NOU 2020: 3

Ny lov om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Avgrensning: Forskrifter som kun gjelder delegasjon av myndighet til departementet eller enkeltinstitusjoner er ikke nevnt. Heller ikke rene endringsforskrifter, og ikke lokale forskrifter som er fastsatt av institusjonene.

Hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Forskrift

§§ 1-6, 2-1, 3-1, 3-4

Forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften)

§§ 2-1, 3-1

Forskrift 7. februar 2017 nr. 137 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

§ 3-2

Forskrift 8. november 2017 nr. 1846 om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (forskrift om NKR og EQF)

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad

§ 3-2

Forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (forskrift om grader og beskyttede titler)

§§ 3-2 og 7-2

Forskrift 13. oktober 2017 nr. 1616 om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (forskrift om overtredelsesgebyr etter uhl og fgskol)

§ 3-2

Forskrift 3. februar 2011 nr. 107 om rammeplan for ingeniørutdanning

§ 3-2

Forskrift 18. mai 2018 nr. 870 om rammeplan for ingeniørutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. mars 2010 nr. 296 om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

§ 3-2

Forskrift 23.november 2016 nr. 1402 om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

§ 3-2

Forskrift 23.november 2016 nr. 1403 om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

§ 3-2

Forskrift 1. mars 2010 nr. 295 om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

§ 3-2

Forskrift 7. juni 2016 nr. 861 om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

§ 3-2

Forskrift 7. juni 2016 nr. 860 om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

§ 3-2

Forskrift 21. desember 2015 nr. 1771 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

§ 3-2

Forskrift 4. juni 2012 nr. 475 om rammeplan for barnehagelærerutdanning

§ 3-2

Forskrift 10. august 2013 nr. 1056 om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning

§ 3-2

Forskrift 18. mars 2013 nr. 291 om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8–13

§ 3-2

Forskrift 18. mars 2013 nr. 290 om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

§ 3-2

Forskrift 18. mars 2013 nr. 289 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13

§ 3-2

Forskrift 18. mars 2013 nr. 288 om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13

§ 3-2

Forskrift 27. juni 2012 nr. 687 om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1377 om rammeplan for barnevernspedagogutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1373 om rammeplan for bioingeniørutdanning

§ 3-2

Forskrift 25. januar 2008 nr. 128 om rammeplan for sykepleierutdanning

§ 3-2

Forskrift 13. desember 2005 nr. 1454 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1390 til rammeplan for jordmorutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1389 om rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1388 om rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1387 om rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1386 om rammeplan for videreutdanning i barnesykepleie

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1385 om rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1384 om rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1383 om rammeplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1382 om rammeplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1381 om rammeplan for helsesykepleierutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1379 om rammeplan for vernepleierutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1378 om rammeplan for sosionomutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1377 om rammeplan for barnevernspedagogutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1376 om rammeplan for radiografutdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1375 om rammeplan for fysioterapeututdanning

§ 3-2

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1374 om rammeplan for ergoterapeutdanning

§ 3-2

Forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 412 om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 398 om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 409 om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 415 om nasjonal retningslinje for radiografutdanning

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 414 om nasjonal retningslinje for bioingeniørutdanning

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 413 om nasjonal retningslinje for ergoterapeututdanning

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 411 om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning

§ 3-2

Forskrift 15. mars 2019 nr. 410 om nasjonal retningslinje for fysioterapeututdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 18 om nasjonal retningslinje for tannpleierutdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 17 om nasjonal retningslinje for tannlegeutdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 23 om nasjonal retningslinje for audiografutdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 22 om nasjonal retningslinje for ortopediingeniørutdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 19 om nasjonal retningslinje for tannteknikerutdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 20 om nasjonal retningslinje for optikerutdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 16 om nasjonal retningslinje for psykologutdanning

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 25 om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene, bachelor- og masterutdanning i farmasi

§ 3-2

Forskrift 3. januar 2020 nr. 24 om nasjonal retningslinje for klinisk ernæringsfysiologiutdanning

Forskrift 3. januar 2020 nr. 21 om nasjonal retningslinje for medisinutdanning

§ 3-5

Forskrift 21. desember 2018 nr. 2221 om godskriving og fritak av høyere utdanning

§§ 3-6, 3-7

Forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning

§ 4-7 til § 4-10

Forskrift 10. oktober 2005 nr. 1192 om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 3-7 (8), § 4-7 til § 4-10 (forskrift om felles klagenemnd etter uhl)

§ 4-12

Forskrift 27. juni 2016 nr. 820 om register for utestengte studenter – RUST

§ 4-14

Forskrift 17. desember 2016 nr. 1819 om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

§ 6-3

Forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger (forskrift om ansettelse og opprykk)

§ 6-4

Forskrift 24. mars 2015 nr. 341 om ansettelse på innstegsvilkår

§ 6-4

Forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

§§ 7-1 og 3-10

Forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 om egenbetaling ved universiteter og høyskoler

§ 7-3

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1391 om bevilling som statsautorisert translatør

§§ 8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-10, 8-11, 8-12

Forskrift 21. desember 2017 nr. 2383 om private universiteter, høyskoler og fagskoler – krav til regnskap mv.

Til forsiden