning. Prosjektrapport nr. 23/2004.

Kauhann A. og Maliranta, M. (2014): Industry- and firm-level mechanisms of competitiveness. The Nordic model – challenged but capable of reform. Tema Nord 2014:531. The Nordic Council of Ministers.

King, P. og Millard, S. (2014): Modelling the service sector, Working paper no. 500, Bank of England.

Kirkebøen, L. J. (2010): Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper. Rapport 2010/43, Statistisk Sentralbyrå.

Kirkebøen, L. J., Leuven, E. og Mogstad, M. (2014): Field of Study, Earnings, and Self-Selection. Foreløpig versjon fra februar 2014.

Kittelsen, S. (2014): Sammenlikning av effektivitet ved nordiske sykehus Presentasjon for produktivitetskommisjonen 22.8.2014.

Kjekshus, L. E. (2005). «Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus?» Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 01 2005.

Klenow, P. J. og Rodríguez-Clare, A. (2005): Externalities and Growth. Handbook of Economic Growth Vol.1, Part A, Chapter 11.

Kneller, R. og Stevens, P.A. (2006): Frontier Technology and Absorptive Capacity: Evidence from OECD Manufacturing Industries. Oxford Bulletin of Economics and Statistics Vol. 68(1).

Knudsen, E.S. og Lien, L.B. (2014): Seleksjon i næringslivet. Magma nr. 6/2014.

Kommunal- og regionaldepartementet (2013): Regionale utviklingstrekk 2014.

Kommunal- og regionaldepartementet (2013): Retningslinjer for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren (med merknader fra Kommunal- og regionaldepartementet).

Kommunalbanken (2014): Kommunalbanken AS. Årsrapport 2013.

Konkurransetilsynet (2012): Svar på høring – utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler.

Konkurransetilsynet (2014): Drivstoffmarkedet i Norge – marginøkning og ny pristopp. Rapport fra Konkurransetilsynet 2014.

Konkurrensverket (2013): Konkurrensen i Sverige 2013. Rapport 2013:10.

Krugman, P. (1997): Pop Internationalism. The MIT Press.

Krugman, P. (2013): Bubbles, Regulation, and Secular Stagnation.

Krugman, P. (2014): Four observations on secular stagnation, i C. Teulings og R. Baldwin (red.), Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures. CEPR Press.

KS (2010): Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovative offentlige anskaffelser.

KS (2013): KS EffektiviseringsNettverk 2013: Arbeid og status.

Kvinge, T. m. fl. (2012): Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? NIBR-notat 2012:11.

Landbruks- og matdepartementet (2014): Prop. 106 S (2013 – 2014). Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Langfeldt, L., Vabø, A., Wendt, K., Solberg E., Aanstad, S. og Olsen, B.M. (2014): Satsing på MNT-fag – Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler? Rapport 33/2014, NIFU.

Langlo, J. A., Bakken, S., Karud, O. J., Malm, E. og Andersen, B. (2014): Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen, Problemnotat, SINTEF m.fl.

Latham, Sir M. (1994). Constructing the Team: Final Report of the Government/Industry Review of Procurement and Contractual Arrangements in the UK Contruction.

Le Grand, J. og Bartlett, W. (1993): The theory of quasi-markets. Macmillian Press, Basingstoke,.

Lee, S. (2009): Ability Sorting and Consumer City.

Leite, T., Dotterud Leiren, M., Zibell, B., Fürst, D., Loeb, S. og Lauridsen, H. (2008): Integrating Land Use and Transport Planning: Does Regional Governance Matter? TØI-rapport 958B/2008.

Leknes, E. og Thesen, G. (2013): Det norske «regionalparadokset»:Regionalt balansert innovasjonsmønster. Plannr.6/2013.

Lian, J.I. (2005): Effekter av hovedveiutbygging i Bergen og Oslo. TØI rapport 770/2005

Lie m.fl. (2014): Lie, J.A.S., L. Arneberg, L. O. Goffeng, H. M. Gravseth, A. Lie, C. H. Ljoså og D. Matre: Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie. STAMI-rapport nr. 1 (2014).

Lie, E. (2012): Norsk økonomisk politikk etter 1905, Universitetsforlaget.

Lien, L. og Knudsen, E.S. (2012): «Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt», Magma nr. 6/2012.

LSE Growth Commission (2013): Investing for Prosperity. Report of the LSE Growth Commission. Skills, Infrastructure and Innovation.

Machin, S., Pelkonen P. og Salvanes K. G (2011). Education and Mobility. Journal of the European Economic Association, vol. 10 (2).

Manuelli, R.E. og Seshadri, A. (2014): Human Capital and the Wealth of Nations, American Economic Review, 104(9), pp. 2736 – 2762.

Markusen, J.R. (1995): The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1995).

Markussen, E. (2014): Utdanning lønner seg. NIFU-rapport 1/2014.

Marshall, A. (1890): Principles of Economics. London.

Mazzucato, M. (2014): The Entrepreneurial state. Anthem press.

McCormick, Anderberg, Coenen, Neji (2013): Advancing sustainable urban transformation. I Journal of Cleaner Production 50 (2013).

McKinsey (2010): Creating Economic Growth in Denmark Through Competition. McKinsey & Company.

Meld. St. 1 (2014 – 2015): Nasjonalbudsjettet 2015.

Meld. St. 3 (2013 – 2014): Statsrekneskapen 2013.

Meld. St. 12 (2011 – 2012): Stat og kommune – styring og samspel.

Meld. St. 28 (2011 – 2012): Gode bygg for eit betre samfunn.

Meld. St. 12 (2012 – 2013): Perspektivmeldingen 2013.

Meld. St. 22 (2012 – 2013): Verdens fremste sjømatnasjon.

Meld. St. 23 (2012 – 2013): Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping.

Meld. St. 26 (2012 – 2013): Nasjonal transportplan 2014 – 2023.

Meld. St. 27 (2013 – 2014): Et mangfoldig og verdiskapende eierskap.

Meld. St. 31 (2012 – 2013): Verksemda til NSB AS.

Melitz M. J. (2003): The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, Econometric Society Vol. 71(6).

Mellbye, C., Fjose, S. og Jakobsen, E.W. (2012): Internasjonalisering av offshoreleverandørindustrien 2011 – øker omsetning og blir mer global. MENON.

Menon (2010): Forretningsengler i Norge: Omfang, betydning og behov for offentlig involvering.

Menon (2014): Norsk aktive eierfond 2013: Store investeringer og økt nivå på avhendinger.

Menon (2014): Evaluering av Miljøteknologiordningen. MENON-rapport nr. 10/2014.

Meyer, C. (2014): Konkurranse og regulering, publisert på produktivitetskommisjonens hjemmesider.

Miljødirektoratet (2014): Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. Rapport M229 2014.

Minken, H. (2012): En teori om hvorfor offentlige prosjekter tar så lang tid å bygge ut. TØI-rapport 1198/2012.

Minken, H. (2014a): Oppskrift for en bedre prioritering av vegprosjektene. Samferdsel nr. 1/2014

Minken, H. (2014b): Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren. Notat til produktivitetskommisjonen.

Mittenzwei, K. (2014): Økonometrisk modellering av arbeidsforbruket i produksjon av melk, korn og sauekjøtt. Personlig meddelelse.

Mittenzwei, K. og Gaasland, I. (2008): Dokumentasjon av Jordmod: Modellbeskrivelse og analyser. NILF-rapport 2008 – 3.

Mogstad, M. og Rege, M. (2013): Barnehagens betydning for vanskeligstilte barn. Artikkel 16, oppvekstrapporten 2013. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Moland, L. E (2013): Heltid-deltid – en kunnskapsstatus. Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser. Fafo-rapport 2013:27.

Moland, L.E. og Bråthen, K. (2012b): Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune. Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke. Fafo-rapport nr. 2012:60.

Moland, L.E., Bråthen, K. (2012a): Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14.

Moody’s (2013):Credit Analysis: Kommunalbanken AS. Report No. 155500.

Moody’s (2014): Credit Opinion: DNB Bank ASA, Global Credit Research – 02 Dec 2014.

Moretti, E. (2010): Local Labor Markets. Handbook of Labor Economics, Vol. 4b. Elsevier Ltd.

Moretti, E. (2011): Local Labor Markets. Handbook of Labor Economics, Vol. 4, Part B.

Musset, P. (2012): School Choice and Equity: Current Policies in OECD Countries and a Literature Review. OECD Education Working Papers, No. 66.

Møen, J., Rybalka, M. (2002): «». Magma Nr. 7.

Møen, J., Salvanes K.G. og Sandvig Thorsen, H. (2012): Har kvaliteten på lærere falt over tid? Magma 6/2012.

Narula, R. (2002): Innovation systems and ‘inertia’ in R&D location: Norwegian firms and the role of systemic lock-in.Research Policy 31.

Nelson, R.R., Phelps, E.S. (1966): Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth. The American Economic Review Vol. 56(1/2).

Nergaard, K. (2010): Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte. Fafo-notat 2010:17.

NHO (2012): Konkurranseevnebarometeret 2012.

Nicoletti, G. Scarpetta, S. (2005): Regulation and Economic Performance: Product Market Reforms and Productivity in the OECD. OECD Economics Department, Working Papers, No. 460.

Nielsen, G., Arge, N., Moen, B., Strand, A. (2000): Mer effektive institusjoner og bedre planlegging. Synteserapport nr. 3. Program for lokal transport- og arealpolitikk (LOKTRA).

NIVI analyse (2013): Skisse til kommunalreform basert på sterkere primærkommuner – regionkommunealternativet, NIVI-notat 2013:2, NIVI.

Nordahl, B. (2013); Boligbyggingens to jokere: regulering og byggegrunn. UMB. Notat til Meld. St. 17(2012 – 2013).

Nordahl, B., Barlindhaug, R., Havnen, E., Nørve, S. og Aamo, A. S. (2011). Utbyggerstyrt byutvikling. NIBR-rapport 2011:21.

Nordbø, E.W. (2014): Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? Aktuell kommentar nr. 7/2014, Norges Bank.

Nordisk Ministerråd (2014): Working environment and productivity – A register-based analysis of Nordic enterprises. TemaNord 2014:546.

Nordkvelde, M. K., Gowda, K.K. og Reve, T. (2014): Foreign Multinationals in Norway. BI Norwegian Business School.

Norges Bank (2014a): Den nøytrale og den normale renten. Ramme i Pengepolitisk rapport 1/2014.

Norges Bank (2014b): Finansiell stabilitet 2014 – sårbarhet og risiko, Norges Bank, oktober 2014.

Norges forskningsråd (2013): Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer (Indikatorrapporten 2013).

Norheim, B. (2013): Bymiljøavtaler i NTP. Et godt virkemiddel for bedre kollektivtrafikk og miljø?

Norman, V.D. og Ulltveit-Moe, K.H. (2008): Globalisering og omstilling. Holder den norske modellen mål? Samfunnsøkonomen nr. 6 2008.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (2013): Utsyn over norsk landbruk.

NOU 1985: 9: Energilovgivningen.

NOU 1989: 14: Bedrifts- og kapitalbeskatningen – en skisse til reform.

NOU 1989: 5: En bedre organisert stat.

NOU 1992: 15: Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring.

NOU 1996: 17: I Norge – for tiden? Konsekvenser av økt internasjonalisering for en liten åpen økonomi.

NOU 1997: 8: Om finansiering av kommunesektoren.

NOU 1999: 3: Organisering av børsvirksomhet m.m.

NOU 2000: 21: En strategi for sysselsetting og verdiskaping.

NOU 2000: 22: Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune.

NOU 2000: 7: Ny giv for nyskaping (Hervik-utvalget).

NOU 2001: 29: Best i test.

NOU 2004: 13: En ny arbeids- og velferdsforvaltning — Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.

NOU 2004: 26 Hjemfall.

NOU 2005: 18: Fordeling, forenkling, forbedring – Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

NOU 2005: 3: Fra stykkevis til helt — En sammenhengende helsetjeneste.

NOU 2006: 4: Rederiskatteutvalget. Forslag til endringer i beskatningen av norsk utenriks sjøfart.

NOU 2011: 3: Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.

NOU 2011: 4: Mat, makt av avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat.

NOU 2011: 11: Innovasjon i omsorg.

NOU 2011: 4: Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat.

NOU 2012: 2: Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU

NOU 2012: 14: Rapport fra 22. juli-kommisjonen (Gjørvkommisjonen).

NOU 2012: 16: Samfunnsøkonomiske analyser.

NOU 2012: 16: Samfunnsøkonomiske analyser.

NOU 2012: 2: Utenfor og Innenfor.

NOU 2012: 7: Mer effektiv konkurranselov.

NOU 2012: 14: Rapport fra 22. juli-kommisjonen.

NOU 2012: 2: Utenfor og innenfor.

NOU 2013: 6: God handelsskikk i dagligvarekjeden.

NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen).

NOU 2013: 13: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III).

NOU 2014: 4: Enklere regler – bedre anskaffelser — Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket (Forenklingsutvalget).

NOU 2014: 11 Konkurranseklagnemda – Etablering av et uavhenig klageorgan for konkurransesaker

NOU 2014: 16: Sjømatindustrien – Utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

Novella, B. og Molnár, M. (2010): How large are competitive pressures in services markets? Estimation of mark-ups for selected OECD countries. OECD Journal: Economic Studies, Vol. 1 2010.

Nyborg, K. og Brekke, K.A. (2008): Attracting Responsible Employees: Green Production as Labor Market Screening. Resource and Energy Economics.

Nærings- og handelsdepartementet (2013): Prop. 1 S (2013 – 2014).

Næringslivets hovedorganisasjon (2012): Konkurranseevnebarometer 2012.

Nørve, S. m. fl. (2006): På veg mot universelt utformede boliger? Utviklingen belyst fra tilbudssiden i boligmarkedet. Norges Byggforskningsinstitutt Prosjektrapport 408.

Odeck, J. (2010): What determines decision makers’ preferences for road investments? Evidence from the Norwegian road sector. Transport Reviews 30.

O’Mahony, M. og Timmer, M.P. (2009): Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database. The Economic Journal, Vol. 119.

OECD (2001): Measuring Productivity: Measurement of aggregate and industry-level productivity growth. OECD Manual.

OECD (2004): Understanding Economic Growth: Macro Level, Industry Level, Firm Level.

OECD (2005): Methodological guide for developing producer price indices for services.

OECD (2006): Going for Growth.

OECD (2007a): Making the most of globalization. OECD Economic Outlook No. 81.

OECD (2007b): Territorial Reviews Norway.

OECD (2008): OECD Reviews of Innovation Policy: Norway.

OECD (2010a): OECD Innovation Strategy – Key findings. Ministerial report.

OECD (2010b): The High Cost of Low Educational Performance – The Long-Run Economic Impact Of Improving Pisa Outcomes.

OECD (2011a): Competition Assessment Toolkit, Volume II: Guidance.

OECD (2011b): Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors. 2011.

OECD (2011c): OECD Regional typology.

OECD (2011d): School autonomy and accountability: Are they related to student performance? PISA IN FOCUS 2011/9.

OECD (2011e): Science, Technology and Industry Scoreboard.

OECD (2012a): Competitive Neutrality. Maintaining a level playing field between public and private business.

OECD (2012b): Promoting growth in all regions

OECD (2012c): Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships.

OECD (2013a): The effect of the crises on potential output. OECD Economic Outlook Vol. 2013 Issue 1.

OECD (2013b): Global Value Chains: Norway.

OECD (2013c): Going for Growth.

OECD (2013d): Implication of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs. Fellesdokument fra OECD, WTO og UNCTAD.

OECD (2013e): Education at a Glance 2013.

OECD (2013f): OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013.

OECD (2013g): OECD Skills Outlook – First results from the survey of adult skills.

OECD (2013h): Raising the Returns to Innovation: Structural Policies for a Knowledge-based Economy, OECD Economics Department Policy Notes, No. 17.

OECD (2013i): Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation.

OECD (2013j): The OECD compendium of productivity indicators 2013, Paris.

OECD (2013k): Value for Money Norway.

OECD (2014a): OECD Economic Surveys: Norway 2014. Assessment and recommendations.

OECD (2014b): Policy Challenges for the Next 50 Years. OECD Economic Policy paper No. 9.

OECD (2014c): Producer and Consumer Support Estimate database.

OECD (2014d): Secular stagnation: Evidence and implications for economic policy.

OCED (2014e): The Dynamics of employment growth – New evidence from 18 countries. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 14.

OECD (2014f): What Makes Cities More Productive? Evidence on the Role of Urban Governance from Five OECD Countries.

OECD (2015): Strengthening innovation – Policy strategies and their implementation. DSTI/IND/STP/ICCP(2014)1/REV1. Publiseres i mai 2015.

OECD: Foreign Direct Investment Statistics – OECD Data, Analysis and Forecasts.

Office of Fair Trading (2008): Homebuilding in the UK. A market study, OFT1020.

Olsen, J.P. (1996): Norway: Slow Learner – or Another Triumph of Tortoise?,. I J.P. Olsen og B.G. Peters (red.):, Lessons from Experience, Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, R.V., Hopfenbeck, T.N, Lillejord og S., Roe, A. (2012): Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Acta Didactica Oslo 1/2012, ILS/UiO.

Olsen, T.B. (2012): Med doktorgrad i arbeidslivet. En undersøkelse basert på registerdata. Rapport 41/2012 NIFU.

Olsen, T.B. (2013): Doktorgrader i Norge – antall, yrkesaktivitet og andel utlendinger. I Utdanning 2013, Statistisk sentralbyrå.

Onsager, K., Gundersen, F., Sørlie, K. (2010): Osloregionen – mangfold, innovasjon og utvikling.

Onsager, K., Aslesen, H., Gundersen, F., Isaksen, A, og Langeland, O. (2010): City regions, advantages and innovation. NIBR Report 2010:5.

Oslo Economics (2013): Gevinstpotensial ved samordning av statlige kjøp – en samfunnsøkonomisk analyse, Oslo Economics-rapport 7/2013.

Oslo Economics (2014): ByggNett – samfunnseffekter som følger av strategien.

Ot.prp. nr. 66 (2000 – 01): Om lov om helseforetak.

Ot.prp. nr.73 (1988 – 1989): Om lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven).

Ot.prp. nr. 43 (1989 – 1990): Om lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven).

Ot.prp. nr. 36 (1994 – 1995): Lov om telekommunikasjon.

Pedersen, A.W. (2014): Sluttrapport fra prosjektet: It happened here. The Norwegian pension reform: process and content.

Pedersen, S. (2003). The Shadow Economy in Germany, Great Britain and Scandinavia, Copenhagen: The Rockwool Foundation Research Unit.

Peri, G. (2012): The effect of immigration on productivity: Evidence from US states. The Review of Economics and Statistics, MIT Press Vol. 94(1).

Petrin, A. og Sivadasan, J. (2013): Estimating Lost Output from Allocative Inefficiency, with an Application to Chile and Firing Costs, Review of Economics and Statistics Vol. 95(1).

Pettersen, I. (2013): Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe. Dagligvarehandel og mat 2013.

Pettersen, I. og J. K. (2011): Stor prisforskjell – med naturlige, politiske og strukturelle forklaringer. Dagligvarehandel og mat 2011.

Pettersen, I., Arnoldussen og A, Grønlund, A. (2013): Samfunnsøkonomisk prissetting av dyrket mark. NILF notat 7 – 2013.

Piketty, T. (2014): Capital in the twenty-first century, The Belknap Press of Harvard University Press.

Piro, F.N., Aksnes, D.W. (2014): Myter og fakta om kritisk massse i forskning og høyere utdanning. Forskningspolitikk 4/2014, NIFU.

Piro, F.N., Tømte, C., Rørstad, K. og Thune, T. (2013): Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen. Nifu-rapport 2/2013.

Politiets fellesforbund (2014): Statlig styring og gjennomføringsevne. Innlegg publisert på forbundets nettside 24.07.2013.

Pollitt, C. og Dan, S. (2011): The impacts of the new public management in Europe: A meta-analysis, COCOPS Research Report.

Produktivitetskommisionen (2013a): Danmarks produktivitet – hvor er problemerne? Analyserapport 1.

Produktivitetskommissionen (2013b): Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, Analyserapport 3, Produktivitetskommissionen.

Produktivitetskommissionen (2014): Infrastruktur. Analyserapport 5.

Prognosesenteret (2014): Markedsanalyse og kartlegging av modul- og elementimport til det morske markedet.

Prop. 48 L (2014 – 2015): Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.

Prop. 75 L (2012 – 2013) Endringer i konkurranseloven

Prop. 125 S (2009 – 2010): Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010.

Prop. 40 S (2014 – 2015): Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF – finansielle rammer).

Prop. 75 L (2012 – 2013): Endringer i konkurranseloven.

Prop. 83 S (2010 – 2011): Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper.

Prop. 93 S (2013 – 2014): Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014.

Prop. 95 S (2013 – 2014): Kommuneproposisjonen 2015.

Puga, D. (2010): The magnitude and causes of agglomeration economies.Journal of Regional ScienceVol.50(1).

Pöyry Management Consulting (2013): Næringslivets kostnader ved forsinkelser i Vestkorridoren. Pöyry-rapport nr. R-2012 – 006.

Rambøll og Inventura (2014): Kostnader, besparelser og effektivisering ved konkurranse. KS Rapport februar 2014.

Rattsø, J. (2008): Puzzles of convergence and catching up: Regional income growth in Norway mimeo, Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology.

Rattsø, J. (2014): Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform. SØF-rapport nr 02/14.

Rattsø, J., Stokke, H (2014): Population divergence and income convergence, Regional Studies, under trykking.

Rattsø, J. og Sørensen R. J. (2011): Statlige selskaper med sektorpolitiske mål. En evaluering av statlig styring. Forskningsrapport 14/2011. Handelshøyskolen BI.

Rege, M., Telle, K. og Votruba, M. (2012): Social Interaction Effects in Disability Pension Participation: Evidence from Plant Downsizing. Scandinavian Journal of Economics Vol. 114(4).

Rege M., Telle K. og Votruba M. (2009): The effect of plant downsizing on disability pension utilizattion. Journal of the Economic Association Vol. 7(4).

Reiling, R.B., Snåre, M., Finnanger, E., Rikter-Svendsen, T., Bjørnstad, S. og Aamodt, P.O. (2015): Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler, NIFU-rapport 52/2014.

Rein, S. (2012): The end of cheap China: Economic and cultural trends that will disrupt the world, John Wiley & Sons, New Jersey.

Reinhart, C.M. og Rogoff, K. (2009): This time is different: eight centuries of financial folly, Princeton University Press.

Reiten, Eivind, Lars Sørgård og Kristin Bjella (2014): Et bedre organisert strømnett. Rapport. Olje- og energidepartementet.

Reve, Sasson (2012): Et kunnskapsbasert Norge.

Revelli, F. og Tovmo, P. (2007): Revealed yardstick competition: Local government efficiency patterns in Norway, Journal of Urban Economics 62, 121 – 134.

Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon (2014): Rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi.

Rhodium Group (2014): American Climate Prospectus. Economic Risks in the United States. Prepared as input to the Risky Business Project, October 2014 (v1.2).

Riggutvalget (2012): Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel. Utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet.

Riis, C. (2014): Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger. Notat til produktivitetskommisjonen.

Riksrevisjonen (2009): Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene. Dokument 3:3 (2009 – 2010).

Riksrevisjonen (2010): Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Dokument 3:12 (2009 – 2010).

Riksrevisjonen(2012a): Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte. Dokument 3:3 (2012 – 2013).

Riksrevisjonen (2012b): Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. Dokument 3:15 (2011 – 2012).

Riksrevisjonen (2013a): Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus. Dokument 3:4 (2013 – 2014).

Riksrevisjonen (2013b): Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte. Dokument 3:10 (2012 – 2013).

Riksrevisjonen(2014a): Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Dokument 3:6 (2013 – 2014), Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen (2014b): Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013. Riksrevisjonen Dokument 1 (2014 – 2015).

Rizov, M., Oskam, A., Walsh, P. (2012): Is there a limit to agglomeration? Evidence from productivity of Dutch firms. Regional Science and Urban Economics 42 (2012).

Roca, J. de la og Puga, D. (2014): Learning by working in big cities. CEMFI Working Papers 1301.

Rolfe, H., Rienzo, C., Lalani, M., Portes, J. (2013): Migration and productivity: employers’ practices, public attitudes and statistical evidence, NIESR.

Rystad Energy (2014): Produktivitetsutviklingen i oljeindustrien i Norge. Notat til produktivitetskommisjonen.

Rødseth, A. (2014): Høg fart og hard landing. Finansdepartementet 200 år – Norsk økonomi fra bankerott til overskudd, Finansdepartementet.

Røed Larsen, E. og Sommveroll, D.E. (2003): Til himmels eller utfor stupet. En katalogisering av forklaringer på stigende boligpriser. SSB notater 2003/64.

Rønning, H., Slaatta, T., Torvund, O., Larsen, H. og Colbjørnsen, T. (2012): Til bokas pris – utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Utredning for Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Rålm, P. C. (2014): Mat og industri 2014. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Salvanes, K. G. (2012): Hva lærte vi på skolen i dag? Samfunnsøkonomen nr. 9 2012.

Salvanes, K. G. (2013): Beregninger presentert på metodeutvalgets seminar vinteren 2013.

Salvanes, K.G. og Møen, J. (2009): Bedriftsnedlegging, omstillingsevne og regional mobilitet i norsk økonomi. Norges Handelshøyskole – Samfunnsøkonomisk debatt 14/09.

Samferdselsdepartementet (2011): Brev til sekretariatet for Nasjonal transportplan 2014 – 2023: Retningslinje 2 for Nasjonal transportplan 2014 – 2023.

Samferdselsdepartementet (2014): Brev til sekretariatet for Nasjonal transportplan: Utredninger og analyser til ny transportplan.

Samferdselsdepartementet (2014): Jernbanereformen. Presentasjon fra Samferdselsdepartementet, 23. oktober 2014.

Samferdselsdepartementet (2014): Val av trasé for vidara planlegging – gir raskare framdrift. Pressemelding 14.04.2014.

Samset, K. og Volden, G.H. (2013): Statens prosjektmodell. Bedre kostnadsstyring. Erfaringer med de første investeringstiltakene som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring. Concept Reports no. 35.

Scarpetta m.fl. (2002): The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics: Evidence from micro and industry. OECD Economics Department Working Paper no. 329.

Seip Å.A., Andersen, R.K., Nergård, K. og Nicolaisen, H. (2013): Arbeidstid og fleksibilitet. Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler. Fafo-rapport 2013:46.

Seland, I., Vibe, N. og Hovdhaugen, E. (2013): Evaluering av nasjonale prøver som system. NIFU-rapport 4/2013.

Serritzlew, S., Mannemar Sønderskov, K. og Tinggaard Svendsen, G. (2014): Do Corruption and Social Trust Affect Economic Growth?A Review. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice Vol. 16,(2).

Shapiro, J. M. (2006):Smart cities: Quality of live, productivity, and the growth effects of human capital. The Review og Economics and Statistics Vol. 88(2).

Skogstrøm, J.F., Ulstein, H., Holmen, R.B., Iversen, E.K., Høiseth-Gilje, K., Gulbrandsen, M.U. og L.A. Grünfeld (2013): Investeringer i vei – blir næringslivet mer produktivt?MENON-publikasjon nr. 36/2013. MENON Business Economics.

Solhjell, B.V. (2011): Solidaritet på ny, Samlaget 2011.

Solvik-Olsen, K. (2010): Hvitvasking av oljepenger. Dagsavisen, 26. november 2010.

St.meld. nr. 7 (2008 – 2009): Et nyskapende og bærekraftig Norge.

St.meld. nr. 9 (2008 – 2009): Perspektivmeldingen 2009.

St.meld. nr. 1 (1979 – 80): Nasjonalbudsjettet 1980.

St.meld. nr. 25 (1986 – 87): Reformer i personbeskatningen.

St.meld. nr. 1 (1989 – 90): Nasjonalbudsjettet 1990.

St.meld. nr. 32 (1994 – 95): Kommune og fylkesinndelingen.

St.meld. nr. 14 (2002 – 2003): Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

St.meld. nr. 9 (2006 – 2007): Arbeid, velferd og inkludering.

St.meld. nr. 47 (2008 – 2009): Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

St.prp. nr. 46 (2004 – 2005): Ny arbeids- og velferdsforvaltning.

St.prp. nr. 70 (1995 – 96): Om avvikling av resterende eneretter i telesektoren.

Stambøl, L.S. (2005); Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting. Økonomiske analyser 5/2005.

Standard & Poor’s (2014): KBN Kommunalbanken Norway – 30 June 2014.

Statens helsetilsyn (2012): Oppsummering av landsomfattende tilsyn med kommunalt barnevern 2011 – undersøkelse og evaluering. Rapport 2/2012.

Statens vegvesen (2011): Stamnettutredning. Riksvegnettet.

Statistisk sentralbyrå (2013): Matvarer, drikkevarer, tobakk. Prisnivå i europeiske land 2012.

Statistisk sentralbyrå (2014a): Statistikkbanken.

Statistisk sentralbyrå (2014b): Økonomisk utsyn over året 2013. Økonomiske analyser, nr. 1.

Statskonsult (1997): Embetsmannen – og hennes roller. Oslo: Statskonsult.

Steinshamn, S.I. (2005): Ressursrenten i norske fiskerier. SNF rapport nr. 06/05.

Stiglitz, J. E. (2014): Leader and Followers: Perspectives on the Nordic Model and the Economics of Innovation. NBER Working paper 20493.

Stokke, T. A, Berge, Ø. M. og Seip, Å. A. (2010): Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven. Utvikling, omfang og praksis. Fafo-rapport 2010:42.

Straatemeier, T. (2008): How to plan for regional accessibility? Transport Policy 15 (2008).

Strand, A. og Langmyr, T. (2011): Kapasitet i veinettet.

Strand, A., Nielsen, G. og Usterud Hanssen, J. (2009): Kollektivtransport – Innspill til et satsingsområde i Bystrategi Region sør. TØI rapport 1002/2009.

Strauss-Kahn, V. og Vives, X. (2009): Why and where to headquarters move? Regional Science and Urban Economics 39 (2009).

Strøm, B., Falch, T., Gunnes, T. og Haraldsvik, M. (2013): Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. SØF-rapport nr. 03/13.

Summers, L. (2013): U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound, Business Economics Vol. 49(2)

Summers, L.H. (2013): Economic possibilities for our children, NBER Reporter 4, 2013.

Summers, L. (2014a): Reflections on the ‘New Secular Stagnation Hypothesis’, i C. Teulings og R. Baldwin (red.), Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, A VoxEU.org. eBook, CEPR Press.

Summers, L. (2014b): Bold reform is the only answer to secular stagnation, Financial Times 7. september 2014.

Sutherland, D., Price, R., Joumard, I. og Nicq C. (2007): Performance Indicators For Public Spending Efficiency In Primary And Secondary Education. OECD Economics Department Working Paper No. 546.

Svalund, J. (2001): Undersysselsetting og ufrivillig deltid. Varighet og veien videre. Fafo-rapport 2011:34.

Synovate Research reinvented (2008): Undersøkelse for Konkurransetilsynet 2008.

Synovate Research reinvented (2011): Interesseundersøkelse for Konkurransetilsynet 2011.

Syverson, C.(2011): What Determines Productivity? Journal of Economic Literature 2011, 49:2, 326 – 365.

Söderström, L. (1998). Fiscal federalism: The Nordic way, i J. Rattsø (red) Fiscal Federalism and State-Local Finance: The Scandinavian Perspective, Edward Elgar.

Sørensen, P. B. (2015): Reforming public service provision: what have we learned? Publiseres på MIT-press, University of Copenhagen.

Sørensen, R. J. (2010): Ustyrlige statsselskaper? En oversikt over faglitteraturen. Universitetsforlaget.

Sørensen, R. m.fl. (2007): Omstilling og utvikling i norske kommuner Mye skrik og lite ull?, BI Forskningsrapport 3/2007.

Sørensen, R. (2009): En effektiv offentlig sektor, Universitetsforlaget.

Sørensen, R. og Ludvigsen, S. (2003): Når pengene skal følge brukeren. Kan kommunene ta ansvar for brukervalg og stykkpriser? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift vol 19, Universitetsforlaget.

Technopolis (2012): A Good Council? – Evaluation of the Research Council of Norway. Technopolis Group, Brighton.

Teknologirådet (2013): Made in Norway? Hvordan roboter, 3D-printere og digitalisering gir nye muligheter for norsk industri.

Tellevik, S. A. (2011). Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag, Bacheloroppgave ved Universitetet i Stavanger.

The Better Regulation Task Force, UK (2003): Principles of Good Regulation.

The Global Commission on the Economy and Climate (2013): The New Climate Economy Report.

Thema (2013): Kartlegging og anbefalinger til god eierstyring i kraftnæringen. THEMA rapport 2013 – 46.

Tilväxtanalys (2010): Regelbördans ekonomiska effekter – en teoretisk och empirisk analys, rapport 2010: 14.

Tompson, W., in collaboration with R. Price (2009): The Political Economy of Reform, Lessons from pensions, product markets and labour markets in ten OECD countries. OECD-rapport.

Trafikverket (2013): Från planering til byggande.

Trefler, D. (2004): The Long and Short of the Canada-U. S. Free Trade Agreement. American Economic Review Vol. 94(4).

Triplett, J. E., Bosworth, B. P. (2003): Productivity Measurement Issues in Services Industries: «Baumol’s Disease» Has Been Cured, FRBNY Economic Review, September, 23 – 33.

Triplett, J. E., Bosworth, B. P. (2004): Services Productivity in the United States: New Sources of Economic Growth, Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Triplett, J. E., Bosworth, B. P. (2007): The Early 21st Century U. S. Productivity Expansion in Still in Services, International Productivity Monitor, Number 14, Spring, pp 3 – 19.

Ukeavisen Ledelse (2006): Rødgrønn gavepakke til Posten. Ukeavisen Ledelse, 28. mai 2006.

Ulltveit Moe, K.H. (2014): Kronikk i Dagens Næringsliv, 14. mars 2014.

UNCTAD (2005): World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva.

United States department of Agriculture (2013): Agricultural total factor productivity growth indices for individual coutries, 1961 – 2011.

Urbanet Analyse (2011): Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer: UA-rapport 23/2011.

Urbanet Analyse (2012): Bypakker – Hva skal til for å nå klimaforliket? UA-rapport 36/2012.

Utdanningsdirektoratet (2011): Små skoler og skolelederrollen. Temanotat 2011:11

Vatne, E. (2005): Kunnskapssamfunnet og storbyenes rolle som arena for økonomisk utvikling. Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping.

Venables, A. J. (2007): Evaluating Urban Transport Improvements – Cost-Benefit Analysis in the Presence of Agglomeration and Income Taxation. Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 41(2).

Verdensbanken (2014): Doing Business 2015 – Going Beyond Efficiency.

Voget, J. (2011): Relocation of headquarters and international taxation. Journal of Public Economics, Vol. 95(2011).

Waagene, E., Støren, L.A. (2013): Fagskoleutdannedes studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon: Kandidatundersøkelse blant fagskoleutdannede uteksaminert våren 2012. NIFU-rapport 40 – 2013.

Waslander, S., Pater, C. og van der Weide, M. (2010): Markets in Education: An Analytical Review of Empirical Research on Market Mechanisms in Education, OECD Education Working Papers, No. 52.

Welde, M. (2014): Oppdaterte sluttkostnader – prosjekter som har vært underlagt KS2 per mai 2014. Arbeidsrapport, NTNU/Concept.

Welde, M., Eliasson, J., Odeck, J. og Börjesson, M. (2013): Planprosesser, beregningsverktøy og bruk av nytte-kostnadsanalyser i vegsektor. En sammenligning av praksis i Norge og Sverige. Concept Reports no. 33

Welde, M., Samset, K., Andersen, B. og Austeng, K. (2014): «Lav prising-store valg En studie av underestimering av kostnader i prosjekters tidligfase», Concept rapport nr. 39, NTNU.

Wilhelmsen, L. (2012): A question of context. Statistisk sentralbyrå Documents 2012/51.

Wolf, M. (2014): Why inequality is such a drag on economies, Financial Times 30. september 2014.

Wolff, E.N., Baumol, W.J., Noyes Sain, A. (2014): A comparative analysis of education costs and outcomes: The United States vs. other OECD countries. Economics of Education Review 39(2014).

World Economic Forum (2013): The Global Competitiveness Report 2013 – 2014.

World Economic Forum (2014): The Global Competitiveness Report 2014 – 2015.

Yang, Y. og Driffield, N. (2012): Multinationality-Performance Relationship. Management International Review February 2012, Vol.52(1).

Yellen, J. (2014): Perspectives on Inequality and Opportunity from the Survey of Consumer Finances, tale på en konferanse om Economic Opportunity and Inequality, Federal Reserve Bank of Boston.

Young, A. (2014): Structural Transformation, the Mismeasurement of productivity Growth, and the Cost Disease of Services, American Economic Review Vol.104(11).

Økokrim (2014): Økokrim henlegger sak mot Troms Kraft AS. Pressemelding fra Økokrim 25. mars 2014.

Ørstavik, F. m. fl. (2003): Bare plankekjøring? Utvikling av en overordnet innovasjonsstrategi i BAE-næringen. STEP-gruppen, SINTEF Teknologiledelse.

Østby, S., Westerlund, O. (2011): Industrial structure, regional productivity and convergence: The case of Norway and Sweden. I European Urban and Regional Studies 2011; Volum 18 (1).

Til forsiden