Prop. 10 LS (2020–2021)

Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) og samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte lovendringene og forskriftshjemlene medfører i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Derimot vil forskriftene som vedtas med hjemmel i disse bestemmelsene, kunne medføre økonomiske og administrative konsekvenser. Dette vil avhenge av innholdet i forskriftene og vil bli nærmere utredet i forbindelse med vedtakelse av de aktuelle forskriftene. Det antas videre at forskrifter som klargjør rettstilstanden som vil gjelde etter overgangsperiodens utløp, vil føre til besparelser sammenlignet med situasjonen uten slik klargjøring.

Forslaget til lov- og forskriftsendringer om overgangsregler for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Det er dessuten enklere å behandle søknader om godkjenning etter regelverket som gjelder for søkere med kvalifikasjoner fra EØS-stater enn med kvalifikasjoner fra tredjeland. Forslaget vil derfor medføre enkelte administrative besparelser i forhold til om slike forskrifter ikke hadde blitt gitt.

På trygdeområdet vil det være nødvendig for Arbeids- og velferdsetaten å gjøre administrative tilpasninger i saker som gjelder rett til ytelser for de aktuelle persongruppene. Også på trygdeområdet antas det at man vil kunne videreføre etablerte rutiner for de aktuelle persongruppene, noe som vil gi administrative besparelser. Avtalene med henholdsvis Storbritannia og EU vil ikke i seg selv medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, verken for det offentlige eller for næringslivet. Eventuelle endringer i budsjettbehov vil bli håndtert i de ordinære budsjettprosessene.

Til forsiden