NOU 2020: 3

Ny lov om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

37 Ikrafttredelse, overgangsregler og forslag til endringer i andre lover og i forskrifter

Figur 37.1 

Figur 37.1

37.1 Ikrafttredelse

Utvalget har ikke vurdert når den nye loven for universiteter og høyskoler bør tre i kraft. Utvalget foreslår at loven trer i kraft fra det tidspunktet Kongen bestemmer.

37.2 Overgangsregler

Utvalget har ikke vurdert behovet for overgangsregler. Utvalget foreslår at Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

37.3 Forslag til endringer i andre lover og forskrifter

37.3.1 Forslag til endringer i studentsamskipnadsloven

37.3.1.1 Lovforslag

Utvalget foreslår ny § 5A i lov om studentsamskipnader, som skal lyde:

§ 5A Plikt til å samarbeide

Studentsamskipnad og tilknyttede utdanningsinstitusjoner skal samarbeide om velferdstilbud og læringsmiljø, på en slik måte at partene har hovedansvar for sine områder slik de følger av studentsamskipnadsloven med forskrift og lov om universiteter og høyskoler.

Studentsamskipnaden og de tilknyttede utdanningsinstitusjonene fastsetter nærmere regler om ansvarsfordelingen mellom de tilknyttede utdanningsinstitusjoner og studentsamskipnaden.

For å ivareta samarbeidet på best mulig måte skal det avtales regelmessige møter mellom ledelsene for utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnaden.

37.3.1.2 Merknad til lovforslaget

Bestemmelsen lovfester plikten til samarbeid mellom studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene. Plikten var tidligere regulert i forskrift. Hva utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene skal samarbeide om, vil variere fra studiested til studiested, og etter hvilke behov som oppstår over tid. Hva slags forum og samarbeidsorganer som benyttes bør derfor være opp til studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene å avtale. Det er et krav at ledelsen i virksomhetene møtes regelmessig for å diskutere de forhold som angår samarbeidet om studentvelferden og læringsmiljøet.

37.3.2 Forslag til endringer i ny tolkelov

Det ligger utenfor utvalgets mandat å foreslå endringer i andre lover enn universitets- og høyskoleloven og studentsamskipnadsloven. I den grad departementet følger opp utvalgets forslag, anbefaler utvalget at følgende endring tas inn i forslag til ny tolkelov:

§ x-x. Bevilling som statsautorisert translatør

Departementet gir bevilling som statsautorisert translatør etter søknad. Bevilling gis til person som er myndig etter norsk lov og som har bestått statsautorisasjonsprøven.

Bevillingen gir rett til å bruke tittelen statsautorisert translatør. Tittelen skal ikke brukes om oversetting på andre språk enn de språk bevillingen gjelder for. Departementet kan gi forskrift om statsautorisasjonsordningen og om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. yrkeskvalifikasjonsloven.

Tittelen statsautorisert translatør kan bare benyttes av den som er gitt bevilling i henhold til denne bestemmelsen.

Den som i strid med bestemmelsen forsettlig eller uaktsomt bruker slik tittel, alene eller som del av tittel, kan straffes med bøter.

37.3.3 Forslag til endringer i mastergradsforskriften

Utvalget foreslår følgende endringer i mastergradsforskriften1 (endringer i kursiv):

§ 4. Krav til mastergrad av 300 studiepoengs omfang

Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 300 studiepoengs (5 års) omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6. Opprettelse av slik grad må begrunnes særskilt. Institusjonen skal vurdere om integrert mastergrad er nødvendig av faglige hensyn, eller om tilsvarende læringsutbytte kan oppnås gjennom mastergrad etter §§ 3 eller 5.

Unntatt fra denne bestemmelsen er arkitektutdanningen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som skal være 330 studiepoeng (5 ½ års) omfang.

37.3.4 Forslag til endringer i skikkethetsforskriften

Utvalget foreslår følgende endringer i skikkethetsforskriften2 (endringer i kursiv):

§ 1. Utestenging etter skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 10-1 skal foregå ved følgende utdanninger:

 1. barnehage- og førskolelærerutdanning

 2. Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

 3. audiograf (audiolog),

 4. barnevernspedagog,

 5. bioingeniør,

 6. ergoterapeut,

 7. farmasøyt (inkludert reseptar),

 8. fysioterapeut,

 9. jordmor,

 10. klinisk ernæringsfysiolog,

 11. lege,

 12. optiker,

 13. ortopediingeniør,

 14. psykolog,

 15. radiograf,

 16. sosionom,

 17. sykepleier,

 18. tannlege,

 19. tannpleier,

 20. tanntekniker,

 21. vernepleier,

 22. paramedicutdanning

 23. profesjonsutdanningen i teologi

 24. trafikklærerutdanning

 25. logopedutdanning

 26. utdanninger i spesialpedagogikk

 27. tolkeutdanningene i tegnspråk.

I tillegg skal det foretas skikkethetsvurderinger i etter- og videreutdanninger som bygger på utdanningene som er nevnt over.

Institusjonen kan søke departementet om å inkludere andre utdanninger som fører til yrker som har tilsvarende omsorgsansvar for mennesker i en særlig sårbar situasjon.

Ny § x. Vurderingskriterier3

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § x4 hvis ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt på en måte som utgjør en mulig fare for liv, fysisk eller psykisk helse, rettigheter eller sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket:

 • a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for de mennesker studenten vil møte i sitt arbeid.

 • b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med mennesker studenten vil møte i sitt arbeid.

 • c) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

 • d) studenten har problemer av en slik art at studenten fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

 • e) studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen eller overfor de mennesker studenten vil møte i sitt arbeid.

 • f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

 • g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade på pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre.

 • h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

 • i) studenten er ikke i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis krever.

For utdanningene som er nevnt i § x5 nr. 1, 2, 24 og 26 er studenten også uskikket hvis ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • a) studenten viser manglende vilje eller evne til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

 • b) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

 • c) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra denne oversikten skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

For utdanningene som nevnt i § x6 nr. 23 er studenten også uskikket hvis ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • a) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge.

 • b) studenten viser manglende vilje eller evne til å skape et miljø som tar hensyn til barns, unges og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

Ny § x.

Bestemmelsen er ny og må plasseres på et hensiktsmessig sted.

Følger av at dokumentasjon ikke blir lagt frem

Hvis studenten etter oppfordring ikke legger frem relevant dokumentasjon i en sak som gjelder om studenten er skikket for et yrke, kan det få betydning for utfallet av saken.

37.3.5 Forslag til endringer i forskrift om studentsamskipnader

Utvalget foreslår at gjeldende § 14 i forskrift om studentsamskipnader7 tas ut av forskriften, jf. omtale i punkt 36.3.2.2 og punkt 37.3.1.

37.3.6 Opphevelse av eldre lover

Utvalget foreslår at lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler oppheves fra det tidspunktet ny lov om universiteter og høyskoler trer i kraft.

Fotnoter

1.

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (mastergradsforskriften).

2.

Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften).

3.

Sammenslåing av nåværende §§ 3-5 i forskriften. Dette kan for eksempel bli ny § 3, til erstatning for §§ 3-5.

4.

Dette er henvisning til forslag til ny § 1 i forskriften.

5.

Forslag til ny § 1 i forskriften.

6.

Forslag til ny § 1 i forskriften.

7.

Forskrift 22. juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader (forskrift om studentsamskipnader).

Til forsiden