NOU 2016: 7

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Til innholdsfortegnelse

13 Karriereveiledning i Forsvaret

Beskrivelsen av dagens tilbud er basert på innspill utvalget har fått. Utvalget har, gitt sine tidsbegrensninger, ikke hatt mulighet til å gjøre ytterligere utredninger.

I Forsvaret er det i dag omlag tjue tusen tilsatte. Av disse er omlag 30 prosent i sivile og 70 prosent i militære stillinger. Yrkesbefal utgjør den største gruppen av militært tilsatte (43 prosent) etterfulgt av avdelingsbefal (14 prosent.) og vervede mannskaper (syv prosent). En mindre gruppe befal er tilsatt på korttidskontrakter (fem prosent). I tillegg til de tilsatte i Forsvaret, er det hver år inne omlag åtte tusen unge mennesker til førstegangstjeneste. I norsk målestokk er Forsvaret derfor å anse som en stor organisasjon med mye personell

13.1 Utfordringer når det gjelder personalforvaltning i Forsvaret

Utvalget har fått forståelsen av at en hovedutfordring for Forsvaret til nå har vært å få til forvaltning av personell og kompetanse på en effektiv og kunnskapsbasert måte.1 Det har lenge vært en oppfatning at enkelte personellkategorier både tjenestegjør for kort tid og/eller skifter stilling for ofte. Konsekvensene av høye sluttrater og hyppig stillingsrotasjon kan være svekket operativ evne og en organisasjon som bruker for mye ressurser på opplæring. Spesielt gjelder dette for gruppen avdelingsbefal og vervede mannskaper. De yngste slutter hyppigst, og unge jenter slutter hyppigere enn unge menn.2 En annen utfordring gjelder førstegangstjenesten. Denne er blant annet tenkt å være den viktigste rekrutteringskanal for videre tjeneste i Forsvaret. Slik det fungerer i dag er det kun en av åtte, det vil si omlag 12 prosent, som satser på en videre karriere i Forsvaret.

Tiden i Forsvaret er for mange unge en modningsfase der de kan ha nytte av veiledning når det gjelder å ta valg knyttet til utdanning og karriere. Vervede har til nå kunnet tegne korttidskontrakter (åremål) på to ganger tre år. Sluttratene for denne gruppen er spesielt høy. Sannsynligheten for at en vervet slutter allerede etter ett år er ifølge Forsvarets forskningsinstitutt på 25 prosent. Gjennomsnittlig ansettelsestid for vervede mannskaper er i dag 1,7 år. Avdelingsbefalsordningen ble innført i 2005.3 For avdelingsbefal som kan få et midlertidig tilsettingsforhold til fylte 35 år, er sluttraten på syv prosent. Gjennomsnittlig ansettelsestid for denne gruppen er kort, et sted mellom to og tre år. Under 10 prosent sto så lenge i ordningen at de for eksempel kunne ta ut etablerings- og utdanningsbonus. Ni av ti sluttet lenge før. Manglende forutsigbarhet og usikkerhet rundt fremtiden er den hyppigst nevnte årsaken til at man ikke står så lenge i jobben som forsvaret vil, det gjelder både vervede mannskaper og avdelingsbefal.4

13.2 Dagens tilbud om karriereveiledning i Forsvaret

Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus)

Forsvarets kompetanse og utdanningssenter (Fokus) har siden 2006 hatt i oppdrag å gi et tilbud om yrkes- og studieveiledning til midlertidig tilsatte vervede mannskaper og førstegangstjenestegjørende.5 Fokus gjennomfører årlig omlag fem tusen karriereveiledningssamtaler med førstegangstjenestegjørende og vervede. På bakgrunn av samtalene og utarbeidede karriereplaner, tilbys målgruppene relevant kompetanseheving i form av kurs og opplæring.

I 2005 bestemte Forsvarsdepartementet at minstetilbudet til den enkelte i førstegangstjenesten skal være yrkes- og studieveiledning, jobb- og karrierekurs, tilbud om kurs/opplæring til og med høyskole/universitetsnivå tilpasset den enkeltes kompetansebehov.6

Opprettelsen av Fokus er basert på en kompensasjonstanke. Stortinget ønsket å gi en kompensasjon til de som gjennomfører førstegangstjenesten, og dermed blir ett til to år forsinket i eget karriereløp. Dette har blitt mer aktuelt de siste årene, ettersom det kun er om lag åtte tusen vernepliktige inne hvert år og årskullene (med allmenn verneplikt) består av om 70 000 ungdommer.

Fokus har, gjennom virksomhetsplanen til Forsvarets høgskole, seks hovedoppdrag: Karriereveiledning og rådgivning, jobb- og karrierekurs, kompetansebygging gjennom kurs- og utdanningsvirksomhet, forvaltning av stipendordninger for vernepliktige og konstabler/grenaderer, studiepoenggivende emner i førstegangstjenesten, etter- og videreutdanning.

Fokus har nylig opprettet en gruppe som skal vurdere alle sider ved karriereveiledning i organisasjonen. Målet er ytterliggere å profesjonalisere tilbudet til personell i Forsvaret.

13.2.1 Vurdering

Utvalget er kjent med at Forsvaret for tiden gjennomfører store omstillingsprosesser. Utvalget har mottatt innspill som argumenterer for at karriereveiledning i Forsvaret har betydning for den enkelte, for Forsvaret som organisasjon og for samfunnet. Utvalget støtter denne vurderingen.

Forsvaret har spisskompetanse innen militære fagområder. Karriereveiledning er et annet fagområde som krever egen type kompetanse. Det vil være både ressurs- og tidkrevende for Forsvaret dersom alle som arbeider med personellutvikling skal inneha denne kompetansen, og det er derfor fornuftig å samle det i en organisasjon som Fokus. Denne avdelingen har over tid opparbeidet seg kompetanse på karriereveiledning både innenfor utdanningsveier i Forsvaret og sivilt.

Utvalget anbefaler at Forsvarets karriereveiledningstjenester til enhver tid er i samsvar med behovet i organisasjonen og forholder seg til nasjonale kompetansestandarder for karriereveiledning.

13.2.2 Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalget har, blant annet gitt sine tidsbegrensninger, ikke utredet økonomiske og administrative kostnader ved eventuelle tiltak i Forsvaret.

Fotnoter

1.

Innspill fra Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus)

2.

Lillekveland, T. og K. Røren Strand(2014): En analyse av sluttrater og stillingsrotasjon i Forsvaret. FFI rapport 2014/00343

3.

Forsvarsdepartementet: St.prp. nr. 42 (2003–2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008

4.

Gustavsen, E. (2011): Vervede i Forsvaret. Motivasjon, erfaringer og fremtidsplaner. Oslo Files on Defence and Security

5.

Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) ble opprettet i 1946, da under navnet Forsvarets undervisnings- og velferdskorps. Bakgrunnen for den nye organisasjonen var St.meld. nr. 32 (1945–46) «Plan for den første reisning av Norges Forsvar». I 1955 vedtok Stortinget å skille Sivilopplæringen i Forsvaret fra velferden, og i 1957 opprettet Forsvarsdepartementet Forsvarets sivilopplæringsråd. Etter mange år med ulike navn og ulik tilhørighet i Forsvaret fikk organisasjonen sitt nåværende navn i 2008/09, samtidig som den ble en del av Forsvarets høgskole.

6.

Forsvarsdepartementet (2005) PET nr. 12/05 – Presiseringer, endringer og tillegg til IVB for FMO – organisering av Voksenopplæringen

Til forsiden