NOU 2020: 3

Ny lov om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

Kilder og litteratur

Lover

Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 (Grunnloven).

Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.

Lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen.

Lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven).

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov 19. juni 1970 nr. 58 om eksamener og grader ved universiteter og høgskoler.

Lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærarutdanning (lærerutdanningsloven).

Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven).

Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (mållova).

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven).

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).

Lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler (privathøyskoleloven).

Lov 16. juni 1989 nr. 77 om universiteter og vitenskapelige høgskoler (universitetsloven).

Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven).

Lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler (universitetsloven).

Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven).

Lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven).

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven).

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven).

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven).

Lov 28. juni 2002 nr. 62 om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell.

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven).

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvistemålsloven).

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven).

Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven).

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Lov 22. juni 2012 nr. 55 om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering).

Lov 20. juni 2014 nr. 55 om endringer universitets- og høyskoleloven.

Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven).

Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Lov 16. juni 2017 nr. 60 om klimamål (klimaloven).

Lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven).

Lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov 15. juni 2018 nr. 43 om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.).

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven).

Lov 21. juni 2019 nr. 61 om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging).

Forskrifter

Forskrift 19. januar 1973 nr. 7 om begrunnelse og klage ved universitets- og høgskoleeksamener.

Forskrift av 11. november 1983 nr. 1608 til lov om statens tjenestemenn.

Forskrift 7. juli 1987 nr. 4148 om målform i eksamensoppgåver.

Forskrift 12. desember 1991 nr. 812 om opptak til regionale høgskoler.

Forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften).

Forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater mv. (salærforskriften).

Forskrift 16. juni 1999 nr. 4892 for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole (forskrift om translatøreksamen, NHH).

Forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger.

Forskrift 7. oktober 2005 nr. 1109 om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10.

Forskrift 10. oktober 2005 nr. 1192 om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 3-7 (8), § 4-7 til § 4-10.

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1391 om bevilling som statsautorisert translatør.

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (mastergradsforskriften).

Forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften).

Forskrift 16. desember 2005 nr. 1568 om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere (forskrift om aml. og ikke-arbeidstakere).

Forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (forskrift om grader og beskyttede titler).

Forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger).

Forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (forskrift om ansettelser og opprykk).

Forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova.

Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

Forskrift 22. juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader (forskrift om studentsamskipnader).

Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta).

Forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften).

Forskrift 19. desember 2012 nr. 1344 om endring i forskrift om studentsamskipnader.

Forskrift 24. mars 2015 nr. 341 om ansettelse på innstegsvilkår.

Forskrift 27. juni 2016 nr. 820 om register for utestengte studenter – RUST.

Forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning (opptaksforskriften).

Forskrift 7. februar 2017 nr. 137 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

Forskrift 21. juni 2017 nr. 838 til lov om statens ansatte mv.

Forskrift 8. november 2017 nr. 1846 om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (forskrift om NKR og EQF).

Forskrift 21. desember 2017 nr. 2383 om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til regnskap mv.

Forskrift 21. desember 2018 nr. 2221 om godskriving og fritak av høyere utdanning (godskrivingsforskriften).

Forskrift 15. mars 2019 nr. 254 om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019–2020.

Internasjonale og utenlandske kilder

EFTA Surveillance Authority. Decision of 30. september 2009 to close the case concerning the financing of fitness centres operated by the Student Welfare Association of Bergen. Hentet fra http://www.eftasurv.int/media/decisions/378-09-COL.pdf.

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet).

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/54/EF av 5. juli 2006 om gjennomføring av prinsippet om like muligheter for og likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse (EUs likebehandlingsdirektiv).

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked (IMI-forordningen).

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679/EU av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2019/882/EU av 17. april 2019 om krav til tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

European Court of Human Rights. Grand Chamber. Case of S.A.S. v. France (Application no. 43835/11).

European Court Reports. Case C-450/93. Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0450.

European Court Reports. Case C-409/95. Marschall v. Land Nordrhein-Westfalen. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0409.

European Court Reports. Case C-407/98. Abrahamsson og Anderson v. Fogelqvist. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1574154457437&uri=CELEX:61998CJ0407.

European Court Reports. Case C-158/97. Badeck m.fl. v. Staatsgerichtshof des Landes Hessen. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0158.

FN. FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner av 18. desember 1979.

FN. FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

FN. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne av 13. desember 2006. Hentet fra https://www.fn.no/content/download/3253/932995.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tesauro – sag C-450/93 fremsat den 6. april 1995. Hentet fra http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=040AA2073AD5295B69571F54C2838405?text=&docid=99456&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2309016.

Nordisk samarbeid. Nordisk erklæring om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning. Reykjavikerklæringen (revidert 2016).

Norrköpings tingsrätt. Dom meddelad den 17. januari 2019.

Rådet for den europeiske union. Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning (2012/C 398/01).

Svea hovrätt. Dom meddelad den 21. december 2009. Hentet fra https://socwork.gu.se/digitalAssets/1448/1448141_svea-hovr--tt-t-3552-09.pdf.

UNESCO/Europarådet: Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen av 11. april 1997 (Lisboakonvensjonen). Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/lisboakonvensjonen/f-4260_web.pdf.

UNESCO. Den globale konvensjonen for godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. November 2019.

Rundskriv og brev

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-05-06: Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler.

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-14-09: Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften.

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-08-10: Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Oppdatert versjon av 15. mars 2011.

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-07-16: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-03-18: Forskrift om opptak til høgre utdanning – endringar.

Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-04-18: Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning – merknader til bestemmelsene.

Brev fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Bodø av 10. juli 2008 med svar på spørsmål om de obligatoriske arbeidskravenes rettslige status.

Brev fra UiO Det juridiske fakultet til Kunnskapsdepartementet av 29. juni 2016 om anmodning om å revurdere ordningen med blind klagesensur. Hentet fra https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2016/bilder/kd-notat-blind-klagesensur.pdf.

Supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til NOKUT av 24. august 2018 om statsbudsjettet 2018 – kap. 281 post 01 og kap. 200 post 21 – midler knyttet til delegasjon av nye oppgaver og midler til ordning med godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

Brev fra Unit til Kunnskapsdepartementet av 9. mai 2019 om behandling av saker i nasjonal klagenemnd.

Avgjørelser mv.

HR-2019-1986-A.

Klagenemnda for likestilling. LKN-2001-1.

Rt. 1952 s. 554

Rt. 1991 s. 532 (BBS-dommen).

Rt. 1991 s. 535.

Rt. 2001 s. 995.

Rt. 2009 s. 170.

Rt. 2015 s. 995.

NOU-er

NOU 1988: 28 Med viten og vilje.

NOU 1991: 4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse.

NOU 1993: 24 Lov om universiteter og høgskoler. Lov og rett i Norgesnett.

NOU 2000: 14 Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge.

NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler.

NOU 2003: 30 I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle.

NOU 2006: 19 Akademisk frihet – Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov.

NOU 2007: 6 Formål for framtida.

NOU 2008: 3 Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning.

NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert – Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring.

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne.

NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge.

NOU 2019: 25 Med rett til å mestre – Struktur og innhold i videregående opplæring.

Proposisjoner

Ot.prp. nr. 3 (1976–77) Om lov om endringer i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (regler om taushetsplikt m.m.).

Ot.prp. nr. 62 (1988–89) Lov om universiteter og vitenskapelige høgskoler (universitetsloven).

Ot.prp. nr. 75 (1993–94) Om lov om endringer i forvaltningsloven mv.

Ot.prp. nr. 85 (1993–94) Om lov om høgre utdanning.

Ot.prp. nr. 56 (1995–96) Om lov om studentsamskipnader.

St.prp. nr. 7 (1996–97) Om samtykke til godkjenning av avtale av 3. september 1996 mellom Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning.

St.prp. nr. 59 (1996–97) Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1997–98.

Ot.prp. nr. 77 (1997–98) Om lov om oppheving av lov om lærarutdanning av 8. juni 1973 nr. 49 og endringer i enkelte andre lover.

Ot.prp. nr. 58 (1999–2000) Om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler.

Ot.prp. nr. 77 (2000–2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.).

Ot.prp. nr. 40 (2001–2002) ) Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell.

Ot.prp. nr. 79 (2003–2004) Om lov om universiteter og høyskoler.

Ot.prp. nr. 79 (2005–2006) Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Ot.prp. nr. 86 (2005–2006) Om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover.

Ot.prp. nr. 67 (2006–2007) Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Ot.prp. nr. 71 (2006–2007) Om lov om studentsamskipnader.

Ot.prp. nr. 44 (2007–2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Ot.prp. nr. 83 (2007–2008) Om lov om endring i lov 1.april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Ot.prp. nr. 71 (2008–2009) Endringer i lov 1.april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.

Prop. 67 L (2011–2012) Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering).

Prop. 1 S (2015–2016) Kunnskapsdepartementet.

Prop. 59 L 2013–2014 Endringer i universitets- og høyskoleloven.

Prop. 41 L (2015–2016) Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.).

Prop. 81 L (2015–2016) Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.).

Prop. 158 L (2015–2016) Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven).

Prop. 44 L (2016–2017) Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.).

Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Prop. 94 L (2016–2017) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Prop. 51 L (2017–2018) Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar).

Prop. 56 LS (2017–2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen.

Prop. 64 L (2017–2018) Endringer i universitets- og høgskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.).

Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementet.

Prop. 89 L (2018–2019) Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging).

Prop. 1 S (2019–2020) Kunnskapsdepartementet.

Prop. 9 L (2019–2020). Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler).

Innstillinger

Innst. O. nr. 40 (1994–1995) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning).

Innst. S nr. 260 (1996–1997) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1997–98.

Innst. S. nr. 12 (1998–1999) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 1998, samt Planleggings- og samordningsdepartementets protokoll for tidsrommet 1. juli–31. desember 1997.

Innst. S. nr. 78 (1998–1999) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kompetansereformen.

Innst. S. nr. 337 (2000–2001) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Gjør din plikt – Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning.

Innst. O. nr. 58 (2001–2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell.

Innst. S. nr. 188 (2001–2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning.

Innst. O. nr. 48 (2004–2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høyskoler.

Innst. O. nr. 4 (2007–2008) Innstilling fra kirke, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Innst. 47 S (2012–2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om departementenes tilskuddsforvaltning.

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV.

Innst. 348 S (2014–2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren.

Innst. 209 L (2015–2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.).

Innst. 225 L (2016–2017) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.).

Innst. 318 L (2017–2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven.

Innst. 351 L (2017–2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar).

Innst. 381 L (2017–2018) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale.

Innst. 76 L (2019–2020) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler).

Melding til Stortinget

St.meld. nr. 40 (1990–91) Fra visjon til virke.

St.meld. nr. 49 (1996–97) Prinsipp for rangering av søkjarar til studium ved universitet og høgskolar.

St.meld. nr. 42 (1997–98) Kompetansereformen.

St.meld. nr. 27 (2000–2001) Gjør din plikt – krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning.

St.meld. nr. 11 (2001–2002) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning.

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring.

St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning.

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og Meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk.

St.meld. nr. 14 (2008–2009) Internasjonalisering av utdanning.

Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd.

Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer.

Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024.

Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet.

Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning.

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge.

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017.

Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Dokumenter

Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011.

Lovvedtak 57 (2013–2014).

Vedtak 769 (2016–2017).

Lovvedtak 14 (2019–2020).

Kongelig resolusjon

Kgl. res 19. juni 2009 nr. 676 om Ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 96 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Kgl. res. 3. februar 2012 nr. 126 om Delegering av Kongens myndighet etter universitets- og høyskoleloven § 7-2.

Andre publikasjoner og dokumenter

Aftenposten. Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia https://www.aftenposten.no/norge/i/VbkQp6/Nordmenn-overst-pa-listen-over-klimaskeptikere-sammen-med-USA-og-Saudi-Arabia hentet 18.10.2019.

Aftenposten. Utdanninger som ikke etterspørres, bør få mindre støtte https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/y3Gk02/utdanninger-som-ikke-etterspoerres-i-arbeidslivet-boer-faa-mindre-stoette-trond-blindheim-og-thor-oeivind-jensen hentet 16.1.2020.

Amnesty International. Kvinnelige politikeres erfaringer med netthets juni 2018. Hentet fra https://amnesty.no/sites/default/files/3688/Kvinnelige%20politikere_RAPPORT.pdf.

Andreassen, Marianne m.fl. Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste. Bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Rapport fra ekspertutvalg som har vurdert regulering, tilsyn og kontrollmed private høyskoler og fagskoler. Avgitt 12. desember 2014. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/592562a2d55f4fae8d5d301cdfc70565/private_hoyskoler_og_fagskoler_i_samfunnets_tjeneste.pdf.

Asmyhr, Morten. Om vurdering av essaybesvarelser i høyere utdanning – en studie av vurderer-reliabilitet. Uniped 04/2011 (volum 34). Hentet fra https://www.idunn.no/uniped/2011/04/om_vurdering_av_essaybesvarelser_i_hoeyere_utdanning_en_st.

Aune, Helga. Like læringsmuligheter for jenter og gutter i barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget, 2019.

Bakken, Anne-Lise og Einride Hveding. Styringsordning for regionale høgskoler: en utredning for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. NSD 2209. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1991.

Berg, Einride (red.). Studentsamskipnadenes plass i norsk høyere utdanning: Studentsamskipnaden i Ås 40 år. Oslo: Landbruksbokhandelen, 1996.

Bernt, Jan Fridthjof. Norsk lovkommentar. Til universitets- og høyskoleloven § 1-3.

Bernt, Jan Fridthjof. Universitets- og høyskoleloven av 2005 – med kommentarer. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget, 2016.

Bjølseth, Gunnar; Anton Havnes og Per Lauvås. Lavt sensorsamsvar – kan det bedres? Uniped 04/2011 (volum 34). Hentet fra https://www.idunn.no/uniped/2011/04/lavt_sensorsamsvar_kan_det_bedres.

Bleiklie, Ivar. New Public Management or Neoliberalism, Higher Education. I Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Teixeira, Pedro Nuno; Jung Cheol Shin m.fl. (red.). Springer, Dordrecht, 2018. Hentet fra https://doi.org/10.1007/978-94-017-9553-1_143-1.

Castellacci, Fulvio og Clara Viñas-Bardolet. Permanent contracts and job satisfaction in academia: Evidence from European countries. Working Papers on Innovation Studies 20181008, Centre for Technology, Innovation and Culture. University of Oslo. https://ideas.repec.org/p/tik/inowpp/20181008.html hentet 17.1.2020.

cOAlition S. Plan S. Principles and Implementation https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/ hentet 21.1.2020.

Cristin (Current Research Information System in Norway). Rapportering av vitenskapelig publisering i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Hentet fra https://www.cristin.no/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/rapporteringsinstruks.pdf.

Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning, 2009.

Dansk center for forskningsanalyse. Evaluering af den norske publiceringsindikator. Århus: Aarhus Universitet, 2014.

Datatilsynet. Databehandleravtale https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/ hentet 16.1.2020.

Datatilsynet. Hva er Privacy Shield? https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overfore/hva-er-privacy-shield/ hentet 16.1.2020.

Datatilsynet. Risikovurdering https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/risikovurdering/ hentet 16.1.2020.

Datatilsynet. Spesielt om overføring av opplysninger til utlandet https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overfore/ hentet 16.1.2020.

De nasjonale forskningsetiske komiteene. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/b.-hensyn-til-personer-5---18/ hentet 17.1.2020.

De nasjonale forskningsetiske komiteene. Introduksjon. Hva er personvern i forskningsetikken? https://www.etikkom.no/Aktuelt/gdpr-og-forskning/sos-hva-er-personvern/ hentet 21.1.2020.

Deloitte. Insights https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/future-of-public-higher-education-study.html hentet 18.10.2019.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse. Difi-rapport 2012:7.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Viltvoksende nemnder? Om organisering og regulering av statlige klagenemnder. Difi-rapport 2014:2.

Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019. Hentet fra https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-05-2019-tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2019. Diku rapportserie 05/2019.

Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019. Vedlegg. Hentet fra https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-05-2019-tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2019. Vedlegg. Diku rapportserie 05/2019.

Dyrkorn, Sonja m.fl. Tiltak for reduksjon av midlertidighet i UH-sektoren. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Avgitt 31.12.2019. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/b28061b66ee44140b3c80ea8b4e5df97/rapport-midlertidighet-311219.pdf.

ENQA m.fl. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Brussels, 2015.

EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education). Registered agencies https://www.eqar.eu/register/agencies/ hentet 16.1.2020.

ESFRI. Strategy Report on Research Infrastructures. Roadmap 2018 http://roadmap2018.esfri.eu/strategy-report/the-evolving-role-of-research-infrastructures/ hentet 16.1.2020.

European Commission. Open Science https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm hentet 18.10.2019.

European Commission. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en hentet 16.1.2020.

European Science Foundation. Higher Education Looking Forward. Relations between Higher Education and Society. 2008. Hentet fra http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/HELF.pdf.

eurostudent.eu. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe https://www.eurostudent.eu/ hentet 16.1.2020.

Felles klagenemnd. Årsmelding 2017. Hentet fra https://www.ceres.no/tjenester/klagenemnder/felles-klagenemnd/arsmeldinger/arsmelding_2017.pdf.

Finans Norge. Mangfold – fordi det lønner seg https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/04/mangfold--fordi-det-lonner-seg/ hentet 18.10.2019.

Finansavisen. Jus-studier kutter karakterer https://finansavisen.no/nyheter/utdannelse/2019/11/18/7473432/jus-studier-kutter-karakter hentet 16.1.2020.

Finansdepartementet. Reglement for økonomistyring i staten. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf.

Finansministeriet. Finansloven https://www.fm.dk/arbejdsomraader/offentlige-finanser/finansloven hentet 16.1.2020.

FN-sambandet. Fattigdom https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Fattigdom hentet 18.10.2019.

FN-sambandet. Paris-avtalen https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen hentet 30.12.2019.

Forskerforum. Frykter at Tyrkias akademia raseres https://www.forskerforum.no/de-onsker-en-islamsk-stat-da-ma-de-destruere-den-vi-har/ hentet 16.1.2020.

forskning.no. Så skoleflinke er ungdom med innvandrerbakgrunn https://forskning.no/partner-barn-og-ungdom-innvandring/sa-skoleflinke-er-ungdom-med-innvandrerbakgrunn/369103 hentet 31.12.2019.

Frølich, Nicoline; Rune B. Reiling; Hebe Gunnes; Marte Mangset m.fl. Attraktive akademiske karriereveier? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport 2019:10.

Goodhart, David. The Road to Somewhere. The New Tribes Shaping British Politics. Penguin, 2017.

Grimstad, Hilde m.fl. Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og muligheter. Utredning fra Grimstadutvalget, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, september 2019. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/11745900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf.

Grimstvedt, Liv Reidun m.fl. Med kvalitet som kriterium. Gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler. Rapport til Kunnskapsdepartementet fra en ekspertgruppe. Avgitt 2. juni 2017. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/4533eac6022147ac8809096d543a4e62/med-kvalitet-som-kriterium_nett.pdf.

Gunnes, Hebe. Jurister i teknisk-administrative stillinger i universitets- og høgskoleadministrasjonen. Upublisert notat fra NIFU, mai 2019.

Hattie, John og Helen Timperley. The Power of Feedback. Review of Educational Research 77(1) mars 2007 s. 81–112.

Helgeland, Geir. Opplæringslova. Lovkommentar. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Helsedirektoratet. NHSP 2020–2023 – Kunnskapsgrunnlag til underprosjektet «Helsepersonell med utdanning fra utlandet». Oslo, 2018.

Hernández, Rosario L. Does continuous assessment in higher education support student learning? Higher Education 64(4) oktober 2012 s. 489–502.

Hovdhaugen, Elisabeth. Årsaker til frafall i høyere utdanning. En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. NIFU Arbeidsnotat 2019:3. Hentet fra https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2593810/NIFUarbeidsnotat2019-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Hægeland m.fl. Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/95742f2460c74ee5aecf9dd0d2a8fc9f/finansieringuh_rapport.pdf.

Høst, Håkon; Per Olaf Aamodt; Elisabeth Hovdhaugen og Lars Lyby. Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud. NIFU-rapport 2019:15.

Independent. Hungarian Prime Minister Viktor Orban bans gender studies programmes https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-bans-gender-studies-programmes-viktor-orban-central-european-university-budapest-a8599796.html hentet 16.1.2020.

Ipsos. Nasjonal rapport. Mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren. Hentet fra https://www.nih.no/globalassets/dokumenter/komm/nasjonal-rapport---mobbing-og-trakassering-i-uh-sektoren-2019.pdf.

Justis- og beredskapsdepartementet. Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og forskriftsarbeid. Utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling, 2000.

Jørgensen, Stine. Køn og uddannelse. I På vei – kjønn og rett i Norden. Eva Maria Svensson m.fl. (red.). Göteborg: Makadam förlag, 2011.

Khrono. ELTE-rettssaka: Forventar dom innan tre veker https://khrono.no/elte-psykologi-psykologistudenter/elte-rettssaka-forventar-dom-innan-tre-veker/414817 hentet 7.11.2019.

Khrono. Vedtok å avvikle flere tilbud om studentvelferd på Nesna https://khrono.no/nord-universitet-nesna-jorgen-husby/vedtok-a-avvikle-flere-tilbud-om-studentvelferd-pa-nesna/218486 hentet 16.1.2020.

Kilden kjønnsforskning.no. Unge kvinner er dobbelt så utsett for netthets som menn http://kjonnsforskning.no/nb/2015/04/unge-kvinner-er-dobbelt-sa-utsett-netthets-som-menn hentet 16.1.2020.

Knapstad, Marit, Ove Heradstveit og Børge Sivertsen. Studentens helse- og trivselsundersøkelse 2018. Hovedresultater. Hentet fra https://shotstorage.blob.core.windows.net/shotcontainer/SHOT2018.pdf. Oslo: SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus), 2018.

Kompetanse Norge. Realkompetansevurdering https://www.kompetansenorge.no/realkompetanse/realkompetansevurdering hentet 16.1.2020.

Kompetansebehovsutvalget https://kompetansebehovsutvalget.no/ hentet 16.1.2020.

Kristiansen, Marita. Språklige utfordringer i høyere utdanning. En undersøkelse av språkbruk i eksamensbesvarelser på bachelornivå. Hentet fra https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/rapporter-og-undersokelser/sprak-i-eksamensbesvarelser_endelig.pdf.

Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Fastsatt 15. desember 2011. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e579f913fa1d45c2bf2219afc726670b/nkr.pdf.

Kunnskapsdepartementet. Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU. Oslo, 2014.

Kunnskapsdepartementet. Finansiering av universiteter og høyskoler. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/finansiering.pdf.

Kunnskapsdepartementet. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2019 for universitet og høgskolar. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2019-for-universiteter-og-hogskolar-v2.pdf.

Kunnskapsdepartementet. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskolar. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2020-for-universitet-og-hogskular.pdf.

Kunnskapsdepartementet. Kompetansebehovsutvalget https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/kompetansebehovutvalget/id2556616/ hentet 16.1.2020.

Lien, Inger Stray m.fl. Studentboliger i Norge. Gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet 19. desember 2018. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/6662bf3f103e40f2af8e8fff5652a673/rapport-gjennomgang-av-tilskuddsordningen-for-studentboliger.pdf.

Lødding, Berit og Per Olaf Aamodt. Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og elever. NIFU-rapport 2015:28.

Malterud, Nina m.fl. Forslag til program for kunstnerisk kompetanseutvikling i kunstutdanningsinstitusjonene. Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Avlevert 3. november 2000. Hentet fra http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/Forskning/Kunstnerisk%20utviklingsarbeid/k-utredning-2000.pdf.

Mazzucato, Mariana. Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union. Brussel: EU-kommisjonen, 2018.

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). FoU-statistikkbanken. Doktorgrader http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/?language=no hentet 30.08.2019.

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). FoU-statistikkbanken. Mangfold, populasjon og innvandringsstatus http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/?language=no hentet 29.11.2019.

NOKUT. Akkrediterte institusjonar https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/akkrediterte-institusjonar/ hentet 6.12.2019.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer? https://www.nokut.no/nyheter-2016/hvilke-faktorer-har-betydning-for-a-oppna-hoy-kvalitet-i-mastergradsprogrammer/ hentet 16.1.2020.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Studiebarometeret http://www.studiebarometeret.no/no/ hentet 16.1.2020.

Norges forskningsråd. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/infrastruktur/ hentet 30.1.2020.

Norsk studentorganisasjon (NSO). Utredning av lovverket for studenters læringsmiljø. Med forslag til endringer. Hentet fra https://student.no/content/uploads/2014/05/Utredning-av-lovverket-for-studenters-læringsmiljø-11-05-2017.pdf.

Norsk studentorganisasjon (NSO). Tilstandsrapport for studentdemokratiene. Oslo, 2018.

Nordhagen, Inger C.; Malin Dahle og Øyvind Skjervheim. Utdanningsplaner – et virkemiddel for gjennomføring? Ideas2evidence-rapport 08:2016. Hentet fra http://ideas2evidence.com/sites/default/files/Endelig%20rapport_utdanningsplaner.pdf.

NSD. Database for statistikk om høgre utdanning. Internasjonalisering https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_internasjonalisering.action hentet 30.08.2019.

OECD. Education at a Glance 2019. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.

OECD. Trends Shaping Education 2019. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.

OsloMet. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet https://student.oslomet.no/retningslinjer-fusk-eksamen hentet 17.1.2020.

Ottosen, Kristian. Studentvelferd i vekst, førti år i studentenes tjeneste. Oslo: Studentsamskipnaden i Oslo, 2005.

Oxford Research. Evaluering av ordningen med LMU. Hentet fra https://oxfordresearch.no/wp-content/uploads/2018/04/Evaluering-av-ordningen-med-LMU.pdf.

Piro, Fredrik; Elisabeth Hovdhaugen; Mari Elken; Gunnar Sivertsen m.fl. Nordiske universiteter og internasjonale universitetsrangeringer. Hva forklarer nordiske plasseringer og hvordan forholder universitetene seg til rangeringer? NIFU-rapport 2014:25.

Privacy Shield Framework. Privacy Shield List https://www.privacyshield.gov/list hentet 20.1.2020.

Regjeringen. Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene RETHOS, oktober 2017. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/d8466abdfa714e7dac938f82083d8583/mandat-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagtutdanningene-rethos.pdf.

Regjeringen. Lære hele livet https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-livet/id2600403/ hentet 18.10.2019.

Regjeringen. Avhendingsinstruksen https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/avhendingsinstruksen/id272394/ hentet 16.1.2020.

Regjeringen. Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2626660/ hentet 16.1.2020.

Regjeringen. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/id601327/ hentet 16.1.2020.

Regjeringen. Områdegjennomgang – Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-bygg--og-eiendomspolitikken-i-statlig-sivil-sektor/id2641914/ hentet 16.1.2020.

Regjeringen. Regelverk for økonomistyring i staten https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/reglement-for-okonomistyring-i-staten/id438887/ hentet 16.1.2020.

Regjeringen. Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven Vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven-vilkar-for-statstilskudd-til-privat-hoyere-utdanning/id2630439/ hentet 18.1.2020.

Regjeringen. Høring om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-skikkethetsvurdering-i-hoyere-utdanning/id2362414/?expand=horingsnotater hentet 21.1.2020.

Reisel, Liza; Øyvind Søraas Skorge og Stian Uvaag. Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2019:6. Hentet fra https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2592572/Kj%25C3%25B8nnsdelte%2butdannings-%2bog%2byrkesvalg.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Rett24. De juridiske fakultetene dropper karakterer tidlig i studiet https://rett24.no/articles/de-juridiske-fakultetene-dropper-karakterer-tidlig-i-studiet hentet 16.1.2020.

Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning. Dokument 3:8 (2014–2015). Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2014-2015/studiegjennomfoeringenihoeyereutdanning.pdf.

Riksrevisjonen. Revisjonsrapport for 2018 om ubrukte budsjettmidler ved universiteter og høyskoler. Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/ubruktebudsjettmidleruh.pdf.

Samdal, Oddrun m.fl. Vurdering av sensurordningane innan høgare utdanning. Rapport frå ei arbeidsgruppe oppnemnt av Utdanningsutvalet i UHR. Avlevert 15. desember 2014.

Samordna opptak. Universitet og høgskole – Poengberegning https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/index.html hentet 16.1.2020.

SITRA. Megatrends https://www.sitra.fi/en/topics/megatrends/ hentet 16.1.2020.

Smeby, Jens-Christian og Sølvi Mausethagen. Kvalifisering til «velferdsstatens yrker». I Utdanning 2011 – veien til arbeidslivet. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå, 2011, s. 149–169. Hentet fra https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa124/7_kvalifisering.pdf.

Spjelkavik, Johanne og Asbjørn Strandbakken. Om fusk i obligatorisk undervisning etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 første ledd bokstav b. I Undring og erkjennelse, festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Karl Harald Søvig (red.) m.fl., Bergen: Fagbokforlaget, 2013, s. 645–673.

Statens arbeidsmiljøinstitutt. Arbeidsrelaterte helseproblemer og sykefravær https://stami.no/arbeidsrelaterte-helseproblemer-og-sykefravaer/ hentet 10.09.2019.

Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistisk årbok 1970. Hentet fra https://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/1970.pdf.

Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikkbanken, folkemengde etter tettbygd/spredtbygd https://www.ssb.no/statbank/list/beftett hentet 18.10.2019.

Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikkbanken, fødte https://www.ssb.no/statbank/list/fodte hentet 18.10.2019.

Statistisk sentralbyrå (SSB). Frafall i universitets- og høgskoleutdanninger. SSB Analyse 2019/17 https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/halvparten-av-bachelorstudentene-fullforer-ikke-pa-normert-tid hentet 05.11.2019.

Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikkbanken, arbeidskraftundersøkelsen https://www.ssb.no/statbank/list/aku hentet 27.11.19.

Statistisk sentralbyrå (SSB). Gjennomføring ved universiteter og høgskoler https://www.ssb.no/hugjen hentet 16.1.2020.

Statistisk sentralbyrå (SSB). Studenter i høyere utdanning https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utuvh hentet 16.1.2020.

Statsbygg. Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren. Rapport B, 2018.

Store norske leksikon. Tingenes Internett https://snl.no/tingenes_internett hentet 21.10.2019.

Store norske leksikon. Globalisering https://snl.no/globalisering hentet 16.1.2020.

Strandbakken, Asbjørn m.fl. Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025. En utredning for Kunnskapsdepartementet, avgitt 25. februar 2013. Bergen, Lillehammer, Oslo og Tromsø, 2013.

Støren, Liv Anne; Rune B. Reiling; Siv-Elisabeth Skjelbred; Marthe E. S. Ulvestad m.fl. Utdanning for arbeidslivet. Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høyskoler og fagskoler. NIFU-rapport 2019:3.

Taraldrud, Karen Eg. Skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Lov og rett 10/2016 (volum 55) s. 624–639.

Teknisk ukeblad. Birk (19) tar universitetsfag på masternivå – samtidig med sisteåret på videregående https://www.tu.no/artikler/birk-19-tar-universitetsfag-pa-masterniva-samtidig-med-sistearet-pa-videregaende/437805 hentet 05.11.2019.

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) https://www.aacsb.edu/ hentet 16.1.2020.

The Globe Program. A Worldwide Science and Education Program https://www.globe.gov/ hentet 18.10.2019.

The Guardian. The Central European University is the latest victim of the Trump era https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/04/central-european-university-latest-victim-trump-era hentet 16.1.2020.

Thune, Taran; Per Olaf Aamodt og Magnus Gulbrandsen. Noder i kunnskapsnettverket: Forsking, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. NIFU-rapport 2014:23.

Titan.uio.no. Data er den nye naturressursen https://titan.uio.no/node/1601 hentet 18.10.2019.

UA universitetsavisa.no. 43 millioner til et bedre studentliv https://www.universitetsavisa.no/student/2018/03/05/43-millioner-til-et-bedre-studentliv-18365082.ece hentet 16.1.2020.

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014–15. Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser. Hentet fra https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/fiv/bilag/140/1505261.pdf.

Underdal, Arild m.fl. Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Avgitt 9. mai 2018. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/462ebb8a0c444fe2add926eaf6885bde/utvalgsrapport-stillingsstruktur-ved-universiteter-og-hoyskoler.pdf.

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). Felles klagenemnd https://www.unit.no/tjenester/felles-klagenemnd hentet 7.1.2020.

United Nations Development Programme. Human Development Report http://hdr.undp.org/en/2018-update hentet 09.09.2019.

Universitets- og høgskolerådet (UHR). Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995–2015: 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid. Hentet fra https://www.uhr.no/_f/p1/i9e87d801-71b1-4518-a915-9d8e890c9a42/2015-forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf.

Universitets- og høgskolerådet. UHR-Kunst, design og arkitektur. Kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstutdanning og regelverk. En kort oppsummering etter innspillsmøte 12. juni 2019. https://innsyn.uhr.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2019000513&dokid=42008&versjon=1&variant=A&. hentet 3.7.2019.

Universitets- og høgskolerådet. Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i skikkethetsforskriften. Hentet fra https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/files/2019/09/UHR-Høringsinnspill-til-Kunnskapsdepartementets-forslag-til-endringer-i-skikkethetsforskriften.pdf.

Universitets- og høgskolerådet (UHR). Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). https://uhrmot.no/rapporten-klar/ hentet 16.1.2020.

Universitets- og høgskolerådet (UHR). Språkpolitisk plattform https://www.uhr.no/ressurser/sprakpolitisk-plattform hentet 16.1.2020.

Ursin, Giske; Magnus Stenbeck; Jenny Chang-Claude; Marc Gunter; Rudolf Kaaks, Ellen Kampman m.fl. Data must be shared – also with researchers outside of Europe. The Lancet Volume 394, Issue 10212, s. 1902–1903. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32633-9/fulltext hentet 18.1.2020.

Utdanningsdirektoratet. Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2020 https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-vgs/ hentet 16.1.2020.

Utdanningsdirektoratet. Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/sensurere-eksamen/Sensorhonorar/ hentet 16.1.2020.

Van Damme, Dirk. The Growth of International Student Mobility Is Faltering. International Higher Education 93, Spring 2018.

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Vår felles framtid. Oslo: Tiden, 1987.

Wikipedia. Identitetspolitikk https://no.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitikk hentet 05.11.2019.

Wold, Terje m.fl. Innstilling fra Komiteen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning (forvaltningskomiteen). Avgitt 13. mars 1958. I Ot.prp. nr. 38 (1964–65) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1964-65&paid=4&wid=b&psid=DIVL176&pgid=b_0267&vt=b&did=DIVL180.

ZukunftsInstitut. Megatrends https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/ hentet 16.1.2020.

Zynk Kommunikasjon, Analyse & Ledelse for KS. Polarisert samfunn, eliter under press. Hentet fra https://www.ks.no/contentassets/88fcd4bb46ca40969085566916d8ceba/zynk-endelig-trendrapport-ks.pdf.

Innspill

Innspill som Universitets- og høyskolelovutvalget har fått i perioden 2018–2019 finnes på utvalgets nettsted under fanen «Innspill», «Mottatte innspill». Se https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/innspill/mottatte-innspill/.

Aurora Kobernus: Innspill til universitets- og høyskolelovutvalget om tilgjengelighet, tydeliggjøring av rettigheter og universell utforming.

Blindeforbundet: Utfordringer ved overganger i utdanning.

Christian Jørgensen, Universitetet i Bergen: Innspill om tretrinns karakterskala Forskerforbundet: Midlertidighet i statlig UH-sektor.

Christian Jørgensen, Universitetet i Bergen: Innspill om vurdering.

Finn Aarsæther: Om ulike karriereløp.

Forskerforbundet: Ansettelsesregler.

Forskerforbundet: Forskningsbasert utdanning, akademisk frihet, ansattes medbestemmelse og opphavsrett.

Inger Langseth og Lise Sandvik: Om vurdering og om korte engasjement.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning – KIF: Innspill om ansettelser.

Maria Lehmann: Utvidet styreperiode for studenter.

Marta Hofsøy: Studentråd.

NHO: Innspill til UH-lovutvalget.

NOKUT: Private universiteter og høyskoler.

NOKUT: Rettslig regulering og regelverksstruktur.

NOKUT: Studentsamskipnadene.

NOKUT: Universitets- og høyskoleloven § 2-1.

Nord universitet v/studiedirektør Jan Atle Toska: Sensur innen 3 uker og indviduell klagerett på gruppeeksamen.

Noregs Mållag: Norsk fagspråk, studentrettar og studentsamkipnadslova.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Innspill til UH-lovutvalget.

Olaug Husabø ved UiT: Universitets- og høyskoleloven og ph.d.-graden.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Om kunstnerisk utviklingsarbeid.

Simula Research Laboratory AS: Akkreditering av studietilbud.

Sindre Rødne Dueland: Heimel for å ikkje gi kopi.

Språkrådet: Vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk.

Stein Bondevik m.fl.: Blind sensur.

Studentparlamentet ved UiB: Bestemmelsen «enstemmig» (§ 4-1 (2)).

Studentparlamentet ved UiO: Innspill til UH-loven.

Studentsamskipnadsrådet: Innspill til regelverksendringer.

Sykepleierforbundet: Ansettelsesregler.

UiO: Geografiske ansvarsområder for universitetsmuseene.

UiO: Læringsmiljø m.m.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet v/viserektor Sveinung Eikeland: Universitetene og høyskolenes regionale forankring.

Universitets- og høgskolerådet: Innspill til lovutvalget.

Universitets- og høgskolerådet: Regelverk for finansiering av etter- og videreutdanning.

Universitets- og høgskolerådet: Skikkethetsforskriften.

Universitets- og høgskolerådet: Studentdemokratier og yrkesskadeerstatning for studenter.

Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning: Digitalisering mv.

Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning: Reglene om opptak til høyere utdanning.

Unit, Felles klagenemnd. Innspill fra Felles klagenemnd.

Utdanningsavdelingen ved Høgskolen i Innlandet: Om strukturen i regelverket og om privatistordningen.

Utdannings- og forskningsavdelingene ved UiS: Sensurfrist ved klage over karakter og ph.d.-forskrift.

Utdanningsforbundet: Innspill til UH-lovutvalget.

Velferdstingene i Norge: Innspill til revideringen av UH-loven.

Til forsiden