NOU 2016: 7

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Til innholdsfortegnelse

2 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsform

I dette kapitlet blir utvalgets mandat, oppnevning og sammensetning presentert. Deretter gis en redegjørelse for hvordan utvalget har arbeidet.

2.1 Utvalgets oppnevning og mandat

Ved kongelig resolusjon 27. mars 2015 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle utrede et helhetlig system for karriereveiledning. Utvalget ble gitt følgende mandat:

Bakgrunn
Rapporten OECD Skills Strategy – Action report – Norway ble lagt frem høsten 2014. En av OECDs hovedanbefalinger i rapporten er å utvikle «et helhetlig system for livslang karriereveiledning» for å sikre bedre tilgang til og kvalitet på karriereveiledningen i Norge. Et velfungerende system for karriereveiledning, herunder rådgivningstjenesten i skolen, kan bidra til at den enkeltes forutsetninger og arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse ivaretas på en effektiv måte. Karriereveiledning, dvs. tjenester som styrker grunnlaget for bevisste utdannings-, yrkes- eller karrierevalg gis av skoler som har ansvar for elevers rettigheter til rådgivning knyttet til utdannings- og yrkesvalg, av fylkeskommunale tjenester som PPT og Oppfølgingstjenesten, av fylkeskommunale karrieresentre, universiteter og høyskoler, av NAV og av mange aktører i privat og frivillig sektor. Det er gjennomgående få nasjonale føringer, både mht. innhold og kvalitet i tilbudet og for samhandlingen og oppgavefordelingen mellom de offentlige aktørene. Det offentlige norske karriereveiledningstilbudet er verken tilstrekkelig tilpasset dagens IKT-samfunn eller et moderne arbeidsliv, der jobbskifting, etter- og videreutdanning og overganger mellom utdanning og arbeidsliv vil være stadig viktigere elementer for et livslangt yrkesliv.
Oppgaver/avgrensning
Formålet med ekspertutvalget er å utrede hvordan den «livslange karriereveiledningen» kan styrkes. Et viktig element vil være å legge til rette for at alle (uavhengig av alder og livssituasjon) kan ha tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester. Et annet element vil være å se på grenseflatene for samhandling mellom de ulike offentlige aktørene, slik at det offentlige tilbudet samlet sett fremstår mer helhetlig.
Utvalget skal også gi en anbefaling for hvordan et helhetlig karriereveiledningstilbud på nett, herunder e-veiledning (eksempelvis veiledning via chat) kan være en integrert del av det offentlige karriereveiledningstilbudet.
Utvalget skal levere en delinnstilling innen 15. oktober 2015 som presenterer et kunnskapsgrunnlag knyttet til spørsmålene:
 • Hvor og på hvilken måte tilbys karriereveiledning i dag, både fysisk og på nett?

 • Hva finnes av kunnskap om effekten av nettbasert karriereveiledning?

 • Delinnstillingen skal i tillegg foreslå:

 • Hvordan et nasjonalt karriereveiledningstilbud på nett kan bli en integrert del av et helhetlig system for livslang karriereveiledning?

 • Utvalget skal levere sin hovedinnstilling innen utgangen av april 2016.

 • Rapporten skal presentere et kunnskapsgrunnlag som blant annet belyser følgende spørsmål:

 • Har karriereveiledere og skole- og utdanningsrådgivere tilstrekkelig og relevant kompetanse?

 • I hvor stor grad eksisterer det en felles forståelse av hensikten/målsetningen med veiledning blant sentrale aktører på feltet?

 • Hva slags samarbeid finnes i dag mellom karriereveiledningssentrene og rådgivningstjenesten i utdanningssektoren, og hvordan kan karriereveiledningssentrene bidra til å styrke rådgivningstjenesten for elever og lærlinger? Her skal utvalget vurdere ulike alternativer, der minst én baseres på dagens modell.

 • Hvilke grupper har ikke tilstrekkelig tilgang til karriereveiledning og hva er det som hindrer dem?

 • Hvordan samarbeider ulike karriere- og rådgivningstjenester med myndigheter og øvrige aktører i arbeidsmarkedet regionalt?

 • Hva finnes av kunnskap om ressursbruk og omfang av karriereveiledning og rådgivningstjenesten nasjonalt og regionalt?

 • Hva finnes av kunnskap om effekter/utbytte, for den enkelte og for samfunnet, av karriereveiledning?

 • Hva er eventuelle utfordringer og svakheter ved hvordan karriereveiledningstjenestene er koordinert og samordnet i dag?

 • I hvilken grad er kjønn og kjønnsrollers betydning for utdannings- og yrkesvalg ivaretatt i karriereveiledningstjenestene?

 • Eksempler på god praksis fra andre land, herunder Sveits.

I hovedinnstillingen skal det gis en vurdering og anbefaling knyttet til:
 • Hvordan et helhetlig system for livslang karriereveiledning, fysisk og på nett, bør organiseres og utvikles for å gi bedre tilgang til karriereveiledning for elever, lærlinger, studenter og voksne, økt kvalitet og profesjonalitet i tjenestene og bedre og mer effektiv utnyttelse av ressursene. Et tilbud for karriereveiledning må gi tilstrekkelig regional fleksibilitet og handlingsrom slik at regionale variasjoner møtes mest mulig hensiktsmessig.

 • Grense- og samhandlingsflater mellom de ulike aktørene som tilbyr karriereveiledning. Fremme forslag til hvordan samarbeid og grenseflater bør avklares, utdypes og videreutvikles, slik at de ulike sektortilbudene supplerer hverandre på en god måte.

 • Vurdere omfanget og prioriterte målgrupper ut fra en kost/nytte-betraktning.

Føringer for utvalgets arbeid
Dagens ansvarsfordeling mellom utdannings- og arbeids- og velferdsmyndighetene skal legges til grunn.
Utvalget skal selv vurdere behovet for å engasjere ytterligere ekspertise i arbeidet (både nasjonalt og internasjonalt), og legge til rette for at representanter fra relevante aktører og fagmiljøer kan legge fram sine synspunkter og problemstillinger. Utvalget skal ta opp spørsmål om tolking eller avgrensing av mandatet med Kunnskapsdepartementet. Departementet sørger for sekretariat for utvalget.
Det er opp til utvalget om det vil belyse ytterligere og mer detaljerte problemstillinger enn de som er konkretisert i mandatet. Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene må utredes, jf. Utredningsinstruksen. Minst ett av utvalgets forslag skal holdes innenfor dagens økonomiske rammer til karriereveiledningsfeltet.
Kunnskapsgrunnlag
Som bakgrunn for sine samlede vurderinger, må utvalget skaffe seg god oversikt over karriereveiledningsfeltet og hvordan dette ivaretas i et utvalg land det er naturlig å sammenligne seg med. Det forutsettes at utvalget gjør bruk av tilgjengelig statistikk, utredninger, evalueringer, forskning og annet eksisterende kunnskapsgrunnlag som er relevant for arbeidet. Utvalget skal også skaffe seg oversikt over internasjonale studier, i den grad det er relevant.
Tidsramme og arbeidsform
Utvalget skal gi endelig rapport til Kunnskapsministeren innen utgangen av april 2016. Utvalget skal levere en delinnstilling innen 15. oktober 2015.
Utvalget skal ha en åpen arbeidsmåte som inviterer til dialog og diskusjon med sektoren og andre relevante aktører. Departementet skal informeres om arbeidet på egnet måte.

2.2 Utvalgets sammensetning

Utvalget bestod ved sin oppnevning av 10 medlemmer. Utvalgets leder fratrådte i januar 2016, og ny leder ble oppnevnt fra utvalgets bestående medlemmer. Det ble ikke oppnevnt nye medlemmer. Utvalget har bestått av:

 • Roger Kjærgård, førsteamanuensis, Oppegård (leder)

 • Inga H. Andreassen, førstelektor, Bergen

 • Ingjerd Espolin Gaarder, seniorrådgiver, Oslo

 • Ingunn Hagen, seniorrådgiver, Asker

 • Erik Hagaseth Haug, høgskolelektor, Søndre Land

 • Kjersti Isachsen, leder av karrieresenter, Porsgrunn

 • Mona Mathisen, avdelingsdirektør, Tromsø

 • Peter Plant, professor, København

 • Geir Syvertsen, rådgiver, Sarpsborg

Christl Kvam, daværende fylkesmann, Gjøvik, ledet utvalget frem til hun tiltrådte som statssekretær 8. januar 2016.

Utvalget har hatt et fast sekretariat utgått av Kunnskapsdepartementet, Vox, Utdanningsdirektoratet og Karrieresenteret ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som har bestått av:

 • Ida Annette Grobakken, seniorrådgiver (sekretariatsleder)

 • Tonje Foosnæs Gravås, seniorrådgiver

 • Ann Kristin Nilsen, seniorrådgiver

 • Halvor Gillund Knudsen, seniorrådgiver

 • Erik Sandvik, seniorrådgiver

 • Guro Johansen, rådgiver

 • Hilde Engerbakk, førstekonsulent

2.3 Utvalgets arbeid

Utvalget har i perioden hatt 13 utvalgsmøter, 7 av disse var to-dagers møter. Møtene har blitt avholdt i Oslo. Utvalget har invitert en rekke aktører til sine møter for å holde innlegg for utvalget og for å diskutere sine ideer med disse. Utvalget har i tillegg gjennomført et studiebesøk til Narvik 5. til 6. november 2015, hvor utvalget møtte aktører fra alle sektorer som jobber med karriereveiledning i Nordland. Utvalget har også hatt et dialogmøte med partene i arbeidslivet.

Kunnskapsdepartementet ved ekspedisjonssjef Eivind Heder holdt et innlegg for utvalget på dets første møte 30. april 2015. Avdelingsdirektør Tone Horne Sollien holdt et innlegg på utvalgets møte 20. januar i forbindelse med at utvalget fikk ny leder.

Utvalget har invitert sentrale aktører nasjonalt og internasjonalt til sine møter. Utvalget har møtt representanter for det skotske nettbaserte tilbudet «My World of Work» og den danske eVejledningstjenesten 4. juni 2015. Den skotske presentasjonen inkluderte hvordan det nettbaserte tilbudet inngår som en del av et helhetlig tilbud for hele befolkningen. Utvalget har videre fått presentasjoner av arbeidet til Senter for IKT i utdanningen med utviklingen av utdanning.no, og arbeidet med å utvikle europeiske retningslinjer for digital karriereveiledning fra medlemmene Mona Mathisen og Peter Plant. Utvalget har også den 4. juni 2015 fått presentert to samfunnsøkonomiske analyser knyttet til nettbasert karriereveiledning som ble gjennomført av Analyse og Strategi i 2013 og 2014.1

Utvalget har fått utarbeidet kunnskapsgjennomgang knyttet til effekter av nettbasert karriereveiledning fra International Centre for Guidance Studies, ved University of Derby, og fått de foreløpige resultatene presentert 20.august 2015.2

Utvalget har fått utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av styrking av de fylkesvise karrieresentrene fra Implement Consulting Group.3

Utvalget har også møtt representanter for Arbeids- og velferdsdirektoratet/nav.no, Vigo IKS og vilbli.no, som alle er ansvarlige for andre og viktige nettbaserte tjenester som har store grenseflater opp mot modellen som utvalget foreslår.

Den 15. oktober 2015 leverte utvalget sin delrapport Karriereveiledning i en digital verden.4

Utvalget arrangerte 28. oktober 2015 et eget innspillseminar for sitt videre arbeid, hvor relevante aktører var invitert. På dette seminaret deltok: Kjersti Furhovden, Utdanningssjefene i Østlandssamarbeidet, Kristin Landrø, NTNU, IVR (Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap), Randi Kristin Svarva, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bente Søgaard, YS, Knut Erik Beyer-Arnesen, Abelia, Aengus O Maolain, Norsk studentorganisasjon, Susann Strømsvåg, Norsk Studentorganisasjon, Frode Midtgård, Utdanningsdirektoratet, Bjørg Eva Aaslid, Utdanningsforbundet, Mirjam Harr Gunnufsen, ung.no, Ann-Katrine Johnsen, Karriereforum for høyere utdanning (KFH), Lisbeth Pedersen, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kari Sørgaard, Senter for seniorpolitikk, Åse Elise Mejdell-Edvardsen, Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Sabine Berg, St. Hallvard videregående skole, Øistein Evensen, NAV Aust-Agder (representerer NAV-fylkene), Truls Rogstad, AS Rehabil, Benedikte Sterner, LO, Anne K. Eggen Lervik, Virke, Linda Hauge, Virke, Trond Bergene, Spekter, Tor Erik Groeng, NHO, Unni Høsøien, Papirbredden Karrieresenter, Arne Svendsrud, NHO Attføringsbedriftene, Carl E. Rønneberg, NHO, Torill Braaten, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Cathinca F. Hatlem, Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Gina Lund, Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Åshild Olaussen, Unio, Elisabeth Dreier Sørvik, IMDi, Øyvind Berdal, Akademikerne, Kirsten Ramberg, Voksenopplæringsforbundet, Fredrik Hanssen, Forsvarets høgskole/Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter, Harald Rutle, Forsvarets høgskole/ Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter, Geir Lauvdal, Rådgiverforum-Norge, Erling Knutzen, Rådgiverforum Norge, Jørgen Skarstein, Elevorganisasjonen, Sophia Aronsen, Elevorganisasjonen, Anastasia Øverland, masterstudent fra Institutt for Pedagogikk UiO, Ole Jakob Skjønhaug, masterstudent fra Institutt for Pedagogikk UiO.

Den 1. til 2. november 2015 deltok utvalgsmedlem Ingjerd Espolin Gaarder på en studietur til Sveits i regi av Vox for å innhente informasjon om det sveitsiske systemet for karriereveiledning. Gaarder ga utvalget en presentasjon av det sveitiske systemet på utvalgsmøtet 19. november 2015.

På utvalgets møte 19. til 20. november holdt Petter Skarheim, direktør for Utdanningsdirektoratet, Sigrund Vaageng, direktør for NAV og Gina Lund, direktør for Vox, innlegg om sine respektive ansvarsområder og deltok i utvalgets diskusjoner.

På utvalgets møte 20. januar 2016 fikk utvalget en orientering om systemet for karriereveiledning på Island, ved Fjola Maria Larusdottir fra den koordinerende nasjonale enheten for karrieresentre på Island (The Education and Training Service Centre).

På utvalgets møte 21. januar 2016 holdt Geir Lauvdal fra Rådgiverforum og Trond Buland fra NTNU innlegg for utvalget om rådgivningen i grunnopplæringen, og deltok i utvalgets diskusjoner.

På utvalgets møte 11. februar 2016 holdt direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Geir Barvik et innlegg for utvalget og deltok i utvalgets diskusjoner rundt integreringsfeltet og karriereveiledning. Prosjektleder Lene Guthu fra Kunnskapsdepartementet orienterte om arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Dialogmøtet mellom utvalget og partene i arbeidslivet fant sted under utvalgets møte 11. februar 2016. På dette møtet deltok Spekter, KS, Akademikerne, NHO, Unio, LO, samt Tekna og Fagforbundet.

Utvalget har mottatt betydelige analysebidrag fra Vox og Senter for IKT i utdanningen.

Innspillsside

Utvalget har også hatt en egen nettside der utvalget har bedt om innspill, som har blitt fortløpende publisert. Via denne siden har utvalget mottatt felles innspill fra NHO, LO, Spekter, YS, Tekna, Elevorganisasjonen, Virke, Akademikerne og NITO, felles innspill fra ledere ved en del av karrieresentrene i Norge, og felles innspill fra partnerskapskoordinatorene i fylkene. Videre har utvalget mottatt innspill fra Karriere Finnmark, Akademikerne NAV, NAV Telemark, NAV Sør-Trøndelag, NAV Hedmark, Skuespiller- og danseralliansen, Senter for seniorpolitikk, Karriere Nordland, Teknisk-naturvitenskapelig forening, Kurt Robert Eriksen, UoY-rådgiver ved Ulsrud videregående skole, Norsk studentorganisasjon, Partnerskap for karriereveiledning i Nord-Trøndelag, Forsvarets Høgskole – FOKUS, Karriere Kristiansand, Utdanningsforbundet, Styringsgruppa i partnerskap for karriereveiledning i Telemark, ledergruppa i de lokale veilederutvalgene (LVU) i Telemark, Helsedirektoratet, Karriere Troms, Faglig råd for design og håndverk, Faglig råd for Naturbruk, Nettverksrådgiverne i Buskerud fylkeskommune, Norges Husflidslag, Karriereforum for høyere utdanning, Faglig råd for restaurant- og matfag, Rådgiverforum Rogaland, Studieforbundet kultur og tradisjon, Werner Olsen, Elin Arntsen, YoU-rådgiver ved Riska ungdomsskole, Utvalg for voksenopplæring i Utdanningsforbundet, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, Rådgiverforum-Norge, Liv Undis Mannsverk, rådgiver ved Holt ungdomsskole, Vigdis Trøen, karriereveileder ved Ås videregående skole, Mette Ulset Aamodt, Grethe Forstrønen , Lise Rørholt Sørnskog, rådgiver ved Hønefoss videregående skole, Monika Furberg, rådgiver ved Frøya videregående, Marit Helness, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, Eva Aurland, rådgiver ved Grue barne- og ungdomsskole.

Fotnoter

1.

Analyse og Strategi (2013): Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett, Analyse og Strategi (2014): Samfunnsøkonomisk analyse av et helhetlig karriereveiledningstilbud på nett.

2.

Hooley, T, C. Shepherd og V. Dodd (2015): Get yourself connected. Conceptualising the role of digital technologies in Norwegian career guidance. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of Derby. Rapporten ble presentert av Tristram Hooley.

3.

Implement Consulting Group (2016): Samfunnsøkonomisk analyse – Styrking av de fylkesvise karrieresentrene

4.

Karriereveiledningsutvalget (2015): Karriereveiledning i en digital verden.

Til forsiden