NOU 2020: 3

Ny lov om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil – fra dagens lov til lovforslaget

Oversikten speiler bestemmelsene i dagens universitets- og høyskolelov og forslaget til ny universitets- og høyskolelov med hensyn til hvilke forhold de enkelte reglene gjelder. Speilingen sier for øvrig ingenting om innholdsmessige likheter eller forskjeller mellom dagens lov og forslaget til ny universitets- og høyskolelov.

Universitets- og høyskoleloven av 2005

Forslag til ny universitets- og høyskolelov

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde

§ 1-1

§ 1-1

§ 1-2 første til tredje og femte til syvende ledd

§ 1-2

§ 1-2 fjerde ledd

§ 2-9

§ 1-3

§ 2-1

§ 1-4 første ledd

-

§ 1-4 andre ledd

§ 2-3 første ledd

§ 1-4 tredje ledd

-

§ 1-4 fjerde ledd

§ 2-3 andre ledd

§ 1-5

§ 2-4

§ 1-6

§ 15-3

§ 1-7

§ 2-2

Kapittel 2. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT

§ 2-1 første og andre ledd

§ 14-1

§ 2-1 tredje ledd

§ 14-2

§ 2-1 fjerde ledd

§ 14-3

§ 2-1 femte ledd

-

§ 2-1 sjette ledd bokstav a

§ 15-3 andre ledd

§ 2-1 sjette ledd bokstav b

§ 15-1 fjerde ledd

§ 2-1 sjette ledd bokstav c

-

§ 2-1 sjette ledd siste punktum

-

§ 2-2

§ 14-4

Kapittel 3. Faglige bestemmelser – akkreditering

§ 3-1 første, andre og fjerde ledd

§ 15-1

§ 3-1 tredje ledd første punktum

-

§ 3-1 tredje ledd andre punktum

§ 15-2 tredje ledd

§ 3-2 første til fjerde ledd

§ 2-6

§ 3-2 femte til syvende ledd

§ 2-8

§ 3-3

§ 15-2

§ 3-4

§ 9-1 første og tredje ledd

§ 3-5 første og syvende ledd

§ 9-3

§ 3-5 andre, tredje, fjerde og syvende ledd

§ 9-4

§ 3-5 andre, tredje og sjette ledd

§ 9-2

§ 3-5 femte ledd

-

§ 3-6 første ledd første punktum og sjette ledd

§ 6-1

§ 3-6 første ledd andre og tredje punktum

§ 6-2 første ledd

§ 3-6 andre, tredje og fjerde ledd

§ 6-4

§ 3-6 femte ledd

§ 6-5 andre ledd

§ 3-7 første og andre ledd

§ 6-5 første ledd

§ 3-7 tredje ledd

§ 6-7

§ 3-7 fjerde og femte ledd

§ 6-6

§ 3-7 sjette, syvende og åttende ledd

§ 10-2

§ 3-7 niende ledd

-

§ 3-8 første ledd

§ 8-1

§ 3-8 andre ledd

§ 8-2

§ 3-9 første ledd

§ 8-6 første ledd

§ 3-9 andre ledd

§ 8-7 første ledd første punktum, andre og tredje ledd

§ 3-9 tredje ledd

§ 8-6 andre ledd

§ 3-9 fjerde ledd

§ 8-7 fjerde ledd

§ 3-9 femte ledd

§ 8-11 andre og tredje ledd

§ 3-9 sjette ledd

§ 8-7 første ledd andre punktum

§ 3-9 syvende ledd

§ 8-6 tredje ledd

§ 3-10

§ 8-5

§ 3-11

§ 8-13

-

§ 6-2 andre ledd (ny bestemmelse basert på opptaksforskriften §§ 2-3 og 2-4)

-

§ 6-3 (ny bestemmelse basert på opptaksforskriften § 2-2)

-

§ 9-1 andre ledd (ny bestemmelse med henvisning til Lisboakonvensjonen)

-

§ 8-12 (ny bestemmelse som klargjør ph.d.-kandidaters rettigheter og plikter)

Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter

§ 4-1

§ 7-9

§ 4-2

§ 8-3

§ 4-3 første og andre ledd

§§ 7-1 første og andre ledd og 7-3 første ledd første punktum

§ 4-3 tredje ledd

§ 7-8

§ 4-3 fjerde ledd

§ 7-1 fjerde ledd

§ 4-3 femte ledd

§ 7-4

§ 4-3 sjette ledd

§ 7-7

§ 4-4 første ledd

§ 7-10

§ 4-4 andre ledd

-

§ 4-5

§ 7-5

§ 4-6

§ 8-4

§ 4-7 første og andre ledd

§ 10-3 første ledd

§ 4-7 andre ledd

§ 10-3 andre ledd

§ 4-7 tredje ledd

§ 10-10 fjerde ledd

§ 4-7 fjerde ledd

§ 10-3 fjerde ledd

§ 4-7 femte ledd

§ 10-3 femte ledd

§ 4-7 sjette ledd

§ 10-3 sjette ledd

§ 4-8 første ledd

§ 10-4 andre og tredje ledd

§ 4-8 andre ledd

§ 10-5

§ 4-8 tredje ledd første punktum

§ 10-3 tredje ledd

§ 4-8 tredje ledd andre punktum

§ 10-8

§ 4-8 fjerde ledd

§ 10-10

§ 4-8 femte ledd

§ 10-11

§ 4-9 første og andre ledd

§ 10-6 første ledd

§ 4-9 tredje ledd

§ 10-6 andre ledd

§ 4-9 fjerde ledd

§ 10-6 tredje ledd

§ 4-9 femte ledd

§ 10-10 tredje ledd

§ 4-9 sjette ledd

§ 10-10 fjerde ledd

§ 4-9 syvende ledd

§ 10-11

§ 4-9 åttende ledd

§ 10-6 fjerde ledd

§ 4-10 første ledd første punktum

§ 10-1 sjette ledd

§ 4-10 første ledd andre punktum

§ 10-1 andre ledd

§ 4-10 andre ledd

§ 10-1 femte ledd

§ 4-10 tredje ledd

§ 10-10 andre ledd

§ 4-10 fjerde ledd første og andre punktum

-

§ 4-10 fjerde ledd tredje punktum

§ 10-10 fjerde ledd

§ 4-10 femte ledd første punktum

-

§ 4-10 femte ledd andre punktum

§ 10-11

§ 4-10 sjette ledd

§ 10-1 sjette ledd

§ 4-11

§ 10-12

§ 4-12

§ 13-4

§ 4-13

§ 10-7

§ 4-14

§ 13-3

§ 4-15

§ 13-1

§ 4-16

§ 13-2

§ 4-17

§ 7-6

-

§ 7-3 (ny bestemmelse om universell utforming)

-

§ 10-4 første ledd (ny bestemmelse om adgang til å bortvise ved forstyrrende adferd)

§ 10-8 (ny bestemmelse om bortvisning og utestenging av ph.d.-kandidater)

Kapittel 5. Klage

§ 5-1 første ledd

§ 12-1 første ledd første punktum

§ 5-1 andre til fjerde ledd

§ 12-1 andre til fjerde ledd

§ 5-1 femte ledd

-

§ 5-1 sjette ledd

§ 12-1 åttende ledd

§ 5-1 syvende ledd

§ 12-1 syvende ledd

§ 5-2 første ledd

§ 8-8 første ledd

§ 5-2 andre ledd

§ 8-8 andre ledd

§ 5-2 tredje ledd

§ 8-10 første ledd andre punktum

§ 5-2 fjerde ledd

§ 8-8 tredje ledd

§ 5-2 femte ledd

§ 8-8 fjerde ledd

§ 5-3 første ledd

§ 8-9 første og andre ledd

§ 5-3 andre ledd

§ 8-9 tredje ledd

§ 5-3 tredje ledd

§ 8-7 tredje ledd andre punktum

§ 5-3 fjerde ledd første til fjerde punktum og sjette og syvende punktum

§ 8-10 første til tredje ledd

§ 5-3 fjerde ledd femte punktum

-

§ 5-3 femte ledd første punktum

§ 8-10 fjerde ledd

§ 5-3 femte ledd andre til fjerde punktum

-

§ 5-3 sjette ledd

§ 5-3 syvende ledd

§ 8-11 fjerde ledd

§ 5-4

§ 12-2

Kapittel 6. Ansettelse

§ 6-1

§ 11-1

§ 6-2

§ 11-12

§ 6-3 første ledd

§ 11-4 første og andre ledd

§ 6-3 andre ledd

§ 11-2

§ 6-3 tredje ledd

§ 11-3 første ledd

§ 6-3 fjerde ledd

§ 11-5 første ledd

§ 6-3 femte ledd

§ 11-3 tredje ledd

§ 6-3 sjette ledd

§ 11-4 fjerde ledd

§ 6-4

§ 11-7

§ 6-5

§ 11-6

§ 6-6

§ 11-8

§ 6-7

§ 11-9

-

§ 12-1 første ledd andre og tredje punktum (nye bestemmelser om adgang til å opprette felles lokal klagenemnd)

-

§ 12-1 femte ledd (ny bestemmelse om inhabilitet ved behandling av vedtak)

-

§ 12-1 sjette ledd (ny bestemmelse om at styret ikke kan instruere den lokale klagenemnda i enkeltsaker)

Kapittel 7. Diverse bestemmelser

§ 7-1

§ 2-5

§7-2

§ 2-7

§ 7-3

§ 7-4

§ 7-5

§ 7-6 første ledd

§ 4-3

§ 7-6 andre ledd

§ 1-3

§ 7-6 tredje ledd

§ 4-4

§ 7-7

§ 13-5

§ 7-8

§ 13-6

§ 7-9

§ 10-9

Kapittel 8. Diverse bestemmelser – private institusjoner

§ 8-1

§§ 4-1 og 4-4

§ 8-2

§ 4-2

§ 8-3

§ 5-1

§ 8-4

§ 5-2

§ 8-5

§ 5-3

§ 8-6

§ 5-4

§ 8-7

§ 5-5

§ 8-8

§ 5-6

§ 8-9

§ 5-7

§ 8-10

§ 5-8

§ 8-11

§ 5-9

§ 8-12

§ 5-10

Kapittel 9. Styret

§ 9-1

§ 3-1 første og andre ledd

§ 9-2

§ 3-2

§ 9-3

§ 3-3

§ 9-4

§ 3-4

§ 9-5

-

§ 9-6

§ 3-7

§ 9-7

§§ 3-9 og 3-10

§ 9-8

§ 3-12

-

§ 3-1 tredje ledd (ny bestemmelse om at styremedlemmene er uavhengige i utførelsen av sine verv)

-

§ 3-1 fjerde ledd (ny bestemmelse om at departementet kan gi skriftlig instruks når instruksjonsmyndigheten ikke er avskåret)

§ 3-8 (ny bestemmelse om styreinstruks)

§ 3-11 (ny bestemmelse om styremedlemmers adgang til å kreve lovlighetskontroll av styrevedtak)

Kapittel 10. Rektor

§ 10-1

§ 3-6

§ 10-2

§ 3-5

§ 10-3

§ 10-4

Kapittel 11. Ansettelsesforhold

§ 11-1 første, andre, tredje, femte og sjette ledd

§ 11-10

§ 11-1 fjerde ledd

§ 11-5 andre ledd

§ 11-3

§ 11-11

Kapittel 12. Forskjellige bestemmelser

§ 12-11

§ 12-2 første og tredje ledd

§ 3-13

§ 12-2 andre ledd2

-

§ 12-3

§ 3-14

§ 12-4 første ledd

§ 3-15

§ 12-4 andre ledd3

-

Kapittel 13. Sluttbestemmelser

§ 13-1

§ 16-1

§ 13-2

§ 16-2

§ 13-3

§ 16-3

§ 13-4

§ 16-4

1 Dagens universitets- og høyskolelov § 12-1 om hvem som representerer institusjonen, anses overflødig, jf. lovforslaget kapittel 3. Utvalget foreslår at bestemmelsen ikke videreføres.

2 Dagens universitets- og høyskolelov § 12-2 andre ledd om institusjonens stedfortreder er overflødig og utvalget foreslår at den ikke videreføres, jf. lov om mekling og rettergang i sivile saker § 2-5.

3 Dagens universitets- og høyskolelov § 12-4 andre ledd første setning pålegger institusjonene en rapporteringsplikt til departementet. Slik rapporteringsplikt bør eventuelt pålegges av departementet, ikke av Stortinget gjennom lov. Universitets- og høyskoleloven § 12-4 andre ledd andre setning er unødvendig og uhensiktsmessig, fordi departementet gjennom den ordinære instruksjonsmyndigheten kan bestemme at institusjonen skal avvikle eierskapet i et selskap.

Til forsiden