NOU 2016: 22

Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over meldepliktige opplysninger mv.

Tabellen viser hvilke opplysninger, beslutninger og meldinger selskapene har plikt til eller kan sende inn til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Videre viser tabellen hvilke lovhjemler meldeplikten baserer seg på. I visse tilfeller forekommer det en del overlapping mellom reglene i forskjellige lover.

Oversikten er ment å være uttømmende. Ettersom dette dreier seg om et omfattende antall opplysninger spredt på flere ulike lover, tas det forbehold om eventuelle mangler. Av plasshensyn er det ikke gitt fullstendige lovhenvisninger i alle tilfeller.

Mulighet til å melde elektronisk kan leses direkte ut av kolonnen med navn «E-melding», der verdien «J» står for Ja og «N» for Nei.

Tabell 1.1 

Opplysning

AS

ASA

Hjemmel enhets- registerlov

Hjemmel foretaks- registerlov

Hjemmel aksjelovene

E-melding

Fil- vedlegg

Annet

Annet om vedlegg

Navn

x

x

§ 5

§ 3-1, § 3-1a

J

J

Følger av at vedtekter, hvor dette fremgår, skal registreres

Organisasjonsform

x

x

§ 5

§ 3-1, § 3-1a

J

J

Stiftelse og stiftelsesdato

x

x

§ 5

§ 3-1, § 3-1a

asl. § 2-18, asal. § 2-18

J

J

Tegning som ikke er bindende

x

x

asl. § 2-10, asal. § 2-10

N

N

Betalingsoppfordring til aksjeeier med ukjent adresse

x

x

asl. § 2-13, asal. § 2-13

N

N

Kunngjøres av BR etter bestilling, behandles i praksis av Foretaksregisteret

Vedtekter og vedtektsendringer

x

x

§ 3-1, § 3-1a

J

J

Formål/art/bransje

x

x

§ 5

J

N

Vedtektsfestet virksomhet

x

x

§ 3-1, § 3-1a

J

J

Følger av at vedtekter, hvor dette fremgår, skal registreres

Adresse og forretningskommune

x

x

§ 5

§ 3-1, § 3-1a

J

N*

*Ved endring av forretningskommune må også vedtekter endres

Telefon, telefaks, e-post, nettside

x

x

§ 6

J

N

Daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson

x

x

§ 5

§ 3-1, § 3-1a

J

N*

ASA skal ha en daglig leder, jf. asal. § 6-2.

*Krever vedlegg hvis daglig leder melder seg selv.

Styre, inkl. vara og observatør

x

x

§ 6

§ 3-1, § 3-1a

J

J

Villighetserklæring fra styremedlemmer skal være med original signatur

Styremedlemmers kjønn og ansattevalgte styrem.

x*

x

§ 3-1, § 3-1a

J

J**

*Gjelder statsaksjeselskaper

**vedlegg for ansattevalg, men ikke for kjønn

Signatur

x

x

§ 6

§ 3-1, § 3-1a

J

J*

*Ikke vedlegg hvis hele styret signerer meldingen

Prokura

x

x

§ 6

§ 3-7

J

N

Aksjekapital

x

x

§ 6

§ 3-1, § 3-1a

J

J

Følger av at vedtekter, hvor dette fremgår, skal registreres

Antall ansatte

x

x

§ 6

J

N

Meldes ikke til BR fra selskapet, tallene hentes fra NAV Aa-registeret

Avtale med aksjeeiere mv.

x

x

asl. § 3-8, asal. § 3-8

J

J

Overgang fra aksjeeierbok til VPS

x

asl. § 4-11

N

N

Kunngjøres av BR etter bestilling, behandles i praksis av Foretaksregisteret

Tvungen overføring av aksjer i datterselskap

x

x

asl. § 4-26, asal. § 4-25

N

N

Kunngjøres av BR etter bestilling, behandles i praksis av Foretaksregisteret

Konsernforhold

x

x

§ 6

N

N

Dom om ugyldig beslutning

x

x

asl. § 5-24, asal. § 5-24

J

J

Meldes som endring av det dommen gjelder, vedlagt dommen

Revisor og endring av revisor

x

x

§ 6

§ 3-7

asl. § 7-2, asal. § 7-2

J

J

Villighetserklæring fra revisor skal være i original

Fravalg av revisjon

x

§ 3-1

asl. § 7-6

J

J

Regnskapsfører

x

x

§ 6

J

J*

Villighetserklæring fra regnskapsfører skal være med original signatur. *Ikke vedlegg hvis regnskapsfører har signert meldingen

Styrefullmakt utbytte

x

x

asl. § 8-2, asal. § 8-2

J

J

Styrefullmakt erverv av aksjer

x

x

asl. § 9-4, asal. § 9-4

J

J

Styrefullmakt kapitalforhøyelse

x

x

asl. § 10-16, asal. § 10-16

J

J

Prospekt

x

x

N

N

Iht. verdipapirhandelloven § 7-10. Kan sendes per post eller e-post, men ikke via Altinn.

Kapitalforhøyelse

x

x

§ 15

asl. § 10-9, asal. § 10-9

J

J

Bekreftelse på innbetalt kapital skal være med original signatur

Kapitalforhøyelse v/fondsemisjon

x

x

§ 15

asl. § 10-22, asal. § 10-22

J

J

Konvertibelt lån

x

x

asl. § 11-6, asal. § 11-6

J

J

Kapitalforhøyelse etter konvertibelt lån

x

x

asl. § 11-7, asal. § 11-7

J

J

Styrefullmakt til opptak av konvertiblet lån

x

x

asl. § 11-8, asal. § 11-8

J

J

Utstedelse av tegningsrettsaksjer

x

x

asl. § 11-11, asal. § 11-11

J

J

Utstedelse av frittstående tegningsretter

x

x

asl. § 11-13, asal. § 11-13

J

J

Kapitalforhøyelse etter frittstående tegningsretter

x

x

asl. § 11-13, asal. § 11-13

J

J

Beslutning om kapitalnedsettelse

x

x

asl. § 12-4, asal. § 12-4

J

J

Kan også inkludere gjennomføring, jf. asl. § 12-5, asal. § 12-5

Gjennomføring av kapitalnedsettelse

x

x

asl. § 12-6, asal. § 12-6

J

J

Etter kreditorfristens utløp, motsetningsvis asl. § 12-5, asal. § 12-5

Bekreftelse fra revisor iht. asl. § 12-6 nr. 3 og fregl. § 4-4 h skal være med original signatur

Vedtektsbestemt innløsning av aksjer

x

x

asl. § 12-7, asal. § 12-7

J

J

Meldes som kapitalnedsettelse

Fusjonsplan

x*

x

asal. § 13-13, eller asal. § 13-29, jf. evt. asl. § 13-25

J

J

*Gjelder for AS kun ved fusjon med selskap i annet EØS-land

Beslutning om fusjon

x

x

asl. § 13-13, asal. § 13-14

J

J

Omgjøring av beslutning om fusjon

x

x

J

J

Ingen særskilt hjemmel, men antatt både mulig og nødvendig i noen tilfeller

Vilkår for gjennomføring av fusjon oppfylt

x

x

asal. § 13-31

J

N

Gjelder kun fusjon over landegrensene, for både AS og ASA

Gjennomføring av fusjon

x

x

asl. § 13-16, eller asal. § 13-17, jf. evt. asl. § 13-25

J

J/N*

*varierer etter typen fusjon

Fisjonsplan

x*

x

asal. § 14-4, eller asal. § 14-12, jf. evt. asl. § 14-12

J

J

*Gjelder for AS kun ved fisjon med selskap i annet EØS-land

Beslutning om fisjon

x

x

asl. § 14-7, asal. § 14-7

J

J

Omgjøring av beslutning om fisjon

x

x

J

J

Ingen særskilt hjemmel, men antatt både mulig og nødvendig i noen tilfeller

Vilkår for gjennomføring av fisjon oppfylt

x

x

asal. § 14-12

J

N

Gjelder kun fisjon over landegrensene, for både AS og ASA

Gjennomføring av fisjon

x

x

J

J

Omdanning mellom AS og ASA

x

x

asl. § 15-2, asal. § 15-2

J

J

Beslutning om oppløsning og avviklingsstyre

x

x

asl. § 16-3, asal. § 16-3

J

J

Omgjøring av oppløsning

x

x

asl. § 16-13, asal. § 16-13

J

J

Endelig oppløsning/sletting

x

x

asl. § 16-10, asal. § 16-10

J

J

Konkursåpning, næringskode og institusjonell sektorkode som nevnt i enhetsregisterloven § 6 siste ledd første pkt. og bostyrer ved konkurs iht. foretaksregisterloven § 3-7 første ledd nr. 3 registreres administrativt og meldes ikke av selskapene selv.

Til dokumentets forside