NOU 2016: 7

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abrahamsen, T. (2015): Studieforberedende uker ved HBV. 16. februar – 6. mars 2015. HBV Studieavdelingen. Prosjektrapport2015

Analyse og Strategi (2013): Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett

Analyse og Strategi (2014): Samfunnsøkonomisk analyse av et helhetlig karriereveiledningstilbud på nett

Andreassen, I. H. (2014): Kjønnslikestilling og utdanning. I E. K. Høihilder og L. G. Lingås (red.): Pedagogikk 8.-13. Trinn. Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk

Andreassen, I. H. (2016): Å utfordre elevene gjennom læring i utdanningsvalg. I L. G. Lingås, og U. Høsøien (red.): Utdanningsvalg – identitet og danning.Oslo: Gyldendal Akademisk

Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet: Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013–2016): Forsøk med Nav-veiledere i videregående opplæring

Arbeids og sosialdepartementet: Prop. 1 S (2014–2015)

Arbeids og sosialdepartementet: Prop. 1 S (2011–2012)

Arbeids og sosialdepartementet: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven)

Arbeids- og velferdsdirektoratet: Veiledningsplattformen

Arbeids- og velferdsdirektoratet 2013: Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging

Arbeids- og velferdsdirektoratet 2015: NAV fylkenes tertialrapportering 2013–2015

Australia: National Career Development Strategy https://docs.education.gov.au/system/files/ doc/other/national_career_development_ strategy.pdf

Becken, L. E., S. Klingenberg, S. Berg, H. Jordel. (2014): Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene – med søkelys på samhandlingen med Nav. Proba samfunnsanalyse – rapport 2014–09

Becken, L. E, og Ø. B. Solheim (2015): Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere. Proba samfunnsanalyse Rapport 2015–04

Berg, H., L. E. Becken, S. Klingenberg og D. P. Staalesen, (2012): Arbeidsevnevurdering i NAV – Oppfølgingsundersøkelse 2012. Proba samfunnsanalyse-rapport 2012–10

Berge, T., F. M. Larsen, T. F. Gravås, S. Holm, K. Lønvik og K. Midttun (2015): Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser. Vox-rapport 2015

Bergem, R., Grimsrud, G. M. og Halvorsen, L. J., (2015): Evaluering av Karriere Sogn og Fjordane. Møreforskning, rapport nr. 63

Bergene, A. C., E. Borg og A. H. Steen (2015): Framtidsdebatten. Retningsviser for arbeidslivet. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet/Høgskolen i Oslo og Akershus

Bergsholm, S. E., J. Brynhildsvoll, S. Eriksen og P. Pettersen, (1988): Håndbok for skolerådgivere. Oslo: Universitetsforlaget

Borgen, J. S., R. Røste og N. Vibe (2008): Karriere Akershus. Evaluering av Partnerskap for karriereveiledning i Akershus. NIFU STEP. Rapport 11/2008

Boyd, D. (2014): It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press

Brante, T. (2011): Professions as science-based occupations. I Professions and Professionalism, Vol.1, No.1 (2011)

Bratsberg, B., O. Raaum, og K. Røed (2003): Lifecycle Employment and Earning of Labour Migrants to Norway. Frischsenteret

Bredal, A., B. Bråten, K. Jesnes og A. H. Strand (2015): Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted. Fafo-rapport 2015:40.Oslo: Fafo

Buland, T., B. Bungum, C. Trønseth og I. H. Mathiesen (2010): Tid for samarbeid? Sluttrapport fra Evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID-KS. SINTEF, Trondheim

Buland, T. og H. Haugsbakken (2009): Papirbredden karrieresenter – materialisert partnerskap? Rapport fra evalueringen av Papirbredden karrieresenter. SINTEF Teknologi og samfunn

Buland, T. og Mathisen I. H. (2008): Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole. Trondheim: SINTEF

Buland, T., I. H. Mathiesen, B. E. Aaslid, H. Haugsbakken og B. Bungum (2010): Skolens rådgivning – på veg mot framtiden? Delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge. SINTEF-rapport A13861, Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Buland, T., I. H. Mathiesen, B. E. Aaslid, H. Haugsbakken, B. Bungum og S. Mordal (2011): På vei mot framtida – men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. Trondheim: SINTEF

Buland, T., I. H. Mathiesen og S. Mordal (2014): Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ». Skolens rådgivning i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim, NTNU. Program for livslang læring

Cappelen, Å., H. Gjefsen, M. Gjelsvik, I. Holm og N. Stølen (2013): Forecasting demand and supply of labour by education. SSB Rapport 48/2013

Career Development Institute: Code of Ethics

Careers Scotland (2007): Careers Scotland Demonstrating Impact

Cedefop (2009): Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe. Cedefop panorama series: 164. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities

Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training (2011): Glossary: Quality in education and training

Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training (2014): Navigating difficult waters: learning for career and labour market transitions. Research paper No 42. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training (2015): Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants. Working paper No. 24

Damvad (2012): Et ønske om noe helt – ikke stykkevis og delt. En kartlegging av utdanningstilbudet i karriereveiledning i Norge

Damvad (2014): Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse

Damvad (2015): Styringsvirkemidler som påvirker utdanningsvalg. Kunnskapsoppsummering og analyse

Dehli Villander, I og Sørensen, L. T. (2012): For Vei-prosjektet 2011/2012. UiO Det matematisk naturvitenskapelige fakultet. Rapport 2012

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) (2014) Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) (2015) Statlig styring av kommunene. En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999–2015. Difi-Rapport 2015:19

Direktoratet for Kriminalforsorgen (2015): Uddannelses- og erhvervsvejledning i udfordrende rammer, temaanalyse som del av «Styrket vejlednings- og kompetenceavklaringstilbud til indsatte»

Djuve, A. B. og H. C. Kavli (2015): Ti års erfaringer. En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Fafo-rapport 2015:26

Dæhlen, M., K. Danielsen, Å. Strandbu og Ø. Seipel (2013): Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Rapport 7/13. NOVA

Eikeland, O. J., T. Manger, og A. Asbjørnsen (2013): Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse. Rapport nr. 3/13. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga

Ekspertgruppe oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet (2015): Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Gjennomgang av NAV. Sluttrapport

EU (2004): Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe. http://data.consilium.europa.eu/doc/ document/ST-9286–2004-INIT/en/pdf

EU (2008): Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cms_data/docs/pressdata/en/educ/ 104236.pdf

Europakommisjonen: European Qualifications Framework

Europakommisjonen (2004): EQUAL-Guide on mainstreaming http://ec.europa.eu/ employment_social/equal_consolidated/data/ document/gendermain_da.pdf

Europakommisjonen (2015): Dropout and Completion in Higher Education in Europe http://ec.europa.eu/education/library/ study/2015/dropout-completion-he_en.pdf

Europakommisjonen (2016): Research on Migration: Facing Realities and Maximising Opportunities

ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network (2011): Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. A Report on the Work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008–2010. Jyväskylä: ELGPN

ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network (2012): Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit. ELGPN Tools No. 1.Jyväskylä: ELGPN

ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network (2014a): The Evidence Base on Lifelong Guidance. A Guide to Key Findings for Effective Policy and Practice. ELGPN Tools No. 3. Jyväskylä: ELGPN

ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network (2014b): Lifelong Guidance Policy Development: Glossary. ELGPN Tools No. 2. Jyväskylä: ELGPN

ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network (2015): Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidace. A Reference Framework for the EU and for the Commission. ELGPN Tools No. 6. Jyväskylä: ELGPN

Feiring, M. og M. Helgesen (2007): Karriereveiledning i Nordland, Oslo, NIBR-rapport 2007/17

Forsvarsdepartementet: PET nr. 12/05 – Presiseringer, endringer og tillegg til IVB for FMO – organisering av Voksenopplæringen

Forsvarsdepartementet: St.prp. nr. 42 (2003–2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005–2008

Forum for karriereservice i høyere utdanning: Etiske retningslinjer for karriereveiledning

Frøyland, K. og C. Neumann (2012): Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid – metoder og erfaringer fra åtte prosjekter. AFI-rapport 6/2012

Fylkesmannen i Hordaland: Tilstandsrapport 2013 for opplæring innanfor kriminalomsorga

Gjerustad, C. og E. Waagene (2015): Spørsmål til skole-Norge høsten 2015. Resultater og analyser av Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Rapport 2015:42. Oslo: NIFU

Gravås, T. F. (2011): Karriereveiledning og etikk. I Gaarder I. E. og T. F. Gravås (2011): Karriereveiledning. Oslo. Universitetsforlaget

Guichard, J. (2001): A Century of Career Education: Review and Perspectives. International Journal for Educational and Vocational Guidance 1

Gustavsen, E. (2011): Vervede i forsvaret. Motivasjon, erfaringer og fremtidsplaner. Oslo. Files on Defence and Security

Gaarder I. E. og T. F. Gravås (2011): Karriereveiledning. Oslo. Universitetsforlaget

Haddal, O. og R. Sødal (2010): Veiledning av elever i norsk folkehøgskole. Hefte. Oslo: NFL og NKFL

Hansen, G. S. og H. Hofstad. (2015): Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. NIBR-rapport 2015:17

Haug, E. H. (2014): CMS – et felles perspektiv på karriereveiledning. Vox-rapport

Havn, V. og T. Buland (2003): De første skritt er tatt; veien videre venter? Sluttrapport fra evalueringen av prosjektet «Delt rådgivningstjeneste». Trondheim: SINTEF

Haug, E. H. og P. Plant (2015a): The potential role of career guidance and career educationin combating early school leaving. Neveléstudomány 2015/3, 5–15

Haug, E. H. og P. Plant. (2015b): Research-based knowledge – Researchers’ contribution to evidence-based practice and policy making in career guidance. International Journal of Educational and Vocational Guidance

Hill, L. og R. Nathan. (2006): Career counselling. London: Sage publication

Hooley, T. og L. Barham (2015): Career development policy and practice: the Tony Watts reader. Highflyers. Staffordshire

Hooley, T., C. Shepherd og V. Dodd (2015): Get yourself connected. Conceptualising the role of digital technologies in Norwegian career guidance. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of Derby

Hooley, T., A. G. Watts, R. G. Sultana og S. Neary (2013): The ‘blueprint’ framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 41(2)

Hovdhaugen, E., N. Frølich og P. O Aamodt (2008): Finnes det en «universalmedisin» mot frafall? Rapport 9/2008. NIFU

Hovdhaugen, E., M. Frøseth og P. O Aamodt (2010): Fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad. Rapport 5/2010. NIFU

Hovdhaugen, E. og P. O Aamodt. (2006): Studiefrafall og studiestabilitet. Evalueringen av kvalitetsreformen, delrapport 3. Norges forskningsråd/NIFU STEP/Rokkansenteret

IAEVG: Ethical Standards

IAEVG: Communiqué on Educational and Career Guidance for Displaced Migrants http://iaevg.net/wp-content/uploads/ formidable/IAEVG_CommuniqueMigrants_ 2015_English3.pdf

ICCDPP (2015): Communique: 7th international symposium on career development and public policy. http://iccdpp.org/communique- 7th-international-symposium-career- development-public-policy/

Implement Consulting Group (2016): Samfunnsøkonomisk analyse – Styrking av de fylkesvise karrieresentrene

Integreringsforliket (2015): https://www.regjeringen.no/contentassets/ 7d82bd6cce8b466dacbb01d360846f79/ integreringsavtale_stortinget_2015-12-16.pdf

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2014): Faktahefte om innvandrere og integrering

Institut for menneskerettigheder (2013): Vejledere viser vejen. KBH: Institut for menneskerettigheder. http://menneskeret.dk/files/media/ dokumenter/nyheder/ vejledere20viser20vejen_imr_2013.pdf

Ipsos MMI (2012): Evaluering Brukerforum utdanning.no

Ipsos MMI (2013): Evaluering av prosjekt nettbasert karriereveiledning. På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen

Jensberg, H., R. Mandal, og E. Solheim (2012): Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 1990–2010. Kontinuitet eller endring? Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Justis- og beredskapsdepartementet: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Justisdepartementet: Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Justisdepartementet: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Justisdepartementet: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Karriereveiledningsutvalget (2015): Karriereveiledning i en digital verden

Kjærgård, R. (2012): Karriereveiledningens genealogi. Ph.D-avhandling, Danmarks Pedagogiske Universitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Etiske retningslinjer for statstjenesten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)

Kommunal- og regionaldepartementet (2012): Veileder for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren

Kunnskapsdepartementet: Forskrift til lov om folkehøyskoler

Kunnskapsdepartementet: Forskrift til opplæringslova 23.06.2006 nr. 724

Kunnskapsdepartementet: Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Kunnskapsdepartementet: Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Kunnskapsdepartementet: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kunnskapsdepartementet: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Kunnskapsdepartementet: Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Kunnskapsdepartementet: Læreplan i utdanningsvalg

Kunnskapsdepartementet: Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet (2016): Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi. Dokument utarbeidet i forbindelse med oppfølgingsmøte om nasjonal kompetansestrategi 19. januar 2016. http://www.vox.no/contentassets/ b2ade4fce9934d6d96f174ef86316644/ avgrensingsdokument_mot_en_nasjonal_ kompetansepolitisk_strategi2.pdf

Kunnskapsdepartementet: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Kunnskapsdepartementet: Program for bedre gjennomføring https://www.regjeringen.no/ no/tema/utdanning/grunnopplaring/ innsiktsartikler/Bedre-gjennomforing-i- videregaende-/id2005356/)

Kunnskapsdepartementet: Prop. 1 S (2013–2014)

Kunnskapsdepartementet: Prop. 82 L (2014–2015) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.)

Kunnskapsdepartementet: Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning av 5. mars 2014, kap. 258, post 60

Kårstein, A., T. C. Carlsten (2013): Evaluering av Internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø. NIFU rapport 2013–26

Larsen, M. F. (2009): Behov og interesse for karriereveiledning. Vox rapport 2009

Larsen, M. F. (2011): Karriereveiledning i Norge. Vox rapport 2011

Lehn, S. (2003): Kønsblind vejledning? Roskilde Universitetscenter: Center for Ligestillingsforskning

Lerkkanen, J., H. Ikonen (red.) (2013): Guidance 2013: Guidance System in JAMK University of Applied Sciences

Lehn, S. (2010): Køn og vejledning. I Ungdomsforskning 3 & 4, 2010

Lillekveland, T. og K. Røren Strand(2014): En analyse av sluttrater og stillingsrotasjon i Forsvaret. FFI-rapport 2014/00343

Lindh, G. (1990): Indføring i vejledning. København: Forlaget studie og erverv

Luihn, H. (1986): Arbeid og samfunn: Arbeidsmarkedspolitikk i Norge gjennom 100 år. NKS forlaget

Lødding, B. og J. S. Borgen (2008): Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring: Delrapport 1. Evaluering av Kunnskapssløftet. Oslo: NIFU

Lødding, B. og C. Tømte (2011): Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste. NIFU Rapport 21–2011

Lødding, H. og S. Holen (2012): Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet. NIFU-rapport

Løve, T. (2005): Vejledning ansigt til ansigt: teorier og metoder i den individuelle vejledning. Fredensborg. Studie og erhverv

Lærerutdanningsrådet (1994): Rammeplan for rådgiving/sosialpedagogisk arbeid i grunnskolen og videregående opplæring. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementetet

Malone T. W. og J. Rockart (1991): Computers, Networks, and the Corporation. Scientific American

Manger, T., O. J. Eikeland, og A. Asbjørnsen, (2010): Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning. Rapport nr. 3/10. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga

Manger, T., O. J. Eikeland, B. Roth, og A. Asbjørnsen (2013): Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning. Rapport nr. 4/13. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga

Mathisen, P. og A. Kristiansen (2005): Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. Norsk pedagogisk Tidsskrift nr. 3, 2005

Mathisen, T. og M. Stokke (2011): Karriere Sogn og Fjordane. En evaluering av partnerskap for karriereveiledning. ØF-rapport nr. 07/2011

Mathiesen, I. H., T. Buland, og B. Bungum (2010): Kjønn i skolens rådgiving – et glemt tema? Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Maximova-Mentzoni, T. og S. Widding (2015): Famler seg frem til god etteroppfølging. Resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen. AFI-rapport 12/2015

McCarthy, J. og T. Hooley (2015): Integrated policies: Creating systems that work. Adel, IA: Kuder

Meld. St. 18 (2010–2011): Læring og fellesskap

Meld. St. 20 (2012–2013): På rett vei, Kvalitet og mangfold i fellesskolen

Meld. St. 23 (2012–2013): Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping

Meld. St. 14 (2014–2015): Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Mordal, S., T. Buland og I. H. Mathiesen (2015): Rådgiverrollen – mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Trondheim og Stavanger: SINTEF, NTNU, IRIS

Nerland, M. (2011): Karriereveiledning – et felt under profesjonalisering. I Gaarder, I. E. og T. F. Gravås (red) (2011): Karriereveiledning: Oslo. Universitetsforlaget

NIFU (2012): Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord Trøndelag skoleåret 2010 – 2011. NIFU- Rapport 2/2012. Oslo: NIFU

NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe(2012): Handbook for the academic training of career guidance and counselling professionals. Heidelberg: Heidelberg University

NICE (2016) [NICE Handbook II]. Manuskript under publisering

NOU 2003: 16 I første rekke.

NOU 2008: 6 Kjønn og lønn

NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida

NOU 2009: 18 Rett til læring

NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

NOU 2015: 15 Politikk for likestilling

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi – Produktivitetskommisjonens andre rapport

Nyen T. og A. H. Tønder (2012): Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet. Fafo-rapport 2012/47

Nyhus L., G. K. Solbu og M. Stokke (2011): Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurdering av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning. Del 2. Østlandsforskning – ØF-rapport nr. 08/2011

OECD (2002): Review of Career Guidance Polices. Country Note: Norway. Paris: OECD

OECD (2003): OECD Education Policy Analysis. Paris: OECD

OECD (2013b): Education at a Glance. Paris: OECD

OECD (2004a): Career Guidance and Public Policy. Bridging the Gap. Paris: OECD Publishing

OECD (2004): Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Paris: OECD

OECD (2009): Learning for Jobs. OECD Reviews of Vocational Education and Training.

OECD (2013): Education at a Glance. Paris: OECD

OECD (2014a): Skills Strategy Diagnostic Report Norway. Paris: OECD

OECD (2014b): Skills Strategy Action Report Norway. Paris: OECD

Oomen, A. og P. Plant (2014): Early School Leaving and Lifelong Guidance. ELGPN Concept Note No. 6. Jyväskylä: ELGPN

Opinion Perduco (2013): Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg

Parsons, F. (1909): Choosing a vocation. Houghton Mifflin Company. Boston New York

Patton, W. og M. McMahon (2014): Career Development and systems theory. Connecting theory and practice. (3.utg.). Rotterdam: Sense Publishers

Plant, P. (1998): Linkages in careers guidance. Journal of Career Development 08/1998: 20(1)

Plant, P. (2013): Alternativ? Afveje, december, 2013. KBH: Vejlederforum http://www.vejlederforum.dk/ AFVEJE-gl.1391/Alternativ-.18.aspx

Plant, P. (2014): Green Guidance. I Arulmani, G. & Watts, A. G. (red.): Handbook of Career Development: International Perspectives. London: Spring

Plant, P. (2015): Guia verde: Una guia para el futuro, REOP. Vol. 26, nr.º1, 1º Cuatrimestre, 2015

Rambøl (2010): Nasjonal fokusgruppeundersøkelse om behovet for nettbasert utdanningsinformasjon

Rambøl (2011): Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen. Sluttrapport

Rapport fra beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen, oktober 2015

Reisel, L. og M. Teigen (2014): Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. I Reisel L. og M. Teigen (red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Roberts, K. (2005): Social classes, opportunity structures and career guidance. I Irving, B. A. og B. Malik (2005): Critical Reflections on Career Education and Guidance: Promoting Social Justice within a Global Ecomony. London: Routledge

Rott, G. (2015a): Academic Knowledge and Students Relationship to the World: Career Management Competence and Student Centred Teaching and Learning. Journal of the European Higher Education Area, 2015, No. 2

Rott, G. (2015b): Interdependencies in Modern Higher Education: Enhancing Career Management Competence and Student Centred Teaching and Learning. Journal of Higher Education Area, 2015, No. 2

Rådgiverforum Norge: Etiske retningslinjer for veilederarbeidet

Schulstock, T. og B. Svoen (2014): Synlig som et tema, men integrert som en tilnærming. Sluttrapport for Kjønnslikestilling og flerkulturelle perspektiver i rådgivningsutdanningene (KLF-RU)-prosjektet Januar 2014. Høgskolen i Lillehammer

Seville, C. (2013): Gruppeveiledning – karriereveiledning i skolen. Oslo. Pedlex Norsk skoleinformasjon

Senter for IKT i utdanningen (2010): Monitor 2010.Samtaler om IKT i skolen

Senter for IKT i utdanningen (2015): Hvilke nettsteder tilbyr utdanningsinformasjon og karriereveiledning i Norge

Statistisk sentralbyrå (2015): https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og- publikasjoner/flyktninger-i-norge Publisert 18.12.2015, lest 29.2.2016

Stambøl, L. S. (2013): Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn. SSB, rapport 2013/46

St.meld. nr. 30 (2003–2004): Kultur for læring

St.meld. nr. 16 (2006–2007): … og ingen stod igjen

St.meld. nr. 9 (2006–2007): Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 44 (2008–2009): Utdanningslinja

St.meld. nr. 23 (2012–2013): Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping

Sundelin, Å. (2015): Att skapa framtid: En analys av interaktionen i studie- og yrkesvägledande samtal med unga i migration. Phd avhandling. Stockholms universitet

Svendsrud, A. (2015): Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget

Stambøl, L. S. (2013): Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn. SSB rapport 2013/46

Stokke, M. og Nyhus, L. (2010): Partnerskap for karriereveiledning – en kartlegging og evaluering. Del 1 Kartlegging. Østlandsforskning – ØF- notat nr. 12/2010

Teig. A. (2000): Skolerådgivning – status og utdanningsvalg. HIO-rapport 2000:1. Høgskolen i Oslo

Thomsen, M. og C. Fritzvold Hatlem (2016): Karriereveiledning for nyankomne innvandre. Vox

Thomsen, R., C. Mathiassen, B. Wahlgren (2013): Vejledning og kompetenceafklaring i danske NCK, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet

Thomsen, R. (2014): Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv. NVL-rapport

Thorbjørnsrud, M., C. Alfsen, S. Holm (2015): Kartlegging av karrieretjenester i høyere utdanning. Vox

Thorshaug, K. og S. Svendsen (2014): Helhetlig oppfølging – Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Tinto, V. (1993): Leaving College:Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. 2nd ed. Chicago, IL: University of Chicago Press

Tinto, V. og B. Pusser (2006): Moving From Theory to Action: Building a Model of Institutional Action for Student Success. NPEC report

Utdanningsdirektoratet: Anbefalt formell kompetanse og veiledende kompetansekriterier for rådgivere

Utdanningsdirektoratet: Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen

Utdanningsdirektoratet: Retningslinjer for realkompetansevurdering videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet: Rundskriv Udir-2-2009 Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 – Retten til nødvendig rådgivning

Utdanningsdirektoratet: Rundskriv Udir-3-2012 om voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A

Utdanningsdirektoratet: Statistikknotat 3/2014: Hva kjennetegner elever som lykkes?

Utdanningsdirektoratet (2014): Gjennomføringsbarometeret 2014

Utdanningsdirektoratet (2015): Rapport fra arbeidsgruppe: Informasjonsmateriell om videregående til minoritetsspråklige. Saknummer 2015/853

Utdanningsforbundet: Lærerprofesjonens etiske plattform

Vibe, N. (2013): Spørsmål til Skole-Norge høsten 2013. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere, Oslo: NIFU

Vilhjalmsdottir, G., A. G. Dofradóttir, og G. B. Kjartansdóttir, (2011): Voice of Users – Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries. Reykjavik: NVL

Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 2011–2020

Vox: Etiske retningslinjer for fylkesvise karrieresentre

Vox: Rapport fra Vox til Kunnskapsdepartementet om tilskuddsordningen til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning 2015

Vox (2012): Karriereveiledning i fylkene. En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse. Notat 9/2012

Vox (2014): Vox-speilet 2014. http://www.vox.no/ statistikk-og-analyse/publikasjoner/ vox-speilet-2014/

Vox (2015): Organisering av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Vox-rapport

Watts, A. G. og R. Van Esbroeck (1999): New skills for new futures: a comparative review of higher education guidance and counselling services in the Europen Union. International Journal for the Advancement of Counselling 22: 173–187, 2000

Watts, A. G. (2008): Career Guidance and Public Policy. I J. A. Athanasou og R. V. Esbroeck, (2008): International handbook of career guidance. London: Springer

Watts A. G. (2010): National all age career guidance services: evidence and issues. British Journal of Guidance & Counselling, Vol 38, No. 1

Yorke, M. (1999): Leaving Early Undergraduate Non-completion in Higher Education, London: Falmer Press

Yorke, M. (2006): Employability in higher education: what it is – and is it not. The Higher Education Academy: Learning & Employability. Series one 2006

York, M. og P. T. Knight (2006): Embedding Employability into the Curriculum. The Higher Education Academy: Learning & Employability. Series one 2006

Aamodt, P. O. og E. Hovdhaugen (2011): Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. Rapport 38/2011. NIFU

Til forsiden