NOU 2016: 22

Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

21 Merknader og forslag til endringer i øvrige lover

I lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer gjøres følgende endringer:

Til § 2-1

Det foreslås å oppheve den ubetingede plikten for morselskaper til å ha revisjon. Se mer om forslaget i punkt 13.1.2.5.2.

§ 2-1 tredje ledd skal lyde:

For aksjeselskaper gjelder ikke revisjonsplikten etter første ledd dersom vilkårene i aksjeloven § 7-6 er oppfylt.

§ 2-1 femte ledd skal lyde:

Unntakene etter annet og tredje ledd gjelder ikke for foretak som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap.

I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak gjøres følgende endringer:

Til § 3-1

Det foreslås å oppheve hjemmelen for å gi forskrift om melding om fravalg av revisor til Foretaksregisteret. Se mer om forslaget i punkt 13.1.3.2.

§ 3-1 første ledd nr. 8 annet punktum skal lyde:

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om melding om selskapets eventuelle eksterne autoriserte regnskapsfører.

Til § 4-4 bokstav h)

Lovbestemmelsen foreslås opphevet. Se mer om forslaget i punkt 13.4.11.3.

Nåværende § 4-4 bokstav h) oppheves.

Til dokumentets forside