NOU 2016: 22

Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

18 Merknader til de enkelte lovbestemmelsene i allmennaksjeloven

Til § 1-6

Se merknader til aksjeloven § 1-6 og punkt 5.7.4.

Til § 1-7

Se merknader til aksjeloven § 1-7 og punkt 5.4.3 og 5.6.4.

Til § 2-8

Se merknader til aksjeloven § 2-8 og punkt 7.3.3.

Til § 2-13

Se merknader til aksjeloven § 2-13 og punkt 5.7.4.

Til § 2-18

Det foreslås at også finansinstitusjoner og advokater kan bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskudd. Se mer om forslaget i punkt 13.4.5.4 og 13.4.6.4.

Til § 2-19

Som en følge av de foreslåtte endringene i aksjeloven § 2-18, foreslås det også å endre hvem som kan holdes ansvarlig for det som måtte mangle av aksjeinnskudd. Se mer om forslaget i punkt 13.4.5.4 og 13.4.6.4.

Til § 3-2

Se merknader til aksjeloven § 3-2.

Til § 3-3

Se merknader til aksjeloven § 3-3.

Til § 3-5

Se merknader til aksjeloven § 3-5. For allmennaksjeselskaper foreslås det ytterligere et fjerde ledd som viderefører handleplikten ved tap av halve aksjekapitalen. Se mer om dette i punkt 11.5.

Til § 3-8

Det foreslås en rekke endringer i lovbestemmelsen. Se mer om forslaget i punkt 12.4 og 12.5.2.

Til § 3-8a

Som en følge av lovendringen i allmennaksjeloven § 3-8 foreslås det en ny lovbestemmelse om transaksjoner mellom selskapet og nærstående. Se mer om forslaget i punkt 12.5.2.

Til § 4-16

Se merknader til aksjeloven § 4-16 og punkt 5.7.4.

Til § 4-17

Se merknader til aksjeloven § 4-17 og punkt 5.7.4.

Til § 4-20

Se merknader til aksjeloven § 4-20 og punkt 5.7.4.

Til § 5-2

Se merknader til aksjeloven § 5-2.

Til § 5-10

Se merknader til aksjeloven § 5-10 og punkt 5.7.4.

Til § 5-11

Se merknader til aksjeloven § 5-11 og punkt 5.7.4.

Til § 5-16

Begrepet «undertegnes» foreslås erstattet med begrepet «signeres». Se merknader til aksjeloven § 5-16 og punkt 5.5.5. Videre foreslås det å oppheve krav om at protokollen skal «oppbevares på betryggende måte», ettersom kravet vil fremgå av forslaget til ny allmennaksjelov § 1-7.

Til § 5-27

Se merknader til aksjeloven § 5-27 og punkt 5.7.4.

Til § 6-15 (1)

Kravet om at daglig leder skal gis underretning «i møte eller skriftlig» foreslås erstattet med at det skal gis «på betryggende måte». Se merknader til aksjeloven § 6-15. Utover dette foreslås det ikke tilsvarende endringer som for aksjeloven § 6-15.

Til § 6-29

Se merknader til aksjeloven § 6-29.

Til § 7-5a

Se merknader til aksjeloven § 7-5a. Se mer om forslaget i punkt 13.5.3.

Til § 8-1

Se merknader til aksjeloven § 8-1.

Til § 8-2

Det foreslås å oppheve nåværende tredje og fjerde punktum om registrering av styrefullmakt i Foretaksregisteret. Se mer om forslaget i punkt 7.9.4.3. Utover dette foreslås det ikke tilsvarende forslag som for aksjeloven § 8-2.

Til § 10-1

Se merknader til aksjeloven § 10-1 og punkt 5.7.4.

Til § 10-2

I tredje ledd foreslås det å innta en regel om hvem som kan signere redegjørelsen. Se mer om forslaget i punkt 7.4.4.2. Utover dette foreslås det ikke tilsvarende endringer som for aksjeloven § 10-2.

Til § 10-9

Det foreslås at også finansinstitusjoner og advokater skal kunne bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskudd. Se mer om forslaget i punkt 13.4.7.3 og 13.4.8.3. Videre foreslås det å klargjøre at en eventuell innbetaling i forkant av beslutning om kapitalforhøyelse kan behandles som innskudd i penger, forutsatt at innbetalingen er skjedd til en særskilt innbetalingskonto etter allmennaksjeloven § 10-13. Se mer om forslaget i punkt 13.4.7.3.

Til § 10-17

Se merknader til aksjeloven § 10-17 og punkt 5.7.4.

Til § 11-2

Se merknader til aksjeloven § 11-2 og punkt 5.7.4.

Til § 13-3

Se merknader til aksjeloven § 13-3.

Til § 13-6

Se merknader til aksjeloven § 13-6.

Til § 13-8

Det foreslås å gjøre unntak fra krav om mellombalanse dersom samtlige aksjonærer som deltar i fusjonen, samtykker. Se mer om forslaget i punkt 7.9.6.

Til § 13-10

Se merknader til aksjeloven § 13-10.

Til § 13-17

Se merknader til aksjeloven § 13-17.

Til § 13-18

Utvalget foreslår å endre lovbestemmelsen slik at den fremstår teknologinøytral med hensyn til oppbevaringsmedium. Se mer om forslaget i punkt 5.6.4.

Til § 14-4

Se merknader til aksjeloven § 14-4.

Til § 16-10

Utvalget foreslår å endre lovbestemmelsen slik at den fremstår teknologinøytral med hensyn til oppbevaringsmedium. Se mer om forslaget i punkt 5.6.4. Det foreslås videre tilsvarende endringer som for aksjeloven § 16-10, foruten oppheving av krav om utarbeidelse av revidert oppgjør mv.

Til § 18-5

Se merknader til aksjeloven § 18-5.

Til dokumentets forside