Prop. 10 LS (2020–2021)

Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) og samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere

Til innholdsfortegnelse

3 Høringer

Justis- og beredskapsdepartementet har i to høringsrunder sendt på høring forslag til lovendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU. Det første høringsnotatet ble sendt 4. oktober 2018 med høringsfrist 30. november 2018. Høringsnotatet inneholdt forslag til lov- og forskriftsendringer til gjennomføring av en separasjonsavtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia. På det tidspunktet var verken utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia eller separasjonsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia ferdigforhandlet. Høringen ble derfor foretatt på grunnlag av de relevante delene av det utkastet til utmeldingsavtale som da forelå mellom EU og Storbritannia. Det ble forutsatt at disse bestemmelsene skulle speiles i en avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia. Det er kun mindre endringer mellom det avtaleutkastet som lå til grunn for høringen i oktober 2018 og separasjonsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som ble undertegnet i London 28. januar 2020. Det ble derfor ikke ansett nødvendig med en ny høringsrunde om hele separasjonsavtalen og dens gjennomføring i norsk rett.

Enkelte av forslagene i høringsnotat 4. oktober 2018 er allerede gjennomført eller ikke lenger aktuelle. Det gjøres nærmere rede for dette i kapittel 4 nedenfor. De øvrige forslagene til lovendringer samt høringsinstansenes syn gjøres det nærmere rede for under de enkelte punkter nedenfor.

Erfaringene fra «no deal»-arbeidet tilsa at det ville være behov for å fastsette forskrifter utover det som var forutsatt i høringsnotat 4. oktober 2018. Departementet sendte derfor forslag til ny forskriftshjemmel på høring 24. juni 2020 med høringsfrist 21. august 2020. Dette høringsnotatet inneholdt også forslag til endring i lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner samt forslag til forskrifter som kan vedtas med hjemmel i den foreslåtte forskriftshjemmelen dersom hjemmelen blir vedtatt av Stortinget.

Høringen 4. oktober 2018 ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Namsfogden i Oslo

 • Oslo byfogdembete

 • Oslo tingrett

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Arbeidsretten

 • Arbeidstilsynet

 • Barneombudet

 • Bioteknologirådet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

 • Domstoladministrasjonen

 • Finansklagenemnda

 • Finanstilsynet

 • Fiskeridirektoratet

 • Folkehelseinstituttet

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukerklageutvalget

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Generaladvokaten

 • HELFO

 • Helsedirektoratet

 • Inkassoklagenemnda

 • Justiskomiteen på Stortinget

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

 • Klima- og forurensningsdirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kripos

 • Kulturrådet

 • Kystverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Landets regionale helseforetak

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Mattilsynet

 • Medietilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Norges forskningsråd

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Pasient- og brukerombudene

 • Patentstyret

 • Personvernnemnda

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Post- og teletilsynet

 • Posten Norge

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokatembetet

 • Riksadvokatembetet

 • Riksarkivet

 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

 • Sámediggi – Sametinget

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Spesialenheten for politisaker

 • Statens helsetilsyn

 • Statens innkrevingssentral

 • Statens legemiddelverk

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statens seniorråd

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsadvokatembetene

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhets- tjeneste (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Tolldirektoratet

 • Trygderetten

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Økokrim

 • Bergen kommune

 • Fylkeskommunener

 • Fylkesmennene

 • Kristiansand kommune

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Abelia

 • ACAPO AS

 • Aconto.no AS

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen i Norge

 • Aktuarkonsulenters Forum

 • Alternativ til Vold

 • ALT-medlemmer

 • Ambita

 • American Express

 • Amnesty International Norge

 • Animalia

 • Apotekforeningen

 • Arbeidsforskningsinstituttet AS

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Arcus-Gruppen AS

 • Arena Senter for europaforskning

 • Baker- og konditorbransjens Landsforening

 • Bama AS

 • Bank Norwegian AS

 • Bankenes sikringsfond

 • Barnevakten

 • Bedriftsforbundet

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO)

 • Biologisk-dynamisk Forening

 • Bluegarden

 • Bokhandlerforeningen

 • Bransjeforeningen for storkjøkkenleverandører

 • Bransjerådet for naturmidler

 • Bryggeri- og drikkevareforeningen

 • Bryn Aarflot

 • Brønnbåteiernes forening

 • Business Software Alliance (BSA)

 • Cefor – The Nordic Association of Marine Insurers

 • Civita

 • Coop Norge Handel AS

 • Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF)

 • Dagligvareleverandørenes forening

 • De norske bokklubbene AS

 • Debio

 • Den katolske kirke i Norge

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

 • Den norske Aktuarforening

 • Den norske Alpakkaforening

 • Den norske Atlanterhavskomité

 • Den norske Dataforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske emballasjeforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske Revisorforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den Norske Veterinærforening

 • Design og arkitektur Norge

 • Det norske Menneskerettighetshuset

 • Det norske skogselskap

 • Det Norske Travselskap

 • Det veterinærmedisinske rettsråd

 • Dyrebeskyttelsen Norge

 • Dyrevernalliansen

 • Eiendom Norge

 • Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF)

 • Elektronikk Importør Foreningen v/advokat Ketil Brønner

 • Emballasjekonvensjonens styre

 • En Verden

 • Energibedriftenes landsforening EBL

 • EnterCard Norge AS

 • Entreprise Europe Network

 • Equinor

 • Europabevegelsen

 • EVRY Norge AS

 • Experian

 • Fagforbundet i Norge

 • Fagpressen

 • Fagrådet

 • Fagus

 • Farmasiforbundet

 • Fellesforbundet

 • Felleskjøpet Agri

 • FHL Fiskefôr

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansmarkedsfondet

 • Finansnæringens autorisasjonsordninger

 • Fiskarlaget

 • Fiskebåt

 • Fiskekjøpernes forening

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 • Fiskernes Salgslag

 • Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

 • Fond for lyd og bilde

 • Fond for utøvende kunstnere

 • FONO

 • Forbruker Europa (ECC Norway)

 • Forbrukeradvokaten

 • Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Framtiden i våre hender

 • Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon

 • Fridtjof Nansens Institutt

 • Fritt Ord

 • Frivillighet Norge

 • Frukt og grønnsaksgrossistenes servicekontor

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gartnerhallen SA

 • Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

 • GENO

 • GenØk – Senter for biosikkerhet

 • Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

 • Grafill

 • Graminor AS

 • Greenpeace

 • Hageland AS

 • Hageselskapet

 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (Virke)

 • Havtrygd Bergen

 • Havtrygd Hvaler

 • Havtrygd Lindesnes

 • Havtrygd Måløy

 • Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo

 • Helseklage

 • Honningcentralen A/L

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human-Etisk Forbund

 • Husbanken

 • Huseiernes Landsforbund

 • Håmsø Patentbyrå

 • ICJ-Norge

 • IKT-Norge

 • Import og eksportagenters forening

 • Innovasjon Norge

 • Iper Direkte AS

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kimen Såvarelaboratoriet

 • Kjøleleverandørenes landsforening

 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)

 • KLP – Kommunal Landspensjonskasse

 • Kommunalbanken

 • Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)

 • Komplett Bank ASA

 • Konservesfabrikkenes Landsforening

 • KOORIMP

 • Kopinor

 • Kosmetikkleverandørenes Forening

 • Kreativt Forum

 • Kreftforeningen

 • KSL Matmerk

 • KUN senter for kunnskap og likestilling

 • Kyllingprodusentenes Landslag

 • Kystgeitlaget

 • Kystrederiene

 • Landkreditt Bank

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Lastebileiernes Forening

 • Lederne

 • Legemiddelindustrien LMI

 • Lendo AS

 • Logistikk- og transportindustriens landsforening

 • Manifest Tankesmie

 • Markedsforbundet

 • Mastercard

 • Matforsk

 • Matmerk

 • Mental Helse

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Nei til EU

 • NHO Handel

 • NHO Logistikk og Transport

 • NHO Mat og Drikke

 • NHO Norsk Industri

 • NHO Transport

 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

 • NOAH – for dyrs rettigheter

 • Nofima AS

 • Nordax Bank AB

 • Nordia Law

 • Nordic Trustee AS

 • NORDMA

 • Norges Automobilforbund

 • Norges Bank

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bilutleieforbund

 • Norges birøkterlag

 • Norges Bondelag

 • Norges brevdueforbund

 • Norges colonialgrossisters forbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges farmaceutiske forening

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hovslagerforening

 • Norges hundekjørerforbund

 • Norges Hunders Landsforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 • Norges Interne Revisorers Forening

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kaninavlsforbund

 • Norges Kaninforening

 • Norges Kommunerevisorsforbund

 • Norges Kreditorforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Pelsdyrsalslag

 • Norges Politilederlag

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Rytterforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Råfisklag

 • Norges Sildesalgslag

 • Norges Sjømatråd

 • Norges skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norges Turbileierforbund

 • Norges veterinærhøgskole (NVH)

 • Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB)

 • Norgesgruppen ASA

 • Norgesmøllene AS

 • Norgesskjell

 • Norsk Akkreditering

 • Norsk Akvarieforbund

 • Norsk Alpakkaforening

 • Norsk Amatørrytterklubb NoARK

 • Norsk Araberhestforening

 • Norsk biobrensel

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk design- og arkitektursenter

 • Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

 • Norsk dyreholderallianse

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk Fjørfelag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk forening for bygge- og entrepriserett

 • Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)

 • Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)

 • Norsk frøavlerlag

 • Norsk Fysioterapiforbund

 • Norsk Gartnerforbund

 • Norsk Gypsy Cob Forening

 • Norsk Havneforening

 • Norsk Helse og Velferdsforum

 • Norsk Hestesenter

 • Norsk Hjorteavlsforening

 • Norsk Hjortesenter

 • Norsk Industri

 • Norsk Islandshestforening

 • Norsk Jockeyklub

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kapitalforvalterforening

 • Norsk Kasjmirlag

 • Norsk Kennel Klub

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Lama AS

 • Norsk Landbruksrådgiving

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Lipizzanerforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Militærjuridisk Forening

 • Norsk Minigrisforening

 • Norsk Mohairlag

 • Norsk naturgjødsel

 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Ponniavlsforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk rasedueforbund

 • Norsk rasefjørfeforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk rikskringkasting NRK

 • Norsk Rikstoto

 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

 • Norsk Sau og Geit

 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • Norsk Sjømat AS

 • Norsk sjømatsenter AS

 • Norsk Skipsmeglerforbund

 • Norsk Studentorganisasjon

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Såvareforening

 • Norsk Takst

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)

 • Norsk Telegrambyrå

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk trepleieforum

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt

 • Norsk Varmblod

 • Norsk Ved

 • Norsk Vegetasjonskontroll AS

 • Norsk Venturekapitalforening

 • Norsk Villsaulag

 • Norsk Øko-Forum

 • Norske Akevitters Venner

 • Norske anleggsgartnere

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Felleskjøp (Felleskjøpet)

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Forsikringsmegleres Forening

 • Norske industridesignere

 • Norske Iskremfabrikkers Landsforening

 • Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

 • Norske Landbrukstenester

 • Norske Landskapsarkitekters forening

 • Norske leverandører til havbruksnæringen

 • Norske Patentingeniørers Forening NPF

 • Norske Rasekatters Riksforbund

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund / Norgga Sámiid Riikkasearvi

 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening

 • Norske Torv- og Jordprodusenters Bransjeforbund

 • NorStella

 • Norsvin

 • Nortura SA

 • NTL Skatt

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

 • Næringslivets Sikkerhetsråd

 • Næringsorganisasjonen for Bygdeturisme, Gardsmat og Innlandsfiske (HANEN)

 • OBOS (Oslo Bolig og Sparelag)

 • OIKOS

 • Onsagers AS

 • Orkla

 • Oslo Børs ASA

 • Patentkontoret Curo

 • Pensjonistforbundet

 • Pensjonskasseforeningen

 • Personskadeforbundet LTN

 • Plantasjen

 • Plantesortsnemnda

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene v/Norges Juristforbund

 • Private barnehagers Landsforbund

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Privatsykehusenes Fellesorganisasjon

 • PRO Senteret

 • Produksjonsnettverk for Elektronisk kunst

 • Protector Forsikring ASA

 • Q-meieriene

 • Raselaget for grå trøndersau

 • Redd Barna

 • Regnskap Norge

 • Reitangruppen

 • Resurs Bank AB NUF

 • Rettspolitisk forening

 • Sagaplant AS

 • SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

 • Samfunnsøkonomene

 • Santander Consumer Bank AS

 • Scandinavian Airlines System AB

 • SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

 • Seniorsaken

 • Senter Mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland

 • SINTEF

 • SINTEF Fiskeri og havbruk

 • SINTEF Ocean

 • Sjømat Norge

 • Sjømatbedriftene

 • Skaperkraft Tankesmien

 • Skattebetalerforeningen

 • Skatterevisorenes Forening

 • Skogfrøverket

 • Småbedriftsforbundet

 • Sopra Steria

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Språkrådet

 • Standard Norge

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

 • Statsadvokatenes forening

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep – Oslo

 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – SMISO Troms

 • Synnøve Finden

 • Tandbergs Patentkontor AS

 • Tankesmien Agenda

 • Tekna

 • Teknologirådet

 • Telenor ASA

 • Telia Norge AS

 • The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

 • TINE BA

 • TONO

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk Institutt

 • Treindustrien

 • Trondhjem biologiske stasjon (TBS)

 • TYR – Norsk Kjøttfeavlslag

 • Uføres Landsorganisasjon (ULO)

 • Uni Research AS

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Verdipapirsentralen

 • VESO

 • Veterinærinstituttet (VI)

 • Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

 • Virke Inkasso

 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

 • Voksne for barn

 • YA Bank

 • Yara

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Yrkesskadeforsikringsforeningen

 • Yrkestrafikkforbundet

 • Zacco Norge

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  • Forsvarets høgskole

  • Handelshøyskolen BI

  • Institutt for Forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høgskole

  • Institutt for fredsforskning (PRIO)

  • Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

  • Institutt for samfunnsforskning

  • Kunsthøgskolen i Oslo

  • Nord Universitet

  • Norges fiskerihøgskole (UiT)

  • Norges Handelshøyskole

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  • Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)

  • Norsk Senter for Menneskerettigheter (SMR), Universitetet i Oslo

  • Politihøgskolen

  • Senter for rettsinformatikk (SERI), Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

  • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen

  • UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund

  • Universitetet i Agder

  • Universitetet i Bergen

  • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

  • Universitetet i Oslo

  • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

  • Universitetet i Stavanger

  • Universitetet i Tromsø

  • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

  • Universitetet i Trondheim NTNU

  • Universitetsstudiene på Kjeller

  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det kom 47 høringssvar i høringsrunden høsten 2018, hvorav 20 høringsinstanser hadde merknader. Mange av disse høringsinstansene hadde synspunkter på innholdet i en separasjonsavtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia og på eventuelle avtaler om det framtidige forholdet. Flere høringsinstanser var positive til en overgangsperiode med videreføring av EØS-forpliktelser overfor Storbritannia ut 2020 og knyttet enkelte bemerkninger til denne. Disse merknadene er hensyntatt i utarbeidelsen av lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU, jf. Prop. 47 LS (2018–2019). Enkelte av høringsinstansene hadde merknader til endringer i utlendingsloven, som vil bli hensynstatt ved utarbeidelsen av forskriftene som skal vedtas med hjemmel i utlendingsloven § 125 a, se punkt 4 nedenfor. Få instanser hadde imidlertid merknader til lovforslagene utover dette.

Høringsnotatet 24. juni 2020 ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

  • Bergen tingrett

  • Nord-Troms tingrett

  • Oslo tingrett

  • Stavanger tingrett

  • Sør-Trøndelag tingrett

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV

  • Arbeidstilsynet

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  • Domstoladministrasjonen

  • Finanstilsynet

  • Folkehelseinstituttet

  • Forbrukertilsynet

  • Helsedirektoratet

  • Landets regionale helseforetak

  • Mattilsynet

  • Pasient- og brukerombudene

  • Regelrådet

  • Sámediggi – Sametinget

  • Statens legemiddelverk

  • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

  • Sysselmannen på Svalbard

  • Trygderetten

  • Utdanningsdirektoratet

  • Advokatforeningen

  • Akademikerne

  • Aktuarkonsulenters Forum

  • Apotekforeningen

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter

  • Arena Senter for europaforskning

  • Cefor – The Nordic Association of Marine Insurers

  • Den norske Aktuarforening

  • Den norske Dommerforening

  • Den norske jordmorforening

  • Den norske legeforening

  • Den norske Revisorforening

  • Den norske tannlegeforening

  • Den Norske Veterinærforening

  • Det veterinærmedisinske rettsråd

  • Eiendom Norge

  • Europabevegelsen

  • Farmasiforbundet

  • Finans Norge

  • Finansforbundet

  • Finansieringsselskapenes Forening

  • Finansklagenemnda

  • Finansmarkedsfondet

  • Finansnæringens autorisasjonsordninger

  • Hovedorganisasjonen Virke

  • Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

  • Nei til EU

  • NHO

  • Norges Eiendomsmeglerforbund

  • Norges farmaceutiske forening

  • Norges Institusjon for menneskerettigheter

  • Norges Interne Revisorers Forening

  • Norges Juristforbund

  • Norges Kommunerevisorsforbund

  • Norges veterinærhøgskole (NVH)

  • Norsk Fysioterapiforbund

  • Norsk Industri

  • Norsk Kiropraktorforening

  • Norsk Manuellterapeutforening

  • Norsk Pasientforening

  • Norsk Psykologforening

  • Norsk Rettsmedisinsk Forening

  • Norsk Utenrikspolitisk Institutt

  • Norske Finansanalytikeres Forening

  • Norske Forsikringsmegleres Forening

  • Tekna

  • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

  • Verdipapirfondenes Forening

  • Verdipapirforetakenes Forbund

  • Veterinærinstituttet (VI)

  • Yngre legers forening

  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

  • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

  • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

  • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Det kom 16 høringssvar i høringsrunden, men bare fem instanser hadde merknader: Revisorforeningen, LO Norge, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Mattilsynet og Helsedirektoratet. Ingen av høringsinstansene har gitt merknader om innholdet eller den lovtekniske gjennomføringen av lovforslagene. I hovedtrekk har høringsinstansene i de innkomne innspillene gitt sin støtte til separasjonsavtalens overgangsregler om videreføring av rettigheter for EØS/EFTA-borgere med opphold eller rettigheter i Storbritannia, og for britiske borgere med opphold eller rettigheter i EØS/EFTA-statene. Revisorforeningen støtter blant annet forslaget om at yrkeskvalifikasjoner som er godkjent før utløpet av overgangsperioden, skal gi rett til å utøve yrket i Norge også etter overgangsperiodens slutt. LO Norge og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har videre gitt uttrykk for behovet for avtaler med Storbritannia som sikrer best mulig markedstilgang.

Det er nærmere redegjort for høringene og departementets vurderinger i punkt 5 og 6.

Til forsiden